Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE

2 ZAŁOŻENIA I CELE PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH (PNT)
Parki Naukowo - Technologiczne są tworzone w celu promowania lokalnej i regionalnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii. Pomagają tworzyć nowe przedsiębiorstwa i wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji ekonomicznego rozwoju regionalnego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw w szerokim spektrum środowisk. Ich siłą jest zdolność adaptowania do różnych sytuacji, środków, celów i zadań. Lokalne i regionalne środowiska, w których działają PNT różnią się pod wieloma względami (sytuacja gospodarcza kraju/ regionu, warunki polityczne, potencjał badawczy, cele krótko - i średniookresowe, itp.). Dlatego konkretne cele, metody działania i kryteria oceny PNT powinny uwzględniać specyfikę sytuacji i lokalizacji.

3 STRUKTURA PNT CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII – jednostka doradcza nie nastawiona na zysk, szkoleniowa i informacyjna działająca na rzecz różnych podmiotów, zarówno po stronie popytu (firmy), jak i podaży technologii i innowacji (JBR, uczelnie wyższe), mająca na celu wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy oraz transferu technologii i innowacji. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY – jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firm oferujących produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożeniu nowej technologii.. Wsparcie obejmować może preferencyjne stawki czynszu, dostęp do infrastruktury badawczej, dostęp do sieci biznesowych, pośredniczenie w kontaktach ze środowiskiem naukowym czy doradztwo (finansowe, prawne, organizacyjne, technologiczne itp.). PARK PRZEMYSŁOWY – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach8. Polskie parki przemysłowe mają przede wszystkim przyciągać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, co przyczynić się ma do amortyzacji skutków restrukturyzacji przemysłu. BRANŻE WYSOKIEJ TECHNIKI – produkcja statków powietrznych i kosmicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych produkcja maszyn biurowych i komputerów, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych, produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków. BRANŻE ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI – produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja pojazdów mechanicznych, produkcja wyrobów chemicznych, bez produkcji wyrobów farmaceutycznych produkcja motocykli i rowerów, produkcja pozostałego sprzętu transportowego

4 PARKI TECHNOLOGICZNE W POLSCE - UŻYTKOWNICY
FIRMY SPIN-OFF (FIRMY ODPRYSKOWE) FIRMY START-UP – przedsiębiorstwo założone przez studentów lub absolwentów uczelni wyższych. LOKATOR STRATEGICZNY –podmiot wynajmujący od parku znaczną powierzchnię użytkową po cenach komercyjnych, którego profil działalności jest istotny z punktu widzenia specjalizacji parku i tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju i transferu innowacji.

5 LOKALIZACJA PNT W POLSCE
NAJLEPIEJ ROZWINIĘTE PNT W POLSCE · Poznański Park Naukowo-Technologiczny (rok założenia 1995), · Krakowski Park Technologiczny (1998), · Wrocławski Park Technologiczny (1998), · Park Naukowo-Technologiczny w Koszalinie (1998), · Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (2000), · Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (2001), · Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (2003), · Toruński Park Naukowo-Technologiczny (2005).

6 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY -
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGI CHEMICZNYCH: CHROMATOGRAFIA GAZOWA I CIECZOWA CHROMATOGRAFIA ŻELOWA SPEKRTOSKOPIA ABSORBCYJNA SPEKRTOSKOPIA W PODCZERWIENI

7 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
INKUBATOR TECHNOLOGII CHEMICZNYCH ZESTAWY REAKCYJNE WYPAPRKI ROTACYJNE I CIENKOWARSTWOWE REAKTORY SZKLANE TRANSFER TECHNOLOGI I INNOWACJI Od 1997 r. w ramach swojej działalności Park Naukowo-Technologiczny świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w dziedzinie transferu technologii i innowacjI CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI Wspieranie uczestnictwa sektora B+R oraz przedsiębiorstw w Programach Ramowych UE wspieranie procesu transferu technologii ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, a także pomiędzy przedsiębiorstwami promocja szeroko rozumianej innowacyjności usprawnienie przepływu informacji z nauki do gospodarki współudział w budowie Regionalnego Systemu Innowacji wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw opartych na wiedzy

8 POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI POZNAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY CENTRUM ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI Wykonywanie prac badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych w zakresie teleinformatyki i wysokich technologii Doradztwo i pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków pomocowych Wspieranie działalności organizacji Computer Measurement Group Polska Promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i podmiotami komercyjnymi. Organizacja imprez i konferencji naukowych popularyzujących POZNAŃSKIE LABORATORIUM RADIOWĘGLOWE Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe wykonuje pomiary 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). Zaletą techniki AMS jest możliwość datowania próbek 1000 razy mniejszych w 50 razy krótszym czasie niż wcześniej stosowaną (konwencjonalną) CENTRUM ANALITYKI I DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Centrum zajmuje się analityką i diagnostyką medyczną korzystając z najnowszych osiągnięć naukowych w tych dziedzinach. Działalność CADM obecnie koncentruje się na diagnostyce: serca słuchu wzroku

9 POMORSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY
PPNT zajmuje obszar 6 hektarów w centrum Gdyni. Jest to teren byłej zajezdni komunikacji miejskiej, rewitalizowany i zagospodarowywany dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. PPNT to przestrzeń, gdzie skupiają się działania inicjatyw lokalnych i regionalnych,  mające na celu aktywizację rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowanie transferu technologii i rozwój przedsiębiorczości w oparciu o ich wdrażanie

10 POMORSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY
INKUBATOR oferuje niskie koszty prowadzenia działalności, preferencyjne warunki wynajmu lokali, w wysokosci 5 PLN/m2. przez pierwsze pól roku prowadzenia działalności w Inkubatorze PPNT a także: bezpłatny Internet opiekę merytoryczną Rady Naukowej nad realizowanym w ramach PPNT projektem opiekę merytoryczną mentora jeżeli okaże się potrzebna dostęp do preferencyjnych usług świadczonych w ramach projektu PPNT jak: doradztwo prawne doradztwo ekonomiczne doradztwo księgowo-finansowe doradztwo patentowe kompleksową informację o dostępnych źródłach finansowania projektów i pomoc w pozyskiwaniu środków (np. kredyty, granty, dotacje, fundusze inwestycyjne) pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach możliwość korzystania z europejskiej bazy danych o ofertach technologii (BBS) możliwość umieszczenia strony www na serwerze PPNT ułatwiony dostęp do firm z otoczenia Parku możliwość korzystania z internetowego serwisu informacyjnego PPNT promocja działań podejmowanych przez Wnioskującego w ramach PPNT korzystanie z usług sekretariatu

11 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY
EXPERYMENT W EXPERYMENCIE proste w użyciu i bezpieczne stanowiska objaśniają zjawiska występujące w otaczającym świecie. Każde z urządzeń jest bezpośrednio dostępne dla Zwiedzających: można - a nawet trzeba - go dotknąć, wypróbować jego działanie, przeprowadzić eksperyment.

12 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY
EXPERYMENT Experyment to także możliwość przeprowadzania zajęć lekcyjnych poza murami szkoły, turystyczna atrakcja dla gości odwiedzających Trójmiasto i przede wszystkim forma spędzania czasu wolnego dla całych rodzin.

13 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY
Udział Firm Parkowych w targach CEBIT w Hanowerze.

14 POMORSKI PARK NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY
LABORATORIUM Z LABORATORIUM PPNT można korzystać w sposób łatwy i dopasowany do własnych potrzeb.  Każdy projekt traktowany jest indywidualnie. Pracownicy laboratorium są zawsze gotowi służyć pomocą.  Propozycje współpracy z Laboratorium PPNT obejmują możliwość skorzystania z usług lub z pomieszczeń i sprzętu. LABORATORIUM PPNT przystosowane jest do wykonywania kompleksowych analiz i badań biotechnologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych, z zakresu biologii molekularnej, badań środowiska oraz chemii.

15 DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR NAUKOWO –TECHNOLOGICZNY
OFERTA Doradztwo gospodarcze Wsparcie w komercjalizacji badań naukowych Promocja firm i jej produktów Pomoc w uzyskiwaniu grantów i dotacji Pomoc prawna w zakresie rejestracji firmy, uzyskiwania zezwoleń, itp. Udostępnianie: powierzchni laboratoryjnych, biurowych, produkcyjnych sprzętu laboratoryjnego sal konferencyjnych i szkoleniowych terenów pod własne inwestycje

16 DOLNOŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

17 DOLNOŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
preferencyjny dostęp do sprzętu laboratoryjnego bliskość innych firm innowacyjnych obsługa organizacyjna i doradztwo opieka naukowa i biznesowa wspieranie transferu powstałych technologii komfort i bezpieczeństwo przyjazne otoczenie

18 DOLNOŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY
LABORATORIUM Laboratorium: Procesów Biotechnologicznych Techniki Próżniowej Pomiarów Elektronicznych Diagnostycznego Właściwości Materiałów Niskich temperatur

19 EXPERYMENTARIUM W MANUFAKTURZE
W ŁODZI Charakter ekspozycji stałej i wystaw czasowych: Ekspozycja stała składa się z urządzeń i stanowisk umożliwiających samodzielne przeprowadzenie eksperymentów Wystawy czasowe to ekspozycja zmienna - wynajmowana przez Experymentarium od innych centrów nauki i techniki z Polski i Europy DZIEDZINY NAUKI W EXPERYMENTARIUM : 1. Mechanika - proste urządzenia, zjawiska zachodzące w płynach i gazach 2. Drgania, fale, dźwięki 3. Termodynamika i ciepło 4. Elektryczność, magnetyzm, elektronika 5. Optyka, obrazy, lasery 6. Świat atomów i kosmicznych odległości 7. Materia ożywiona, zadziwiający fenomen genów 8. Chemia 9. Laboratorium dla przedszkolaków

20 EXPERYMENTARIUM W MANUFAKTURZE
W ŁODZI Ideą Experymentarium jest popularyzacja nauki i techniki poprzez wyjaśnianie natury zjawisk otaczających człowieka oraz procesów fizycznych, chemicznych przy pomocy naukowych narzędzi, ale w sposób bezpośredni. uzupełnia edukacyjną ofertę szkoły atrakcję turystyczną

21 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

22 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

23 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
POCZĄTKOWY ETAP ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

24 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
POCZĄTKOWY ETAP POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA DZIAŁKI

25 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
POCZĄTKOWY ETAP POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA DZIAŁKI ZMIANA POŁOŻENIA BUDYNKÓW NA DZIAŁCE

26 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
OSTATECZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

27 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
RZUTY BUDYNKÓW PARTER CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

28 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
RZUTY BUDYNKÓW PARTER INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

29 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY CENTRUM TECHNOLOGICZNE
RZUTY BUDYNKÓW PARTER CENTRUM TECHNOLOGICZNE

30 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
ELEWACJA FRONTOWA INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

31 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

32 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

33 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

34 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

35 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

36 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)

37 PUŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY
PLAN FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY (PPNT)


Pobierz ppt "PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google