Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

praca licencjacka WSSE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "praca licencjacka WSSE"— Zapis prezentacji:

1 praca licencjacka WSSE
wytyczne przygotowania dr Maciej Borsa

2 praca licencjacka WSSE
TEMATY krytetria doboru wynikają z wiedzy, zdobytej przez studentów uwzględniają doświadczenia i wiedzę zawodową studentów uwzględniają zainteresowania i preferencje studentów uwzględniają możliwości pozyskania materiałów źródłowych uwzględniają dostęp do literatury

3 praca licencjacka WSSE
TEMATY mogą dotyczyć: Monografii firm, przedsiębiorstw i instytucji związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym Miejsc różnych sektorów gospodarki w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz znaczenia procesów przekształceń własnościowych Specyficznych problemów rozwoju obszarów wiejskich i miast Infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego w skali wsi, miast, gmin, powiatów, regionów

4 praca licencjacka WSSE
TEMATY mogą dotyczyć: Finansowych aspektów gospodarki regionalnej i lokalnej oraz znaczenia kapitału zagranicznego Rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionach i w skali lokalnej Działalności rozwojowej organów samorządowych wszystkich szczebli Profili gospodarczych, bazy ekonomicznej w skali miejscowej, lokalnej i regionalnej Demografii, rynku pracy, warunków życia ludności

5 praca licencjacka WSSE
TEMATY mogą dotyczyć: Usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura, opieka społeczna, transport publiczny itp.) i ich znaczenia w rozwoju miasta, gminy, powiatu, regionu Turystyki, sportu i rekreacji i ich znaczenia w rozwoju regionalnym i lokalnym Przedsiębiorczości i inicjatyw innowacyjnych w tych jednostkach Gospodarowania zewnętrznymi środkami finansowymi i ich efektywności

6 praca licencjacka WSSE
TEMATY mogą dotyczyć: Działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego itp...

7 praca licencjacka WSSE
WYMOGI FORMALNE 50-70 stron znormalizowanych (1800 znaków) zgodność z zasadami przygotowania prac o charakterze naukowym: układ i numeracja części przypisy i odnośniki spis wykorzystanej literatury wyodrębnione części pracy: wstęp analiza wnioski

8 praca licencjacka WSSE
WYMOGI FORMALNE: rozdział wstępny prezentacja tytułowego zagadnienia w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym odwołania do najważniejszych pozycji z literatury przedmiotu

9 praca licencjacka WSSE
WYMOGI FORMALNE: rozdział(y) analityczny najobszemiejszy, w którym przedstawia się tytułową problematykę pracy badania własne

10 praca licencjacka WSSE
WYMOGI FORMALNE: rozdział końcowy podsumowujący analizę i zawierający wnioski z przeprowadzonych rozważań

11 praca licencjacka WSSE
STRUKTURA PRACY strona tytułowa i „strony techniczne” wstęp rozdziały pracy (opis badań) wnioski (synteza, podsumowanie, zakończenie) bibliografia (źródła) załączniki (aneksy)

12 praca licencjacka WSSE
STRONA TYTUŁOWA STRONY TECHNICZNE strona tytułowa ściśle wg wzoru strony techniczne spis treści:

13 praca licencjacka WSSE
WSTĘP 4-5 stron motywy podjęcia tematu, ścisłe wyodrębnienie przedmiotu badania, przedstawienie znaczenia i wagi wybranego tematu, określenie celu pracy, określenie problemu badawczego - tezy centralnej, stan badań podejmowanego zagadnienia i metody stosowane przez autora w trakcie swoich prac badawczych,

14 praca licencjacka WSSE
WSTĘP 4-5 stron omówienie przedmiotu rozprawy, jej zakresu rzeczowego, czasowego i przestrzennego, przedstawienie w ogólnym zarysie konstrukcji (struktury) oraz zawartości pracy ze wskazaniem na poszczególne części (ale bez powtarzania ich tytułów), charakterystyka i rodzaj źródeł, z których autor korzystał, ze wskazaniem na problemy pojawiające się przy ich uzyskiwaniu,

15 praca licencjacka WSSE
WSTĘP 4-5 stron zaakcentowanie wartości pragmatycznych, w których mogą znaleźć się propozycje zastosowań, a nawet wnioski pod adresem firm, organizacji, instytucji, podkreślenie walorów formalnych tematu i poświęconych mu badań, korzyści autora z podjętej pracy, wytłumaczenie stosowania niekonwencjonalnych pojęć i skrótów (jeśli jest taka potrzeba, bo można np. wprowadzić spis skrótów lub pojęć branżowych albo np. historycznych).

16 praca licencjacka WSSE
ROZDZIAŁY tablice i rysunki podać źródło (preferowane: opracowanie własne) przypisy na dole strony

17 praca licencjacka WSSE
przypisy - rola: wskazują na źródło podawanych i cytowanych w pracy danych, poglądów, twierdzeń, hipotez, odkryć, stanowisk, sądów itp., dają dodatkowe informacje, które same w sobie czyniłyby tekst nazbyt rozbudowanym, zawierają dodatkowy materiał polemiczny.

18 praca licencjacka WSSE
przypisy - typy: bibliograficzno-źródłowe źródłowe-rozszerzone polemiczne odsyłające dygresyjne

19 praca licencjacka WSSE
przypisy bibliograficzno-źródłowe: przypis rozpoczynamy duża literą i kończymy kropką, zaczynamy od pierwszej litery imienia (imion) autora cytowanej pracy, później następuje nazwisko autora, kolejnym elementem jest tytuł pracy, często pisany pochyłym drukiem (kursywą), następnie piszemy nazwę wydawnictwa (w pełnym brzmieniu lub w skrócie, gdy jest powszechnie znane na rynku),

20 praca licencjacka WSSE
przypisy bibliograficzno-źródłowe: miejsce i rok wydania cytowanej pracy, stronę lub strony, na której znajduje się informacja, w przypadku, gdy cytujemy kilka pozycji w jednym przypisie oddzielamy je średnikiem (;). 1. I. Nazwisko, Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strony. Np.: 1. T. Przypkowski, Psychoemocje, Wyd. UW, Wrocław 2000, s. 241 i nast.

21 praca licencjacka WSSE
przypisy bibliograficzno-źródłowe SKRÓTY: 2. Tamże, s. 242. 3. Jak wyżej, s (lub skrót J. w.). 4. Ibid., s. 244 (Iac. ibidem znaczy „tamże”). 5. Op. cit., s (łac. opus citatum znaczy „dzieło cytowane”). 6. Loc. cit., s (łac. loco citato znaczy „w miejscu cytowanym”).

22 praca licencjacka WSSE
UKŁAD STRONY 2,5 cm (4,5 cm) 3,5 cm 1,5 cm 2,5 cm

23 praca licencjacka WSSE
STRONA TYTUŁOWA layout_dyplomu.pdf

24 praca licencjacka WSSE
POCZĄTEK ROZDZIAŁU layout_dyplomu.pdf

25 praca licencjacka WSSE
/index5.html systematyczność pracy własne przemyślenia właściwy dobór źródeł dobra, przemyślana teza ogniskowanie się na informacjach związanych z tytułem pracy i tezą unikanie pozornych korzyści z obszernego cytowania źródeł przekonanie do przekazywanych informacji i poglądów liczenie na siebie (nie na kolegów lub promotora)

26 praca licencjacka WSSE
POWODZENIA !


Pobierz ppt "praca licencjacka WSSE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google