Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty funkcjonowania ekonomii społecznej i dobrych praktyk Monika Makowiecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty funkcjonowania ekonomii społecznej i dobrych praktyk Monika Makowiecka."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty funkcjonowania ekonomii społecznej i dobrych praktyk
Monika Makowiecka

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz z póżn. zm.) Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)

3 PODSTAWY PRAWNE Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia r. (Dz. U. Nr 99, poz z późń. zm.) Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późń. zm.) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

4 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 19 listopada 1999 Prawo działalności gospodarczej, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie wzoru wniosków o zwrot opłacanych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
Instytucje i organizacje tworzące nowe usługi dla osób indywidualnych, samorządów, organizacji obywatelskich i przedsiębiorców. Nowe miejsca pracy w ramach przedsięwzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej (organizacje trzeciego sektora, spółdzielczość) "Społecznie znaczy ekonomicznie”

6 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE PODMIOTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ WG. EMES Społeczne Realizacja celów społecznie użytecznych przedsiębiorstwa, rozwój i wsparcie społeczności lokalnej, promowanie poczucia odpowiedzialności społecznej, produkcja dóbr i usług. Lokalny charakter działalności będący wynikiem oddolnych inicjatyw obywateli odpowiadający ich wspólnym potrzebom i celom. Demokratyczne, oparte na zasadzie 1 członek – 1 głos zarządzanie. Partycypacyjny charakter przedsiębiorstwa. Wzmocnienie demokracji na szczeblu lokalnym. Ograniczona dystrybucja zysków. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

7 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE PODMIOTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ WG. EMES Ekonomiczne Stała działalność produkcyjna i usługowa. Niezależność od instytucji publicznych, przedsiębiorstwa społeczne są zakładane na zasadach dobrowolności i zarządzane przez obywateli. Ponoszenie ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu działalności. Istnienie minimalnego personelu płatnego. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

8 PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Stowarzyszenia Fundacje Centra Integracji Społecznej - CIS Kluby Integracji Społecznej - KIS Spółdzielnie Spółdzielnie socjalne Spółki z o.o. Zakłady Aktywności Zawodowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Społecznie znaczy ekonomicznie”

9 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNII SOCJALNEJ "Społecznie znaczy ekonomicznie”

10 CO TO JEST SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA?
Spółdzielnia Socjalna jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokajania swoich wspólnych potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz innych aspiracji poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane i kontrolowane przedsiębiorstwo. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

11 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
CELE FUNKCJONOWANIA Celem spółdzielni socjalnej nie jest generowanie zysku, ale reintegracja zawodowa i społeczna osób o niskich kwalifikacjach. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

12 OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Bezrobotni Art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz.1001, z późn. zm.) "Społecznie znaczy ekonomicznie”

13 OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.  Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.  Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o o ochronie zdrowia psychicznego.  Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U, nr 122, poz, 1143, z późn. zm.) "Społecznie znaczy ekonomicznie”

14 OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Niepełnosprawni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 766, z późn. zm.)  Inne osoby, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli. Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych zmianie niektórych innych ustaw, (Dz. U nr 91, poz. 742) "Społecznie znaczy ekonomicznie”

15 OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jednostki samorządu terytorialnego Kościelne osoby prawne. Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych zmianie niektórych innych ustaw, (Dz. U nr 91, poz. 742) "Społecznie znaczy ekonomicznie”

16 CZŁONKOWSKTWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Osoby uprawnione do jej założenia muszą stanowić co najmniej 5 osobową grupę. W przypadku, gdy założycielami są osoby prawne, spółdzielnia może być powoływana z inicjatywy dwóch podmiotów. Już działający podmiot nie może liczyć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków, wyjątek od tej reguły stanowi spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub niewidomych. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

17 CZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Członkami spółdzielni socjalnej mogą być również osoby niewskazane w gronie uprawnionych do zakładania tego typu podmiotu, jednak ich liczba nie może przekraczać 50% ogółu, ponadto posiadane przez nie szczególne kwalifikacje powinny być odmienne od kwalifikacji cechujących pozostałych członków i stanowić ich uzupełnienie. Przekroczenie 50% limitu ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej, trwający dłużej niż sześć miesięcy jest podstawą do jej likwidacji. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

18 CZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Członkowstwo mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego to są zobligowane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej 5 osób pozostających w kręgu wykluczonych społecznie. Zatrudnienie musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od wpisu spółdzielni socjalnej do KRS. Osoby te po upływie 12 miesięcy zatrudnienia mogą uzyskać członkostwo w spółdzielni socjalnej. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

19 CZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Członkami spółdzielni socjalnej mogą być także osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto spółdzielnia socjalna może korzystać z pomocy wolontariuszy, którzy mogą wykonywać na rzecz spółdzielni pracę na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

20 ORGANY SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
W spółdzielni socjalnej liczącej powyżej piętnastu członków, konieczne jest wybranie rady nadzorczej, gdy zaś spółdzielnia socjalna liczy do 15 osób zadania rady nadzorczej wykonuje walne zgromadzenie. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

21 STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
oznaczenie nazwy "spółdzielnia socjalna", siedziba spółdzielni, przedmiot działalności spółdzielni, czas trwania, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów oraz warunki wnoszenia i zwrotu udziałów, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał, zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

22 PROCEDURA ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Podjęcie przez osoby uprawnione decyzji o założeniu spółdzielni socjalnej. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

23 PROCEDURA ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Napisanie statutu spółdzielni socjalnej, który jest podstawowym aktem prawnym spółdzielni, regulującym całokształt jej struktury organizacyjnej, określającym charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, kompetencje organów, tryb podejmowania decyzji oraz wszystkie kwestie prawidłowego funkcjonowania spółdzielni . "Społecznie znaczy ekonomicznie”

24 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
BIZNES PLAN Streszczenie, Ogólna charakterystyka spółdzielni, Strategia spółdzielni socjalnej, Plan działalności marketingowej, Plan działalności operacyjnej, Plan zatrudnienia i płac, Plan organizacji i zarządzania, Plan finansowy, Analiza SWOT, Ocena ekonomiczno – finansowa, Referencje. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

25 ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
lista obecności z zebrania założycielskiego, podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej, podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej, uchwalenie statutu spółdzielni socjalnej, wybór organów spółdzielni, podjęcie uchwały o powołaniu zarządu, lista członków założycieli spółdzielni socjalnej, wniosek o rejestrację spółdzielni w rejestrze przedsiębiorstw z załącznikami KRS – WK i KRS – WM, protokół z zebrania założycielskiego. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

26 REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Urząd Skarbowy - nadanie numeru NIP, GUS – numer REGON ZUS - w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego Otwarcie rachunku bankowego (o rachunku należy poinformować Urząd Skarbowy, ZUS oraz PUP, jeżeli spółdzielnia stara się o dotację); Wyrobienie pieczątki firmowej z nazwą spółdzielni, adresem oraz numerem NIP i REGON. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

27 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
BIZNES PLAN Streszczenie, Ogólna charakterystyka spółdzielni, Strategia spółdzielni socjalnej, Plan działalności marketingowej, Plan działalności operacyjnej, Plan zatrudnienia i płac, Plan organizacji i zarządzania, Plan finansowy, Analiza SWOT, Ocena ekonomiczno – finansowa, Referencje. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

28 REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Zebranie założycielskie. Złożenie wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z następującymi dokumentami: zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do zakładania spółdzielni np. z zakładu lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu o zakończonym leczeniu, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, gdy spółdzielnia zakładana jest przez wymienione osoby. Z chwilą wpisania spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ona osobowość prawną. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

29 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
FORMY DZIAŁALNOŚCI działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej działalność społeczna i oświatowo – kulturalna działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych "Społecznie znaczy ekonomicznie”

30 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
RÓŻNICE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOMERCYJNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Realizowanie celów społecznych Prowadzenie działalności gospodarczej. Najważniejsze jest podnoszenie jakości życia pracowników i mieszkańców lokalnej społeczności. Zysk jest wartością drugorzędną. Realizacja celów komercyjnych Prowadzenie działalności gospodarczej zorientowanej na osiągnięcie korzyści materialnych i wypracowanie jak największego zysku. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

31 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ w oparciu o materiały multimedialne "Społecznie znaczy ekonomicznie”

32 Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo- Produkcyjna w Byczynie
Misja przedsięwzięcia: Stworzenie alternatywy dla osób bezrobotnych, chcących podjąć zatrudnienie, założyć własne, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, a przede wszystkim uzyskiwać zarobki pozwalające na godne życie. Rodzaj działalności: walka z bezrobociem Rok powstania: 2005 Marcin Juszczyk, Prezes tel. (0 77) , www:spoldzielnia.byczyna.pl Źródło: "Społecznie znaczy ekonomicznie”

33 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
Misja przedsięwzięcia: Rozwój gminy zagrożonej bezrobociem oraz stworzenie mieszkańcom szansy na lepsze życie. Założyciele stowarzyszenia „chcieli mieć pracę i żyć godnie. Tu – w Bałtowie”. Rodzaj działalności: przeciwdziałanie bezrobociu Rok powstania: 2001 Jarosław Kuba, Dyrektor Generalny, tel. (0 41) , www: Źródło: "Społecznie znaczy ekonomicznie”

34 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I SAMOPOMOCY Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu Źródło: Model ekonomii społecznej regionu radomskiego w warunkach bezrobocia strukturalnego, Radom 2009 "Społecznie znaczy ekonomicznie”

35 CEL DZIAŁALNOŚCI Głównym celem działań klubu integracji społecznej i samopomocy jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez aktywizację społeczną i zawodową.

36 CELE SZCZEGÓŁOWE kształtowanie lub zwiększanie aktywności społecznej poprzez podejmowanie przez uczestników działań wolontarystycznych, obywatelskich, samopomocowych, wzajemną wymianę usług, itp., podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania codziennych problemów, w przypadku osób bezrobotnych także w zakresie aktywnego poszukiwanie pracy, podstaw obsługi komputera i prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie wiedzy w zakresie przysługujących obywatelom praw i uprawnień, kształtowanie nawyków w zakresie korzystanie z istniejącej infrastruktury socjalnej, kulturalnej, edukacyjnej, itp., podniesienie samooceny i wiary w siebie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości

37 ADRESACI Program jest skierowany w szczególności do:
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osób długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 35 lat, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, osób niepełnosprawnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, przedstawicieli mniejszości romskiej.

38 STRUKTURA KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB SAMOPOMOCY
KOŁO WOLONTARIUSZA BANK CZASU PORADNICTWO – EDUKACJA NIEFORMALNA – INFORMACJA – KONSULTACJE Ponadto w ramach KISiS organizowane są spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników.

39 DZIAŁALNOŚĆ Projekt jest realizowany od czerwca 2005 roku.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z instytucjami rynku pracy, kultury, sportu, policji. Edycja trwa 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Uczestnicy są objęci kontraktami socjalnymi.

40 REZULTATY Zrealizowano 5 edycji programu. Zajęcia ukończyło 150 os
20% osób podjęło stałą pracę, 80% wzięło udział w pracach społecznie użytecznych wykształcenie w uczestnikach nawyków odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach, wzrost poczucia własnej wartości i podwyższenie samooceny, zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji, zwalczania stresu, asertywności, pełnienia ról społecznych, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poszukiwania pomocy w przypadku, gdy problemy nie mogą zostać rozwiązane we własnym zakresie,

41 REZULTATY zwiększenie aktywności społecznej, poprzez uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, działania wolontarystyczne, obywatelskie i samopomocowe, korzystanie z dostępnej dla mieszkańców infrastruktury, nabycie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, określenie drogi zawodowej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), zwiększenie wiedzy uczestników nt. działalności różnych instytucji i organizacji, w tym. PUP I WUP, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem, obsługi komputera, dbania o zdrowie, zdobycie wiedzy na temat swoich praw i uprawnień jako obywatela, zdobycie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i w formie spółdzielni socjalnej. 

42 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
– GOSPODARSTWO POMOCNICZE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE

43 Celem działalności jest aktywizacja zawodowa i społeczna, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Centrum Integracji Społecznej w Słupnie powstało 01 lutego 2006roku.

44 REZULTATY podniesienie kwalifikacji zawodowych,
umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, umiejętność korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych, podniesienie kompetencji osobistych, odbudowanie kontaktów społecznych, poznanie instytucji rynku pracy, poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy- 42 osoby utworzenie spółdzielni socjalnej „OPIEKA” – 6 osób

45 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - PRACOWNIA RECZY RÓŻNYCH SYNAPSIS
Realizator Fundacja SYNAPSIS

46 CEL I MISJA DZIAŁALNOŚCI
Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych z autyzmem. Tworzenie miejsc pracy oraz modelowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dorosłych osób z autyzmem.

47 DZIAŁALNOŚĆ Rozpoczęcie działalności – kwiecień 2007.
Pracę rozpoczęło – 24 pracowników z autyzmem, trenerzy pracy 4 pracownie – stolarska, ceramiki, poligraficzna, rękodzieła. Zasięg terytorialny działania – województwo mazowieckie. Źródło:

48 Przedsiębiorstwo Społeczne „GOSPODA JASKÓŁECZKA” Sp. z o. o.

49 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WZAJEMNA POMOC” brało udział w projekcie Krakowskiej Inicjatywy na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO od kwietnia 2005 roku do 31 marca 2008 "Społecznie znaczy ekonomicznie”

50 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
W dniu r. aktem notarialnym została powołana Spółka celem prowadzenia działalności gospodarczej dla realizacji celów społecznych związanych z zatrudnianiem i rehabilitacją społeczno- zawodową osób chorujących psychicznie "Społecznie znaczy ekonomicznie”

51 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
W Gospodzie Jaskółeczka prowadzona jest rehabilitacja społeczno-zawodowa poprzez zatrudnienie Natomiast Stowarzyszenie udziela wsparcia zarówno osobom zatrudnionym jak i innym osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

52 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
Zamierzeniem Spółki jest też kształtowanie postaw społecznych wobec osób chorujących psychicznie poprzez serwowanie domowych posiłków najwyższej jakości w cenach „na każdą kieszeń”, wypracowanie etycznych postaw w prowadzeniu biznesu oraz idei i mechanizmu dla tworzenia w przyszłości spółek społecznych. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

53 "Społecznie znaczy ekonomicznie” www.ie-ries.pl
Obecnie zatrudnionych jest 26 osób w tym 21 osób niepełnosprawnych, przy czym 18 osób chorujących psychicznie. Wskaźnik osób niepełnosprawnych do zatrudnionych ogółem wynosi 80%, a osób chorujących psychicznie odpowiednio 69%. "Społecznie znaczy ekonomicznie”

54 Dziękuję Państwu z uwagę


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty funkcjonowania ekonomii społecznej i dobrych praktyk Monika Makowiecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google