Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP
Marek Hola

2 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Moduł I ___________ ramy programowe RPO zakres pomocy warunki uzyskania pomocy Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

3 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Ramy programowe RPO Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

4 Wybrane dokumenty krajowe
Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

5 Wybrane dokumenty europejskie
Strategia lizbońska i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

6 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Zakres pomocy Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

7 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Zakres pomocy Rozwój i innowacje w MŚP. 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP. 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości. 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych. 1.6 Promocja gospodarcza regionu. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

8 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Zakres pomocy Społeczeństwo wiedzy. 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-badawcza 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Funkcje miejskie i metropolitalne. 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Regionalny system transportowy. 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej. 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

9 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Zakres pomocy Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. 5.1. Gospodarka odpadami. 5.2. Gospodarka wodna. 5.3. Zarządzanie informacją o środowisku. 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Turystyka i dziedzictwo kulturowe. 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. 6.2. Promocja i informacja turystyczna. 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym. 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów przyrodniczych Ochrona zdrowia i system ratownictwa. 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. 7.2. Zintegrowany system ratownictwa. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

10 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Zakres pomocy Lokalna infrastruktura podstawowa. 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy. 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie. 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

11 Warunki uzyskania pomocy
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

12 Warunki uzyskania pomocy
Projekty muszą być zgodne z celami głównymi i szczegółowymi poszczególnych osi priorytetowych opisanych w RPO WP, natomiast dany typ projektu musi być przewidziany, jako możliwy do realizacji w ramach danej osi, jej działań i poddziałań. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

13 Warunki uzyskania pomocy
Informacja o osiach priorytetowych, działaniach, poddziałaniach i typach projektów, dla których można aplikować o dofinansowanie będzie każdorazowo zamieszczona w ogłoszeniu o naborze wniosków. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

14 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Moduł II ____________ identyfikacja projektu założenia projektu modelowanie projektu produkt struktura i następstwo produktów ryzyko czas kapitał modelowanie projektu przedsięwzięcia podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

15 Pomysł na projekt Jest obiecujący gdy:
Jest innowacyjny Jest wartością do klientów Istnieje potencjał zdolny do jego zaplanowania i wdrożenia Będzie przynosił zyski Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

16 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Pole sił Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

17 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Cykl życia projektu Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

18 Otoczenie opiniotwórcze Środowisko wewnętrzne
Otoczenie projektu Otoczenie opiniotwórcze Otoczenie najbliższe Środowisko wewnętrzne Otoczenie doraźne Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

19 Macierz BCG Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Znaki zapytania - inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Gwiazdy są to tzw. produkty przebojowe, mają duży udział w szybko rozwijającym się rynku w przodujących sektorach Psy - inaczej kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Są one rezultatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym rodzajem usług. Dojne krowy są to produkty, będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Mają one wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

20 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Założenia projektu Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

21 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Struktura produktowa Produkt finalny Grupa produktowa Produkt cząstkowy 4 Produkt zewnętrzny Produkt cząstkowy 1 Produkt cząstkowy 2 Produkt cząstkowy 3 Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

22 Diagram następstwa produktów
cząstkowy 1 Produkt cząstkowy 4 Produkt cząstkowy 3 Produkt finalny Produkt zewnętrzny Produkt cząstkowy 2 Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

23 Podział projektu na etapy
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

24 Parametry opisu produktu
Cel Przeznaczenie Pochodzenie (wytworzony / wewnętrzny pozyskany / zewnętrzny) Organizacja wytworzenia /pozyskania produktu Osoba (zespół) odpowiedzialna za produkt Kryteria jakości Wymagane umiejętności do sprawdzenia jakości Opis metody sprawdzenia jakości Budżet produktu Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

25 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
IDEA WYKRESU ISHIKAWY Najczęstsze kategorie przyczyn to 5M + E Maszyny Otoczenie Metody Ludzie Materiały Mierniki Maszyny – narzędzia pracy, metody – metody działania organizacji, materiały – używane do realizacji badanego procesu, mierniki – wskaźniki działania systemu, ludzie – pracownicy, klienci, otoczenie – środowisko, otoczenie firmy. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

26 TECHNIKI IDENTYFIKACJI
Lista Kontrolna (check list) zagrożeń i szans Konsultacje z ekspertami Wskazanie elementów krytycznych w WBS Doświadczenia z poprzednich projektów Realizacja testów Analiza wąskich gardeł Analiza ścieżki krytycznej Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

27 Strefa wysokiego ryzyka
JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA Tym się zajmijmy Strefa wysokiego ryzyka …no i co z tego? 1 2 Prawdopodobieństwo 1 fantazja Konsekwencje, skutki Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

28 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Opis ryzyka Opis niepożądanego zdarzenia. Wszystkie jego możliwe skutki. Stopień zagrożenia skutkami. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Kiedy zdarzenie może wystąpić. Oddziaływanie na projekt, inne projekty lub otoczenie projektu. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

29 FORMALNY OPIS RYZYKA Prawdopodobieństwo Właściciel Wynik RYZYKO Skutki
Przyczyny Okres występowania ryzyka Wyzwalacz (czynniki wyzwalające) Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

30 Zarys schematu oceny etapów i przeglądów ryzyka
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

31 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Czas Ścieżka krytyczna Obciążenie zasobów Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

32 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Kapitał W celu uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych niezbędne jest posiadanie wkładu krajowego. Środki te powinny pokrywać wymaganą zapisami RPO część wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych. Wkładem krajowym, w zależności od typu beneficjenta, będą środki publiczne i/ lub środki prywatne. Nie oznacza to jednak, że wkład własny beneficjenta w całości musi stanowić jego środki własne. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

33 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Kapitał Osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta Końcowego oświadczają, podmiot posiada środki finansowe niezbędne do realizacji projektu w wysokości zgodnej z tabelą źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych projektu pkt 7 (formularza wniosku o dofinansowanie projektu). Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

34 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Kapitał Beneficjent deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

35 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Opracowanie/własność intelektualna Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

36 Podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia
Wykaz środków trwałych Uproszczony bilans Rachunek zysków i strat Prognozy sprzedaży produktów i usług Prognozy przychodów Prognoza przepływów gotówkowych Przepływy środków z działalności operacyjnej Przepływy środków z działalności inwestycyjnej Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

37 Podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia
Wskaźnik rentowności kapitału Wskaźnik rentowności sprzedaży Analiza wrażliwości Oczekiwana stopa zwrotu z kapitału Przewidywane nakłady na inwestycje Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

38 ROE = zysk netto/średni poziom kapitału własnego * 100%
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU ROE = zysk netto/średni poziom kapitału własnego * 100% Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

39 RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ROS = zysk netto/ sprzedaż * 100%
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ROS = zysk netto/ sprzedaż * 100% Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

40 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Założenia do standardowej analizy wrażliwości Wzrost kosztów – 10% Spadek sprzedaży – 10% Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

41 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Moduł III ________________ horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków zasady kwalifikowalności wydatków zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu formularz wniosku o dofinansowanie projektu wymagania formalne wniosku Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

42 kwalifikowalności wydatków
Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

43 Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków
W przypadku RPO WP okres kwalifikowalności wydatków, rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2007r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w ramach projektów oznaczona została na dzień 30 czerwca 2015r. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

44 Zasady kwalifikowalności wydatków
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

45 Każdy wydatek można uznać za kwalifikowany jeżeli:
- został poniesiony wyłącznie w związku z kwalifikowalnym projektem realizowanym przy udziale EFRR wymienionym w wykazie typów projektu dla działania w Uszczegółowieniu RPO WP, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący RPO WP; - jest niezbędny do realizacji projektu, a więc ma z rzeczonym projektem bezpośredni związek, - jest rzetelny, wierny i można go zweryfikować, czyli kwota wydatków jest poświadczona fakturą lub innymi dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej, Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

46 Każdy wydatek można uznać za kwalifikowany jeżeli:
- został zaplanowany w budżecie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i krajowymi, - jest zgodny z przepisami wymienionych wcześniej rozporządzeń i wytycznych MRR; - został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; - jest zawarty lub nie jest zakazany w katalogu wydatków kwalifikowanych dla działania RPO WP zapisanym w załączniku nr… Przewodnika. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

47 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Podstawa prawna kwalifikowalności wydatków: Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z dnia 3 października 2006 Dokument dostępny pod adresem: Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

48 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
- dokumentowanie wydatków - podwójne finansowanie cross-financing wkład niepieniężny - opłaty finansowe i koszty gwarancji - amortyzacja - środki trwałe. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

49 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
27. Na etapie wyboru wniosków sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku, w tym zwłaszcza następujące elementy: · czy wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu Operacyjnego? · czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu? · czy wydatek jest efektywny? 28. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

50 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
29. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji projektu, kiedy beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. Wówczas sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: · poniesienie przedłożonego wydatku w ramach współfinansowanego projektu, · poniesienie wydatku zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący danego Programu Operacyjnego, · zgodność przedkładanych do refundacji wydatków z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Kategorie te mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy, · zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, · zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu · efektywność poniesionego wydatku, · sposób udokumentowania wydatków. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

51 Dokumentowanie wydatków
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

52 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
30. Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta. 31. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu księgowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta. 32. O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym nie określi tego inaczej, jako dowód poniesienia wydatku rozumie się opłaconą fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym poniesienie wydatku. 33. Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem niepieniężnym, amortyzacją oraz innych kosztów określa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

53 Podwójne finansowanie
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

54 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
34. Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. 35. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: · zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch róŜnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. · zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budŜetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. · zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

55 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Cross-financing Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

56 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
36. Co do zasady, program operacyjny finansowany jest tylko z jednego funduszu. Oznacza to, że wydatki kwalifikowane w ramach danego programu muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do danego funduszu. Wyjątkiem są programy współfinansowane łącznie ze środków Funduszu Spójności oraz EFRR. 37. O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym dopuści taką możliwość oraz w przypadku, gdy wymaga tego realizacja danego projektu, katalog poniesionych wydatków współfinansowanych przez określony fundusz może zostać poszerzony o wydatki kwalifikowane w ramach innego funduszu. Wartość tego rodzaju poniesionych wydatków nie może stanowić jednak więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych, zrefundowanych na poziomie priorytetu danego programu operacyjnego (taka możliwość dotyczy jedynie EFRR i EFS). 38. W przypadku EFS Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może podnieść procentową wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w punkcie 37 do 15%, z poszanowaniem artykułu 3 ustęp 7 Rozporządzenia 1081/2006. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

57 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Wkład niepieniężny Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

58 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
44. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi koszt kwalifikowany przy założeniu, są: · polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; · jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność- zweryfikowana; 45. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci terenu niezabudowanego lub terenu zabudowanego, dodatkowo zastosowanie mają zasady określone w pkt oraz 4.12. 46. W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 47. W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

59 Opłaty finansowe i koszty gwarancji
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

60 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
48. Niżej wymienione rodzaje wydatków kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, o ile ich poniesienie jest niezbędne dla przygotowania bądź realizacji projektu oraz nie są zakazane na mocy obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego: · koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, których dokonanie jest niezbędne dla realizacji projektu, · koszty porad prawnych, opłaty notarialne, koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych, · koszty audytu i koszty księgowości, · koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

61 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Amortyzacja Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

62 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
49. Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; · zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; · kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; · wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U , z późn. zm.) 50. W przypadku, gdy dane wyposażenie wykorzystywane jest także w innych celach niŜ realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania wyposażenia w celu realizacji projektu. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

63 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Środki trwałe Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

64 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
51. Wydatek na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu będzie wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem, są środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. 52. Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np. samochody, komputery meble, drukarki, itp.) mogą być kwalifikowane w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowanym. 53. Wydatki na zakup środków trwałych zakupionych na czas realizacji projektu powinny być przewidziane we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

65 przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu
Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

66 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku
Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WP muszą zostać przygotowane w formie standardowego wniosku o dofinansowanie projektu. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sporządzany jest w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację – Generator Wniosków RPO WP dostępną na stronach internetowych DPR ( w ww.dpr.woj-pomorskie.pl ) Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

67 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełniać zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Konieczne jest dołączenie do wniosku wszelkich wymaganych dla danego rodzaju projektu załączników. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

68 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku
Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia). Dodatkowo formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (na płycie CD). Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

69 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku
Oryginał formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinien być podpisany czytelnie wraz z imienną pieczątką na ostatniej stronie formularza wniosku aplikacyjnego przez: osobę wymienioną do reprezentacji w aktach powołujących, np. statut lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

70 Zasady … / Kopia i załączniki
Kopia formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się pieczątka „za zgodność z oryginałem”, dopisek „od strony 1 do XX (ostatniej)”oraz czytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej oryginał wniosku. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być ponumerowane zgodnie z Listą załączników w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu (np. Załącznik nr 1 Studium wykonalności, itd). Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, powinny być również zszyte lub zbindowane. Każdy załącznik do oryginału wniosku o dofinansowanie projektu powinien być na pierwszej stronie podpisany czytelnie wraz z imienną pieczątką przez osobę podpisującą oryginał wniosku. Każdy załącznik do kopii wniosku o dofinansowanie projektu powinien być potwierdzony za zgodność oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się pieczątka „za zgodność z oryginałem”, dopisek „ od strony 1 do XX (ostatniej)” oraz czytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej oryginał wniosku. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

71 Przed przygotowaniem projektu i wniosku …
Proces przygotowania wniosku o współfinansowanie projektu należy rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi dokumentami programowymi tj. w szczególności z: - Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia ; - Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata ; - Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ; - wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Pomorskiego). Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

72 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
c.d. - Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; - Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

73 o dofinansowanie projektu
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

74 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

75 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

76 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

77 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

78 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

79 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

80 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

81 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

82 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

83 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

84 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

85 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

86 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

87 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

88 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

89 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

90 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

91 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

92 Wymagania formalne wniosku
Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

93 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Na ocenę formalną składa się weryfikacja sumy kontrolnej wniosku, część dopuszczalności oraz część administracyjna. Ocena formalna ma charakter oceny „0/1” tzn. że wniosek spełnia lub nie spełnia danego kryterium. Ocenę formalną rozpoczyna weryfikacja kryterium sumy kontrolnej. W przypadku niespełnienia tego kryterium, wniosek nie jest poddawany dalszej ocenie. Na tym etapie dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia wniosku, przy czym poprawa ta polega na skorygowaniu wyłącznie sumy kontrolnej w celu doprowadzenia do zgodności wersji papierowej z elektroniczną. Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

94 Kryterium sumy kontrolnej
1) Zgodność sumy kontrolnej wniosku Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

95 Kryteria dopuszczalności
1) złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu 2) złożenie wniosku na obowiązującym formularzu 3) wypełnienie wniosku w języku polskim 4) kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu 5) kwalifikowalność typu projektu 6) kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy) 7) zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu (jeśli dotyczy) 8) kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) 9) kwalifikowalność okresu realizacji projektu 10) maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 11) poziom dofinansowania 12) powiązanie z celami Osi Priorytetowej Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

96 Kryteria administracyjne
1) kompletność wniosku 2) kompletność załączników 3) spójność dokumentów 4) zgodność wskaźników monitoringowych z listą 5) ryzyko wystąpienia pomocy publicznej 6) kwalifikowalność wydatków 7) źródła finansowania projektu 8) poziom dofinansowania Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

97 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Podsumowanie Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości

98 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości
Dziękuję za uwagę … Miłego powrotu do domu. Marek Hola Gdańsk, 6 marca 2008 III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości


Pobierz ppt "Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google