Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prewencja (po)wypadkowa praktyka w duchu prawa Paweł Sukiennik PS Consult 4.04.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prewencja (po)wypadkowa praktyka w duchu prawa Paweł Sukiennik PS Consult 4.04.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prewencja (po)wypadkowa praktyka w duchu prawa Paweł Sukiennik PS Consult 4.04.2008 r.

2 2 Art. 826 Obowiązek zapobiegania szkodzie w ubezpieczeniach lądowych (dobrowolnych) § 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć (wszelkich*) dostępnych mu środków w celu (zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. § 2. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. § 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. § 4. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego. § 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się również do ubezpieczonego. ____________ * w paragrafie 1 kursywą i kolorem naniesiono poprzedni stan prawny

3 3 Art. 826 Zakres obowiązku i świadczeń ubezpieczyciela Obowiązek bezwzględny dla obu stron: - dla ubezpieczającego – podjęcia stosownych do okoliczności działań - dla ubezpieczyciela – pokrycia ich kosztów Jedyny warunek zakresowy – koszty muszą być celowe (ciężar dowodu obciąża ubezpieczającego) Ograniczenie kwotowe – suma ubezpieczenia

4 4 Art. 826 Zakres czasowy obowiązku w świetle k.c. W razie zajścia wypadku – odniesienie do nie zdefiniowanego w k.c. pojęcia (np. art. 822 k.c. – trigger zdarzenia w ubezpieczeniach obowiązkowych i niektórych dobrowolnych) Etapy realizacji prewencji: Faza I - przedwypadkowa (nie zaszło zdarzenie ani szkoda) – brak ustawowego obowiązku zapobiegania powstawaniu wypadku (może występować w OWU jako powinność) Faza II - powypadkowa, przedszkodowa (zaszło zdarzenie, ale nie ma jeszcze szkody objętej ubezpieczeniem, np. w ubezpieczonym mieniu) – ustawowy obowiązek (?) ubezpieczającego zapobiegania powstaniu pierwszej szkody Faza III - powypadkowa, poszkodowa, ratunkowa (zaszło zdarzenie i szkoda objęta ubezpieczeniem, np. w ubezpieczonym mieniu) – ustawowy obowiązek ubezpieczającego minimalizacji powstałej szkody oraz zapobiegania powstaniu dalszych szkód Który etap reguluje art. 826 k.c.? Czy tylko fazę III? Czy także w ubezpieczeniu OC?

5 5 Art. 826 Zakres czasowy obowiązku w świetle OWU mienia Ergo Hestia, ogień 2007: W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w granicach jego sumy ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. PZU, ogień 2007: W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji, itp.), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne (…).

6 6 Art. 826 Zakres czasowy obowiązku w świetle OWU OC Warta, OC przedsiębiorstw, 2006: W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie poszkodowanego przeciwko Ubezpieczającemu związane z odpowiedzialnością cywilną będącą przedmiotem ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany: 1) zapobiec zwiększeniu się szkody w miarę posiadanych środków i możliwości, starać się o ustalenie świadków zdarzenia powodującego szkodę i osób odpowiedzialnych za zdarzenie oraz sporządzić protokół z ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego szkodę (…) Allianz, OC przedsiębiorstw, 2007: Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani dołożyć wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego oraz do podjęcia stosownych środków zaradczych dla uniknięcia szkody, bądź złagodzenia już powstałej szkody zgodnie z niniejszymi o.w.u. Obowiązkiem Ubezpieczonego jest ponadto przestrzeganie pisemnych zaleceń Allianz.

7 7 Art. 826 Ograniczenie kwotowe świadczeń ubezpieczyciela Art. 826 § 4 k.c.: W granicach sumy ubezpieczenia – odniesienie do nie zdefiniowanego w k.c. pojęcia (w praktyce występują: suma dla jednego przedmiotu, grupy mienia, na zdarzenie, na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa etc.) OC (AXA, OC przedsiębiorstw, 2008): Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych wraz z kosztami wymienionymi w § 2 ust. 1e) warunków ubezpieczenia oraz kosztami zabezpieczenia sądowego z tytułu pojedynczego Wypadku Ubezpieczeniowego nie może przekroczyć ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej na jeden Wypadek bez względu na liczbę osób, które spowodowały lub przyczyniły się do jego zajścia. Mienie (PZU, mienie przedsiębiorstw, 2007): Zwrot kosztów następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela.

8 8 Obowiązek prewencyjny w innych ustawach Kodeks morski: Art. 327. § 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu wszelkie niezbędne i celowe wydatki poniesione w celu zachowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ustalenia charakteru i rozmiarów szkody, sporządzenia dyspaszy, sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia oraz inne wydatki poniesione zgodnie ze wskazówkami ubezpieczyciela. § 2. Zwrot wydatków wymienionych w § 1 następuje w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartości ubezpieczenia. Do zwrotu tych wydatków ubezpieczyciel jest obowiązany, choćby kwoty wydatków łącznie z odszkodowaniem ubezpieczeniowym przekroczyły sumę ubezpieczenia. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych: Art. 15. 1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prewencja (po)wypadkowa praktyka w duchu prawa Paweł Sukiennik PS Consult 4.04.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google