Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integrowana Produkcja Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integrowana Produkcja Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa"— Zapis prezentacji:

1 Integrowana Produkcja Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Integrowana Produkcja Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2 Podstawa prawna USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 133, poz. 849 z późn. zm.). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz z późn. zm.). * USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) * USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

3 Znak Integrowanej Produkcji

4 Zasady i kryteria uzyskiwania certyfikatów Integrowanej Produkcji pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja realizując zadania określone w ustawie o ochronie roślin oraz przepisach o nasiennictwie, które są związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym w pełni obejmuje swym zakresem nadzór nad Integrowaną Produkcją.

5 Zgłoszenie do systemu IP
Zainteresowany uzyskaniem urzędowego certyfikatu IP producent powinien zgłosić zamiar prowadzenia upraw w tym systemie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa co najmniej 30 dni przed założeniem uprawy lub przewidywanym terminem rozpoczęcia wegetacji roślin wieloletnich. Zgłoszenia WI można dokonać za pośrednictwem najbliższej jednostki terenowej Inspekcji.

6 Ewidencja i nadawanie numerów w systemie IP
Numer ewidencyjny nadaje na podstawie pierwszego zgłoszenia wojewódzki inspektor ORiN właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta. Producent zostaje wpisany do ewidencji Nadawanie numerów ewidencyjnych odbywa się zgodnie z tzw. kodami NUTS związanymi z podziałem administracyjnym kraju

7 Szkolenia dla producentów
Warunkiem wydania producentowi certyfikatu jest ukończenie przez niego szkolenia z zakresu integrowanej produkcji. Przystępujący do systemu Integrowanej Produkcji producent ma obowiązek odbyć 16-godzinne szkolenie w zakresie gatunku uprawianej rośliny, dla którego chce uzyskać certyfikat.

8 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie IP dla producentów
Producent po odbytym szkoleniu otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

9 Metodyki IP Zatwierdzone Metodyki IP dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu pod adresem: 10 metodyk IP dla owoców 11 metodyk IP dla warzyw 3 metodyki dla upraw rolniczych

10 Notatnik Integrowanej Produkcji
Działania z zakresu integrowanej produkcji dokumentuje się w „Notatniku Integrowanej Produkcji" dla upraw: 1) rolniczych, 2) warzywniczych, 3) sadowniczych

11 Kontrola Integrowanej Produkcji
W ramach sprawowania nadzoru nad Integrowaną Produkcją inspekcja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: Kontrola Notatnika IP; Kontrola w gospodarstwie; Kontrola jakości płodów rolnych; Kontrola szkoleń.

12 Kontrola Notatnika IP Notatniki podlegają sprawdzeniu, u wszystkich producentów stosujących zasady Integrowanej Produkcji pod kątem zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami. Prowadzenie Notatnika IP zwalnia producenta z obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegu dla zgłoszonej uprawy, ponieważ ten dokument spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie, określone ustawą o ochronie roślin.

13 Kontrola gosp. w trakcie wegetacji roślin
Podczas kontroli w trakcie wegetacji gospodarstwo jest sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów ustawowych i Dobrej Praktyki Rolniczej. W trakcie kontroli inspektor PIORiN: wypełnia Listę Kontrolną IP w oparciu o wywiad oraz kontrolę upraw, środków ochrony roślin, sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń i innych elementów. dokonuje oceny, czy dane zawarte w Notatniku potwierdzają, że produkcja i ochrona roślin prowadzona jest zgodnie z zasadami IP, dokonuje oceny potrzeby przeprowadzenia kontroli jakości płodów rolnych.

14 Kontrola jakości płodów rolnych
Jakość płodów rolnych określa się w oparciu o wyniki badań płodów rolnych na zawartość: pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych substancji szkodliwych, które nie mogą przekroczyć najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

15 Kontrola jakości płodów rolnych
Kontrolę jakości płodów rolnych przeprowadza się, u co najmniej 20% producentów IP. Producentów do kontroli wybiera się losowo lub na podstawie analizy ryzyka biorąc pod uwagę ocenę gospodarstw przeprowadzoną w trakcie wegetacji roślin, lub wyników wcześniejszych badań.

16 Kontrola jakości płodów rolnych
Kontrola jakości może polegać na: zobligowaniu producenta do przedstawienia zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach lub produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i określeniu terminu jego złożenia, pobraniu resztek cieczy użytkowej z opryskiwacza, zgodnie z obowiązującymi zasadami dla prób interwencyjnych (w przypadkach podejrzenia zastosowania środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji)

17 Kontrola jakości płodów rolnych
zobligowaniu producenta do przedstawienia zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach lub produktach roślinnych (dotyczyć to będzie głównie warzyw i niektórych owoców miękkich) najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metali ciężkich i azotanów oraz określeniu terminu jego złożenia pobraniu prób płodów rolnych.

18 Badania najwyższych poziomów pozostałości
prowadzą: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Roślin lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w zakresie badań środków ochrony roślin Stacje Chemiczno-Rolnicze w zakresie badań metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych

19 Kontrola szkoleń Inspekcja kontrolami obejmuje wszystkie organizowane szkolenia z zakresu IP pod kątem realizacji programu szkoleń i wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń. Wydawanie zaświadczeń powinno odbywać się po zweryfikowaniu wiedzy producenta w wyniku przeprowadzonego egzaminu.

20 Postępowanie w przypadku rezygnacji producenta z prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji W przypadku rezygnacji producenta w trakcie kontroli gospodarstwa Inspektorzy PIORiN: odnotowują w protokole z kontroli informację o rezygnacji producenta z uczestnictwa w systemie IP; odstępują od wypełniania Listy Kontrolnej IP; przeprowadzają kontrolę stosowania środków ochrony roślin. W innych przypadkach producent proszony jest o złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w systemie IP lub sporządzana zostaje notatka służbową.

21 Wniosek o certyfikat Przed zakończeniem produkcji producent składa wniosek o wydanie certyfikatu do jednostki terenowej Inspekcji właściwej ze względu na miejsce prowadzenia upraw.

22 Certyfikat IP Certyfikat IP Wojewódzki Inspektor wydaje gdy:
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Producent ubiegający się o wydanie certyfikatu złożył do końca grudnia prawidłowo wypełniony wniosek, do którego dołączył zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji.

23 Certyfikat IP Certyfikat IP Wojewódzki Inspektor wydaje gdy:
Producent prowadził produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Producent udokumentował prowadzenie działań związanych z Integrowaną Produkcją, tzn. przedstawił wypełniony Notatnik Integrowanej Produkcji.

24 Certyfikat IP Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat, wydawany przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia upraw, na wniosek producenta roślin oraz znak integrowanej produkcji wraz z numerem producenta.

25 PROW

26 IP krajowym systemem jakości
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. integrowana produkcja w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin została uznana za krajowy system jakości żywności. Uznanie integrowanej produkcji za krajowy system jakości żywności powoduje że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata możliwe będzie wsparcie dla gospodarstw stosujących ten sposób produkcji.

27 Dofinansowanie IP w ramach PROW 2007-2013
Pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu który stosuje Integrowaną Produkcję w rozumieniu przepisów art. 5 ustawy o ochronie roślin.

28 Dofinansowanie IP w ramach PROW 2007-2013
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 20 poz. 119 z późn. zm.)

29 Dofinansowanie IP w ramach PROW 2007-2013
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 20 poz. 118 z późn. zm.)

30 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Działanie to obsługuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy jest ogłaszany przez Prezesa Agencji na jej stronie internetowej. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć zgłoszenia do WIORiN zamiaru prowadzenia IP

31 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Pomoc wypłacana będzie w formie rocznych płatności. Maksymalna stawka wsparcia dla integrowanej produkcji została ustalona na poziomie 2750 zł, przy czym producent może maksymalnie przeznaczyć 750 zł na rzecz składek dla grup producentów działających w formie organizacyjnej, która została wymieniona w zał. do rozporządzenia, na zakup publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami IP oraz na zakup pułapek feromonowych i lepowych. Pozostała część stawki (2000 zł) została zarezerwowana na pokrycie kosztów poniesionych na uzyskanie zaświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 4b ustawy o ochronie roślin.

32 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Do wniosku o płatność producent zobowiązany będzie dołączyć między innymi: stosowne oświadczenia, kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty wpłatę składki na rachunek bankowy grupy producentów oraz kopie certyfikatów IP uzyskanych w okresie, za który składany jest wniosek o płatność.

33 Działania informacyjne i promocyjne
Pomoc w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23 grudnia 2006 z późn. zm.)

34 Działania informacyjne i promocyjne
Pomoc z ww. działania zostanie przyznana w formie refundacji 70% tzw. „kosztów kwalifikowanych”, które są określone w załączniku do rozporządzenia. Okres realizacji pomocy nie może być dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy na podstawie, której będzie ona realizowana. Dofinansowanie w tym działaniu będzie realizowana przez Agencję Rynków Rolnych. Przyznawanie pomocy będzie odbywało się według kolejności złożonych wniosków.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Integrowana Produkcja Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google