Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ubiegania się przez podatników podatku od towarów i usług o zwrot VAT zapłacony w innym państwie UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ubiegania się przez podatników podatku od towarów i usług o zwrot VAT zapłacony w innym państwie UE."— Zapis prezentacji:

1 Zasady ubiegania się przez podatników podatku od towarów i usług o zwrot VAT zapłacony w innym państwie UE

2 Podstawa prawna Dyrektywa Rady 2008/9/WE z r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 44/23 z r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz. U. UE L z r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 44/1 z r.)

3 Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 z r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE (Dz. U. UE L 314/50 z r.) Art. 89 ustawy z r. o podatku od towarów i usług zmieniony ustawą z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 195, poz. 1504 Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800)

4 Kto może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej O zwrot podatku od wartości dodanej może ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek, o zwrot którego występuje podatnik, zawarty jest w cenie nabywanych przez niego towarów i usług lub zapłacony w związku z zaimportowaniem przez niego towarów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, wykorzystywanych do wykonywania czynności dających podatnikowi prawo do obniżenia kwoty należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

5 Kto może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Wniosek o zwrot dotyczy takich podatników podatku od towarów i usług, którzy: 1) na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, w okresie zwrotu, nie mieli siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

6 Kto może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 2) Nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT – transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem, pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych, transakcji dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych jako prawne środki płatnicze, transakcji, w tym pośrednictwa, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe, 3) nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT

7 Zwrot podatku nie przysługuje w odniesieniu do:
Kto może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Zwrot podatku nie przysługuje w odniesieniu do: 1) kwot VAT, które według ustawodawstwa państwa członkowskiego zwrotu zostały nieprawidłowo zafakturowane, 2) kwot VAT zafakturowanych w odniesieniu do towarów, których dostawa jest, lub może być, zwolniona na mocy art. 138 lub 146 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE.

8 Kto może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej Uwaga Każde państwo członkowskie implementuje przepisy dotyczące zwrotu podatku odpowiednio do swojego prawodawstwa. Prawo do zwrotu podatku naliczonego określa się zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE, na zasadach stosowanych w państwie członkowskim zwrotu (art. 5 dyrektywy 2008/9/WE).

9 Adresat wniosku o zwrot podatku
Adresatem wniosku jest urząd właściwy dla kraju zwrotu Wniosek należy złożyć za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w kraju siedziby

10 Forma składania wniosku
Wniosek o zwrot podatku musi być złożony wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek jest składany poprzez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej MF: W dniu r. na stronie internetowej został opublikowany interaktywny formularz –VAT-REF za pomocą którego osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich zwrotu

11 Forma składania wniosku
Na stronie internetowej MF jest również dostępna: Instrukcja wypełniania wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF) Preferencje poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie realizacji procedury VAT-REFUND, czyli konkretne wymagania poszczególnych państw członkowskich zwrotu stawiane wobec podmiotów zainteresowanych zwrotem podatku W celu poprawnego wysyłania formularza VAT-REF niezbędne jest pobranie i zainstalowanie wtyczki (plug-in) w wersji 1.2

12 Termin złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje wskazane we wniosku Wniosek przewiduje również korektę obliczonej proporcji, która ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej - art. 89 ust. 1l) ustawy o VAT

13 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
1. Urząd skarbowy za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek. 2. Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek. 3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta). 4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta: a) numer wniosku; b) data wniosku. 5. Dane dotyczące podatnika (wnioskodawcy): a) dane identyfikacyjne podatnika: - nazwisko i imię; - pełna nazwa firmy,

14 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
b) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna), c) dokładny adres zamieszkania/siedziby, d) adres , e) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. 6. Osoba reprezentująca podatnika (pozycję wypełnia się jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika): a) nazwisko i imię, b) dokładny adres, c) adres , d) numer identyfikacyjny.

15 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev.2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit d rozporządzenia nr 1893/2006, na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 1174/2009 lub opis tekstowy, 8. Okres do którego odnosi się wniosek: a) od (dzień, miesiąc, rok); b) do (dzień, miesiąc, rok).

16 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem: a) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art.144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE, b) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194 – 197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

17 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
10. Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku: a) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego, b) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego, c) waluta rachunku bankowego.

18 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
11. Informacje dotyczące importowanych towarów: a) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów, b) adres i kraj sprzedawcy towarów, c) data i numer dokumentu celnego, d) rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/2009 lub według opisu tekstowego, e) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu, f) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu, g) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy - wysokość proporcji (w %), h) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu (w przypadku stosowania proporcji kwota zwrotu powinna być obliczona z jej uwzględnieniem).

19 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
12. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług: a) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług, b) numer rejestracyjny VAT dostawcy (w przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej), c) adres i kraj dostawcy towarów i usług, d) data i numer faktury (w przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności wypełniania poz. 12 lit.b), e) rodzaj towarów i usług według kodów i pod-kodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/2009 lub według opisu tekstowego, f) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu, g) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu, h) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy - wysokość proporcji (w %), i) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu.

20 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
13. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy: a) okres do którego odnosi się zmiana: - od (dzień, miesiąc, rok); - do (dzień, miesiąc, rok), b) wysokość proporcji po zmianie (w %). 14. Informacja o załącznikach jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

21 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku
15. Informacja o wyrażeniu zgody, przez podatnika/osobę reprezentującą podatnika, na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. 16. Data wypełnienia wniosku.

22 Złożenie wniosku Aby wniosek został przyjęty przez system e-Deklaracje, powinien być poprawnie wypełniony oraz zgodny z wyjaśnieniami zamieszczonymi w zakładce e-Deklaracje. System e-Deklaracje sprawdza czy wniosek został podpisany przez osobę posiadającą aktualny bezpieczny podpis kwalifikowany Dla każdego poprawnie złożonego wniosku system e-Deklaracje automatycznie wystawi Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które będzie jednocześnie dowodem złożenia wniosku i potwierdzeniem terminu jego złożenia.

23 Odrzucenie wniosku System e-Deklaracji nie przyjmie wniosku, który:
nie będzie miał wypełnionych wszystkich pól formularza VAT-REF uznanych za obowiązkowe przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. nr 224, poz. 1800), oraz gdy nazwy załączników nie będą zgodne z załączonymi do wniosku plikami. Oznacza to, że wniosek skierowany za pomocą systemu VAT Refund do urzędu skarbowego należy uznać za kompletny.

24 Odrzucenie wniosku Jeżeli system e-Deklaracje odrzuci wniosek, podatnik w trakcie odczytu otrzyma komunikat o przyczynie odrzucenia dokumentu – system wskaże mu również miejsca, gdzie zostały niewypełnione pozycje. W tej sytuacji wnioskodawca powinien dokonać wskazanych poprawek i ponownie przesłać wniosek.

25 Zadania polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku
Zadaniem urzędu skarbowego jest dokonanie weryfikacji wniosku oraz przekazanie go do kraju członkowskiego zwrotu. Właściwym urzędem skarbowym do obsługi wniosku jest ten, który na dzień złożenia wniosku jest właściwy ze względu na podatek od towarów i usług. Weryfikacja wniosku polega na sprawdzeniu: danych identyfikacyjnych podatnika podanych we wniosku Weryfikacji pełnomocnictwa (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik). Pełnomocnictwo nie może zostać złożone jako skan dołączony do wniosku.

26 Zadania polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku
Weryfikacja wniosku cdn. Zgodnie z art. 89 ust. 1i ustawy o VAT polska administracja podatkowa jest zobowiązana do sprawdzenia, czy wnioskodawca w okresie, którego dotyczy wniosek, był uprawniony do uzyskania zwrotu podatku od wartości dodanej, a zatem czy: 1) był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, 2) nie dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9 ustawy, 3) nie był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ustawy.

27 Zadania polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku
Urząd skarbowy nie będzie prowadził weryfikacji w zakresie podanego na wniosku numeru bankowego wnioskodawcy. Urzędy skarbowe nie prowadzą weryfikacji wniosków pod względem zawartości merytorycznej: - wartości kwotowej podanej we wniosku, - ilości załączników podanej we wniosku z faktyczną załączoną ilością, - prawidłowości faktur/dokumentów celnych, - kodów towarów i usług na podstawie dokumentów źródłowych

28 Zadania polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku
Jeżeli polski urząd skarbowy potwierdzi uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej, to przekazuje wniosek do kraju członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku

29 Zadania polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku
W przypadku, gdy weryfikacja uprawnień wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej przebiegnie niepomyślnie, naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia wnioskodawcę o nieprzekazaniu wniosku państwu członkowskiemu zwrotu w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Postanowienie o nieprzekazaniu wniosku będzie doręczone wnioskodawcy pocztą tradycyjną na adres pocztowy wskazany we wniosku. Informacja o wydanym postanowieniu o nieprzekazaniu wniosku zostanie przesłana wnioskodawcy na adres podany we wniosku

30 Kwota zwrotu podatku w przypadku stosowania proporcji
Jeżeli towary lub usługi, od których podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, podatnik ma obowiązek, przy określaniu kwoty zwrotu podatku, w składanym wniosku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie z art. 90 i 91 ustawy.

31 Kwota zwrotu podatku w przypadku stosowania proporcji
Jeżeli po złożeniu wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej obliczona proporcja ulegnie zmianie, podmiot uprawniony uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji: 1) we wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej składanym w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten wniosek. 2) składa korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej, jeżeli w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku.

32 Informacje pozostałe dotyczące zwrotu podatku
We wniosku wpisuje się walutę, która obowiązuje w kraju zwrotu oraz walutę wskazanego rachunku bankowego. Uwaga przepisy dyrektywy przewidują możliwość żądania przez państwo członkowskie zwrotu dodatkowych informacji lub dokumentów innych niż te zawarte we wniosku, państwo członkowskie zwrotu określa język lub języki, których wnioskodawca ma używać celem przedstawienia informacji zawartych we wniosku lub ewentualnych informacji dodatkowych, państwo członkowskie zwrotu może wymagać, aby wraz z wnioskiem o zwrot podatku, wnioskodawca przedłożył drogą elektroniczną kopię faktury lub dokumentu importowego, z których wynikają kwoty do zwrotu.

33 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Dyrektywa Rady 2008/9/WE
z r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 44/23 z r.).

34 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Definicje – art. 2 Dyrektywy
◄„podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu" oznacza podatnika, w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, niemającego siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego; ◄"państwo członkowskie zwrotu" oznacza państwo członkowskie, w którym został naliczony VAT względem podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim zwrotu w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług na jego rzecz przez innych podatników w tym państwie członkowskim lub w odniesieniu do importu towarów do tego państwa członkowskiego

35 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Definicje – art. 2 Dyrektywy
◄"okres zwrotu" oznacza okres, o którym mowa w art. 16, objęty wnioskiem o zwrot podatku; ◄"wniosek o zwrot" oznacza wniosek o zwrot VAT naliczonego w państwie członkowskim zwrotu względem podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim zwrotu w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług na jego rzecz przez innych podatników w tym państwie członkowskim lub w odniesieniu do importu towarów do tego państwa członkowskiego; ◄"wnioskodawca" oznacza podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim zwrotu, występującego z wnioskiem o zwrot

36 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 10
W przypadku gdy podstawa opodatkowania podana na fakturze lub dokumencie importowym wynosi EUR lub więcej lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, państwo członkowskie zwrotu, bez uszczerbku dla wniosków o dodatkowe informacje na mocy art. 20, może wymagać, aby wraz z wnioskiem o zwrot wnioskodawca przedłożył drogą elektroniczną kopię faktury lub dokumentu importowego. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg wynosi 250 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej

37 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 16
Okres zwrotu nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Wnioski o zwrot mogą jednak odnosić się do okresu krótszego niż trzy miesiące, kiedy okres ten dotyczy pozostałej części roku kalendarzowego.

38 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 17
Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej

39 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 19
1. Państwo członkowskie zwrotu bezzwłocznie powiadamia wnioskodawcę, drogą elektroniczną, o dacie otrzymania wniosku. 2. Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie czterech miesięcy od jego otrzymania przez to państwo członkowskie.

40 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 20
1. Gdy państwo członkowskie zwrotu uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji, na podstawie których można podjąć decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot, może ono zażądać, drogą elektroniczną, dodatkowych informacji, w szczególności od wnioskodawcy lub właściwych organów państwa członkowskiego siedziby, w terminie czterech miesięcy. Gdy zachodzi taka konieczność, państwo członkowskie zwrotu może zażądać dostarczenia dalszych dodatkowych informacji. Żądane informacje mogą obejmować przedstawienie oryginału lub kopii stosownej faktury lub dokumentu importowego, w przypadkach gdy państwo członkowskie zwrotu ma uzasadnione wątpliwości co do ważności lub rzetelności konkretnego wniosku. 2. Państwo członkowskie zwrotu musi otrzymać żądane informacje w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania takiego żądania przez osobę, do której skierowane jest żądanie

41 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 21
W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dodatkowych informacji, powiadamia ono wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie dwóch miesięcy od otrzymania żądanych informacji lub, jeśli jego żądanie przekazania informacji dodatkowych pozostało bez odpowiedzi, w terminie dwóch miesięcy od upłynięcia terminu. Niemniej jednak termin, w którym należy podjąć decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot, zawsze wynosi co najmniej sześć miesięcy od daty otrzymania wniosku przez państwo członkowskie zwrotu. W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dalszych dodatkowych informacji, przekazuje ono wnioskodawcy decyzję dotyczącą całości lub części wniosku o zwrot w terminie ośmiu miesięcy od otrzymania wniosku przez to państwo członkowskie.

42 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 22
1. W przypadku przyjęcia wniosku o zwrot państwo członkowskie zwrotu wypłaca zatwierdzoną kwotę zwrotu nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 2, lub - gdy żądano przedstawienia dodatkowych informacji lub dalszych dodatkowych informacji - od upływu terminów, o których mowa w art. 21. 2. Zwrot jest realizowany w państwie członkowskim zwrotu lub, na żądanie wnioskodawcy, w każdym innym państwie członkowskim. W tym drugim przypadku wszelkie opłaty bankowe za przelew zostają odliczone przez państwo członkowskie zwrotu od kwoty, która ma być zwrócona wnioskodawcy

43 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art.23
1. W przypadku gdy wniosek o zwrot zostanie odrzucony w całości lub części, państwo członkowskie zwrotu przedstawia wnioskodawcy, wraz z decyzją, przyczyny odrzucenia wniosku. 2. Odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku o zwrot wnioskodawca może składać do właściwych organów państwa członkowskiego zwrotu z zastrzeżeniem tych samych warunków dotyczących formy i terminów, jakie określono dla odwołań w przypadku wniosków o zwrot składanych przez osoby mające siedzibę w tym państwie członkowskim.

44 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 24
1. W przypadku gdy zwrot otrzymano w sposób niezgodny z prawem lub w inny nieprawidłowy sposób, właściwe organy w państwie członkowskim zwrotu przystępują bezpośrednio do odzyskania niesłusznie wypłaconych kwot oraz wszelkich kar i odsetek nałożonych zgodnie z procedurą obowiązującą w państwie członkowskim zwrotu. 2. W przypadku gdy kara administracyjna lub odsetki zostały nałożone, ale nie zostały uiszczone, państwo członkowskie zwrotu może zawiesić wszelkie dalsze zwroty na rzecz danego podatnika do wysokości niezapłaconej kwoty.

45 Dyrektywa Rady 2008/9/WE Art. 26
Odsetki od kwoty zwrotu należnej wnioskodawcy są mu należne od państwa członkowskiego zwrotu w przypadku wypłaty zwracanej kwoty po terminie. w/w przepisy nie mają zastosowania, jeżeli wnioskodawca nie dostarczy w określonym terminie państwu członkowskiemu zwrotu zażądanych przez nie dodatkowych informacji lub dalszych dodatkowych informacji.

46 INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE
O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH

47 Informacje podsumowujące
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Art.100 ustawy o VAT

48 Informacje podsumowujące
Obowiązek składania informacji w odniesieniu do usług Nowela ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz podatników z innych państw członkowskich (lub uznanych za podatników dla potrzeb określenia miejsca świadczenia usług, tj. osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych w innym państwie członkowskim dla potrzeb podatku VAT), dla których zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ustawy miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nabywca co do zasady ma siedzibę. Obowiązek wykazywania tego rodzaju usług w informacjach podsumowujących nie dotyczy usług zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%.

49 Informacje podsumowujące
Skrócenie okresu, za który składana jest informacja podsumowująca, oraz terminu, do którego jest ona składana Co do zasady podatnicy mają obowiązek składania informacji podsumowujących o transakcjach w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego za okresy miesięczne, a nie kwartalne. Krótszy okres sprawozdawczy nie dotyczy podatników świadczących wyłącznie usługi objęte informacją podsumowującą. Skróceniu uległ również termin składania informacji podsumowujących. W formie papierowej - do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, za który składana jest informacja w formie elektronicznej - do 25. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

50 Informacje podsumowujące
Utrzymanie w niektórych przypadkach możliwości składania informacji podsumowujących kwartalnie Podatnicy o niewielkich obrotach w handlu wewnątrzwspólnotowym, tzn. dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów o wartości nieprzekraczającej w danym kwartale ani w żadnym z poprzednich czterech kwartałów zł (do r. kwota ta zgodnie z przepisami przejściowymi wynosić będzie odpowiednio zł), będą mogli nadal składać kwartalne informacje podsumowujące. Zasada ta dotyczy również podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeżeli wartość transakcji bez podatku nie przekracza w kwartale zł. W związku z tym, że dla wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych składana jest jedna informacja podsumowująca, przekroczenie jednego z limitów (dla dostaw lub nabyć) powoduje obowiązek składania miesięcznej informacji podsumowującej.

51 Informacje podsumowujące
Zmiany w deklarowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów W związku z wprowadzeniem miesięcznych informacji podsumowujących w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług dokonano zmian w zasadach deklarowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, dla których przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej nie zgromadzono stosownej dokumentacji potwierdzającej dokonanie takiej dostawy. W przypadku podatników składających deklaracje miesięcznie podatnik, który nie zgromadził takiej dokumentacji, wykaże dokonaną transakcję jako krajową dopiero w trzecim miesiącu rozliczeniowym, licząc od miesiąca, w którym dokonano dostawy, jeżeli w terminie do złożenia deklaracji za ten trzeci miesiąc nie posiada tej dokumentacji. Otrzymanie w terminie późniejszym stosownych dokumentów uprawnia podatnika do dokonania stosownych korekt deklaracji i informacji podsumowującej. W celu zapewnienia miesięcznej porównywalności danych deklarowanych przez podatników z dwóch państw członkowskich korekta musi dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym dana dostawa została dokonana.

52 Informacje podsumowujące
§ 2.  Rozporzadzenia 1. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres 2010 r., za który składana jest informacja. 2. Do rozliczeń za poszczególne kwartały 2010 r. mogą być również stosowane wzory informacji podsumowującej określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 201, poz oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 311). Przepisu tego nie stosuje się do podatników, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz do podatników składających informacje podsumowujące za okresy miesięczne

53 Informacje podsumowujące
Zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R Podatnicy podatku od towarów i usług, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy przed dniem 1 stycznia 2010 r. zgłosili naczelnikowi urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i otrzymali potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, nie mają obowiązku składania aktualizacji w/w zgłoszenia tylko z tej przyczyny, że po 1 stycznia 2010 r. będą nabywać lub świadczyć usługi, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy o VAT.


Pobierz ppt "Zasady ubiegania się przez podatników podatku od towarów i usług o zwrot VAT zapłacony w innym państwie UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google