Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sugestie dotyczące pisania pracy magisterskiej na seminarium prof

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sugestie dotyczące pisania pracy magisterskiej na seminarium prof"— Zapis prezentacji:

1 Sugestie dotyczące pisania pracy magisterskiej na seminarium prof
Sugestie dotyczące pisania pracy magisterskiej na seminarium prof. Swianiewicza

2 Poza zupełnie wyjątkowymi przypadkami praca magisterska powinna zawierać element własnego badania empirycznego (najczęściej opartego o samodzielnie zebrane źródła pierwotne, choć czasem także w oparciu o źródła wtórne), a nie tylko przegląd i analizę literatury przedmiotu

3 Struktura badania naukowego
Określenie tematyki, wstęp opisujący cel, strukturę pracy (czego się spodziewać w poszczególnych rozdziałach) Opis teorii – co wiemy dotychczas, a czego nie wiemy, co budzi wątpliwości Hipoteza – co chcę sprawdzić, czego się spodziewam jakie zmienne niezależne wyjaśniają zmienną zależną Operacjonalizacja – jak będę mierzyć zmienne zależne i niezależne Zastosowana metoda badania, źródła danych Opis wyników Wnioski dla teorii – potwierdzenie, zaprzeczenie, modyfikacje?

4 Konceptualizacja badania
Hipotezy/ Pytania Badawcze 1 pytanie 2 pytanie 3 pytanie Hipotezy / Pytania badawcze Pytanie 3. Pytanie …. Metody, np. 1 ankiety 2 wywiady 3 dane urzędowe/ Analiza statystyczna Cel pracy Cel pracy Metody, np 1 ankiety 2 wywiady 3 dane urzędowe – analiza statystyczna (operacjonalizacja)

5 W związku z tym typowy spis treści (oczywiście w praktyce może odbiegać w zależności od tematu)
Wstęp Przegląd teorii Opis kontekstu badania, np. stanu prawnego Metoda badania – hipotezy, źródła danych, metody Opis badanego przypadku (np. miasta, regionu) Prezentacja wyników Zakończenie – podsumowanie i wnioski

6 Cytowanie, odwołania Przypisy na dole strony – używane przede wszystkim do krótkich komentarzy Przypisy do literatury – w nawiasach, w tekście, z podaniem roku publikacji i o ile możliwe strony (stron) do których się odwołujemy, np. …….. (Swianiewicz 2005, s. 75) Dosłowne cytaty – kursywą z przywołaniem numeru strony (stron) z której pochodzi cytat Jeden spis literatury (a nie oddzielnie książek, artykułów). Czasem uzasadnione jest tylko wyodrębnienie w oddzielnym spisie źródeł internetowych oraz aktów prawnych Pełna nota o cytowanej pozycji zawiera: nazwisko autora, rok wydania, tytuł (ew. redaktora i tytuł tomu w którym znajduje się przywoływany rozdział), miejsce wydania i nazwę wydawnictwa (w przypadku książek) lub tytuł czasopisma i jego numer (w przypadku artykułów z czasopism)

7 książka Artykuł w książce
Grabowska, M. i Szawiel, T. (2001) Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: PWN. Artykuł w książce Magnier, A. (2006) “Strong Mayors? On Direct Election and Political Entrepreneurship” [w:] H. Back, H. Heinelt i A. Magnier (red.) The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, Wiesbaden: Verlag fur Sozialwissenschaften, s

8 Artykuł w czasopiśmie Artykuł w gazecie
Grosse, T. (2002) „Ocena systemu polityki regionalnej w wybranych województwach”, Studia Regionalne i Lokalne nr 4, s Artykuł w gazecie Swianiewicz, P. (2004) „Panie w samorządzie”, Wspólnota nr 5. „Weto do ustawy warszawskiej”, Rzeczpospolita, 05 lipca 2001 „Awanturują się o autobusy”, Gazeta Stołeczna, 27 lutego 2006

9 Źródła internetowe Opis wskaźników oraz wag punktowych dla działania 3 programu SAPARD – rozwój infrastruktury techniczne obszarów wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uwaga: w podawanych przykładach proszę zwrócić uwagę gdzie jest kursywa, cudzysłowy, przecinki

10 Inne wskazówki Każda tabela, rysunek, mapa – muszą mieć swój numer, tytuł i źródło danych podane bezpośrednio pod spodem Na końcu spisy: literatury, tabel, rysunków, map Organicznie nie znoszę pseudo-naukowego stylu bezosobowego w rodzaju: „następnie policzono współczynniki korelacji”. Proszę pisać albo w pierwszej osobie („następnie policzyłem współczynniki korelacji”) albo w stronie biernej: „następnie zostały policzone współczynniki korelacji”.

11 Inne wskazówki – c.d. Wykorzystane źródła muszą być wyraźnie zaznaczone, jeśli nie chcemy być oskarżeni o plagiat; każdy fragment przytoczony dosłownie – zaznaczony jako cytat Oczekiwany krytyczny stosunek do źródeł nie można bez zajęcia stanowiska (lub komentarza) przytaczać sprzecznych danych/ poglądów Sprawdzenie aktualności (np. przy źródłach odwołujących się do sytuacji prawnej)

12 Inne wskazówki – cd. Jeśli korzystamy z danych liczbowych (analiza statystyczna) Porównując średnie, badając związki – korzystamy z testów statystycznych Jeśli korzystamy z ankiety Rzadko w pełni reprezentatywna procedura doboru próby, ale zawsze dyskusja parametrów reprezentatywności Poza wyjątkowymi przypadkami posługujemy się pytaniami zamkniętymi Omówienie ankiety nie sprowadza się do omówienia częstości odpowiedzi na poszczególne pytania Związki sprawdzamy za pomocą testów statystycznych

13 Przewidywane prezentacje – idealny harmonogram prac
Semestr wiosenny I rok – koncepcja pracy, wstępny przegląd literatury, propozycje źródeł danych i metody Wakacje po I roku – badania terenowe Semestr zimowy II rok – wstępne, wybrane wyniki Semestr wiosenny II rok – wstępna wersja (niemal) kompletnych wyników


Pobierz ppt "Sugestie dotyczące pisania pracy magisterskiej na seminarium prof"

Podobne prezentacje


Reklamy Google