Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport Morski Maksymilian Martyszko

Коpie: 4
Air Transportation Transport lotniczy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOGISTICS PACKAGING Imię i nazwisko: Alicja Małek Grupa.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, Opole, Tel. centrala: /77/ , Program.

KLUB MŁODEGO PODRÓŻNIKA zadanie stanowiące część projektu ROZWÓJ BEZ GRANIC realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport Morski Maksymilian Martyszko"— Zapis prezentacji:

1 Transport Morski Maksymilian Martyszko
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Transport– przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiotu transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Żegluga – jedna z form komunikacji, transport wodny
Żegluga – jedna z form komunikacji, transport wodny. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu ludzi, a to ze względu na długi czas podróży. Jedynie w niektórych regionach świata, na przykład na obszarach o silnie rozwiniętej linii brzegowej lub w państwach wyspiarskich, ważną rolę odgrywa komunikacja promowa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podział żeglugi 1.)Żegluga wg obszaru działania:
a) Żegluga morska b) Żegluga przybrzeżna c) Żegluga śródlądowa 2.) Żegluga wg charakteru: a) Żegluga kabotażowa b) Żegluga liniowa c) Żegluga trampowa d) Żegluga wahadłowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 statków pasażerskich - do przewozu osób
Żegluga morska - realizowana jest między portami morskimi za pomocą wyspecjalizowanych statków: statków pasażerskich - do przewozu osób statków typu RORO - do przewozu samochodów ciężarowych i wagonów kolejowych z towarem kontenerowców - do przewozu towarów w kontenerach gazowców - rozmaitego rodzaju do przewozu gazu w różnej postaci tankowców - do przewozu towaru płynnego, głównie produktów przemysłu naftowego drobnicowców - do przewozu towarów liczonych w sztukach masowców - do przewozu towarów sypkich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Statki pasażerskie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Statek typu RO RO: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Kontenerowce : Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Gazowce: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Tankowce: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Drobnicowiec: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Masowce: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Żegluga przybrzeżna- Żeglugę przybrzeżną uprawiają statki o małej zdolności żeglugowej wynikającej z ich konstrukcji. Jednostki wchodzące w skład tej floty nazywane są białą flotą, a zaliczają się do niej nieduże statki pasażerskie zarówno o charakterze komunikacyjnym, jak i wycieczkowo-rekreacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Żegluga śródlądowa - żeglugę śródlądową można określić jako tak zwaną powszechną lub szczególną formę korzystania z wód, polegającą na transport na wodach, które nazywają się śródlądowe drogi wodne, w tym np. akweny uregulowane, lub inne wody śródlądowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Największe porty morskie na świecie:
-Singapur -Szanghaj -Rotterdam -Hongkong -Nagoja -Nowy Orlean -Houston -Chiba (Japonia) -Kanton (Chiny) -Kwangyang (Korea Pd.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dziękuję za uwagę  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Maritime Transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Transportation-the movement of people, cargo (transport object) in space using the appropriate means of transport. Transportation needs belong to a group of secondary human needs and are related to the fact of spatial distribution of various resources, crowds of people and jobs. Transportation has accompanied mankind since the beginning of civilization. It is, next to communication, the department of economy that increases the utility of goods through their movements in space. Transport is closely linked with other branches of economy. Its development determines their development, and vice versa - worse economic development of transport is associated with deterioration of the situation adequately in transportation and the economy. In conjunction with the logistics and freight forwarding, transportation is part of the TSL (transport-forwarding-logistics). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Shipping - a form of transport, water transportation
Shipping - a form of transport, water transportation. This means in particular the transport ships for commercial purposes, passengers and cargo, by sea or inland waters. For the carriage of goods used in many specialized vessels: bulk carriers, general cargo, container ships, oil tankers, chemical tankers and others. Passenger shipping represents a small percentage of the overall transport of people and that’s because of the long travel time. Only in some regions of the world, for example in areas with highly developed coastline or island states, the important role of communication ferry. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Breakdown of shipping 1) Shipping by area of ​​activity: a) Shipping b) Coastal Shipping c) Inland navigation 2) Short by nature: a) Shipping cabotage b) Liner shipping c) Tramp shipping d) Shipping Circular Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 passenger ships - to carry persons
Shipping companies - is between the sea ports using specialized vessels: passenger ships - to carry persons RORO type vessel - to carry lorries and railway wagons with the goods container - the transport of goods in containers gas tankers - various kinds of gas transport in various forms tankers - to transport liquid goods, mainly petroleum products small bulk carriers - for the carriage of goods calculated in units bulk carriers - for the transport of bulk goods Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Passenger ships: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Ship Type RO RO: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Container: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Gas carriers: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Tankers: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 General cargo: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Bulk carriers: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Coastal shipping - coastal shipping vessels grow with low navigability resulting from their design. Units that are part of the fleet, are called white fleet, and belong to the small passenger vessels, both of a communication, as well as recreational and excursion Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Inland waterway transport - inland waterway transport can be described as the so-called universal or particular form of water use, involving the transport of the waters, which are called inland waterways, including for example, regulated waters, or other inland waters. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 The largest sea ports in the world:
-Singapore -Shanghai -Rotterdam -Hong Kong -Nagoya -New Orleans -Houston -Chiba (Japan) -Guangzhou (China) -Kwangyang (South Korea). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Thank you for your attention 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Transport Morski Maksymilian Martyszko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google