Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Road transport Transport Drogowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Road transport Transport Drogowy"— Zapis prezentacji:

1 Road transport Transport Drogowy
Łukasz Rusinek Grupa projektowa: I Trener: Barbara Frącek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Transportation (also known as the road transport) - one of the
Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi modes of transport, in which cargo and passengers move transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się on roads by means of wheeled transport (e.g. cars). Transport service using this drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). mode of transport is provided by road Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników transport agents. Drogowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 The advantages of road transport include, among others
Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. opportunity to bring cargo or passengers directly to możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio the destination (the so-called high availability. the na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada principle "from door to door.) However, disadvantages "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady include energy consumption and harmful impact on the to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na environment. środowisko naturalne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Road transport infrastructure can be divided, in the
Infrastruktura Road transport infrastructure can be divided, in the Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie same way as other modes of transport infrastructure; jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę into linear infrastructure (roads) and the point one - such as liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe, road junctions, bus stops, logistic centers and przystanki autobusowe, centra logistyczne i punkty przeładunkowe, transshipment points as well as ancillary measures, jak również mające charakter pomocniczy such as car parks, petrol stations, car washes, or a np. parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, vehicle inspection stations and service stations czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów (warsztaty) (workshops) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 The criterion of function in road networks
Kryterium funkcji w sieci drogowe National - which may also be international road sections (krajowe – mogące stanowić również odcinki dróg międzynarodowych) Provincial (Wojewódzkie) District (Powiatowe) Municipal (Gminne) Local (lokalne) city ​​(streets) (miejskie) Institutional (zakładowe) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu:
The criterion of the degree of accessibility and use of the adjacent land: Kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu: 1.Highways - access is provided exclusively for motor vehicles by the junctions at the intersections with selected public roads, collision-free traffic, always equipped with two permanent and one-way carriageways Autostrady – dostęp do nich jest zapewniony wyłącznie dla pojazdów samochodowych przez węzły na przecięciach z wyselekcjonowanymi drogami publicznymi, ruch bezkolizyjny, zawsze wyposażone we dwie, trwale rozdzielone jezdnie jednokierunkowe 2.Freeways - access is ensured by the junctions and one- level crossings, collisions may occur on one level crossings or intersections with certain public roads, it may be one-way or two-way road, depending on traffic intensity Drogi ekspresowe – dostęp zapewniony jest przez węzły jak i przez skrzyżowania jednopoziomowe, dopuszcza się kolizje, które mogą wystąpić na jednopoziomowych skrzyżowaniach lub przecięciach z niektórymi drogami publicznymi, może być drogą dwu lub jednokierunkową, zależnie od wielkości natężenia ruchu 3.Public roads (single or dual carriageways) - all others that may be classified according to the first criterion Drogi ogólnodostępne (jedno- lub dwujezdniowe) – wszystkie pozostałe, które można zaliczyć do dróg na podstawie pierwszego kryterium Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Technical eligibility criterion: Kryterium kwalifikacji technicznej:
1.Class I - highways and roads with similar characteristics (e.g. international) klasy I – autostrady i drogi o podobnych parametrach (np. międzynarodowe) 2.Class II – arterial roads designed exclusively for motor vehicles klasy II – magistrale przeznaczone wyłącznie dla pojazdów samochodowych 3.Class III - Single carriageway roads, mixed traffic of a national or international significance klasy III – drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym 4.Class IV - mixed traffic of a regional or intra-regional significance klasy IV – ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz-regionalnym 5.Class V - local roads klasy V – drogi lokalne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 The Vienna Convention on Road Traffic - the rules governing travel on roads
Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – regulująca zasady poruszania się po drogach It is an international treaty defining general rules of the road, which countries (signatories) agreed to obey. To międzynarodowy traktat, określający ogólne zasady ruchu drogowego, do którego przestrzegania zobowiązały się kraje – sygnatariusze Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 CMR Convention Konwencja CMR CMR Convention - specifies a model of the international bill of lading Konwencja CMR – określająca wzór międzynarodowego listu przewozowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 Convention ADR - Transport of Dangerous Goods
Konwencja ADR – dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is an international convention on the carriage of goods and dangerous cargoes, drawn up in Geneva on 30 September It was ratified by Polish state in ADR regulations are updated biennially. The agreement is currently in force in 46 countries. ADR ( Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 46 krajach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Classes in the ADR convention
Klasy w konwencji ADR 1 - Explosive substances and articles (Materiały i przedmioty wybuchowe) 2 – Gases (Gazy) 3 - Flammable liquids (Materiały ciekłe zapalne) 4.1 - Flammable solids (Materiały stałe zapalne) 4.2 - Materials liable to spontaneous combustion (Materiały samozapalne) 4.3 - Substances which emit flammable gases when in contact with water (Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne) 5.1 - Oxidizing substances (Materiały utleniające) 5.2 - Organic peroxides (Nadtlenki organiczne) 6.1 - Toxic substances (Materiały trujące) 6.2 - Infectious substances (Materiały zakaźne) 7 - Radioactive materials (Materiały promieniotwórcze) 8 - Corrosive substances (Materiały żrące) 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 The TIR Convention - on the transit of goods by lorries in international transport
Konwencja TIR – dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym TIR - International Road Transit (official abbreviation TIR, from fr. "Transports Internationaux Routiers) [1], International Customs Convention of 14 November 1975 (as amended), concerning the transit of goods by lorries in international transport, which allows to simplify procedures at the borders and customs offices, for greater efficiency in road transport. TIR – Międzynarodowy Tranzyt Drogowy (oficjalny skrót TIR, od fr. "Transports Internationaux Routiers")[1], międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 (z późniejszymi zmianami), dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na granicach i w urzędach celnych, celem większej efektywności przewozów drogowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 ATP Convention-Concerning the carriage of perishable goods
Konwencja ATP ATP Convention-Concerning the carriage of perishable goods ATP-Konwencja-dotycząca przewozów towarów szybko psujących się Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Road transport Transport Drogowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google