Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne na lata dla biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne na lata dla biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne na lata 2007-2013 dla biznesu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

3 PRIORYTETY POKL Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet 3. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet 4. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet 5. Dobre rządzenie Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet 7. Promocja integracji społecznej Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet 10. Pomoc techniczna

4 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 2007-2013
W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PARP wdraża dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1) Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników - projekty konkursowe. 2) Projekty promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i doradcze adresowane do partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów - projekty konkursowe. Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 1) Rozwój systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych. 2) Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych. 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

5 Priorytet II POKL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach Ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi (szkolenia zamknięte); Ponadregionalne projekty doradcze i szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; Studia podyplomowe adresowane do pracowników przedsiębiorstw.

6 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Działanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Na co? Pomoc na szkolenia / pomoc na usługi doradcze dla MSP: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm (beneficjentami pomocy są przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne (np. przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej 2 województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej 2 województwach) otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw(dotyczy projektów spełniających łącznie następujące warunki: uczestnicy pochodzą z co najmniej 5 województw i szkolenia są realizowane w co najmniej 5 województwach) – mak. okres trwania projektu 24 m-ce studia podyplomowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników przedsiębiorstw

7 Działanie Dla Kogo? Przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce i ich pracownicy z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz sektora górnictwa węgla. Przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U Nr 155, poz z późn. zm.) Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

8 Działanie 2.1.1. Konkursy Projekty zamknięte
Nabór wniosków od 16 lutego 2009 r. do dnia 30 marca 2009 r. Dostępna alokacja: 204,5 mln zł. Projekty otwarte, studia podyplomowe Nabór wniosków od 17 lutego 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. Dostępna alokacja: 204,5 mln zł, 100 mln zł.

9 Uczestnicy szkoleń i doradztwa ?
Działanie Uczestnicy szkoleń i doradztwa ? Uczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być tylko pracownicy wydelegowani przez swoich pracodawców na szkolenie/doradztwo (z wyjątkiem szkoleń w formie studiów podyplomowych) oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Za pracowników będą uznawane następujące osoby: pracownicy – według krajowego prawa pracy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele-kierownicy, partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący niego korzyści finansowe.

10 Działanie 2.1.1. Dofinansowanie
Opłata za udział w projekcie jest w znacznym stopniu pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwotę wnosi pracodawca bądź uczestnik (studia podyplomowe). Szkolenie ogólnych - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej W przypadku, gdy pomoc udzielana jest na szkolenia ogólne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo, średnie - 70%, mikro i małe – 80% Intensywność pomocy zwiększa się o 10%, jednakże maksymalnie do 80%, w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych.

11 Działanie 2.1.1. Dofinansowanie
Szkolenia specjalistyczne - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej W przypadku, gdy pomoc udzielana jest na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo, średnie – 35%, mikro i małe – 45% (intensywność pomocy zwiększa się o 10 punktów procentowych, w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych) W przypadku usług doradczych pomoc de minimis na usługi doradcze dla dużych przedsiębiorstw – do 50 % kosztów kwalifikowanych a dla MSP stanowi pomoc publiczną - do 50 % kosztów kwalifikowanych.

12 Działanie Projekty szkoleń zamkniętych: - wartość projektów nie może być niższa niż PLN i nie może przekraczać PLN. Projekty szkoleń otwartych: - wartość projektów nie może być niższa niż PLN i nie może przekraczać PLN. Projekty w zakresie studiów podyplomowych: - wartość projektów nie może być niższa niż PLN i nie może przekraczać PLN.

13 Działanie 2.1.1. Dofinansowanie
Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w studiach podyplomowych mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wydatków bezpośrednio związanych z realizacją danych studiów podyplomowych zgodnie z zasadą: duże przedsiębiorstwo – 60% średnie przedsiębiorstwo – 70% mikro i małe przedsiębiorstwo – 80% Intensywność pomocy zwiększa się o 10 punktów procentowych, jednakże maksymalnie do 80%, w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osoby niepełnosprawne. UWAGA!!! W przypadku szkoleń odbywających się po godzinach pracy, na które osoba fizyczna pracująca w przedsiębiorstwie (także samozatrudniona) zgłosi się dobrowolnie dofinansowanie wynosi 100%. Aktualne oferty szkoleń i studiów dofinansowane z EFS:

14 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

15 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Dla projektów realizowanych w regionie kujawsko-pomorskim nabór planowany jest na II kwartale 2009 r. II odrębne konkursy zamknięte (łączna alokacja 40 mln zł) obejmujące dwie odrębne grupy docelowe: - osoby zamieszkujące województwo kujawsko- pomorskie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego., - pracownicy przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

16 Typy realizowanych projektów
Ogólne i specjalistyczne szkolenia* oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samo zatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi);

17 Typy realizowanych projektów
Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)*. *z wyłączeniem projektów z zakresu szkoleń językowych realizowanych przez szkoły językowe i placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

18 Kto może aplikować? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

19 Kto może aplikować c.d.? W przypadku szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego (jako działania uzupełniającego do szkoleń i kursów), skierowanego do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych), podmiotami uprawnionymi do składania wniosków aplikacyjnych są: 1) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń; 2) osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową; 3) osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

20 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty realizowane w ramach Poddziałania muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej); pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

21 Szkolenia ogólne Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej.

22 Szkolenie specjalistyczne
Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

23 Intensywność pomocy publicznej na szkolenia
Szkolenia specjalistyczne: Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych; Średnie – do 35% kosztów kwalifikowalnych; Mikro, małe - 45% kosztów kwalifikowalnych Szkolenia ogólne: Duże przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych; Średnie – do 70% kosztów kwalifikowalnych; Mikro, małe - 80% kosztów kwalifikowalnych W przypadku, gdy pomoc publiczna na szkolenia udzielana jest pomocy zatrudniającemu pracowników w gorszym położeniu, powyższe intensywności można podnieść o kolejne + 10 punktów procentowych.

24 Pomoc publiczna na usługi doradcze
Z pomocy publicznej od 2009 roku na usługi doradcze mogą skorzystać WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA, również duże. Wielkość pomocy na usługi doradcze świadczone przez zewnętrzne firmy doradcze na rzecz przedsiębiorstw nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych usługi. Celem doradztwa jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem powinno być opracowanie i/lub wdrożenie określonych działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

25 Pomoc de minimis Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 1998/2006, pomoc nieprzekraczająca pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

26 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

27 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Działaniem 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych; Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej; Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych;

28 Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

29 PRIORYTETY POIiŚ Priorytet 1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet 7. Transport przyjazny środowisku Priorytet 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet 10. Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii. Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet 14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

30 IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Cel główny: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.

31 Efekty realizacji priorytetu:
RODZAJE PROJEKTÓW Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją. Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne. Zwiększenie odzysku i recyclingu odpadów innych niż komunalne. Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi. Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych poddawanych procesom odzysku. Efekty realizacji priorytetu: Wdrożenie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska oraz będące tego efektem zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

32 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego
Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji; 2. Uzyskanie certyfikatu/ dokonanie rejestracji. 3. Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.

33 Działanie 4.1 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b) w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami programu pomocy de minimis.

34 Działanie 4.1 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 400 tys. zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 50%

35 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami
Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: Zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów Ograniczenie zużycia surowców naturalnych, w tym wody oraz ograniczenia zużycia energii

36 Działanie 4.2 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), pomoc horyzontalna.

37 Działanie 4.2 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%

38 Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska np. modernizacja i/lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania, i/lub odsiarczania; 2. Zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji; 3. Zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT np. przebudowa instalacji ciepłowniczych w celu dostosowania do BAT (z wyjątkiem wysokosprawnej kogeneracji); 4. Inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji; 5. Inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego.

39 Działanie 4.3 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), pomoc horyzontalna.

40 Działanie 4.3 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%

41 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowę ciągu technologicznego ograniczającą ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do zbiornika; 2. Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.

42 Działanie 4.4 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), pomoc horyzontalna.

43 Działanie 4.4 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%

44 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych; 2. Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 3. Konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku.

45 Działanie 4.5 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), pomoc horyzontalna.

46 Działanie 4.5 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%

47 Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów inne niż komunalne PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów; 2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania; 3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

48 Działanie 4.6 BENEFICJENCI Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.).

49 Działanie 4.6 Minimalna wartość projektu dla MSP - 8 mln zł Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%

50 IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Cel główny: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. RODZAJE PROJEKTÓW Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego. Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. Wsparcie dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania: energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, energii elektrycznej i ciepła z OZE.

51 Efekty realizacji priorytetu:
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

52 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE. 2. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE. W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1).

53 Działanie 9.1 BENEFICJENCI 1. Przedsiębiorcy, 2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

54 Działanie 9.1 Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:(*) Maksymalna wartość dofinansowania na poziomie projektu jest ustalana zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym – rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii. (*) - Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

55 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: 1. budowa farmy wiatrowej 2. budowa elektrowni wodnej o mocy do 10 MW 3. budowa elektrowni na biomasę lub biogaz 4. budowa ciepłowni geotermalnej 5. instalacja kolektorów słonecznych

56 Działanie 9.4 BENEFICJENCI 1. przedsiębiorcy, 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego (związki, stowarzyszenia i porozumienia), 3. podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny, 4. podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, 5. kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

57 Działanie 9.4 Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: - dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – wartość projektu 10 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia: Dla jednostek wykorzystujących nieodnawialne źródła energii maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:(*) - dla projektów objętych krajową pomocą regionalną – 20% wydatków kwalifikowalnych. - dla projektów objętych horyzontalną pomocą na ochronę środowiska – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym, ale nie więcej niż 20% wartości projektu. (*) - Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

58 X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Cel główny: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, energii elektrycznej oraz poprzez rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego i magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnych, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji.

59 RODZAJE PROJEKTÓW BENEFICJENCI
Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej. Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych. Modernizacja istniejących sieci dystrybucji gazu ziemnego. BENEFICJENCI Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej.

60 Efekty realizacji priorytetu:
zmniejszenie barier technicznych dla funkcjonowania konkurencji na rynkach paliw i energii, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, wzrost wydajności systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, wzrost pojemności podziemnych magazynów gazu ziemnego i paliw, wzrost dostępności do istniejącej i powstałej infrastruktury, wzrost dostępności urządzeń do wytwarzania paliw i energii z OZE na rynku.

61 Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za:
PRZEPISY WYKONAWCZE Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za: zapewnienie, że działania wyznaczone do finansowania są zgodne z założeniami programu operacyjnego oraz z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, kontrolę dostarczania produktów i świadczenia usług współfinansowanych oraz za to, że wydatki zadeklarowane dla działań zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami, dostarczanie KE informacji umożliwiających jej ocenę dużych projektów, przygotowanie wytycznych dla IP do opracowania szczegółowych podręczników i procedur oraz opiniowanie tych dokumentów, przygotowywanie we współpracy z IP rocznej prognozy wydatków programu na bieżący i następny rok i przekazywanie jej KE, opracowanie we współpracy z IP szczegółowego planu komunikacji dla programu operacyjnego i nadzorowanie działań komunikacyjnych prowadzonych przez IP. Funkcję IZ pełni minister ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje tą funkcję przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

62 Instytucje Pośredniczące (IP)
IZ przewiduje przekazanie IP realizację następujących zadań: dokonywanie oceny wniosków składanych przez beneficjentów zgodnie z procedurą i podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranych projektów, zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, przygotowanie i aktualizacja we współpracy z IZ wytycznych dla beneficjentów, przygotowanie i przekazywania do IZ informacji o nieprawidłowościach, odzyskiwanie od beneficjentów kwot nieprawidłowo wydatkowanych, zapewnienie stosowania procedur monitorowania i raportowania nieprawidłowości, odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych. Funkcje IP dla poszczególnych priorytetów pełnią ministerstwa: Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Transportu Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

63 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Przydatne adresy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programy Operacyjne:

64 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze unijne na lata dla biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google