Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb Wołczyn, 20 lutego 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb Wołczyn, 20 lutego 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach Brygida Głąb Wołczyn, 20 lutego 2008r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

3 Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

4 Cel główny będzie realizowany poprzez:
aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

5 Ważne dokumenty PO KL 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 18 września 2007r. Instytucja Zarządzająca PO KL zakończyła prace nad przygotowaniem w/w dokumentu. 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL – wytyczne zostały zaakceptowane przez MRR w dniu 9 lipca 2007r. 4. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL – w dniu 16 sierpnia wytyczne zostały zaakceptowane przez MRR i są obowiązujące od dnia podpisania.

6 Ważne dokumenty PO KL cd.
5. System realizacji PO KL – opublikowany w dniu 10 września 2007r., składa się z VII części do których dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL , - Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL, - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL, - Zasady finansowania PO KL , - Zasady systemu sprawozdawczości PO KL , - Zasady kontroli w ramach PO KL , - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL.

7 Ważne dokumenty PO KL cd. www.pokl.opole.pl www.efs.gov.pl

8 Kwota przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach EURO

9 85% - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 15% - środki krajowe

10 60% środków – wsparcie realizowane przez regiony,
EURO 60% środków – wsparcie realizowane przez regiony, 40% środków – wsparcie realizowane przez właściwe ministerstwa

11 Priorytety i obszary wsparcia
Priorytety krajowe Priorytety regionalne Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Priorytet V – Dobre rządzenie, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety krajowe

13 Priorytety krajowe: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Kwota ogółem – EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

14 Priorytety krajowe: Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Kwota ogółem – EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.2 Działanie Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

15 Priorytety krajowe: Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Kwota ogółem – EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

16 Priorytety krajowe: Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Kwota ogółem – EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

17 Priorytety krajowe: Priorytet V: Dobre rządzenie
Kwota ogółem – EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 5.5 Rozwój dialogu społecznego Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

18 Kwota dla województwa opolskiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach EURO

19 Kwota dla województwa opolskiego w podziale na priorytety regionalne:
Nazwa Priorytetu Kwota w EURO Kwota w PLN VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,67 ,00 VII Promocja integracji społecznej ,77 ,00 VIII Regionalne kadry gospodarki ,20 ,00 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,36 ,00 Razem ,00 ,00

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety regionalne

21 Priorytety regionalne:
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kwota ogółem – ,67 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ,46 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ,54 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie ,88 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

22 Priorytety regionalne:
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kwota ogółem – ,67 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ,55 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ,34 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ,87

23 Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Typy projektów: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

24 Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

25 Priorytety regionalne:
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ,69 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ,78 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,09 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

26 Priorytety regionalne:
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej ,82 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ,66 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,61 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

27 Priorytety regionalne:
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej ,57 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,42 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

28 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Typy projektów: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej, - upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej)

29 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Grupy docelowe: osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy, inne jednostki pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie.

30 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Typy projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), - wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

31 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

32 Priorytety regionalne:
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Kwota ogółem – ,20 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ,17 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ,11 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych modernizacyjnych w regionie ,84 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ,20 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

33 Priorytety regionalne:
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Kwota ogółem – ,20 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej ,17 8.2 Transfer wiedzy ,03 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ,53 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ,42 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

34 Priorytety regionalne:
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota ogółem – ,36 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,96 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ,96 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ,51

35 Priorytety regionalne:
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota ogółem – ,36 EURO Numer Działania Nazwa działania Kwota w Euro 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,95 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,17 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego ,32 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ,55 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,36

36 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego ( w tym alternatywne formy) na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, - wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu, opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

37 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, istniejące przedszkola.

38 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów: programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

39 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów cd.: programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

40 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów cd.: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

41 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne, osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

42 Działanie 9. 5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Typy projektów: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

43 Działanie 9. 5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.

44 System wdrażania programu
Instytucja Zarządzająca MRR Instytucja Certyfikująca MRR Instytucja Pośrednicząca Samorząd Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Instytucja Pośrednicząca 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

45 System wdrażania programu
Plan działania Ramowy Harmonogram Naborów Wniosków, Ogłoszenia o konkursach, Dokumentacja konkursowa

46 System wdrażania programu
Gdzie można składać wnioski projektowe? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: Dla Działania 8.2 Transfer wiedzy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: Dla wszystkich Działań w ramach Priorytetów VI - IX oprócz Działania 8.2

47 www.efs.gov.pl/wniosek Generator wniosków: wzór wniosku aplikacyjnego,
instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego, instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych .

48 Maksymalna wartość projektu:
Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Maksymalna wartość projektu: 50 tys. zł

49 Minimalna wartość projektu:
Pozostałe Działania w ramach Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł

50 Konkursy pilotażowe w 2007r.
Numer Poddziałania Nazwa Poddziałania Kwota przeznaczona na konkurs Termin przeprowadzenia konkursu Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 4 792 472,00 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 5 622 757,55 Kwota ogółem w 2007r. 10 415 229,55

51 Terminy konkursów w latach roku dla wybranych Działań na podstawie Ramowego Harmonogramu Naborów Wniosków Numer Poddziałania/ Działania Nazwa Poddziałania/Działania Kwota przeznaczona na konkurs w PLN Termin ogłoszenia konkursu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ,19 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,78 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,63

52 Dziękuję za uwagę Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Piastowska 14, Opole Tel. 077/ , Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25C, Opole Tel. 077/


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb Wołczyn, 20 lutego 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google