Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość,"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r. przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o.

2 2 Doświadczenia międzynarodowe 1 Scenariusz umiarkowanie wysokiego wzrostu przychodów z turystyki zagranicznej; 2 W osobo-latach. 3 Wpływ na wartość dodaną; 4 W cenach bieżących; 5 Wpływ na roczne tempo wzrostu; 6 Roczny spadek bezrobocia; 7 Wartość zaktualizowana (1996 r.).

3 3 Relacja PKB per capita* w kraju organizującym EURO do przeciętnego PKB per capita w trzech najbogatszych krajach europejskich** *Według parytetu siły nabywczej **Relacje dla Austrii, Szwajcarii, Polski i Ukrainy wyznaczono dla danych z 2007 r.

4 4 Efekty gospodarcze UEFA EURO 2012 TM Bezpośrednie Efekty Pośrednie 2012…… 2008 200920102011201320142015 P r o d u k c j a Z a t r u d n i e n i e D o c h o d y i k o n s u m p c j a Infrastruktura Turystyczna i sportowa Transportowa Inwestycje w sektorach Transport Turystyka Sport i rekreacja Inwestycje krajowe i zagraniczne Wzrost atrakcyjności turystycznej Turystyka sportowa w roku 2012 Gospodarka Budżet organizacyjny UEFA ProduktywnośćEksport

5 5 Analizowane w raporcie gospodarcze efekty organizacji UEFA EURO 2012 ujęto w trzy scenariusze – podstawowy, optymistyczny i pesymistyczny. Analiza scenariuszowa odzwierciedla niepewność związaną z założeniami i, w konsekwencji, niektórymi makroekonomicznymi efektami Mistrzostw Europy. Uzyskane wyniki dla wymienionych scenariuszy porównywane są z tzw. scenariuszem bazowym, zakładającym, że ME nie są w Polsce organizowane (scenariusz bez EURO - BE). Analiza scenariuszowa

6 6 Efekty długookresowe UEFA EURO 2012 TM dla przychodów z konsumpcji turystycznej w Polsce (tzw. efekt barceloński) W 2008 r. atrakcyjność turystyczna Polski mierzona wskaźnikiem Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index SM (NBI) w kategorii Turystyka wynosiła 59,1 pkt. i była niższa od atrakcyjności turystycznej Czech i Węgier Ranking marek w kategorii Turystyka w 2008 r. (pkt.) 1. Włochy77,2 2. Francja75,9 3. Hiszpania73,3 33. Węgry59,9 35. Czechy59,2 36. Polska59,1 50. Iran44,0 Wzrost atrakcyjności turystycznej mierzony indeksem NBI SM w kategorii Turystyka o 1 pkt. przekłada się na wzrost napływu turystów zagranicznych przyjeżdżających do danego kraju w celach wypoczynkowych o 611 tys. osób rocznie

7 7 Łączny wpływ UEFA EURO 2012 TM dla przychodów z konsumpcji turystycznej w Polsce w latach 2012-2020 mln zł, ceny stałe z 2008 r. UEFA EURO 2012 spowoduje w wariancie podstawowym: Wzrost atrakcyjności turystycznej Polski mierzonej wskaźnikiem Anholt-GfK Roper NBI SM w kategorii turystyka o 0,8 pkt. Wzrost rocznego napływu turystów zagranicznych przyjeżdżających na wypoczynek do Polski o 489 tys. osób. Zwiększenie przychodów z turystyki międzynarodowej w Polsce w latach 2013-2020 o 4,2 mld zł (w cenach stałych z 2008 r.) W horyzoncie analizy efekt barceloński ponad 5-krotnie przewyższy krótkookresowy wzrost przychodów z turystyki zagranicznej w czerwcu 2012 r. związany z napływem kibiców do Polski.

8 8 Głównym impulsem ekonomicznym związanym z organizacją ME jest przyspieszenie (przesunięcie w czasie) inwestycji w sferze infrastruktury transportowej (drogi, koleje, transport miejski i lotniska), a także budowy stadionów i centrów pobytowych. Scenariusz bez EURO przewiduje, że bez bodźca związanego z Mistrzostwami inwestycje w infrastrukturę transportową byłyby realizowane w latach 2008 - 2015. W przypadku pozostałych inwestycji związanych z Mistrzostwami (stadiony, centra pobytowe) założono, że w scenariuszu BE zostałyby one ukończone do roku 2020. Trzy analizowane warianty dla inwestycji - podstawowy, pesymistyczny i optymistyczny - zakładają ich przyspieszenie, choć w różnym stopniu, w porównaniu ze scenariuszem bez EURO. Inwestycje związane z UEFA EURO 2012 TM (1)

9 9 Inwestycje związane z UEFA EURO 2012 TM (2) *- kwoty inwestycji podano w miliardach zł. Razem 81,3 mld zł

10 10 Wyniki symulacji Skumulowane efekty UEFA EURO 2012 TM w roku 2020 (całkowity przyrost w latach 2008-2020 w mld zł, w cenach stałych z 2009 r.): Źródła skumulowanego wzrostu PKB:

11 11 Wzrost przychodów z turystyki zagranicznej w latach 2012-2020 związany z UEFA EURO 2012 TM wyniesie 5,0 mld zł (wariant podstawowy, w cenach stałych z 2008 r.), na co w 85% złoży się efekt barceloński. Najważniejszym źródłem korzystnych efektów związanych z organizacją UEFA EURO 2012 TM jest wzrost produktywności czynników produkcji na skutek przyspieszenia nakładów na infrastrukturę transportową. Na skutek organizacji UEFA EURO 2012 TM całkowity przyrost PKB w latach 2008-2020 wyniesie w wariancie podstawowym 27,9 mld zł (ok. 2,1% PKB z 2009 r.), a przyrost konsumpcji prywatnej ukształtuje się na poziomie 20,5 mld zł (w cenach stałych z 2009 r.). UEFA EURO 2012 TM jest jednym z największych projektów gospodarczych, który jest lub będzie realizowany w Polsce w najbliższych latach. Podsumowanie

12 Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Tytuł prezentacji Miejscowość,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google