Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja kodeksu cywilnego BRAKUJĄCE REGULACJE Prowadzący: Wojciech S. Kamiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja kodeksu cywilnego BRAKUJĄCE REGULACJE Prowadzący: Wojciech S. Kamiński."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja kodeksu cywilnego BRAKUJĄCE REGULACJE Prowadzący: Wojciech S. Kamiński

2 Regulacje ustawowe z punktu widzenia podmiotu zajmującego się dochodzeniem świadczeń w imieniu i na rzecz klienta 1.Dochodzenie roszczeń głównie z polis OC Roszczenia kierowane równolegle do kilku podmiotów

3 W jakiej kolejności wypłacane są poszczególne świadczenia z polisy OC zadośćuczynienie koszty leczenia renta wyrównawcza (zwiększone koszty, zmniejszone widoki na przyszłość) szkody materialne zwrot kosztów pogrzebu renta alimentacyjna stosowne odszkodowanie

4 Kilka szkód (zdarzeń) z jednej polisy wystąpienie szkody ujawnienie się szkody zgłoszenie szkody sprecyzowanie roszczeń złożenie pozwu (rozszerzenie pozwu)

5 Kilku poszkodowanych w jednym zdarzeniu Data złożenia roszczenia / pozwu Przedmiot roszczenia

6 Suma gwarancyjna a koszty dodatkowe Odsetki za zwłokę Koszty sądowe Koszty zastępstwa procesowego

7 Regres do własnej polisy OC Ubezpieczyciel X wypłacił odszkodowanie za szkodę majątkową w wysokości 1 000 000 zł i wystąpił do firmy Y z regresem, jako do sprawcy Firma Y posiada ubezpieczenie OC w firmie ubezpieczeniowej X z s. g. na poziomie 500 000 zł Polisa firmy Y jest polisą obrotową (generalną) i zostały zgłoszone do niej inne, niezaspokojone jeszcze roszczenia Odpowiedzialność firmy Y za wypadek jest sporna, a wręcz wątpliwa

8 Powództwo cywilne w postępowaniu karnym Art. 62. Pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Art. 65. § 1. Sąd przed rozpoczęciem przewodu sądowego odmawia przyjęcia powództwa cywilnego, jeżeli: 4) to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono, 5) po stronie pozwanych zachodzi współuczestnictwo konieczne z instytucją państwową, samorządową lub społeczną albo z osobą, która nie występuje w charakterze oskarżonego. Art. 20.2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

9 Czy ubezpieczyciel może sprzeciwiać się dpk, zwrot kosztów postępowania karnego Art. 15.2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń. [kwestia zwrotu kwot wypłaconych z tyt. Zabezpieczenia powództwa] Art. 21. 1. Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie wyraziły na to uprzednio zgody.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prowadzący: Wojciech S. Kamiński


Pobierz ppt "Nowelizacja kodeksu cywilnego BRAKUJĄCE REGULACJE Prowadzący: Wojciech S. Kamiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google