Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Wykorzystanie pogłębionych badań do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi autor Jan Brzóska Warszawa, r.

2 cele badania benchmarkingowego, wybrane cechy rozwoju organizacji
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Plan prezentacji cele badania benchmarkingowego, wybrane cechy rozwoju organizacji parków technologicznych, modele strategiczne parków technologicznych, modele biznesowe i ich elementy, wnioski.

3 Cele badania benchmarkingowego
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Cele badania benchmarkingowego Celem przeprowadzonych pogłębionych badań było wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych w nowoczesnym procesie zarządzania strategicznego i operacyjnego, poprzez zdefiniowanie najlepszych praktyk i przekazanie tej wiedzy. Dzięki usystematyzowanemu porównywaniu się parków z podobnymi instytucjami z całego kraju, benchmarking ułatwi kreowanie rozwiązań biznesowych wykorzystując istniejące najlepsze praktyki stosowane przez polskie parki technologiczne.

4 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Suma punktów uzyskanych przez poszczególne parki w podziale na fazy rozwoju

5 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Korelacja między strukturą organizacyjną a okresem funkcjonowania parku

6 Korelacja między strukturą organizacyjną parku a liczbą typów usług
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Korelacja między strukturą organizacyjną parku a liczbą typów usług

7 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Ilość punktów przyznanych przez lokatorów instytucjom zarządzającym parkami technologicznymi w podziale na 11 kryteriów

8 Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych I. Model parku naukowo-technologicznego, blisko powiązanego i współpracującego z uczelnią wyższą, najczęściej techniczną, nastawionego na współpracę ze środowiskiem akademickim. Mocne strony takiego modelu to przede wszystkim: duża liczba innowacyjnych firm, duża liczba firm typu start-up, technostarterów, firm typu spin-off, współpraca z instytucjami finansowymi venture capital i seed capital, dobra infrastruktura, pomieszczenia dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców, dostęp do laboratoriów,

9 Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (2)
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (2) udzielanie wsparcia o wymiarze finansowym firmom w okresie inkubacji, świadczenie usług prowadzenia szkoleń , wsparcie finansowe dla lokatorów parku, prowadzenie działalności B+R przez lokatorów i posiadanie przez lokatorów chronionych prawem patentów i znaków towarowych, dobrze wykształcony, kompetentny, rozwijany zespół pracowniczy, specjalizacja lokatorów parku, prowadząca do powstania klastrów.

10 Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (3)
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (3) II. Model parku przemysłowo-technologicznego, nastawionego na przyciąganie inwestorów oraz współpracę z przedsiębiorstwami i klientami na zewnątrz parku, wobec problemów z powstawaniem firm typu spin-off i spin-out wobec dużej odległości od instytucji naukowych, które mogłyby je generować. Mocne strony takiego modelu to przede wszystkim: duża liczba innowacyjnych firm, które przeniosły swoją działalność do parku, nowoczesna infrastruktura logistyczna i techniczna, pomieszczenia dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, duża powierzchnia parku, posiadanie terenów inwestycyjnych, duża liczba lokatorów parku,

11 Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (4)
Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (4) współpraca z instytucjami finansowymi venture capital itp, udzielanie wsparcia o wymiarze finansowym lokatorom parku, świadczenie usług dla lokatorów parku, świadczenie usług klientom zewnętrznym, współpraca z przedsiębiorstwami, duża liczba zespołów przemysłowo-naukowych, duża liczba projektów realizowanych partnerstwie z innymi instytucjami, dobrze wykształcony, kompetentny, rozwijany zespół pracowniczy,

12 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (1): 1. Wykorzystanie synergii, wynikającej z łączenia zasobów wiedzy z infrastrukturą zasobów materialnych tj. dobrej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury technicznej i wyposażenia budynku z zasobami wiedzy, których podstawą są kompetentne kadry oraz kapitał intelektualny partnerów parku.

13 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (2): W szczególności ta dobra praktyka oznacza: staranne dobieranie firm dzięki czemu uzyskuje się wysoką liczbę innowacyjnych firm, w tym firm typu start-up, wysoki odsetek wyinkubowanych i wypuszczonych na zewnątrz firm, które kontynuują swoja działalność oraz największą relatywnie liczbę zgłoszonych patentów, udzielanie pomocy finansowej lokatorom - takie działanie owocuje dużą liczbą lokatorów i wysokim wykorzystaniem powierzchni przeznaczonej dla firm oraz liczną grupą tzw. e-lokatorów oczekujących na miejsce w parku i korzystających z wszystkich usług Parku, mogących wynajmować pomieszczenia, itp.; dzięki temu Park nie musi ponosić wysokich wydatków na marketing,

14 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (3): dobrą obsługę lokatorów i klientów przy stosunkowo wysokim odsetku pracowników przypadających na jednego lokatora (permanentnie szkolonych i dobrze zarządzanych) zatrudnianie wielu osób z tytułem naukowym, umiejętne powiązanie ww. działań z uzyskiwaniem bardzo dobrych wyników finansowych parku, zwłaszcza przychodowości i zyskowności aktywów, dynamiki sprzedaży.

15 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (4): 2. Preferowanie i wspieranie działalności innowacyjnej rozwojowej w parku W szczególności ta dobra praktyka oznacza: rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi o wysokim potencjale w dziedzinie technologii i innowacji, w celu pozyskiwania firm spin-off i spin-out, rozwijania współpracy w zakresie wdrożeń technologicznych i innowacyjnych, pozyskiwania lokatorów prowadzących działalność B+R,

16 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (5): świadczenie pomocy finansowej firmom w okresie inkubacji z własnych środków, np. udzielanie preferencji przy opłatach za wynajem infrastruktury, udzielanie informacji i wsparcia przy aplikowaniu o pomoc ze środków publicznych, rozszerzania zakresu usług świadczonych lokatorom w zakresie szkoleń, porad prawnych i transferu technologii oraz pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania ich rozwoju poprzez współpracę z funduszami venture capital i seed capital, działanie na rzecz specjalizacji parku, z możliwością powstania na jego terenie wysokoinnowacyjnego klastra, propagowanie zasobów parku, osiągnięć parku i jego lokatorów, kształtowanie dobrego wizerunku parku, przede wszystkim przez skuteczną strategię internetową.

17 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (6): 3.Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kompetentnych pracownikach, wykorzystujących doświadczenia dojrzałego parku, charakteryzującego się: dojrzałą strukturą organizacyjną i delegacją uprawnień, właściwą liczbą managerów i relacją liczby pracowników do liczby lokatorów,

18 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (7) korzystaniem z wiedzy umożliwiającej realizację szerokiego zakresu usług, co owocuje lojalnością lokatorów, pozyskiwaniem nowych klientów, współpracą z przedsiębiorstwami, aktywną współpracą z jednostkami naukowymi, firmami doradczymi i indywidualnymi ekspertami.

19 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (8) 4.Zbudowanie i  aplikacja całościowo rozumianego modelu biznesowego opartego na: nowoczesnych zasobach materialnych (lokalizacja, nowoczesna infrastruktura), kompetencjach pracowników, kapitale intelektualnym strategicznego partnera i specjalizacji,

20 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (9): szerokim zakresie oferowanych procesów biznesowych (w tym usług dla lokatorów), uzyskiwanej przewadze konkurencyjnej, wyrażającej się pełnym wykorzystaniem powierzchni parku i skutecznym pozyskiwaniem środków publicznych, współudziałem w projektach badawczych, zwłaszcza międzynarodowych.

21 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Wnioski Przeprowadzone pogłębione badania benchmarkingowe mogą być wykorzystane przez parki technologiczne zarówno w obszarze zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. W przypadku zrządzania strategicznego wykorzystać można ukształtowane dwie koncepcje modeli strategicznych: parku naukowo-technologicznego, parku naukowo- przemysłowego.

22 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Wnioski (2) Do usprawniania zarządzania operacyjnego parkami poprzez funkcje , procesy i projekty służyć mogą wypracowane w wyniku przeprowadzonych badań modele biznesowe i ich elementy. Szczególnie ważne elementy w kształtowaniu modeli biznesowych to : budowanie sieci współpracy , synergia zasobów materialnych z zasobami wiedzy , rozwój procesów biznesowych dających korzyści lokatorom parku, tworzenie i rozwijanie kompetentnych zasobów kadrowych

23 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Wnioski (3) Coraz wyraźniej kształtują się modele biznesowe oparte i sięgające po zasoby globalne czego wyrazem jest rozszerzająca się efektywna współpraca międzynarodowa jaką rozwija coraz więcej parków technologicznych w Polsce.

24 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce
Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google