Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Odległość do szkoły w literaturze przedmiotu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Odległość do szkoły w literaturze przedmiotu"— Zapis prezentacji:

1 Odległość jako bariera w dostępie do szkolnictwa dla uczniów z Podkarpacia

2 Plan prezentacji Odległość do szkoły w literaturze przedmiotu
Analiza treści Kluczowe tezy Wynik badań Wnioski

3 Liczba publikacji z zakresu odległości do szkoły, jej wpływu na partycypację w systemie edukacyjnym oraz na osiągnięcia szkolne

4 Analiza treści

5

6 Odległość a dostępność szkolnictwa i osiągnięcia szkolne
Distance learning i distance education Mobile education Remote laboratories Sposób docierania do szkoły i zdrowie Odległość restauracji od szkół Służba zdrowia w krajach trzeciego świata Dostęp do służby zdrowia a odległość Jakość szkół a ceny domów Social distance & mental illnes

7 Najważniejsze pojęcia w tekstach kluczowych

8 Najważniejsze pojęcia w tekstach kluczowych

9 Najważniejsze pojęcia w tekstach kluczowych

10 Najważniejsze pojęcia w tekstach kluczowych

11 Kluczowe tezy

12 Szkolnictwo podstawowe i średnie na terenach wiejskich
Źródło problemu: postępująca koncentracja szkół i dowożenie uczniów Efekty: obciążenie czasu ucznia oraz jego rodziny dowożeniem dziecka Jeśli są możliwości to Pojawiają się koszty: czas i pieniądze lub korzystaniem z transportu szkolnego konieczność rezygnacji z zajęć dodatkowych ze względu na uzależnienie od transportu zorganizowanego. dodatkowe ryzyko związanym z nieodpowiedzialnym zachowaniem dzieci i młodzieży w autobusie, dużo większe straty czasu, w efekcie brak czasu na sen, zabawę, podtrzymywanie relacji z rodzicami.

13 Szkolnictwo podstawowe i średnie na terenach wiejskich - cd.
Można także wskazać, że kierowanie się przez samorządy interesem ekonomicznym nie uwzględnia ceny czasu poświęcanego przez młodzież na dojazdy. Skumulowany czas dojazdu do odległej szkoły przez kilka lat może zabierać dziecku nawet kilka miesięcy (bez przerwy). Wykazać można również, że wzrost odległości do szkoły podstawowej obniża osiągnięcia uczniów w testach zewnętrznych. Osobnym problemem jest dostępność przestrzenna szkolnictwa podstawowego w krajach gorzej rozwiniętych. Efektem wzrostu odległości do szkoły nie jest niewyspanie i niższe wyniki w nauce, lecz zakończenie nauki i podjęcie pracy.

14 Szkolnictwo podstawowe i średnie na terenach miejskich (i podmiejskich)
W przestrzeni miejskiej problem odległości funkcjonuje przede wszystkim w kontekście segregacji rasowej i ekonomicznej Możliwość wyboru szkoły przez rodziców (mająca prowadzić do podniesienia poziomu nauczania) może prowadzić do wyboru bardziej odległych, lecz lepszych szkół jedynie przez uczniów z rodzin będących w lepszej sytuacji ekonomicznej. Uczniowie, którzy uczęszczają do gorszej szkoły i jednocześnie, których nie stać na wybór lepszej szkoły pozostają w placówkach o coraz niższym poziomie.

15 Szkolnictwo podstawowe i średnie na terenach miejskich (i podmiejskich) –cd.
Problemy w dostępie do szkół na obszarze miejskim w podobnym kontekście jak na obszarze wiejskim. obszary dużych miast, z których dotarcie do szkoły może zająć nawet kilka godzin (+ wszystkie problemy ze szkół wiejskich, które się z tym wiążą) Inny problem to zmiana sposobu docierania do szkoły na „bierny” (samochód, autobus), co wpływa na pogorszenia sprawności fizycznej i stanu zdrowia młodzieży.

16 Szkolnictwo wyższe Nieliczne badania wskazują na pozytywny wpływ niewielkiej odległości do dobrej szkoły wyższej na lepsze wyniki osiągane przez uczniów, które jednocześnie nie byłyby konsekwencją nauki na tej uczelni. Znaczna odległość od uczelni i konieczność podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania może wpływać na znaczne obniżenie poziomu życia studentów. Nie analizowano jednak wpływu tego czynnika na osiągnięcia szkolne.

17 Przedmiot analiz

18 Szkolnictwo wyższe Wzrost odległości do szkoły wyższej negatywnie wpływa na podejmowanie studiów. Wzrost odległości o 10 kilometrów do najbliższej szkoły wyższej obniża prawdopodobieństwo podjęcia nauki w tego typu szkole o kilka procent (w zależności od kraju oszacowania te są różne). Dotyczy to zwłaszcza osób z rodzin o trudniejszej sytuacji ekonomicznej i kobiet. Większa odległość do dobrych szkół wyższych przy dostępności szkół gorszych obniża prawdopodobieństwo podjęcia nauki w tych pierwszy, jednak nie wpływa na obniżenie prawdopodobieństwa podjęcia studiów w ogóle.

19 Wyniki BADAŃ

20 Źródło: Badania własne.
Macierz modelowa ładunków czynnikowych (pattern matrix) – motywy wyboru szkoły/uczelni przez respondentów Składowa 1 2 3 4 5 6 Ze względu na wysokie umiejętności absolwentów kończących tę szkołę (uczelnię) ,814 Dobra opinia o tej szkole (uczelni) ,786 -,109 Wysoka wartość uzyskanego dyplomu ,680 -,250 Pozycja w rankingach wybranej szkoły (uczelni) ,678 -,103 ,168 Szkoła (uczelnia) miała dobrą reklamę ,592 ,103 ,190 Możliwość udziału w bogatym życiu kulturalnym szkoły (uczelni) ,531 ,227 ,165 Duże szanse na uzyskanie dobrej pracy po ukończeniu szkoły (uczelni) ,503 ,119 -,327 ,148 Nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy, aby pójść do szkoły (na uczelnię), którą uważam za lepszą ,731 ,193 Stać mnie było tylko na dojazd do tej szkoły (uczelni) ,725 ,113 Brakowało mi wsparcia rodziny, aby pójść do innej szkoły (na inną uczelnię) ,712 -,168 Rodzice nie wspierali mnie w moich planach wyboru innej szkoły (uczelni) ,116 ,642 ,136 -,200 Wysokie koszty utrzymania w mieście w którym znajduje się szkoła (uczelnia), do której chciałem pójść ,593 ,166 -,106 ,236 Nikt nie doradził mi wyboru innej szkoły (uczelni) ,428 -,192 Moje świadectwo było zbyt słabe abym mógł wybrać lepsza szkołę (uczelnię) ,799 -,136 ,124 Moje oceny szkolne uniemożliwiły mi wybór lepszej szkoły (uczelni) ,723 -,154 Brakowało mi umiejętności, aby uczyć się (studiować) w innej szkole (na innej uczelni) ,111 ,700 ,123 Było mi wszystko jedno do jakiej szkoły (na jaką uczelnię) pójdę ,523 ,141 -,129 Nie chciało mi sie starać sie o przyjęcie do lepszej szkoły (na lepszą uczelnię) -,132 ,114 ,508 Myślę, że w lepszej szkole (na lepszej uczelni) mógłbym sobie nie poradzić ,293 ,492 Wybrałem(am) tę szkołę (uczelnię) zgodnie z przeświadczeniem „lepsza ta niż żadna” -,151 ,259 ,481 Bliska odległość do szkoły (uczelni) -,177 ,753 Odpowiadała mi lokalizacja szkoły (uczelni) ,721 ,126 Chciałem pozostać blisko rodziny i znajomych ,658 -,201 Żadna inna szkoła (uczelnia) nie była tak blisko mojego miejsca zamieszkania -,148 ,271 ,615 Żadna inna szkoła (uczelnia) zgodna z moimi zainteresowaniami nie była tak blisko ,320 ,419 -,115 Rodzice uczyli się (studiowali) w tej szkole (na tej uczelni) -,134 ,681 ,242 W tej szkole (uczelni) uczyło się lub uczy się moje rodzeństwo ,602 Rodzice chcieli, abym studiował(a) w tej szkole / na tej uczelni ,157 Do tej szkoły (na tę uczelnię) uczęszczali lub uczęszczają moi znajomi -,323 ,223 ,328 ,464 Chciałem studiować w dużej szkole (na dużej uczelni), takiej gdzie uczy się (studiuje) wielu uczniów (studentów) ,224 ,162 ,365 ,202 Możliwość podjęcia pracy w trakcie trwania nauki ,134 ,710 Możliwość otrzymania miejsca w bursie/akademiku -,208 ,411 ,618 Brak opłat za naukę lub niskie czesne ,265 -,138 Łatwy dostęp do informacji o szkole (uczelni) ,345 ,179 ,387 . Źródło: Badania własne.

21 Testy efektów międzyobiektowych – wieloczynnikowa analiza wariancji – zmienna zależna: bariera dużej odległości, jako motyw wyboru szkoły / uczelni. Zmienna zależna: Bariera dużej odległości Źródło Typ III sumy kwadratów df Średni kwadrat F Istotność Cząstkowe Eta kwadrat Model skorygowany 240,658a 17 14,156 14,735 ,000 ,058 Stała 3,912 1 4,072 ,044 ,001 Płeć 10,638 11,072 ,003 Typ miejscowości zamieszkania 24,538 2 12,269 12,770 ,006 Wykształcenie ojca 1,985 3 ,662 ,689 ,559 Wykształcenie matki 8,606 2,869 2,986 ,030 ,002 Poziom życia rodziny 9,021 4,511 4,695 ,009 Samoocena jako ucznia/studenta ,286 ,143 ,149 ,862 Typ szkoły 135,314 4 33,829 35,212 ,034 błąd 3887,081 4046 ,961 Ogółem 4127,780 4064 Ogółem skorygowane 4127,739 4063 a. R kwadrat = ,058 (Skorygowane R kwadrat = ,054)

22

23

24

25

26

27 Analiza dyskryminacyjna respondentów ze względu na motywy i bariery wyboru kończonej szkoły (uczelni). Struktura współczynników Funkcja 1a Funkcja 2a Funkcja 3a Funkcja 4a Motywy socjalno-finansowe ,678* ,317 ,312 -,318 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) ,487* ,124 ,300 -,032 Słabe wyniki w nauce ,438 -,552* ,286 ,350 Dobra opinia o szkole/uczelni -,163 ,394* ,359 -,122 Wpływ osób trzecich -,181 -,354 ,873* -,244 Bariera dużej odległości ,189 ,301 ,608 ,700* Funkcje w środkach ciężkości grupb ZSZ ,242 -,696 ,108 ,017 Technikum ,001 -,081 -,148 -,048 Liceum -1,068 ,233 ,065 ,033 Szkoła wyższa – studia I stopnia ,717 ,477 ,015 ,130 Szkoła wyższa – studia magisterskie ,611 ,660 ,199 -,322 Wartości własne ,365 ,183 ,013 ,010 Korelacje kanoniczne ,517 ,393 ,113 ,100 Procent wariancji 63,9 32,0 2,3 1,8

28 Funkcja czwarta (wyjaśniająca jedynie 1,8% wariancji) pozwala na odróżnienie studentów I stopnia od osób kończących studia magisterskie. Pierwsza ze wspomnianych grup w większym stopniu niż druga w wyborze uczelni kierowała się barierami związanymi z dużą odległością. Taki wniosek na pierwszy „rzut oka” wydawać się może zaskakujący. Wszak uczelni pozwalających kontynuować naukę na studiach magisterskich jest mniej niż uczelni licencjackich, a co za tym idzie studenci (generalnie), aby podjąć w nich naukę muszą pokonać większe odległości. W tym kontekście postawić kilka hipotez. Najbardziej prawdopodobna tłumaczyłaby mniejszą rolę bariery odległości w przypadku studentów studiów magisterskich niż licencjackich, tym że osoby studiujące na licencjatach, dla których ważnym motywem wyboru szkoły była odległość od miejsca zamieszkania, z tego właśnie powodu nie podejmują studiów magisterskich, z definicji ulokowanych w dalej położonych, większych ośrodkach miejskich. Hipotezę tę określić można jako hipotezę „eliminacji”.

29 Analiza dyskryminacyjna respondentów uczących się w szkołach / uczelniach zlokalizowanych w różnych obszarach Polski ze względu na motywy i bariery wyboru ukończonej szkoły (uczelni). Struktura współczynników Funkcja 1a Funkcja 2a Funkcja 3a Motywy socjalno - finansowe ,721* ,571 ,170 Słabe wyniki w nauce ,676* -,200 ,003 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego)a ,486* ,159 ,217 Bariera dużej odległościa ,484* ,052 -,259 Dobra opinia o szkole / uczelni -,169 ,804* -,088 Wpływ osób trzecicha -,144 -,043 ,667* Funkcje w środkach ciężkości grupb Inna na Podkarpaciu ,351 -,264 -,027 W Rzeszowie ,193 ,127 ,001 W Krakowie -,535 -,001 -,056 Inna w Polsce -,289 ,090 Wartości własne ,108 ,021 ,002 Korelacje kanoniczne ,313 ,143 ,046 Procent wariancji 82,5 15,9 1,6

30 Analiza dyskryminacyjna respondentów studiujących na uczelniach zlokalizowanych w różnych obszarach Polski ze względu na motywy i bariery wyboru ukończonej szkoły (uczelni). Struktura współczynników Funkcja 1a Funkcja 2a Funkcja 3a Motywy socjalno - finansowe ,745* ,617 -,254 Słabe wyniki w nauce ,697* -,219 ,682 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego)a ,478* -,150 ,158 Bariera dużej odległościa ,276* ,089 ,130 Dobra opinia o szkole / uczelni -,174 ,873* ,456 Wpływ osób trzecicha -,102 ,107 ,364* Funkcje w środkach ciężkości grupb Inna na Podkarpaciu ,334 -,244 ,004 W Rzeszowie ,188 ,117 -6,512E-5 W Krakowie -,527 -,002 ,009 Inna w Polsce -,265 -,079 -,014 Wartości własne ,102 ,018 ,000 Korelacje kanoniczne ,304 ,132 ,007 Procent wariancji 85,1 14,9 O,o

31 Generalnie można powiedzieć, iż osoby studiujących poza województwem nie kierują się motywami ekonomicznymi oraz deklarują, że wyniki w nauce nie były dla nich barierą. Percepcja bariery odległości zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania nauki na Podkarpaciu – zwłaszcza poza Rzeszowem. Z kolei w przypadku zróżnicowania wewnątrzregionalnego wybór uczelni rzeszowskiej motywowany jest dobrą opinia o szkole uczelni oraz ułatwieniami finansowo-socjalnymi. Odczuwanie bariery odległości ma minimalny wpływ na wybór uczelni w ramach Podkarpacia.

32 Bariera dużej odległości -,108 ,784 ,376 ,898
Czynniki wpływające na podjęcia studiów zgodnie z planem kontynuowania nauki (regresja logistyczna) B Błąd standardowy Wald df Istotność Exp(B) Płeć (gr. odniesienia Kobiety) -,260 ,233 1,243 1 ,265 ,771 Typ miejscowości zamieszkania (Wieś) 1,418 2 ,492 Miasta do 50 tys. m. ,322 ,277 1,352 ,245 1,380 Miasta powyżej 50 tys. m. ,176 ,327 ,291 ,590 1,193 Wykształcenie ojca (podstawowe lub niższe) 11,282 3 ,010 Zasadnicze zawodowe ,860 ,312 7,578 ,006 2,363 Średnie 1,103 ,350 9,917 ,002 3,014 Wyższe 1,145 ,502 5,211 ,022 3,143 Wykształcenie matki (podstawowe lub niższe) ,945 ,815 -,055 ,386 ,020 ,887 ,947 ,136 ,384 ,126 ,723 1,146 ,308 ,500 ,379 ,538 1,360 Poziom życia rodziny (Niski) ,700 ,705 Przeciętny ,122 ,260 ,219 ,640 1,129 Wysoki -,109 ,283 ,149 ,699 ,896 Samoocena jako ucznia / studenta (Poniżej dobrej) 23,326 ,000 Dobra 1,036 ,256 16,336 2,819 {Powyżej dobrej 1,586 ,358 19,613 4,884 Typ Szkoły (Technikum) 54,557 Liceum 2,191 ,394 30,956 8,948 Studia I stopnia ,562 ,287 3,835 ,050 1,754 Studia II stopnia -1,457 ,474 9,442 Dobra opinia o szkole / uczelni ,135 ,880 ,348 1,135 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) -,113 ,134 ,704 ,401 ,893 Słabe wyniki w nauce -,085 ,132 ,411 ,521 ,919 Bariera dużej odległości -,108 ,784 ,376 ,898 Wpływ osób trzecich ,076 ,138 ,579 1,079 Motywy socjalno - finansowe -,295 ,139 4,543 ,033 ,744 Stała -,782 ,433 3,260 ,071 ,457

33 FGI Uczestnik2 [Politechnika]: Politechnika jest najlepszą uczelnią na Podkarpaciu. Mnie kilometry ograniczały. Został mi ten Rzeszów. A jak już studiować to na najlepszej uczelni.

34 Czynniki wpływające na miejsce podjęcia studiów (regresja logistyczna)
B Błąd standardowy Wald df Istotność Exp(B) Płeć (gr. odniesienia Kobiety) ,270 ,212 1,632 1 ,201 1,311 Typ miejscowości zamieszkania (Wieś) ,596 2 ,742 Miasta do 50 tys. m. ,168 ,235 ,510 ,475 1,183 Miasta powyżej 50 tys. m. ,134 ,266 ,251 ,616 1,143 Wykształcenie ojca (podstawowe lub niższe) 1,161 3 ,762 Zasadnicze zawodowe ,389 ,396 ,965 ,326 1,476 Średnie ,415 ,409 1,033 ,310 1,515 Wyższe ,463 ,468 ,978 ,323 1,589 Wykształcenie matki (podstawowe lub niższe) 3,369 ,338 -,379 ,427 ,789 ,374 ,685 -,649 ,419 2,399 ,121 ,522 -,383 ,473 ,653 ,682 Poziom życia rodziny (Niski) 1,096 ,578 Przeciętny ,123 ,249 ,244 ,622 1,131 Wysoki ,276 ,267 1,069 ,301 1,318 Samoocena jako ucznia / studenta (Poniżej dobrej) 10,398 ,006 Dobra ,278 ,281 ,980 ,322 1,321 {Powyżej dobrej ,923 8,152 ,004 2,517 Typ Szkoły (Technikum) 21,108 ,000 Liceum 1,219 ,275 19,650 3,384 Studia I stopnia ,392 ,341 1,320 1,480 Studia II stopnia ,594 ,608 ,436 1,812 Dobra opinia o szkole / uczelni ,042 ,110 ,145 ,704 1,043 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) -,001 ,133 ,991 ,999 Słabe wyniki w nauce -,101 ,131 ,592 ,442 ,904 Bariera dużej odległości -,260 ,102 6,458 ,011 ,771 Wpływ osób trzecich -,045 ,715 ,956 Motywy socjalno - finansowe -,302 ,130 5,375 ,020 ,739 Stała -2,121 ,545 15,121 ,120

35 Płeć (gr. odniesienia Kobiety) ,351 ,184 3,650 1 ,056 1,420
Czynniki wpływające na podjęcie nauki zgodnie z planem kontynuowania nauki (regresja logistyczna) B Błąd standardowy Wald df Istotność Exp(B) Płeć (gr. odniesienia Kobiety) ,351 ,184 3,650 1 ,056 1,420 Typ miejscowości zamieszkania (Wieś) 1,415 2 ,493 Miasta do 50 tys. m. ,018 ,207 ,007 ,932 1,018 Miasta powyżej 50 tys. m. ,268 ,233 1,333 ,248 1,308 Wykształcenie ojca (podstawowe lub niższe) 2,243 3 ,523 Zasadnicze zawodowe -,398 ,294 1,829 ,176 ,672 Średnie -,239 ,310 ,594 ,441 ,787 Wyższe -,413 ,375 1,209 ,271 ,662 Wykształcenie matki (podstawowe lub niższe) 2,306 ,511 ,474 ,372 1,625 ,202 1,606 ,418 ,369 1,283 ,257 1,518 ,603 ,413 2,129 ,145 1,828 Poziom życia rodziny (Niski) 5,893 ,053 Przeciętny ,343 ,211 2,635 ,105 1,409 Wysoki -,119 ,236 ,254 ,614 ,888 Samoocena jako ucznia / studenta (Poniżej dobrej) 15,103 ,001 Dobra 1,007 ,283 12,702 ,000 2,737 {Powyżej dobrej 1,174 ,311 14,211 3,234 Typ Szkoły (ZSZ) 18,973 4 Technikum -,189 ,470 ,162 ,687 ,828 Liceum ,449 ,471 ,908 ,341 1,567 Studia I stopnia ,910 3,725 ,054 2,484 Studia II stopnia -,104 ,686 ,023 ,880 ,902 Dobra opinia o szkole / uczelni ,148 ,101 2,146 ,143 1,159 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) -,143 ,114 1,578 ,209 ,866 Słabe wyniki w nauce -,269 ,110 5,964 ,015 ,764 Bariera dużej odległości -,040 ,090 ,192 ,661 ,961 Wpływ osób trzecich -,070 ,108 ,421 ,516 ,933 Motywy socjalno - finansowe -,114 ,112 1,049 ,306 ,892 Stała -3,050 ,612 24,869 ,047

36 FGI Moderator: Dlaczego ta szkoła? […] Uczeń 3: Dobry dojazd.
Moderator: Czy ma znaczenie odległość od waszego miejsca zamieszkania? […]. Uczeń 5: Ta była najbliższa do której mnie przyjęli. Uczeń 6: W pewnym sensie tak. Moderator: A gdzie pan mieszka? Uczeń 6: Koło Lubaczowa. Moderator: Odległość była tu problemem? Uczeń 6: Tak

37 FGI Uczeń 1: Dla mnie ważna jest odległość od miejsca zamieszkania, oraz to, że łatwo mi się dostać do Rzeszowa, a potem z dworca do szkoły. Moderator: Czyli braliście pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania? Dużo osób było takich? Uczeń 7: Dużo osób jest w ogóle w internacie, bo nie da rady dojeżdżać, np. mamy w szkole dziewczynę z województwa świętokrzyskiego.

38 Bariera dużej odległości ,011
Czynniki wpływające na miejsce podjęcie nauki zgodnie z planem kontynuowania nauki (regresja logistyczna) B Błąd standardowy Wald df Istotność Exp(B) Płeć (gr. odniesienia Kobiety) ,356 ,209 2,885 1 ,089 1,427 Typ miejscowości zamieszkania (Wieś) ,758 2 ,685 Miasta do 50 tys. m. ,197 ,232 ,716 ,397 1,217 Miasta powyżej 50 tys. m. ,122 ,265 ,212 ,645 1,130 Wykształcenie ojca (podstawowe lub niższe) 1,831 3 ,608 Zasadnicze zawodowe ,502 ,395 1,621 ,203 1,653 Średnie ,505 ,408 1,528 ,216 1,656 Wyższe ,578 ,467 1,529 1,782 Wykształcenie matki (podstawowe lub niższe) 3,596 ,308 -,374 ,424 ,776 ,378 ,688 -,656 ,418 2,460 ,117 ,519 -,370 ,472 ,612 ,434 ,691 Poziom życia rodziny (Niski) 1,308 ,520 Przeciętny ,162 ,247 ,427 ,513 1,176 Wysoki ,302 ,264 1,306 ,253 1,353 Samoocena jako ucznia / studenta (Poniżej dobrej) 11,554 ,003 Dobra ,323 ,275 1,378 ,240 1,381 {Powyżej dobrej ,987 ,320 9,535 ,002 2,684 Typ Szkoły (ZSZ) 22,797 4 ,000 Technikum 19,550 8738,028 ,998 3,094E8 Liceum 20,816 1,098E9 Studia I stopnia 20,023 4,964E8 Studia II stopnia 20,223 6,065E8 Dobra opinia o szkole / uczelni ,079 ,108 ,536 ,464 1,082 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) ,026 ,132 ,038 ,845 1,026 Słabe wyniki w nauce -,104 ,129 ,656 ,901 Bariera dużej odległości -,259 ,102 6,490 ,011 ,772 Wpływ osób trzecich -,051 ,170 ,680 ,951 Motywy socjalno - finansowe -,316 6,054 ,014 ,729 Stała -21,951

39 FGI Uczeń 5: Ja pochodzę z wioski. Dojazd do Rzeszowa, a jeszcze do drugiej miejscowości byłby ciężki. Takiego kierunku jaki jak chciałam nie ma w Rzeszowie. Trzeba by było dojeżdżać jeszcze połowę tego co dojeżdżam. Moderator: Czyli odległość była problemem? Uczeń 5: Tak. Moderator: A jaki to był zawód? Uczeń 5: A lepiej nie mówić.

40 Bariera dużej odległości -,337 ,120 7,859 ,005 ,714
Czynniki wpływające na plany co do miejsca podjęcie nauki (regresja logistyczna) B Błąd standardowy Wald df Istotność Exp(B) Płeć (gr. odniesienia Kobiety) ,078 ,237 ,108 1 ,742 1,081 Typ miejscowości zamieszkania (Wieś) 4,499 2 ,105 Miasta do 50 tys. m. ,563 ,266 4,488 ,034 1,757 Miasta powyżej 50 tys. m. ,224 ,301 ,551 ,458 1,251 Wykształcenie ojca (podstawowe lub niższe) 2,470 3 ,481 Zasadnicze zawodowe ,441 ,411 1,151 ,283 1,554 Średnie ,337 ,426 ,626 ,429 1,401 Wyższe ,734 ,502 2,138 ,144 2,083 Wykształcenie matki (podstawowe lub niższe) 1,044 ,791 -,306 ,499 ,377 ,539 ,736 -,469 ,494 ,899 ,343 -,472 ,550 ,737 ,391 ,624 Poziom życia rodziny (Niski) 4,864 ,088 Przeciętny -,183 ,281 ,424 ,515 ,833 Wysoki ,378 1,577 ,209 1,459 Samoocena jako ucznia / studenta (Poniżej dobrej) ,888 ,642 Dobra -,261 ,331 ,620 ,431 ,771 {Powyżej dobrej -,090 ,381 ,056 ,813 ,914 Typ Szkoły (ZSZ) 14,237 4 ,007 Technikum -,250 15682,418 ,000 1,000 ,778 Liceum 20,292 13762,614 ,999 6,498E8 Studia I stopnia 21,316 1,809E9 Studia II stopnia 20,349 6,877E8 Dobra opinia o szkole / uczelni ,028 ,129 ,048 ,826 1,029 Bariery związane z brakiem wsparcia (zwłaszcza finansowego) -,218 ,154 2,014 ,156 ,804 Słabe wyniki w nauce -,252 ,151 2,780 ,095 Bariera dużej odległości -,337 ,120 7,859 ,005 ,714 Wpływ osób trzecich ,243 ,139 3,075 ,079 1,275 Motywy socjalno - finansowe -,184 1,627 ,202 ,832 Stała -21,303

41 WNIOSKI

42 Wnioski Na podstawie powyższych analiz można podjąć próbę pozytywnego zweryfikowania hipotezy mówiącej o tym, że „Większa odległość do dobrych szkół wyższych przy dostępności szkół gorszych obniża prawdopodobieństwo podjęcia nauki w tych pierwszy, jednak nie wpływa na obniżenie prawdopodobieństwa podjęcia studiów w ogóle”. Można zatem powiedzieć, że wpływ bariery odległości na dostęp do edukacji jest skomplikowany. Nie obniża ona partycypacji w systemie edukacyjnym jednak zmniejsza szansę na to, iż młodzi ludzie będą w pełni realizować swoje możliwości edukacyjne.

43 Wnioski – cd. Określenie wpływu tej bariery jest tym bardziej trudne, iż kształtuje ona plany, co do miejsca kontynuowania nauki, również na poziomie szkoły średniej Dodatkowo zauważyć można, że: Zgodnie z przewidywaniami bariera ta w nieco większym stopniu jest odczuwana przez kobiety Bariera ta oddziałuje tak samo jak kierowanie się motywami finansowymi co sugeruje, iż dotyczyć może osób o trudniejszej sytuacji materialnej

44 mgr Grzegorz Humenny


Pobierz ppt "Plan prezentacji Odległość do szkoły w literaturze przedmiotu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google