Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC"— Zapis prezentacji:

1 PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2010 w Gminie Miejskiej Bolesławiec Bolesławiec - marzec 2011

2 I. WSTĘP Cele sformułowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla Regionu Europejskiego zostały ujęte w haśle Zdrowie dla wszystkich (Health for All). Realizacja tych celów jest zadaniem rządów państw, ale także społeczności lokalnych i osób indywidualnych. Cel 17 polityki „Zdrowia dla wszystkich” dotyczy ograniczenia poziomu spożycia alkoholu w populacji. Wspomniany dokument - jako warunek realizacji tego celu - wymienia prowadzenie na różnych poziomach i w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego, zrównoważonej polityki oraz wdrażanie programów pozwalających ograniczyć spożycie alkoholu. Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu jest głównym przedsięwzięciem służącym realizacji tego zamierzenia. Jednym ze strategicznych celów planu jest zainicjowanie i wzmocnienie działań lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Polityka „Zdrowia dla wszystkich” dostrzega wagę podniesienia jakości życia i doskonalenia środowiska, w którym żyje człowiek. Strategia ta znajduje oparcie w założeniach Ottawskiej Karty Promocji Zdrowia, w której podkreśla się rolę polityki zdrowotnej w integracji działań realizowanych w różnych sferach lokalnego życia społecznego. Program WHO Zdrowe Miasta udowadnia, że możliwe jest zaadaptowanie strategii „zdrowia dla wszystkich” na poziomie lokalnym. Problemy wynikające z picia obejmują swoim zasięgiem całą populację, dlatego podmiotem działań na rzecz zdrowia publicznego musi być cała populacja ludzi pijących, a także tych, którzy z racji wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i częstotliwości picia.

3 !!! Mapa problemów alkoholowych
Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale można zmniejszać ich rozmiary i dotkliwość. !!! Do podstawowych problemów alkoholowych należą: 1 - Uszkodzenia zdrowia u osób nadmiernie pijących. 2 - Samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu. Jest to ok. 2 – 3% całej populacji, a około 16% dorosłej populacji Polaków przekracza próg nadużywania alkoholu. Największy wzrost w tym zakresie odnotowano wśród młodych kobiet, a co trzecia kobieta (33%) w wieku prokreacyjnym ( lat) pije alkohol w czasie ciąży. 3 - Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży. U około 10-15% populacji w wieku pomiędzy 15 a 18 rokiem życia występują poważne szkody. Nieletni upijający się od czasu do czasu to co piąty młody człowiek w wieku 14 – 17 lat. W ostatnich latach obniżył się wiek inicjacji alkoholowej wśród młodzieży do 12 lat.

4 4 - Szkody u członków rodzin z problemem alkoholowym
4 - Szkody u członków rodzin z problemem alkoholowym. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika to 4 – 5% całej populacji - to osoby, u których występują schorzenia psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem. Problemem jest także przemoc w rodzinie rozumiana jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny - szacuje się, że jest to 2/3 dorosłej populacji członków rodzin i 2/3 wychowujących się w tych rodzinach dzieci. 5 - Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i osób bezrobotnych obejmuje przede wszystkim absencję, wypadki oraz obniżenie wydajności pracy. Obserwuje się coraz większą alkoholową patologizację populacji bezrobotnych. 6 - Naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe. Do najważniejszych problemów należą: przestępczość osób nietrzeźwych, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, alkoholowe zaburzenia zachowania w miejscach publicznych i znęcanie się nad rodziną - około 35% sprawców podejrzanych o dokonanie przestępstw było pod wpływem alkoholu. 7 - Przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem alkoholu. Najważniejszy problem to sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz reklama i propagowanie napojów alkoholowych. 8 - Koszty ekonomiczne - koszty leczenia, wypadków, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i ubezpieczeń wynoszą rocznie około mld zł. .

5 Przedstawione wyżej obszary zaburzeń rysują ogólną mapę problemów alkoholowych, których rozwiązywanie w roku 2010 prowadzone było poprzez realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2010 przyjętym w dniu 25 listopada 2009 r. uchwałą Nr XLV/371/09 Rady Miasta Bolesławiec. Za cel nadrzędny uznano w Programie odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Z uwagi na zbieżność obszarów zaburzeń w przypadku problemów alkoholowych i problemów związanych z narkomanią, realizowano również działania w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej – dzięki czemu stworzono spójny system, umożliwiający prowadzenie polityki lokalnej wobec uzależnień, wyznaczając zadania i wskazując środki na ich realizację. .

6 !!! Do podstawowych problemów alkoholowych należą:
Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem na rok 2010, wynikającym z “Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, przyjętym Zarządzeniem nr 142/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 kwietnia r. W ramach realizacji pierwszego zadania ustawowego (art. 4 1 ust. 1 pkt. 1: “zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”) podejmowano działania w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Na mocy artykułu 21 ust. 1 ustawy leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego. Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu (art. 21 ust. 3 ustawy). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. Nr 3 poz. 44 z 2000 r.), zwanego dalej rozporządzeniem, określa zawartość programów terapeutycznych, przygotowanie personelu i typy zakładów lecznictwa odwykowego. Podstawą dokonania rozpoznania uzależnienia od alkoholu jest Międzynarodowa

7 Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów – Edycja 10 (ICD-10)
Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów – Edycja 10 (ICD-10). Zgodnie z tą klasyfikacją uzależnienie od alkoholu jest kodowane jako F Do objawów choroby należą: silna potrzeba picia, której towarzyszy uczucie podobne do głodu, utrata kontroli nad piciem, koncentracja życia wokół picia i podporządkowanie temu obowiązków i relacji z bliskimi, zmiana tolerancji na alkohol – podwyższenie lub obniżenie tolerancji, zaburzenia pamięci i świadomości, picie alkoholu pomimo widocznych szkód zdrowotnych (np. uszkodzenie wątroby), społecznych (np. utrata pracy) i duchowych (np. zanik wartości religijnych), objawy abstynencyjne – przykre objawy, które pojawiają się po odstawieniu alkoholu, nawroty picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji. Członkowie rodziny alkoholika (osoby współuzależnione) wymagają leczenia w równym stopniu jak on sam. Często sami dochodzą do tego wniosku i poszukują wówczas pomocy. Rodzina alkoholika potrzebuje pomocy, aby dokonać oceny, do jakiego stopnia jej zachowanie jest dostosowane do picia jej członka i czy zachowanie to nie jest czynnikiem podtrzymującym picie. Ma ona również potrzebę dokonania analizy panujących w niej uczuć, a także realnego wymiaru problemu, z jakim się boryka oraz kosztów, jakie w związku z nim ponosi. Wszystkim tym potrzebom towarzyszy jeszcze jedna związana z koniecznością zbadania istniejących możliwości poradzenia sobie z problemem. Co ważniejsze, członkowie rodziny alkoholika potrzebują wsparcia, które pomogłoby im żyć swoim własnym życiem, bez oglądania się na alkoholika. Paradoksalnie, jeśli uda im się to osiągnąć realne szanse na przerwanie błędnego koła alkoholizmu zdecydowanie rosną. Pierwszą próbą zaspokojenia tych potrzeb jest uczestnictwo we wspólnocie członków rodzin Al.-Anon. Konsekwencją próby poradzenia sobie z problemem jest psychoterapia dla osób współuzależnionych.

8 Podstawowe cele terapii odwykowej i psychoterapii osób współuzależnionych takie jak: zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego, nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i rozwój osobisty, realizowano w roku 2010 poprzez: przeprowadzenie 149 zajęć grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu; przeprowadzenie 50 zajęć grupy zadaniowej; przeprowadzenie 48 zajęć grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych; przeprowadzenie 48 zajęć grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu; przeprowadzenie 53 treningi psychologiczne w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

9 Program realizowany był przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny, który zdobywał kwalifikacje w oparciu o „Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia”, opracowany na mocy § 18 wspomnianego wyżej rozporządzenia. W roku 2010 z porad i leczenia w placówce skorzystały 304 osoby uzależnione i 50 osób – członków rodzin z problemem alkoholowym. Ilość wszystkich wizyt w placówce wyniosła 2950 (konsultacje indywidualne, wizyty diagnostyczne lekarskie - psychiatryczne, psychologiczne, zajęcia psychoterapeutyczne, sesje rodzinne, interwencje kryzysowe). Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 330 spotkań terapeutycznych z grupami, przepracowano 1166 godzin. Założony koszt realizacji zadań: zł w 2010 r. wykorzystano zł. W roku 2010 zatrudnionych do pracy terapeutycznej było 8 osób, z tego 6 specjalistów terapii uzależnień i 2 instruktorów terapii uzależnień. Poradnia oferowała zajęcia w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy, co gwarantowało dostępność działań terapeutycznych. Drugie zadanie ustawowe (art. 41 ust. 1 pkt. 2: “udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”).

10 Od kilku lat w Polsce coraz częściej posługujemy się terminem "przemoc w rodzinie" lub nieco łagodniejszym "przemoc domowa". W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. Często przejawy przemocy domowej są spektakularne i nie mamy żadnych wątpliwości w jej rozpoznawaniu. Potrzebne jest jednak określenie praktycznych kryteriów wskazujących na obecność przemocy w bardziej złożonych przypadkach. W celu tworzenia i rozwijania spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LIX/478/10 z dnia 29 września 2010 r. przyjęła „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata ”. Twórcy programu przyjęli cztery zasadnicze założenia programowe: systemowość, interdyscyplinarność, kompleksowość i efektywność. Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz rodziny powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie. Zapobiega powielaniu działań przez poszczególne służby, daje możliwość uzyskania szerokiej informacji o sytuacji osoby uwikłanej w przemoc, pozwala wspólnie przedyskutować problem, wymieniać spostrzeżenia, wspólnie ustalać najlepszy plan pomocy oraz rozdzielać poszczególne zadania. Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań.

11 W roku 2010 prowadzono w różnych placówkach działania związane z udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. W ramach powierzonych do realizacji zadań: 1. Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem” prowadziło Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie. Zadanie było realizowane na ul. Widok 1b w Bolesławcu. W ramach działań w roku 2010 przeprowadzono: działania interwencyjno-wspierające oraz poradnictwo psychologiczne i prawne Działaniami objęto 532 przypadki przemocy w tym z pomocy prawnej skorzystało 245 osób, z pomocy psychologicznej 32 osoby. W roku powyższe działania dofinansowano na kwotę zł. !!!

12 Rodzaj diagnozowanej przemocy Przemoc wobec dzieci z wywiadu
Zdiagnozowane obszary i rodzaje przemocy Rodzaj diagnozowanej przemocy Rok 2009 Rok 2010 przemoc fizyczna – 168 przemoc fizyczna –72 przemoc psychiczna – 201 przemoc psychiczna – 134 przemoc ekonomiczna – 91 przemoc ekonomiczna – 51 przemoc seksualna – 9 przemoc seksualna – 13 zaniedbanie – 194 zaniedbanie – 53 Przemoc wobec dzieci z wywiadu Rok 2009 Rok 2010 przemoc fizyczna - 35 przemoc fizyczna - 31 przemoc psychiczna - 69 przemoc psychiczna - 42 zaniedbanie - 93 zaniedbanie - 28 manipulacja - 103 manipulacja - 52 przemoc seksualna - 0 przemoc seksualną - 3

13 Czynniki towarzyszące przemocy
Rok 2009 Rok 2010 alkohol w przypadku 213 zgłoszeń alkohol w przypadku 169 zgłoszeń przemoc trzeźwa w przypadku 102 zgłoszeń przemoc trzeźwa w przypadku 62 zgłoszeń inne uzależnienia w przypadku 18 zgłoszeń inne uzależnienia w przypadku 15 zgłoszeń choroba psychiczna w przypadku 5 zgłoszeń choroba psychiczna w przypadku 9 zgłoszeń 2 - Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadził Punkt Wsparcia Rodzin - pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy- wysokość dotacji: zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono100% dotacji. W roku 2010 w ramach pracy Punktu udzielono 260 porad prawnych, z pomocy psychologicznej skorzystało 18 osób. 3 - Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” przy Szkole Podstawowej nr 2 realizowało zadanie pn. „Turnieje rodzinne - kampania edukacyjno-informacyjna na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi” - wysokość dotacji zł, przekazano i rozliczono 100% dotacji.

14 Reasumując: przemoc domowa jako zjawisko złożone, wieloaspektowe, rozpatrywane musi być w perspektywie prawnej, psychologicznej, moralnej i społecznej. Uwzględnienie różnych aspektów przemocy domowej pozwala na lepsze zrozumienie problemu, dostrzeżenie konsekwencji i innych problemów powiązanych z przemocą. Szerszy kontekst zjawiska umożliwia dokonanie pełniejszej diagnozy i wskazuje możliwości oddziaływania w celu zwalczania i zapobiegania przemocy. Zadanie trzecie ustawowe (art. 41 ust. 1 pkt 3 “prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”). Problemy wynikające z picia alkoholu przez młodzież stanowią obecnie jedną z najważniejszych kwestii społecznych, przed którą stanęły rządy wielu krajów europejskich, w tym również Polski. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego (wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców przestępstw, ale również nieletnich nietrzeźwych ofiar), ogólny stan zdrowia młodych Europejczyków, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym. Stając się obywatelami wspólnej Europy, powinniśmy mieć świadomość zagrożeń w obszarze picia alkoholu przez młodzież.  

15 W opracowanym w październiku 2006 r. raporcie z badania pn
W opracowanym w październiku 2006 r. raporcie z badania pn. „Młodzież a alkohol, narkotyki i przemoc rówieśnicza” doprecyzowano nasilenie problematyki w takich obszarach, jak: ocena i samoocena uczniów, sytuacja rodzinna, aktywność w czasie wolnym, sytuacja szkolna – zagadnienie przemocy w szkole, postrzeganie możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach, postawy wobec papierosów, alkoholu i narkotyków, a w szczególności postrzegana dostępność substancji uzależniających, ocena ich szkodliwości dla zdrowia, wiek inicjacji dla poszczególnych środków, częstotliwość zażywania poszczególnych substancji. W przyjmowanym przez Radę Miasta Programie na pierwszym miejscu postawiony został cel – "Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież". W ciągu kilku ostatnich lat w realizację tego celu włączono wiele osób, instytucji i organizacji pozarządowych. W ramach tworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki na terenie miasta Bolesławiec działaniami profilaktycznymi objęto takie środowiska, jak: szkoła, rodzina, społeczność lokalna. Nowoczesne programy profilaktyczne promują u wychowanków bardzo istotne kompetencje z zakresu zdobytych informacji na temat substancji uzależniających oraz z zakresu postaw wobec tych substancji. Nie ograniczają się już do straszenia i do samych zakazów, ale precyzyjnie i bez moralizowania przekazują informacje na temat działania alkoholu oraz na temat destrukcji biologicznej i psychospołecznej, jakiej on dokonuje. Ponadto programy te uczą asertywnego i skutecznego przeciwstawiania się naciskom środowiska, które nakłania do sięgania po alkohol czy narkotyk. Uczą także asertywnego wyrażania emocji, zwłaszcza tych nieprzyjemnych w przeżywaniu, aby w ten sposób eliminować potrzebę ich zagłuszania środkami zmieniającymi świadomość.

16 1.1 świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSz nr 2
1 - W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i ogółu społeczeństwa prowadzono: Świetlice profilaktyczno- środowiskowe (przy szkołach) na terenie miasta: 1.1 świetlica profilaktyczno-środowiskowa w MZSz nr 2 1.2 świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 3 1.3 świetlica profilaktyczno-środowiskowa w SP nr 4 1.4 świetlica profilaktyczno-środowiskowa w GS nr 3 1.5 Środowiskowy Klub Młodzieżowy „Kuźnia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Zgodnie ze standardami prowadzono stałą, systematyczną współpracę z rodziną dziecka, rozpoznawano sytuację dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizowano czas wolny, prowadzono zajęcia tematyczne, indywidualne spotkania z dziećmi organizowane poza pracą z grupą, prowadzono dokumentację pracy z dzieckiem i z grupą, współpracowano z innymi instytucjami, dożywiano dzieci, pomagano dzieciom w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.). Planowany koszt zajęć, doposażenia, dożywiania i drobnych prac remontowych zł, w 2010 r. wykorzystano łącznie zł. Przeprowadzono łącznie godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą.

17 Miejski Zespół Szkół nr 2 - koszt realizacji programu: 8.221 zł
2 - Program „Sportowe Soboty 2010”- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy: Miejski Zespół Szkół nr 2 - koszt realizacji programu: zł Szkoła Podstawowa nr 2 - koszt realizacji programu: zł Szkoła Podstawowa nr 3 - koszt realizacji programu: zł Szkoła Podstawowa nr 4 - koszt realizacji programu: zł Miejski Zespół Szkół nr 1 - koszt realizacji programu: zł Gimnazjum Samorządowe nr 2 - koszt realizacji programu: zł Gimnazjum Samorządowe nr 3 - koszt realizacji programu: zł

18 Program „Sportowe Soboty 2010” realizowany pod hasłem "Żyj aktywnie i zdrowo" - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cele programu to: !!! - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych, - zapoznanie uczestników projektu z szeroka gamą dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami, - poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne, - poprawa i kompensacja wad rozwojowych, - stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, - promocja korzyści wynikających z aktywnego, zdrowego, bezpiecznego i prawidłowego stylu życia,

19 - integracja dzieci i młodzieży z różnych zespołów i środowisk,
- przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, w tym wskazywanie niekorzystnego wpływu używek na sprawność fizyczną i wydolność organizmu oraz przeciwdziałanie zjawiskom ryzykownym (palenie tytoniu, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze, ucieczki z domu i uczestnictwo w subkulturach o negatywnych wpływach wychowawczych), - działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, zagrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie. Planowany koszt zajęć i doposażenia: zł, w 2010 r. wykorzystano zł. Przeprowadzono łącznie 780 godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno-rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z używania środków zmieniających świadomość: 3.1. dotacja dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury- wysokość dotacji: zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono zł. 3.2. Program „Żyj aktywnie” - realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, środowisk abstynenckich i ogółu społeczności lokalnej.

20 !!! Cele programu to: stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, zapoznanie uczestników projektu z szeroką gamą dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami, przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, uświadamianie zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych emocji i uczuć, uwrażliwianie na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy (zachowania agresywne) oraz ukazywanie zachowań alternatywnych, działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, zagrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie, przybliżenie mieszkańcom Bolesławca wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, popularyzacja aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego, wyrobienie nawyku uprawiania sportu (rekreacji) jako alternatywnego do środków

21 stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym,
zapoznanie uczestników projektu z szeroką gamą dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami, przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, uświadamianie zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych emocji i uczuć, uwrażliwianie na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy (zachowania agresywne) oraz ukazywanie zachowań alternatywnych, działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, zagrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie, przybliżenie mieszkańcom Bolesławca wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, popularyzacja aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego, wyrobienie nawyku uprawiania sportu (rekreacji) jako alternatywnego do środków zmieniających świadomość sposobu spędzania czasu wolnego,

22 !!! W ramach programu przeprowadzono m.in.:
wykreowanie „mody na sport”, rozwój edukacji publicznej, w tym współpraca z lokalnymi mediami, w zakresie profilaktyki problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży, wzrost świadomości uczestników projektu o szeroko rozumianych problemach uzależnień, poprawa i kompensacja wad rozwojowych, poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne, integracja dzieci i młodzieży z różnych grup i środowisk, promocja Bolesławca jako miasta wspierającego zdrowe i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. !!! W ramach programu przeprowadzono m.in.: Bolesławiecki Maraton Rowerowy Rodzin i Stowarzyszeń Abstynenckich - udział czynny 154 osób, udział bierny ok osób; Dolnośląskie Biegi Abstynentów - udział czynny 184 osób, udział bierny - ok.1500 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok osób;

23 festyn „Na zdrowie” - udział czynny 650 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 500 osób; Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 170 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami, Sportowe wakacje- wakacje bez nudy - udział czynny 4330 osób, udział bierny ok osób; festyn „Pożegnanie wakacji”- udział czynny 123 osoby, udział bierny ok. 80 osób; Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 120 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami, zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami edukacyjnymi na basenie krytym skierowane do dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno-środowiskowych (w dwóch blokach wiosennym” i „jesiennym”) - w zajęciach stałych z instruktorami i trenerami pływania wzięły udział 184 osoby (przeciętnie 14 osób); działania pn. „Profilaktyka bez granic – żyj aktywnie i zdrowo”, w tym m.in.: blok sportowy połączony z otwarciem sezonu letniego i rozpoczęciem wakacji; blok rekreacyjno-profilaktyczny połączony z działaniami związanymi z promocją zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz działaniami profilaktyki uzależnień i akcją informacyjno-edukacyjną - udział czynny łącznie 3330 osób, udział bierny ok osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 300 osób. Na realizację działań wykorzystano zł.

24 4. Dofinansowanie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa:
4.1. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu i zażywania narkotyków. W mieście Bolesławiec 10. edycja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowana była w trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum Samorządowym nr 2 i Gimnazjum Samorządowym nr 3. Promowano konstruktywne postawy, zdrowy styl życia oraz atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zachowania prospołeczne jako alternatywny do picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy, sposób spędzania czasu wolnego. W Kampanii wzięło udział ok uczestników. W okresie od kwietnia do października 2010 roku w szkołach podejmowane były działania informacyjno-edukacyjne polegające na plakatowaniu szkół, informowaniu dzieci, młodzieży i rodziców o przystąpieniu szkoły do kampanii. Istotnym elementem edukacyjnym były rozważania i dyskusje na temat czynników chroniących dziecko przed używaniem i eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi; powodów sięgania po środki odurzające oraz zasad kreatywnej pomocy dziecku aby nie sięgało po substancje psychoaktywne – alkohol, papierosy, narkotyki. W ramach Kampanii zorganizowano i przeprowadzono następujące konkursy: „ Na dwóch kółkach ‘’, „Dwa kółka”, „Życzę Tobie”, „Życzę sobie”. Wyróżnione w konkursach prace zostały przesłane do organizatora Kampanii i 12 uczniów otrzymało nagrody, które uroczyście zostały wręczone w dniu 27 października 2010 r. na sesji Rady Miasta. W trakcie Kampanii przeprowadzano spotkania z rodzicami, na których prezentowane i udostępniane były różnorodne opracowania związane z profilaktyką uzależnień. Wielu rodziców zaopatrzyło się w interesujące ich pozycje- w tym również w ulotki na temat dopalaczy. Zorganizowano happeningi dotyczące zdrowego stylu życia podczas, których

25 uczniowie otrzymali balony z nadrukiem „Więcej wiem bo główka pracuje”
uczniowie otrzymali balony z nadrukiem „Więcej wiem bo główka pracuje”. Młodzież przygotowywała prezentacje muzyczne, literackie lub plastyczne zachęcające młodych ludzi do zdrowego stylu życia. Najlepsze prace nagradzano. Powstałe teksty piosenek, wiersze oraz plakaty na temat zdrowego stylu życia zostały zaprezentowane na korytarzach szkoły, także rodzicom podczas dni otwartych szkoły. Stwierdzono, że zastosowanie aktywizujących metod pracy podniosło atrakcyjność i efektywność Kampanii. Ważny również był element twórczy w Kampanii, wartość uczestnictwa i podmiotowości uczestników. Uważam również, że istotnymi elementami dla przebiegu Kampanii były materiały dostarczone przez organizatora oraz zaangażowanie dyrektorów szkół i osób mających bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. 4. 2 kampania „Rodzicu, czy wiesz co robi Twoje dziecko w czasie wolnym?” to cykl filmów edukacyjnych zrealizowanych przez TL „Azart-Sat” poruszających tematykę picia alkoholu przez młodzież i dostępności alkoholu dla nieletnich; kompetencji rodziców w kwestii rozpoznawania, że dziecko bierze narkotyki oraz przemocy w rodzinie-co jest powodem, że zostajemy w związkach, które okaleczają i zbierają godność. Planowane koszty realizacji zadań: zł. w 2010 r. wydatkowano zł. 5. Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – zakup i montaż urządzeń na podwórkach miejskich i placach przedszkolnych wg wniosków złożonych przez Wydział Społeczny - budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 i 1.

26 5. 1. Budowa placu zabaw przy MPP nr 3 - zadanie zrealizowane
5.1. Budowa placu zabaw przy MPP nr 3 - zadanie zrealizowane. Wykonanie: zł. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż nowych urządzeń placu zabaw, wykonanie sztucznej nawierzchni pod urządzenia, wykonanie nawodnienia automatycznego, chodnika oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie trawników i nasadzenie zieleni). 5.2. Budowa placu zabaw przy MPP nr 1 – w 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości zł na aktualizację dokumentacji. Środki w wysokości zł zostały niewygaszone Uchwałą Rady Miasta Nr IV/16/10 z roku z terminem wykorzystania do roku. Planowane koszty realizacji zadań – zł. wydatkowano – zł. 6. Prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich (m.in. program „Noe”, „Debata”, „Korekta”, „Powstrzymać przemoc”, „Spójrz inaczej”) według wniosków złożonych przez szkoły. Planowane i wykonane koszty realizacji zadań: zł. Programy adresowane były do ,między innymi, uczniów klas pierwszych gimnazjalnych (19 edycji programu „Debata”), do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów klas III gimnazjalnych (15 mitingów z grupami liczącymi do 80 osób w ramach realizacji programu „Noe”). Działaniami objęto ok uczniów szkół bolesławieckich. Celem programów i pracy z młodzieżą było m.in.: obalenie mitów i stereotypów dotyczących używania alkoholu; próba zmiany dotychczasowej postawy wobec używek. Podczas realizacji programów zastosowano aktywne metody i formy pracy z młodzieżą takie jak: dyskusja, burza mózgów, film i komentarz, mini wykład, świadectwo młodej osoby niepijącej i niepalącej, scenki, wspólne pomysły dotyczące rozwiązywania problemów i zdrowego trybu życia młodzieży, anonimową ankietę dotyczącą postaw i poglądów młodzieży na temat używek. Wyniki przeprowadzonej w trakcie realizowania programu „DEBATA” ankiety przekazano pedagogom szkolnym.

27 7. Dofinansowanie programów profilaktycznych służących zmianie postaw dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w różnych organizacjach według złożonych wniosków. Planowane I wykonane koszty realizacji zadań: zł. W 2010 r. zrealizowano program profilaktyki uzależnień „Bliżej siebie, dalej od uzależnień” skierowany do młodzieży będącej pod opieką w Domu Dziecka p.w. Św. Józefa, zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Na działanie wydatkowano zł. W ramach realizacji projektu złożonego przez Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias przeprowadzono sesje tematyczne poświęcone przemocy i kształtowaniu życia rodzinnego opartego na filarach - miłość, prawda, wolność, granice. Na działanie wydatkowano zł. 8. Organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży: spektakle profilaktyczno-edukacyjne poruszające temat przemocy, agresji, uzależnień (alkohol, narkotyki, internet). Planowane koszty realizacji zadania: zł, w 2010 r. wydatkowano zł. 9. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w hufcu ZHP w Bolesławcu. Planowany i wykonany koszt realizacji zadania zł. 10. Zakup broszur i literatury profesjonalnej, prenumerata czasopism o tematyce zdrowia publicznego oraz działania integracyjne dla dzieci ze świetlic (przy parafii ul. Kościelna, przy MZSZ nr 2, na Osiedlu Kościuszki II). Planowane koszty realizacji zadania: zł. w 2010 r. wydatkowano zł. Założony koszt realizacji zadania: zł, w 2010 r. na realizację zadania wykorzystano : zł.

28 Zadanie czwarte (art. 41 ust. 1 pkt
Zadanie czwarte (art. 41 ust. 1 pkt. 5: “wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”). Wspieranie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. Prowadzono w różnych częściach miasta, świetlice socjoterapeutyczne świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci: 1.1 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono 100% dotacji. 1.2 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono 100% dotacji. 1.3 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3- koszt zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono100% dotacji. 1.4 świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Plac Zamkowy 1b – koszt zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono100% dotacji. 1.5 świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Św. Cyryla i Metodego, ul. Krótka 1 - koszt zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono100% dotacji. 1.6 świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec - koszt: zł, w 2010 r. przekazano i rozliczono 100% dotacji. Wysokość przekazanych i rozliczonych dotacji na prowadzenie świetlic: zł.

29 2. Rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu, profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka powierzono Bolesławieckiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Przemiana”. Planowany koszt: zł, w 2010 r. przekazano 100% dotacji, wykorzystano zł. Kwotę 305,50 zł Stowarzyszenie zwróciło jako kwotę niewykorzystaną. 3. Integracja rodzin z problemem alkoholowym - współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i Al.–Anon – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźwościowe) – planowany i wykonany koszt: zł. Planowane koszty realizacji zadań: zł, w 2010 r. wydatkowano zł. .  Zadanie piąte (art. 41 ust. 1 pkt. 6: “podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego„). Zgodnie z intencją ustawodawcy w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

30 Zadanie realizowane było poprzez podjęcie uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży i podaży napojów alkoholowych, jak i szczegółowych warunków wydawania zezwoleń – Uchwała Nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu zmienionej Uchwałami Nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r., Nr XXXII/326 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., Nr XXXIII/339/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r. oraz Nr XLV/440/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r. oraz Nr XII/93/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr XXI/193/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. oraz XL/328/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009. Limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych. limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Bolesławiec obowiązujący na dzień 31 grudnia 2010 r. (art.12 ust. 1 ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) wynosi 85; wykorzystano 73. !!!

31 limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Bolesławiec obowiązujący na dzień 31 grudnia 2010 r. ( art.12 ust. 1 ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) wynosi 50; wykorzystano 40 . 2. Liczba punktów sprzedaży. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi: Ogółem: Poza miejscem sprzedaży /detal/ w tym: do 4,5% alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18% W miejscu sprzedaży /gastronomia/ do 4,5 % oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18%

32 3. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi: Ogółem Poza miejscem sprzedaży /detal/ w tym: do 4,5 % oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18 % W miejscu sprzedaży / gastronomia/ do 4,5% oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18%

33 Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 r
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Ogółem Poza miejscem sprzedaży /detal/ - 37 w tym: do 4,5% oraz piwo powyżej 4,5% do 18% - 13 powyżej 18% W miejscu sprzedaży /gastronomia/ - 44 do 4,5% oraz piwo powyżej 4,5% do 18% - 11 powyżej 18%

34 4. Decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2010 cofnięto 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu jest nowym zadaniem własnym gminy, obok działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaś wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej stanowi jedną z form realizacji tego zadania. Zapis o integracji społecznej nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym systemie, a jedynie akcentuje działania, które od lat były realizowane w Gminie i stanowiły integralną część Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania podejmowane od kilku lat w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują integrację społeczną. Należą do niej: leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej, działania na rzecz pomocy dzieciom alkoholików, w tym rozwijanie świetlic socjoterapeutycznych, działalność stowarzyszeń abstynenckich, które tworzą bezpieczne miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla alkoholików po zakończonej terapii. Idea zatrudnienia socjalnego jest istotnym uzupełnieniem wielu innych działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu realizowanych na szczeblu lokalnym. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakładał wspieranie zatrudnienia socjalnego w oparciu o rzeczywiste potrzeby.   Zadanie szóste (art. 41 ust. 1 pkt. 7: “wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej„).

35 W roku 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania związane z integracją społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie Osiedla Kościuszki II. Realizowano program „Miasto bez granic” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych członków społeczności. Celem programu było wspieranie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców osiedla, integracja mieszkańców osiedla Kościuszki II z pozostałymi mieszkańcami miasta, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie, demoralizacji dzieci i młodzieży. W wyniku podjętych działań prowadzono Osiedlowy Klub Młodzieżowy, którego działalność prowadzona będzie w następnych latach. Na realizację projektów zaplanowano w 2010 r. kwotę: zł, wydatkowano: zł Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z art. 4[1] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie gminnej komisji mają obowiązek być przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawodawca nie wskazuje, jaki zakres kompetencji jest wymagany. Można jednak przyjąć, iż kwalifikacje członków komisji są pochodną zadań wskazanych w ustawie, które są inicjowane przez komisję i realizowane w ramach gminnego programu. W roku 2010 Komisja prowadziła działania polegające na wykonywaniu czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Spośród zgłoszonych spraw przeprowadzano rozmowy, motywowano do poddania się leczeniu odwykowemu na zasadach dobrowolności, pouczano o szkodliwym wpływie alkoholu na organizm, na sytuację rodzinną, kierowano na badania do biegłych oraz składano wnioski do Sądu Rejonowego, Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o wydanie postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

36 Zakres działania Komisji określa niżej przedstawione zestawienie.
Lp. Określenie zakresu Ogółem 1. Ilość spraw, które wpłynęły w r. 2010 180 2. Ilość wniosków skierowanych do sądu 69 3. Inne zaburzenia stwierdzone przez biegłych (zespół organiczny) 2 4. Stwierdzony przez biegłych brak uzależnienia 29 5. Zakończenie postępowania (brak przesłanek ustawowych) 41 6. Sprawy przeniesione z roku poprzedniego 55 7. Ilość opinii biegłych sadowych wydanych w postępowaniu o przymusowe leczenie odwykowe 100 9. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze zgodności lokalizacji punktu z uchwałami Rady Gminy- złożono 46 wniosków Pozytywna 46 Koszty związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym badania biegłych sądowych) w Bolesławcu wyniosły w 2010 r zł. Komisja pracowała w trybie pracy zespołów zadaniowych i posiedzeń plenarnych. Odbyło się 88 posiedzeń. Działalność Komisji przebiegała rytmicznie, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zgłoszeń w sprawach przymusowego leczenia odwykowego, opiniowania wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz poradnictwa rodzinnego w obszarze przeciwdziałania przemocy.

37 Wykonanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 w Gminie Miejskiej Bolesławiec. Narkotyki są coraz bardziej wszechobecne, bez problemu można się w nie zaopatrzyć na dyskotece, w klubach, na koncertach rockowych, imprezach masowych, czyli wszędzie tam, gdzie przebywają młodzi ludzie. I niekoniecznie mają dawną formę. Teraz są sprzedawane pod postacią ciastek, cukierków, lizaków czy w napojach, co bardzo zachęca i rozbudza ciekawość najmłodszych. W wyniku ich dostępności sięga po nie coraz większa liczba młodych ludzi. Wiele osób jest zdania, że skoro jakiś problem nie dotyczy ich samych lub bezpośrednio kogoś z ich najbliższego otoczenia, to tak naprawdę problem ten nie istnieje. Ta sama zasada dotyczy ich myślenia o narkotykach. Szczególnie rodzice są przekonani, często oszukując samych siebie, że ich dzieci nie mają nic wspólnego z narkotykami, bo ćpają tylko ludzie z marginesu - brudasy, bezdomni, mieszkający na dworcu, którzy sięgnęli dna. Niestety tak nie jest. Nie ma reguły, kto dziś "bierze"; są to zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi, dzieci z zamożnych rodzin, jak i z rodzin ubogich czy patologicznych, chłopcy i dziewczyny o nienagannych manierach, uczniowie wzorowi i ci mający problemy w nauce czy zbuntowani indywidualiści. W niektórych kręgach panuje wręcz moda na okazjonalne zażywanie miękkich narkotyków; młodzież sięga po nie, bo jest to, jak uważa, normalne i do niczego złego nie prowadzi.

38 Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia popytu o ograniczania podaży. Narkomania staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Obejmuje swym zasięgiem coraz szersze kręgi osób. Ze względu na złożoność zjawiska istnieją problemy z ustaleniem jego rzeczywistych rozmiarów, lokalizacji w tendencjach rozwojowych. Narkomania ma charakter nie tylko medyczny, ale także kulturowy i społeczny. W procesie powstawania narkomanii zasadnicze znaczenie mają trzy elementy, które nieustannie łączą się ze sobą. Są to: środek, człowiek (użytkownik) i społeczeństwo (środowisko). Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec Realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku Na rok 2010 zabezpieczono środki w kwocie zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie zł. Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 141/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 kwietnia 2010 r. harmonogramem i preliminarzem kosztów.

39 Realizację zadań powierzono, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku: 1. Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem” z siedzibą przy ul. Widok 1b w Bolesławcu. Założony koszt realizacji zadań: zł, w roku 2010 r. przekazano i rozliczono100% dotacji. Powierzone do realizacji zadanie publiczne to prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu. Zgodnie z przyjętą ofertą punkt działał trzy razy w tygodniu - poniedziałek i środa w godz i piątek w godz Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna. W trakcie dyżurów 31 osobom udzielono porad, zdiagnozowano uzależnienie u 14 osób, przeprowadzono 38 rozmów telefonicznych. Dwie osoby umówiono na detoksykację. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że najczęściej używane środki odurzające to amfetamina, marihuana i „crack”. Ponadto do Punktu zgłosiło się 8 osób w sprawach nie związanych wprost z narkomanią ale problemów będących następstwami innych uzależnień lub zaburzeń (hazard, zaburzenia łaknienia, współuzależnienie, przemoc). Terapeuci przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat wpływu marihuany na organizm człowieka dla klas VI szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjalnych.

40 2. Związkowi Harcerstwa Polskiego realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - całoroczna systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona w drużynach pod hasłem „Harcerze mówią „NIE” nikotynie, alkoholowi, narkotykom”. Założony koszt realizacji zadania: zł, w roku 2010 r. przekazano i rozliczono 100% dotacji. W trakcie roku dofinansowano realizację programu kwotą zł. Program był adresowany do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczą sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach. Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem. Programem objętych zostało ok. 300 osób. 3. Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy - Komenda Hufca 1-3 w Bolesławcu realizację programu pn. „Stop demoralizacji ”. Założony koszt realizacji zadania: zł, w roku 2010 przekazano i rozliczono 100 % dotacji. Program był adresowany do młodzieży zrzeszonej w hufcu pracy. Celem programu było usprawnienie interpersonalnego funkcjonowania młodzieży, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami, nauka asertywności, uświadomienie konsekwencji nadużywania środków zmieniających świadomość, nabywanie umiejętności organizowania czasu wolnego bez stosowania używek. Programem objęto ok. 120 osób.

41 4. W roku 2010 w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wykorzystano kwotę zł. Między innymi: Straż Miejska zorganizowała konkurs plastyczny pt.: „Używki?! Nie, dziękuję!” skierowany do uczniów klas IV-VI bolesławieckich szkół podstawowych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 90 uczestników. Z pracami laureatów wykonano 100 kalendarzy ściennych, które zostały przekazane do placówek oświatowych. Na działanie przeznaczono kwotę zł. Bolesławiecki Ośrodek Kultury przeprowadził projekt pn. „Fizjologia smaku”, który stanowił ofertę dla młodzieży na spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy i kreatywny. Projekt zakończony został spektaklem, w który uczestniczyło ok. 300 osób. Na działanie przeznaczono kwotę zł. Do ważnych działań podejmowanych w roku 2010 należy również zaliczyć: przeprowadzenie wczesnej profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną i prawną dla rodzin z problemem narkomanii, rozszerzenie oferty usług świadczonych w punktach konsultacyjnych, pomoc dla rodziców, których dzieci zagrożone są narkomanią, tworzenie zasobów ludzkich służących rozwiązywaniu problemów narkomanii na terenie miasta. Szkoły podstawowe i gimnazjalne prowadziły systematyczną działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży, u których istnieje prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

42 Kolejnym niebezpieczeństwem są tzw. dopalacze
Kolejnym niebezpieczeństwem są tzw. dopalacze. Społeczeństwo zwróciło uwagę na problem dopalaczy w sierpniu 2008 roku, kiedy w Łodzi rozpoczął legalną działalność pierwszy w Polsce sklep sprzedający nieznane dotąd szerszemu gronu substancje chemiczne, do tej pory dostępne wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Dopalacze, czyli substancje działające podobnie do narkotyków mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Główna grupą docelową produktów tego typu jest młodzież w wieku od 15 do 25 lat, która najczęściej i najchętniej eksperymentuje z nowymi środkami psychoaktywnymi. Zastosowane działania prawne, takie jak wycofywanie z obrotu BZP czy roślin o działaniu psychoaktywnym, nie rozwiązują dostatecznie problemu. Cały czas na rynku mogą pojawiać się bowiem nowe substancje o podobnych właściwościach oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy, które omijają wykazy substancji kontrolowanych prawnie. Nieco większy nacisk kładzie się w Polsce na edukację i szeroko pojęte działania prewencyjne. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziło kampanię pod hasłem "Dopalacze mogą cię wypalić", ostrzegającą o skutkach eksperymentowania z dopalaczami. W jej ramach została uruchomiona specjalna strona internetowa, informująca o zagrożeniach związanych z używaniem dopalaczy. W efekcie rosnącego ryzyka używania dopalaczy przez bolesławiecką młodzież, w dniu 2 października 2010 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bolesławcu i Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przeprowadzili wspólną kontrolę sklepu z dopalaczami i obiekt zamknięto do odwołania. W dniu 12 października 2010 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę nr LX/493/10 w sprawie apelu do Władz Rzeczypospolitej Polskiej z związku z działaniami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzającymi do zaostrzenia przepisów w sprawie tzw. „dopalaczy”, w której Rada wspiera działania Rządu w tej kwestii.

43 Rząd w dniu 5 października 2010 roku przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z którą nie będzie można na terenie Polski produkować i wprowadzać do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe. Inspektorzy sanitarni będą mogli w każdej chwili wejść do miejsc produkujących lub sprzedających podejrzane środki, zająć asortyment i zamknąć kontrolowany punkt. Na przebadanie asortymentu Izba ma 18 miesięcy. Jeśli znajdzie środki, których jeszcze nie ma na liście substancji zakazanych, będzie mogła je na nią wpisać. W przypadku potwierdzenia toksyczności, producenci lub sprzedawcy poniosą koszty badań. Często mówi się o narkomanii jako chorobie duszy i jest w tym dużo racji. Trzeba więc się zastanowić, co jest przyczyną tego zjawiska? Jakie są powody sięgania po środki uzależniające? Narkomania to podobnie jak uzależnienie od alkoholu choroba duszy i emocji. Niektórzy twierdzą, że jest to choroba braku zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Zwraca się też uwagę na to, że do grupy najbardziej narażonych na sięgnięcie po narkotyk należą te osoby, które cechuje brak pewności siebie oraz brak takich umiejętności, jak asertywność, konstruktywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, rozwiązywanie konfliktów, pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Przyczyn jest wiele: przeżywanie trudności w szkole, kłopoty z nauką, presja rodziców, zawód miłosny, brak akceptacji, kompleksy, chęć poczucia się wolnym i dorosłym, chęć zaimponowania kolegom - dla szpanu i przypodobania się grupie, nuda, brak zainteresowań, ciekawość, presja ze strony znajomych, niższe poczucie wartości, "gdy spróbujesz, będziesz kimś", chęć bycia śmielszym w kontaktach z płcią przeciwną, dobra zabawa, ucieczka przed samotnością, wyobcowaniem, stworzenie iluzyjnego doskonałego świata, w którym jest się sobą i nikt nie ma pretensji o to jak się zachowujesz, kim jesteś, nieumiejętność odmawiania, brak asertywności, niedostateczna wiedza o narkotykach, ich działaniu, wpływie na organizm i procesie uzależnienia. niż leczyć.

44 Dbajmy o to, aby dzieci czuły się kochane, potrzebne, wartościowe, aby miały swoje prawa, a nie tylko obowiązki. Rozmawiajmy z nimi o wszystkich sprawach, także trudnych i nieprzyjemnych, pozbądźmy się egoizmu, poświęćmy im dużo czasu, uczmy się ich naprawdę wysłuchiwać. Musimy pomóc im wykształcić jasny system wartości oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony kolegów. A gdyby jednak stało się to najgorsze, nie wahajmy się szukać porady u specjalistów. III. GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ POGRAMÓW. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyznaczając konkretne zadania, wskazuje (art ust.1) środki na ich realizację: „w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2010 zabezpieczono środki w kwocie zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatkowano zł. Na realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015, w roku 2010 zabezpieczono środki w kwocie zł. W 2010 r. wykorzystano kwotę zł.

45 IV. ZAKOŃCZENIE Od wielu lat celami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Konsekwentna polityka służąca zdrowiu publicznemu oraz wspierające ją strategie realizują założone cele. Alkohol ingeruje i wywiera wpływ na niemal wszystkie aspekty życia naszej społeczności. Zgodnie z powyższymi uwagami ważne jest przyjęcie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej. Młodzi ludzie mają tendencję do podejmowania różnorakich zachowań ryzykownych dla zdrowia (używanie różnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych itd.). W związku z tym w profilaktyce tych zachowań należy tworzyć programy edukacyjne dotyczące różnych rodzajów środków uzależniających (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz łączyć różnorodne działania podejmowane wobec tej populacji. Przy planowaniu programów profilaktycznych należy zwrócić uwagę, aby nie koncentrowały się one wyłącznie na osłabieniu czynników ryzyka, lecz również na wspieraniu głównych czynników chroniących (zwłaszcza kształtowaniu silnej więzi rodzinnej, rozwijaniu zainteresowania nauką szkolną i rozwojem oraz wzmacnianiu skłonności do respektowania norm i wartości i wspieraniu praktyk religijnych). Pierwszym etapem planowania konkretnego projektu profilaktycznego powinna być diagnoza środowiska uwzględniająca m.in. diagnozę problemu oraz zapotrzebowanie na specyficzne i niespecyficzne usługi z zakresu profilaktyki.

46 Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież (rozmiary omówione przy realizacji zdania trzeciego) jest jednym z największych problemów społecznych współczesnej Polski. Można i trzeba przeciwstawić się mu z całym zdecydowaniem. Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii. Z uwagi na to, że rozwiązywanie problemów alkoholowych jest jednym z ważnych obszarów życia społecznego, płaszczyzny działania, na które należy zwrócić szczególną uwagę w następnych okresach to: 1 uruchomienie profesjonalnych grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami zmieniającymi świadomość, 2 rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych, 3 wprowadzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 4 zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, od narkotyków i ich rodzin, 5 podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w lecznictwie odwykowym, 6 rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, 7 kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 8 integracja działań instytucji odpowiedzialnych za realizację działań określonych w tematycznych ustawach. .

47 Prowadzone konsekwentnie działania nabierają szczególnego znaczenia w kontekście diagnozy przedstawionej przez Światową Organizację Zdrowia w „Raporcie o staniu zdrowia na świecie 2002”. Wskazuje on, iż w regionie europejskim alkohol zajmuje trzecie miejsce na liście dwudziestu czynników odpowiedzialnych za całokształt zaburzeń zdrowotnych. W wielu środowiskach podnoszono potrzebę podejmowania bardziej systemowych i lepiej ustrukturalizowanych działań w zakresie zapobiegania narkomanii na poziomie gminy. Organy wykonawcze samorządu gminy odpowiadają za przygotowanie właściwych projektów programu. W odniesieniu do gminy ustawodawca wskazał także katalog zadań własnych gminy, które korespondują z wymienionymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowo obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, zmieniając przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazuje także źródła finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Są to dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ustawa utrzymała dotychczasowe przepisy mówiące o możliwości podejmowania leczenia przez osoby uzależnione od narkotyków niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju oraz nie pobieraniu opłat za leczenie i rehabilitację. Zachowano także zasadę dobrowolności leczenia i rehabilitacji z wyłączeniem osób niepełnoletnich, które sąd może skierować na leczenie. Ponadto przepisy nowej ustawy określają specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziły wiele ważnych zmian. Szczególnie istotne jest stworzenie podstaw prawnych do bardziej usystematyzowanego zajęcia się problematyką narkomanii na szczeblu samorządu lokalnego oraz wskazanie źródeł finansowania tych działań z tzw. środków alkoholowych.

48 Opracowała: Maria Barbara Wojciechowska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .


Pobierz ppt "PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google