Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja
Transport Drogowy Road Transport Kruk Seweryn Grupa projektowa: II Trener: Barbara Frącek Kompetentny ekonomista i logistyk – sukces na rynku edukacyjno – zawodowym Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Transport (also called road) - one of the modes of transport, in which cargo and passengers moving on land roads by wheeled means of transport (eg motor vehicles). Transport services that take place using this mode of transport is provided by road hauliers. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Typy transportu types of transport
Ustawa o transporcie drogowym wg kryterium działalności gospodarczej: transport zarobkowy transport niezarobkowy – prowadzony na potrzeby własne wg kryterium terytorialnego krajowy transport drogowy – transport zarobkowy charakteryzujący się tym, że całość przewozów odbywa się przy zastosowaniu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w kraju, na drodze, której początek, koniec oraz trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. międzynarodowy transport drogowy – podobne wymagania, jak w transporcie krajowym z tą różnicą, że punkt początkowy lub docelowy może znajdować się poza granicami kraju. Transport drogowy może być częścią składową mieszanych gałęzi transportu, takich jak: transport kombinowany, transport bimodalny, transport multimodalny, transport intermodalny, czy też transport współmodalny. Jest również elementem transportu miejskiego. The Law on Road Transport according to the criterion of economic activity: -commercial transport - non-profit transport - run for your own use according to the territorial criterion -national road t ransport - commercial transport characterized by the fact that all traffic is carried out using motor vehicles or combinations of vehicles registered in the country, on the road, whose start, end and transit route are located on Polish territory. -international road transport - similar requirements as in domestic transport , with the difference that the starting point or destination may be located outside the country. Road transport can be a part of a mixed modes of transport, such as combined transport, bimodal transport , multimodal transport, intermodal transport, or co-modal transportt. It is also an element of urban transport. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Historia History Początki transportu drogowego sięgają VI w. p.n.e., kiedy to rozwijały się ścieżki, dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstały pierwsze niewielkie odcinki dróg o twardej nawierzchni.W Polsce budowa pierwszej drogi o nawierzchni twardej nastąpiła na przełomie XIX i XX w. w okolicach Łodzi i Wrocławia[potrzebne źródło]. Transport drogowy przyjął swój współczesny wygląd w wyniku rozwoju motoryzacji. The origins of road transport date back to the sixth century BC, when paths developed, pedestrian traffic dominated, and in Persia, and Greece, the first small sections of roads with hard surface were made.In Poland the construction of the first hard surface roads started in the late nineteenth and early twentieth century in the vicinity of Lodz and Wroclaw. Road transport adopted its modern appearance as a result of the development of the automotive industry. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Infrastruktura Infrastructure
Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe, przystanki autobusowe, centra logistyczne i punkty przeładunkowe, jak również mające charakter pomocniczy, np. parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów (warsztaty). Road transport infrastructure can be divided in the same way as other modes of transport infrastructure into linear infrastructure (roads) and point infrastructure - such as road junctions, bus stops, logistic centers and transshipment points as well as having accessory functions, such as car parks, petrol stations, car washes, or vehicle control stations or service stations (workshops). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Konwencje Conventions
Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym– regulująca zasady poruszania się po drogach Konwencja CMR – określająca wzór międzynarodowego listu przewozowego Konwencja ADR – dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych Konwencja TIR – dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym Konwencja ATP– dotycząca przewozów towarów szybkopsujących się Umowa AETR – dotycząca czasu pracy kierowców Umowa INTERBUS– dotycząca międzynarodowych przewozów pasażerskich Vienna Convention on Road Traffic-regulating travel on the road CMR Convention - determining the pattern of international consignment note Convention ADR - Transport of Dangerous Goods The TIR Convention - on the transit of goods by lorries in international transport The Convention on the ATP-perishable goods transportation AETR Agreement - relating to drivers' hours INTERBUS agreement on international passenger Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Regulacje krajowe national regulations
Ustawa o transporcie drogowym– regulująca zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego Ustawa "Prawo przewozowe– określająca wzory listu przewozowego, innych dokumentów oraz zasady zawierania umów o przewóz Ustawa o czasie pracy kierowców – będąca dopełnieniem konwencji AETR Law on road transport-regulating running commercial road transport and the rules of the Road Transport Inspection Act "Transport Law-defining models of the consignment note, other documents and the principles of contract of carriage The law on working time of drivers - which is the complement of the AETR Convention Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Organizacje Organizations
Jedną z ważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających podmioty związane z transportem drogowym (np. krajowe zrzeszenia transportu drogowego, producenci pojazdów) jest założona w 1948 roku Unia Transportu Drogowego Skupia ona 179 członków z 74 krajów i odpowiada m.in. za reprezentowanie interesu przewoźników drogowych, jak również jest międzynarodowym poręczycielem karnetów TIR. One of the major international organizations that bring together those involved in road transport (such as national road transport associations, vehicle manufacturers) was founded in 1948, Road Transport Union brings together 179 members from 74 countries and is responsible, among others for representing the interests of road transport, as well as the international guarantor of TIR Carnets. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 W Polsce In Poland Transport samochodowy odgrywa w Polsce duże znaczenie, ponieważ ponad 85% ładunków przewożonych jest ciężarówkami. Oprócz tego przez Polskę porusza się wiele pojazdów w ruchu tranzytowym między Europą Zachodnią i Południową oraz krajami wschodniej części kontynentu – Estonią, Białorusią, Litwą, Łotwą, Rosją, Ukrainą i innymi państwami. Road transport in Poland plays a very important role, because over 85% of cargo is transported by trucks. In addition, many vehicles go across Poland in transit traffic between Western Europe and South America and eastern Europe countries - Estonia, Belarus, Lithuania, Latvia, Russia, Ukraine and other states. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 Transport miejski Urban transport
Transport miejski w Polsce składa się głównie z autobusów i tramwajów. W Warszawie funkcjonuje jedna linia metra, a druga linia jest w trakcie realizacji. Szybki tramwaj funkcjonuje w Poznaniu (Poznański Szybki Tramwaj); podobne torowiska są w budowie w Krakowie (Krakowski Szybki Tramwaj), w Szczecinie (Szczeciński Szybki Tramwaj), we Wrocławiu (Tramwaj Plus) oraz w Łodzi (Łódzki Tramwaj Regionalny – część najdłuższej w Europie linii tramwajowej). Ponadto w Lublinie, Gdyni i Tychach jeżdżą trolejbusy. Urban transport in Poland consists mainly of buses and trams. In Warsaw, a metro line operates and the second line is in progress. Quick tram works in Poznan (Poznan Fast Tram); similar tracks are under construction in Cracow (Krakow Fast Tram) in Szczecin (Szczecin Fast Tram), Wroclaw (Tram Plus) and Lodz (Łódź Regional Tramway - the longest part of Europe tram line). Moreover, in Lublin, Tychy and Gdynia trolley buses are available. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Środki transportu Means of transport
Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego. Do pierwszej grupy można zaliczyć np. rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe. Do drugiej natomiast autobusy (wszelkich rozmiarów od mikrobusów, po autobusy duże), autokary oraz trolejbusy. Specyficzną funkcję w indywidualnych przewozach osób pełnią taksówki. Innym ciekawym środkiem transportu wykorzystywanym do przewozu osób jest autobus torowy. Łączy on niektóre zalety transportu szynowego i transportu drogowego. Na uwagę zasługuje również koncepcja car-poolingu mająca na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie w jednym środku transportu, co przyczynia się do ograniczenia efektu kongestii na drogach (szczególnie w miastach), a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne . Means of transport for people can be divided into individual means of transport and common means of transport. The first group includes for example, bicycles, mopeds, motorcycles and cars. The second one are buses (all sizes of vans, and large buses), buses and trolley buses. A taxi has a specific function in the individual transport of people . Another interesting means of transport used to transport people is a rail bus. It combines some of the advantages of rail and road transport. The concept of car-pooling is noteworthy as it aims at increasing the number of people moving simultaneously in a single means of transport, which contributes to reducing the effect of congestion on the roads (especially in cities), and thus to reduce the negative impact on the environment. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Samochód Ciężarowy Truck
Samochód ciężarowy - pojazd mechaniczny, silnikowy, przeznaczony do przewozu towarów, ciągnięcia naczepy, przyczep (nie będący ciągnikiem rolniczym) lub do przewozu ludzi (a niebędący autobusem), o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3500 kg. Truck - a motor vehicle, engine, intended for the carriage of goods, towing trailers, trailers (not being a farm tractor) or for the transport of people (and not being a bus) with a total permissible mass not exceeding 3500 kg. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Pociąg Drogowy Road Train
Pociąg drogowy – rodzaj pojazdu samochodowego ciężarowego, charakteryzujący się dużymi gabarytami (z założenia jest on większy od przeciętnych zestawów) oraz dużą liczbą naczep (przeciętnie 3-4 przyczepy, a maksymalnie nawet 12). Pociągi drogowe spotkać można m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Kanadzie, gdzie ze względu na duże odległości wykorzystywane są w transporcie towarowym. Charakterystyczną cechą australijskich pociągów drogowych są potężne zderzaki służące do ochrony przed kangurami. Road train - truck type motor vehicle, characterized by large dimensions (the assumption is greater than average sets) and a large number of semi-trailers (on average 3-4 trailers, and even up to 12). Road trains can be seen in Australia, the United States or western Canada, where due to large distances they are used for freight. A characteristic feature of the Australian road trains are powerful buffers to protect against kangaroos. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Autobus Bus Autobus – pojazd samochodowy fabrycznie wyposażony w więcej niż 9 miejsc (wg polskich przepisów), łącznie z miejscem dla kierowcy. Autobus przystosowany jest do przewozu pasażerów i ich bagażu. Może mieć jeden lub dwa pokłady, może ciągnąć przyczepę bagażową. Bus - a motor vehicle factory equipped with more than 9 seats (according to Polish law), including the driver's seat. The bus is adapted to carry passengers and their luggage. It may have one or two decks, it can tow a luggage trailer. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Thanks for your attention
Dziękuję za uwagę Thanks for your attention Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google