Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010

2 USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

3 MFPK Sp. z o.o. utworzony został w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski

4 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powołany został do życia jako spółka Prawa Hadlowego w roku 2003 z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przy współpracy z jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Udziałowcy MFPK Sp. z o.o.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Miasto Stołeczne Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiaty: Otwocki, Płocki, Sochaczewski, Kozienicki, Mławski Gminy: Mszczonów, Teresin, Świercze Miasta: Józefów, Siedlce, Ostrołęka, Sokołów Podlaski, Garwolin Miasto i Gmina Wołomin Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

6 Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK jako fundusz regionalny pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza

7 Podstawą realizacji zadań funduszu jest: Podpisana umowa o współpracy z instytucją finansową – Bankiem kredytującym przedsiębiorcę Zakwalifikowanie przedsiębiorcy (kredytobiorcy) starającego się o poręczenie do segmentu MSP Spełnienie przez instytucje finansującą i kredytobiorcę warunków określonych w Obwieszczeniu Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji

8 Umowy o współpracy z bankami normują warunki na jakich fundusz może udzielić poręczenia przedsiębiorcy starającemu się o finansowanie działalności gospodarczej oraz warunki realizacji poręczenia w przypadku ewentualnej konieczności wypłaty za niespłacone zobowiązanie wobec Banku

9 O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Bank Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt/pożyczka przeznaczony/a na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy Poręczenie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 2.1 – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa celem ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z 01.10.2004r.)

10 Oferta funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z interpretacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. / z późniejszymi zmianami/, art.. 104, 105, 106) Do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów, filii na obszarze województwa mazowieckiego (fakt potwierdzony w dokumentacji rejestrowej wnioskodawcy)

11 poręczenie standardowe – do max. wysokości 500 tys. PLN okres poręczenia do 60 miesięcy poręczenie pomostowe – do max. wysokości 2 mln PLN okres poręczenia do 12 miesięcy (dające możliwość przejściowego zabezpieczenia zobowiązania Kredytobiorcy do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości) Maksymalna wartość poręczenia ustalana jest przez Zarząd MFPK z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Udzielania Poręczeń MFPK Sp. z o.o.

12 Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 70% wartości zobowiązania kredytowego /kredytu lub pożyczki/ W przypadku poręczeń udzielanych przez dwa /lub więcej/ fundusze, na spłatę jednostkowego kredytu/pożyczki, łączna wartość udzielonego przez nie zabezpieczenia może wynosić max. 80% wartości zobowiązania kredytowego.

13 Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku – 50 PLN bez opłaty - dla przedsiębiorców (beneficjentów Funduszu), których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terenie udziałowców MFPK (pełny wykaz udziałowców Funduszu dostępny jest na stronie internetowej www.mfpk.com.pl)

14 Jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia – zależna od okresu poręczenia oraz ryzyka poręczeniowego: do 12 miesięcy 1,00-2,10% od 13 do 24 miesięcy 1,50-2,50% od 25 do 60 miesięcy 2,00-3,00% poręczenia pomostowe 0,10% za każdy miesiąc (do momentu ustanowienia zabezpieczenia umowy kredytowej w formie wpisu do hipoteki)

15 Kompletny wniosek Klienta o udzielenie poręczenia wraz z opłatą za jego rozpatrzenie (jeśli jest wymagana), składany jest przez MSP w placówce Banku Decyzja Warunkowa Banku o przyznaniu kredytu wraz ze złożonym przez Klienta wnioskiem oraz dokumentacją kredytową (wniosek kredytowy + załączniki, dokumentacja rejestrowa, dokumentacja finansowa i inne dokumenty) przekazywana jest do Funduszu Po przeprowadzeniu analizy wniosku Klienta, Fundusz informuje Oddział Banku i Klienta o decyzji w sprawie udzielenia poręczenia

16 Po wydaniu pozytywnej decyzji, Fundusz przesyła komplet dokumentów poręczeniowych do Banku kredytującego Pracownik Banku przedkłada dokumenty poręczeniowe do podpisu Klientowi Komplet dokumentów podpisanych przez Klienta i Bank oraz uiszczona prowizja stanowi podstawę do uruchomienia poręczenia

17 Wniosek o udzielenie poręczenia rozpatrywany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów z Banku kredytującego Decyzje o udzieleniu/nie udzieleniu poręczenia podejmuje Zarząd MFPK Podjęcie decyzji, w określonych przypadkach (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Funduszu), uwarunkowane jest odbyciem wizytacji w siedzibie klienta.

18 Decyzja Funduszu, po rozpatrzeniu wniosku, przesyłana jest niezwłocznie przedsiębiorcy starającemu się o poręczenia oraz do Banku. Powiadomienie o decyzji MFPK zawiera informację o warunkach, na jakich zostanie udzielone poręczenie

19 Wnioskodawca zabezpiecza umowę poręczenia poprzez wystawienie weksla in blanco i deklaracji wekslowej W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowego zabezpieczenia

20 Za komplet dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy o udzielenie poręczenia MFPK uznaje kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek Klienta o udzielenie poręczenia przekazany do Funduszu za pośrednictwem Banku kredytującego, z załączonymi do niego: - dokumentami bankowymi (zgodnie z umową o współpracy z bankiem kredytującym) - potwierdzeniem uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o poręczenie (jeśli wymagane)

21 - kopią dokumentacji rejestrowej Wnioskodawcy (KRS, REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne wymagane odrębnymi przepisami – koncesje, pozwolenia itp.) - kopią dokumentacji finansowej Wnioskodawcy za ostatni zamknięty rok podatkowy i okres bieżący tj.: PIT/CIT, bilans, rachunek wyników, zestawienie z KPiR (dokumenty uwierzytelnione podpisem i pieczęcią przedsiębiorcy) - kopią oświadczenia majątkowego Wnioskodawcy i/lub Poręczycieli wekslowych - inne wymagane odrębnymi przepisami

22 Możliwość finansowania działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi (kredyty/pożyczki), również przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki możliwości prowadzenia nowych inwestycji (rozwój firmy) Uzyskanie w Banku statutu klienta wiarygodnego Rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami przedsiębiorstw, instytucjami wspierania biznesu (m.in. Mazowiecka Agencja Rozwoju, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza)

23 Od początku swojej działalności MFPK Sp. z o.o. dzięki prowadzonej działalności statutowej udzielił wsparcia dla ponad 2000 mazowieckich przedsiębiorstw Udzielił poręczeń na łączną kwotę prawie 500 mln PLN co umożliwiło zaciągnięcie kredytów o wartości prawie 900 mln PLN, z których środki przedsiębiorcy przeznaczyli na sfinansowanie inwestycji, zwiększanie konkurencyjności swoich firm itp. Stałe dokapitalizowanie pozwala na dynamiczny rozwój Funduszu celem tworzenia lepszych możliwości łatwego i jeszcze szybszego dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania, informacji gospodarczych, doradztwa w kwestii pozyskania dotacji unijnych

24 Fundusz rozpoczął realizację 3 projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Pozyskane w ramach projektu środki Fundusz przeznaczy na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu MFPK planuje zwiększenie dostępności do poręczeń poprzez otwarcie punktów konsultacyjnych, w których przedsiębiorcy będą mogli zasięgnąć informacji o możliwościach finansowania i złożyć wniosek o udzielenie poręczenia oraz rozszerzyć swoją ofertę produktową m.in. o poręczenia do kredytów na realizację projektów innowacyjnych

25 Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa (godziny pracy biura 8.00-16.00) Tel. 022 840-32-35, Fax 022 840 32 53 e-mailowy: biuro@mfpk.com.plbiuro@mfpk.com.pl Dyrektor Biura – Pani Grażyna Łobodda Z-ca Dyrektora ds. Kontaktów z Klientami – Ewa Grymm Z-ca Dyrektora ds. Poręczeń – Małgorzata Złotkowska


Pobierz ppt "XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google