Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olkusz - wrzesień - 2012 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olkusz - wrzesień - 2012 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy."— Zapis prezentacji:

1 Olkusz - wrzesień - 2012 - rok
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień rok

2 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia; Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES, dokonywanie oceny rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników, analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

3 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d
Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne

4 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d
Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy. Refundacja pracodawcom lub przedsiębiorcom zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub utworzonego stanowiska pracy, przyznawanie i wypłacanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, organizacja i finansowanie staży, współpraca z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia i wydatkowania środków z FP,

5 STOPA BEZROBOCIA w latach 2009-2012
Miesiąc Powiat Małopolska Polska III 12,9 9,0 11,1 VI 12,5 8,6 10,6 IX 12,7 8,9 10,9 XI 13,5 9,4 11,4 XII 13,7 9,7 12,1 14,7 10,7 13,0 13,4 9,6 11,7 9,5 11,5 9,9 Miesiąc Powiat Małopolska Polska III 14,9 11,1 13,1 VI 14,0 9,9 11,9 IX 11,8 XI 15,0 10,5 12,5 XII 15,8 11,3 13,3 15,1 12,4 VIII 15,3 10,6

6 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: 31.12.2010r STAN NA: 30.09.2012
L.p Nazwa Liczba I. Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 6618 1. -kobiety 3615 2. -osoby powyżej 50 r.ż 1299 3. -osoby do 25 r.ż 1597 4. - osoby bez kwalifikacji zawodowych 1955 5. -osoby z prawem do zasiłku 739 L.p Nazwa Liczba I. Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 7327 1. -kobiety 4007 2. -osoby powyżej 50 r.ż 1444 3. -osoby do 25 r.ż 1698 4. - osoby bez kwalifikacji zawodowych 2158 5. -osoby z prawem do zasiłku 839

7 BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN NA 30.09.2012r.
L.p. GMINA OGÓŁEM KOBIETY 1. OLKUSZ 3514 1925 2. WOLBROM 1332 687 3. KLUCZE 1064 599 4. BOLESŁAW 462 290 5. BUKOWNO 620 343 6. TRZYCIĄŻ 335 163

8 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012

9 Środki na aktywizację bezrobotnych w dyspozycji urzędu pracy w tym: algorytm

10 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
W ramach przyznanych środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd otrzymał kwotę 347 500,- z czego przeznaczył na: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej -kwotę 165 000,(11 os.) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - kwotę 150 000,(10os.) staże-kwotę 32 500,(7 os)

11 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dla osób do 30r. życia na kwotę 543 700,- z czego: Staże 273 940 (88 osób) Prace interwencyjne 56 320 (16 osób) Roboty publiczne 42 280 (6 osób) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 65 840 (4 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 86 120 (5 osób) Szkolenia 19 200 (6 osób)

12 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę 107 900,- z czego: Staże (5 osób) Prace interwencyjne (2 osoby) Roboty publiczne (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy (2 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (1 osoba) Szkolenia (3 osoby)

13 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę 754 000 z czego: Staże (88 osób) Prace interwencyjne (18 osób) Roboty publiczne (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy ( 7 osób) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (12 osób) Szkolenia (35 osób)

14 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

15 OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012
Lp. Rok Liczba osób 1. 2006 1670 2. 2007 1874 3 2008 2144 4. 2009 2166 5. 2010 2849 6. 2011 1126 7. 2012 985

16 OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH RYNKU PRACY
Rok / Nazwa instrumentu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30.09. 2012 Szkolenia 360 398 353 415 666 203 205 Staże 587 588 719 934 1160 515 472 Przygotowanie zawodowe 263 285 373 4 9 Prace interwencyjne 74 65 105 97 125 115 64 Roboty publiczne 56 58 37 75 8 Prace społecznie użyteczne 70 142 126 122 110 61 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 107 138 165 191 267 113 81 Podjęcia działalności gospodarczej 173 249 342 94

17 PORADNICTWO ZAWODOWE

18 REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ
Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 3. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; 4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 5. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

19 Poradnictwo Zawodowe

20 Poradnictwo Zawodowe

21 KLUB PRACY Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.

22 Do dnia 30.09.2012r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 211 osób.
Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 36 osób Zajęcia aktywizacyjne – dla 175 osób

23 SZKOLENIA

24 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń; Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów; Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.

25 ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia 30.09.2012r.
Szkolenia ogółem: osoby Grupowe szkolenia dla osób Indywidualne dla osób

26 POŚREDNICTWO PRACY

27 Obszary działania pośrednika pracy:
POŚREDNICTWO PRACY Obszary działania pośrednika pracy: pozyskiwanie wolnych miejsc pracy współpraca z pracodawcami; współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy; monitorowanie rynku pracy; marketing i promocja usług rynku pracy.

28

29 POŚREDNICTWO EURES To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy. Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj. ułatwiania osobom zainteresowanym podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

30 ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
POŚREDNICTWO EURES ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii, Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii, Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES. Usługa świadczona jest w Polsce przez: Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,

31 POŚREDNICTWO EURES

32 Pośrednictwo EURES ogółem 5 467
Informacje ogólne Warunki życia i pracy w krajach EOG Poszukiwanie pracy 4 941 67 459

33 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE TARGI PRACY 2011 ROK

34 TARGI PRACY 2012

35 Barometr Zawodów

36 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ OTWARY EURES

37 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE WOLONTARIAT – 2012 ROK

38 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE– DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

39 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.

40 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE OTWARTY TYDZIEŃ KARIERY

41 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA – NABÓR DO PROJEKTU „TRATWA”

42 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRAM KONSERWATOR

43 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRES II

44 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON

45 RAPORT DOT.ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU OLKUSKIEGO – 2012 R. „INWESTOR”

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Olkusz - wrzesień - 2012 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google