Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa "— Zapis prezentacji:

1 KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Jeden z projektów systemowych realizowany przez KOWEZiU, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Cel ten będzie osiągany poprzez: monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowanie, w oparciu o wnioski z monitorowania, oferty doskonalenia kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół zawodowych. opracowanie narzędzi do monitorowania i wewnętrznej ewaluacji procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, zastosowanie przez minimum 1000 dyrektorów szkół zawodowych narzędzi do wewnętrznej ewaluacji procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, współpraca z 48 szkołami zawodowymi opracowanie 100 programów kursów doskonalących dla kadry zarządzającej szkół zawodowych, zespołów nauczycieli oraz szkół w zakresie wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach przygotowanie w formie szkolenia minimum 160 trenerów do prowadzenia kursów doskonalących dla kadry zarządzającej szkół zawodowych oraz zespołów nauczycieli w zakresie wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 5000 przedstawicieli kadry zarządzającej szkół zawodowych w zakresie wdrażania i monitorowania podstaw programowych kształcenia w zawodach

3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
OBSZARY MONITOROWANIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA DOSKONALENIE ZAWODOWE W monitorowaniu wrażania PPKZ wyodrębniono kluczowe obszary mające największe znaczenie dla przebiegu wdrażania podstaw programowych. Pytania zawarte w ankietach zastosowanych w procesie monitorowania zostały pogrupowane w bloki, z których każdy dotyczy jednego obszaru.

4 KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA
Autodiagnoza szkoły. Zebranie informacji na temat wprowadzania koniecznych zmian. Weryfikacja prawidłowości obranych metod wdrażania PPKZ. Samoocena podjętych działań. Realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym. Zebranie wstępnego materiału do ewaluacji wewnętrznej.

5 KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA
7. Wartość edukacyjna – pytania zwracają uwagę na różne możliwości realizacji wdrażania PPKZ. 8. Praktyczne wskazówki dla dyrektora na jakie aspekty wdrażania PPKZ należy zwrócić szczególną uwagę. 9. Możliwość porównania stanu wdrażania PPKZ z sytuacją w innych szkołach w regionie i kraju. 10. Dostosowanie oferty doskonalenia do potrzeb szkoły.

6 REALIZACJA MONITOROWANIA
Elektroniczne ankiety przesyłane on-line dla dyrektorów i nauczycieli: techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych. Wszystkie ankiety będą opatrzone szczegółową instrukcją. W czasie trwania monitorowania dostępna będzie pomoc on-line. Informacje nt. monitorowania PPKZ będzie można znaleźć na stronie KOWEZiU oraz do wszystkich szkół zawodowych zostaną wysłane maile z zaproszeniem do udziału w monitorowaniu (wysyłka na podst. SIO). Ankiety wypełniają: dyrektor szkoły (w zespołach szkół – dyrektorzy lub zastępcy odpowiedzialni za poszczególne szkoły wchodzące w skład zespołu), nauczyciele kształcenia zawodowego (wyłącznie nauczyciele uczący według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie), Dla każdego zawodu „Ankietę dla nauczyciela” wypełniać będzie dwóch, wskazanych przez dyrektora szkoły nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel kształcenia praktycznego. W szkołach, w których kształcenie realizowane jest w więcej niż trzech zawodach, dyrektor do monitorowania wybierze trzy zawody, w których kształci się największa liczba uczniów klasy I i II. Dyrektorzy szkół (lub osoby przez nich wskazane) będą mogli zgłosić szkołę do udziału w monitoringu za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie Formularz wypełniany jest on-line. Po przesłaniu formularza (poprzez wciśnięcie klawisza „Wyślij”) zgłoszeniowego szkoła otrzyma w ciągu 5 dni hasła (tokeny) umożliwiające dostęp do odpowiednich ankiet.

7 20.09-5.10 wypełnianie i wysyłanie ankiet,
HARMONOGRAM MONITOROWANIA 10–15.09 zgłoszenie szkoły w/g formularza zamieszczonego na stronie wysłanie do szkół kodów dostępu do ankiet dla dyrektorów i nauczycieli, wypełnianie i wysyłanie ankiet, do końca roku 2013 przekazanie szkołom wyników monitorowania. Wyniki monitorowania będą przekazane do szkół w postaci raportów przedstawiających wyniki ankiet poszczególnych respondentów na tle wyników wojewódzkich i ogólnokrajowych.

8 rozpoczęcie jest planowane w drugiej połowie października,
MONITOROWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO obecnie trwają prace nad przygotowaniem monitorowania Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego w szkołach zawodowych, rozpoczęcie jest planowane w drugiej połowie października, realizacja przebiegnie na analogicznych zasadach jak monitorowanie PPKZ.

9 TYPY PYTAŃ W pytaniach wielokrotnego wyboru można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „w inny sposób, jaki?” należy wpisać tekst odpowiedzi w umieszczonym poniżej polu tekstowym.

10 TYPY PYTAŃ W przypadku pytań zależnych odpowiednie pytanie zostanie wyświetlone automatycznie.

11 TYPY PYTAŃ Jak poprzednio

12 TYPY PYTAŃ Część pytań zawartych w ankietach odnosi się do poszczególnych zawodów. Dlatego respondenci poproszeni będą o wskazanie do trzech zawodów, w których szkoła kształciła w roku szkolnym największą liczbę uczniów. Następujące w dalszej kolejności pytania będą odnosiły się do wskazanych zawodów.

13 TYPY PYTAŃ Jak widać na poprzednim slajdzie, wybrane zostały dwa zawody: fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych. Kolejne pytania ankiety odnoszą się do tych właśnie zawodów.

14 TYPY PYTAŃ Jeśli respondent nie udzieli odpowiedzi na któreś z pytań, formularz przypomni o takiej konieczności wyświetlając stosowny komunikat.

15 kompetencje personalne i społeczne,
NARZĘDZIA DO WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROCESU WDRAŻANIA Ponadto w przygotowaniu są narzędzia do ewaluacji wewnętrznej PPKZ w następujących obszarach: kompetencje personalne i społeczne, korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego, program nauczania.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek - najlepsza inwestycja.

17 10.09. www.monitorowanieppkz.pl
KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Zachęcamy do odwiedzin naszej strony


Pobierz ppt "KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa "

Podobne prezentacje


Reklamy Google