Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Działalność UFG w zakresie nieubezpieczonych kierowców. Wybrane spostrzeżenia. 8-9 maja 2008 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

2 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Funkcje UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wykonaniu II Dyrektywy Komunikacyjnej wypłaca odszkodowania i świadczenia za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów a także za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych przez niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów lub kierowców których tożsamości nie ustalono. Fundusz wypłaca odszkodowania i świadczenia w razie upadłości ubezpieczyciela: z umów ubezpieczeń na życie, z umów obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów i rolników. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

3 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Funkcje UFG Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującego portfel ubezpieczeń obowiązkowych (powszechnych). Fundusz w wykonaniu IV Dyrektywy Komunikacyjnej pełni funkcję Ośrodka Informacji. Fundusz realizuje funkcje kontrolne w przedmiocie spełnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów i rolników. Nakłada i egzekwuje opłatę karną (za brak ubezpieczenia). Przychody z opłat stanowią przychody UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

4 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce – udział ubezpieczeń komunikacyjnych (w %) w rynku ubezpieczeń majątkowych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

5 Liczba ludności oraz liczba pojazdów mechanicznych (w tys.)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

6 Podstawowe zasady dot. umowy ubezpieczenia OC
Obowiązkowe ubezpieczenia OC mają w Polsce ponad 40-letnią tradycję (zostały wprowadzone w 1962 r.). Każdy posiadacz pojazdy mechanicznego ma obowiązek zawrzeć w wybranym zakładzie ubezpieczeń umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na określone w ustawie pojazdy np. pojazdy historyczne, O ile posiadacz pojazdu nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu umowy ubezpieczenia nie wypowie umowy uważa się, że jest ona zawarta na kolejne 12 miesięcy (automatyzm), W razie zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy, umowa ubezpieczenia zawarta przez nabywcę przechodzi na nowego posiadacza pojazdu (automatyzm). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

7 Rynek ubezpieczeniowy - liczba polis OC posiadaczy pojazdów*
* Liczba polis jest istotnie niższa niż liczba pojazdów, jako że 1 polisa często zawiera ubezpieczenie więcej niż 1 pojazdu (floty) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

8 Organy obowiązane i uprawnione do kontroli ubezpieczeń (OC kom.)
Na podstawie art. 84 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązane są: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, uprawnione są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

9 Opłata za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia
Rodzaj ubezpieczenia Wysokość opłaty w euro Średnie wynagrodzenie w Polsce w na koniec 2007 roku dla przedsiębiorstw (w euro) Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2007 r. OC posiadaczy poj. - Samochody osobowe - Samochody ciężarowe i autobusy - Pozostałe pojazdy 500 euro 906 euro 110 euro 800 euro 100 euro OC rolników 30 euro Budynki rolnicze Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju pojazdu, jak również od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej: do 3 dni – 20 % stawki od 4-14 dni – 50 % stawki powyżej 14 dni – 100 % stawki Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

10 Struktura liczby zawiadomień o braku OC komunikacyjnego (w %)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

11 Przebieg postępowania windykacyjnego
Weryfikacja pokrycia ubezpieczeniowego UFG 14 dni Kontrola Zawiadomienie Ośrodek Informacji (baza polis OC) Brak pokrycia Wezwanie Osoba kontrolowana Tryb egzekucyjny 30 dni X Dokument ubezpieczenia lub np. dowód zbycia pojazdu Brak dokumentów ubezpieczenia lub uiszczenia opłaty Tryb dobrowolny Tytuł wykonawczy Uiszczenie opłaty Państwowy Organ Egzekucyjny Zakończenie sprawy Egzekucja opłaty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

12 Struktura prowadzonych postępowań windykacyjnych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

13 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Dochody z opłat w mln Wg średniego kursu NBP z r. 1 EUR = 3,5820 PLN w 2006 r. zmiana zasad finansowych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

14 Udział dochodów z opłat w dochodach UFG ogółem (w %)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

15 Wypłacone odszkodowania i świadczenia z działalności podstawowej w mln
Wg średniego kursu NBP z r. 1 EUR = 3,5820 PLN w 2006 r. zmiana zasad finansowych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

16 Udział wypłaconych odszkodowań w kosztach UFG ogółem (w %)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

17 Pojazdy nieubezpieczone w % - metody liczenia
wg liczby szkód tj. porównanie liczby odszkodowań wypłaconych przez fundusz gwarancyjny danego kraju a całkowitą liczbę szkód wypłaconych przez rynek; wg wartości szkód tj. porównanie wartości odszkodowań wypłaconych przez fundusz gwarancyjny danego kraju a całkowitą wartość szkód wypłaconych przez rynek; wg liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez pojazdy nieubezpieczone w stosunku do liczby zdarzeń drogowych odnotowanych przez zakłady ubezpieczeń rocznie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

18 Pojazdy nieubezpieczone w %
Procent nie ubezpieczonych w ramach obowiązkowych ubezp OC posiadaczy poj. mech. przy zastosowaniu metody porównania wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez UFG do wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez rynek ubezpieczeniowy. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

19 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Działania bieżące UFG W 2007 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontynuował działania związane ze szkoleniem organów obowiązanych do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Prowadzenie szkoleń przy współpracy z Komendą Główną Policji oraz PBUK. W 2007 roku oraz w I kwartale 2008 r. przeprowadzono szkolenia w 14 województwach, w których wzięło udział ok policjantów ruchu drogowego. Fundusz nawiązał współpracę z Zakładem Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, która polega na: systematycznych konsultacjach, prowadzeniu stałych szkoleń. Współpraca z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów. Edukacja. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

20 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Podsumowanie Procent nieubezpieczonych nie podlega zwiększeniu mimo istotnego wzrostu zarejestrowanych pojazdów (w 2006 r. wzrost o ok. 7 %). Zauważa się obniżenie procentu nieubezpieczonych pojazdów* Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po 4 latach napełniania danymi OI – UFG rozpoczyna akcję kontrolną spełnienia obowiązku ubezpieczenia na podstawie porównania zebranych danych a także na podstawie porównania danych z rządową centralną ewidencją pojazdów zarejestrowanych. Upatrujemy w tym zadaniu, które łączy się z nieuchronnością kary dalszy wzrost dyscypliny ubezpieczeniowej wśród posiadaczy pojazdów i świadomości ubezpieczeniowej. * Obniżenie odpisu składki na rzecz UFG od lipca 2007 r. z 0,8 do 0,5 % tj. o 30 %. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

21 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Podsumowanie Wzrost składki za obowiązkowe ubezpieczenia OC. Pełniejsza kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia. Ograniczenie przestępczości i polepszenie jej wykrywalności. Poprawa standardu likwidacji szkód i obsługi klienta. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

22 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Pobierz ppt "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google