Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryszard Zakrzewski Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryszard Zakrzewski Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona środowiska w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych
Ryszard Zakrzewski Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwo Środowiska Gdańsk, marzec 2007

2 Program szkolenia Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. „Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” jako podstawa wczesnej identyfikacji konfliktów środowiskowych. Procedury administracyjne w zakresie OOŚ – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jako warunek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych decyzji administracyjnych. Procedura OOŚ dla przedsięwzięć liniowych Procedura OOŚ na obszarach Natura 2000. Zasady kwalifikacji przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie inwestycji Kompensacja przyrodnicza Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ. OOŚ jako warunek uzyskania funduszy unijnych. Panel dyskusyjny

3 Transpozycja dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych
Cel: dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r., Dyrektywa 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko,

4 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997r., Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998r. i ratyfikowana przez Polskę w 2001r.

5 Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG) Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 2 kwietnia 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami)

6 Kluczowe akty prawne Ustawa - Prawo ochrony środowiska (Poś) podstawa do przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawa do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ustawy - Prawo budowlane podstawa do wydania pozwolenia na budowę Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Ustawa - Prawo wodne Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze Ustawa o lasach Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Ustawa o odpadach

7 Akty wykonawcze związane z przeprowadzaniem postępowań OOŚ
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zmienione 10 maja 2005 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

8 Zmiany w przepisach – obowiązujące od 29 czerwca br. – zagadnienia:
doprecyzowanie definicji, dostęp do informacji – zwiększenie zakresu udostępniania dokumentów, doprecyzowanie procedur ooś – głównie dot. III grupy przedsięwzięć i zgłoszeń, uproszczenia - koncesje geologiczne i pozwolenia na budowę, doprecyzowanie procedur dla zakładów stwarzających zwiększone ryzyko, lokalizacja zakładów stwarzających ryzyko poważnych awarii, doprecyzowanie przepisów dot. Opłat za korzystanie ze środowiska i kar, zmiany w innych ustawach

9 System ocen oddziaływania na środowisko
Aktualnie system ocen oddziaływania na środowisko określa ustawa – Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. zgodna z prawem Unii Europejskiej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko procedura z obowiązującym udziałem społeczeństwa

10 środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami

11 Cel postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia poprzez: zapewnienie niezbędnych informacji zarówno organom administracji, jak i społeczeństwu prezentację i ocenę rozwiązań wariantowych świadomość skali oddziaływań spowodowanych przez planowane przedsięwzięcie Postępowanie OOŚ gwarantuje, że aspekt ochrony środowiska jest traktowany równorzędnie z zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi czy politycznymi, Szeroki udział społeczeństwa, Decyzja wydana z naruszeniem wymagań odnośnie postępowania OOŚ jest nieważna

12 Główne przyczyny zmian w Poś w zakresie przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć: trudności w absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności, potrzeba zadośćuczynienia, podnoszonym od dawna, postulatom uproszczenia postępowania w sprawie ooś, umożliwienie przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa na niektórych terenach zamkniętych (w rozumieniu prawa geodezyjnego i kartograficznego), konieczność wdrożenia regulacji wspólnotowych dotyczących sieci obszarów chronionych Natura 2000, a w szczególności Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej – w kontekście ocen oddziaływania na środowisko, zmiany przepisów ustawy dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, doprecyzowanie zapisów z tego zakresu, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami Dyrektywy Rady 85/337/EWG i Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

13 Przedmiot postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
ustalenia projektów polityk, strategii, planów i programów wymienionych w art. 40 ustawy – Poś ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

14 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. przedsięwzięć – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Realizacja: - planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 (z tzw. grupy I i II) - planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 (z grupy I i II), które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar (tzw. grupa III) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) (art. 46 ust 1)

15 Postępowanie w sprawie ooś - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PRZEDSIĘWZIĘCIE to: - zamierzenie budowlane. - lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, wymagająca decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2-9, lub zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. (art. 46 ust. 2)

16 Postępowanie w sprawie ooś - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: - uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, - przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie ustawy– Prawo budowlane.

17 Zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 2-9, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji: 1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – nie dotyczy 2) decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, 2a) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, 3) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 4) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, 5) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 6) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, 7) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 8) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 9) decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej.

18 Postępowanie w sprawie ooś - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebieg postępowania OOŚ zależy od rodzaju przedsięwzięcia; Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573), zmienione 10 maja br. (Dz. U. Nr 92, poz. 769); Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko dzieli się na dwie grupy: przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe (tzw. grupa I) przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne (tzw. II grupa) Zgodnie z ustawą – istnieje trzecia grupa przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw.grupa III) – związanych z oddziaływaniem na obszary Natura 2000.

19 Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r.:
§ 2. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km; 7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz; 27) linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości lub w skład transeuropejskiego systemu kolei konwecjonalnych, po których jest prowadzony ruch pociągów międzynarodowych; 28) lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż m; 29) autostrady i drogi ekspresowe; 30) drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, o długości nie mniejszej niż 10 km, niewymienione w pkt 29; 33) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3; 38) instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż równoważnych mieszkańców; 39) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych; 39a) stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202); 39b) punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powstałych, niewymienione w pkt 39a; 41) składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę;

20 Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r.:
§ 3. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW; 5) elektrownie wodne o mocy nie niższej niż 2,5 MW; 6) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5; 7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 6; 8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7; 45) stocznie produkcyjne lub remontowe; 46) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli; 47) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące; 48) stadiony dla nie mniej niż osób; 49) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 50) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób; 51) parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha; 52) zespoły zabudowy: a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

21 53) garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych; 54) linie kolejowe, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 27; 55) lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 28, lub lądowiska helikopterów; 56) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych; 57) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne - metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów; 67) instalacje do spopielania zwłok - krematoria; 68) tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych; 70) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt i w pkt 45 ; 71) strzelnice; 72) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców; 72a) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków 73) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41; 74) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu; 76) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha; 77) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; 79) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;

22 Informacje wstępne załączane do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy II: Zgodnie z art. 49 ust 3, informacje o planowanym przedsięwzięciu, powinny zawierać w szczególności dane o: 1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 3) rodzaju technologii, 4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, 6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

23 Uwarunkowania wg Rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r
Uwarunkowania wg Rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r.: zapis § 2 ust. 2 oraz §3 ust. 2, dotyczący kryteriów mogących spowodować zaliczenie danego przedsięwzięcia do I lub II grupy. zapis § 4: parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących lub planowanych, sumuje się. zapis § 5: Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są: 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia (…) 2) usytuowanie przedsięwzięcia (…) 3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z zasięgu oddziaływania (…); transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; wielkości i złożoności oddziaływania (…); prawdopodobieństwa oddziaływania; czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.  

24 Podstawowe etapy postępowania OOŚ dla przedsięwzięć. Grupa I
Podstawowe etapy postępowania OOŚ dla przedsięwzięć Grupa I Grupa II i III określenie, na wniosek inwestora, zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z raportem OOŚ przeprowadzenie uzgodnień (w formie postanowień) z właściwymi organami (z organem ochrony środowiska i z organem inspekcji sanitarnej – najczęściej z wojewodą i PWIS) przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z danymi wstępnymi, określonymi w art. 49 ust. 3 Poś przesądzenie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ wraz z określeniem zakresu tego raportu, po zasięgnięciu opinii właściwych organów (opinia organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej – w przypadku II grupy - zwykle starosty lub wojewody w przypadku Natury 2000 i PPIS; w przypadku III grupy – tylko wojewody; postanowienie organu prowadzącego postępowanie w sprawie ooś) przeprowadzenie uzgodnień (w formie postanowień) z właściwymi organami (z organem ochrony środowiska i z organem inspekcji sanitarnej – jw.); przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

25 Postępowanie w sprawie ooś przeprowadza się dla tego samego przedsięwzięcia jednokrotnie - przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust 3); postępowanie to przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 48 ust 1) W postępowaniu tym organ zapewnia udział społeczeństwa (art. 53)

26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt 2-9 (art. 56 ust 9) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami mpzp albo wzizt oraz z wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał m. in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna 2 lata od dnia, w którym stała się ostateczna; termin ten może ulec przedłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust 4b, art. 46 ust 4c) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a (art. 46 ust 4b) Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w takim samym trybie, jak jej wydanie (art. 56a) Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. (art. 46a ust. 5) W postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się art. 31 k.p.a. (art. 46a ust 6)

28 Dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisu art. 46 ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji o pozwoleniu na budowę (…), polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: 1) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne - które nie spowodują zmian warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (art. 46 ust. 4d)

29 Przepisu art. 46 ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian koncesji geologicznych (…), polegających na : 1) zmianie terminu ważności decyzji, 2) zmniejszeniu przestrzeni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 3) zmianie terminu rozpoczęcia działalności objętej decyzją, w tym wykonania poszczególnych prac, 4) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją. (art. 46 ust. 4e)

30 W przypadku dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu – będących przedsięwzięciami z I grupy – decyzje o środowiskowych uwarunkowań wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa. (art. 46 ust. 1a)

31 Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46a ust. 7) 1) wojewoda: - dla dróg; linii kolejowych; napowietrznych linii elektroenergetycznych; instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu; sztucznych zbiorników wodnych – z grupy I; - dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych; - dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich; - dla zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny; - dla całego przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym (art. 46a ust. 9) 2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 4) wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć

32 Opinie organów przed wydaniem postanowienia o konieczności sporządzenia i zakresie raportu: a) o zakresie raportu dla I grupy – (art. 49 ust. 5): - wojewody (marszałka województwa – od ) oraz PWIS - MŚ oraz PWIS – w przypadku dróg oraz linii kolejowych, - właściwy organ koncesyjny (MŚ lub wojewoda) – w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, - dyrektor urzędu morskiego – w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich.

33 Opinie organów cd.: b) o konieczności sporządzenia i zakresie raportu dla II i III grupy (art. 51.3): 1) organu ochrony środowiska, 2) organu, o którym mowa w art. 57 (PPIS), w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9, 3) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, oraz organu, o którym mowa w art. 57 (PPIS), w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 (II grupa), 4) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 (III grupa)

34 5) właściwego organu koncesyjnego, o którym mowa w art. 16 ust
5) właściwego organu koncesyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 2 (II i III grupa), 6) dyrektora urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich.

35 Organ prowadzący postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z (art. 48 ust 2): 1) z organem ochrony środowiska, 1a) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8-9 – z organem, o którym mowa w art. 57 (państwowy inspektor sanitarny), 2) w przypadku dróg oraz linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 (I grupa) - z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 3) w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony: a) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-2 (I i II grupa) - z wojewodą, a na obszarach morskich z dyrektorem urzędu morskiego, oraz z organem, o którym mowa w art. 57, b) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 (III grupa) - z wojewodą, a na obszarach morskich z dyrektorem urzędu morskiego.

36 cd. 4) w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 (I, II i III grupa) – z właściwym organem koncesyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze,” 5) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich – z dyrektorem urzędu morskiego

37 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (a tym samym postępowanie w sprawie ooś) - wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (inwestora) – art. 46a. ust 1. Wyjątek - w przypadku przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu, a informacje z art. 49 ust. 3 sporządza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czyli starosta (art. 46a ust. 2 i art. 46a ust. 7 pkt 2). Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów nie może być wydana przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

38 Wnioskując o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioskodawca: - w przypadku przedsięwzięć z I grupy – do wniosku dołącza raport o oddziaływaniu na środowisko (art. 50 ust. 1); (w przypadku możliwego transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia z I grupy na środowisko – istnieje obligatoryjny obowiązek inwestora zapytania o zakres raportu z art. 49 ust. 1, co wynika z art. 49 ust. 1a), - w przypadku przedsięwzięć z grupy II i III (art. 50 ust. 2) – wnioskodawca w pierwszej kolejności dołącza do wniosku informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3, a w przypadku postanowienia organu o konieczności sporządzenia i zakresie raportu - również raport,

39 cd. - dołącza poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 46a. ust. 4 pkt 1); - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3 (koncesje geologiczne), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej – zamiast ww. mapy, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - dołącza wypis i wyrys z mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony – obowiązek ten odnosi się do przedsięwzięć, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda (art. 46a. ust. 4 pkt 2);

40 Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust
Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, stwierdzi, iż planowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46b ust. 1). Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a, stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 (I i II grupa), może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (art. 46b ust. 1a) Postanowienia powyższe wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody, a na obszarach – opinii dyrektora urzędu morskiego (art. 46b ust. 2). W przypadku planowanego przedsięwzięcia, innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ( I i II grupa), które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, albo przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a (art. 46b ust. 3).

41 Uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający późniejsze decyzje administracyjne, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi być zgodna lokalizacyjnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Załącznikiem do decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia. Decyzja wymaga uzasadnienia (art. 56 ust. 7 i 8), w którym niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa, należy umieścić informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w tym samym trybie, jak jej wydanie i wymaga również przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa (art. 56a).

42 Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa się (art. 56 ust 2): -  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, -  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, -  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, -  wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, -  wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko, - w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

43 art. 56 ust. 4 Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki: 1) dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej, 2) przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

44 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (art. 56b).

45 art. 56 ust. 5 i 6 Analiza porealizacyjna: - służy porównaniu ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia; - może z niej wynikać, że dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania

46 Art. 135. 1. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy wojewoda, w drodze rozporządzenia. 3. Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały. 3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego. 3b. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. 4. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem tego obszaru nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczyna się jego użytkowania, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 5. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę.

47 Przepisy przejściowe ustawy z 18 maja 2005 r. Art. 10
Przepisy przejściowe ustawy z 18 maja 2005 r. Art. 10. Jeżeli dla realizowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 została wydana, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jedna z decyzji określonych w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy zmienianej w art. 1, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura   Art Do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu. 2. Do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dróg krajowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, a nie zostały wydane pozwolenia na budowę drogi, przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu.

48 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 - art. 6. 3 i 6
Europejska Sieć Ekologiczna Natura art. 6.3 i 6.4 Dyrektywy Siedliskowej - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

49 OBSZARY ZGŁOSZONE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ: obszary zgłoszone po raz pierwszy (1 maja 2004; łącznie ok. 9.3% powierzchni kraju): Dyrektywa Siedliskowa 184 obszary projektowane (3,6% pow. kraju Bałtyk) Dyrektywa Ptasia 72 obszary (ok. 7.8 % pow. kraju Bałtyk, czyli 9.7 % pow. całkowitej kraju) Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) + zgłoszenie 10 obszarów SOO z regionu alpejskiego (styczeń 2006) + zgłoszenie 48 obszarów SOO z regionu kontynentalnego (wrzesień 2006) + obszary IBA (? styczeń 2007) + kolejne obszary siedliskowe (? marzec 2007) Sieć Natura 2000 w Polsce tworzy obecnie 312 obszarów ptasich i siedliskowych, co stanowi łącznie ok. 11,4% powierzchni kraju (obszary ptasie 9.7 % całkowitej pow. kraju; obszary siedliskowe 5.4 % całkowitej pow. kraju)

50 SHADOW LIST Dyrektywa Siedliskowa. 336 obszarów (9,4% powierzchni
SHADOW LIST Dyrektywa Siedliskowa 336 obszarów (9,4% powierzchni kraju + Bałtyk) Dyrektywa Ptasia 141 obszarów (ok. 15 % powierzchni kraju + Bałtyk)

51 Zgodnie z art. 6 ust 3 Dyrektywy Siedliskowej: „Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania obszaru, ale które może na niego w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, będzie podlegać odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego obszaru z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, kompetentne władze krajowe będą wyrażać zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie po upewnieniu się, że nie będzie on wpływać bezpośrednio na dany obszar oraz, jeśli to stosowne, po uzyskaniu opinii ogółu ludności.”

52 Zgodnie z art. 6 ust 4 Dyrektywy Siedliskowej: „Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego obszaru oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi zostać zrealizowany ze względu na imperatyw wynikający z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie podejmie wszelkie działania kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury O podjętych działaniach kompensujących państwo członkowskie poinformuje Komisję. Jeżeli dany obszar obejmuje typy siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o priorytetowym znaczeniu, jedyne względy, na które można się powołać to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, pozytywne skutki o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska oraz, po wyrażeniu opinii przez Komisję, inne przyczyny związane z imperatywem nadrzędnego interesu publicznego.”

53 Ustawa o ochronie przyrody Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (z zastrzeżeniem art. 34.) Zakaz ten dotyczy również projektowanych obszarów Natura 2000, znajdujących się na liście krajowej (o której mowa w art. 27 ust. 1), do czasu odmowy zatwierdzenia albo zatwierdzenia tych obszarów przez KE jako obszary Natura 2000 i ich wyznaczenia w trybie przepisów krajowych. (art i 2) Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000, lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. (art. 33.3)

54 Art Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

55 Art Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 33 ust. 3, wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.

56 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
Obowiązek przeprowadzania postępowania OOŚ w kontekście transgranicznym wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz z ustawy - Poś Procedury transgraniczne przeprowadzane są dla: realizacji planowanych przedsięwzięć objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – planowanych przez Stronę polską, mogących oddziaływać transgranicznie na inne państwo (RP - Strona pochodzenia), realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów z art. 40 ust 1 pkt 2 (plany i programy sektorowe) - planowanych przez Stronę polską, mogących oddziaływać transgranicznie na inne państwo (RP - Strona pochodzenia), przedsięwzięć planowanych przez inne państwo, mogących oddziaływać transgranicznie na Stronę polską (RP - Strona narażenia)

57 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym cd.
Kluczowe elementy postępowania OOŚ w kontekście transgranicznym: Powiadomienie Potwierdzenie uczestnictwa w procedurze Przekazanie danych wstępnych o planowanym przedsięwzięciu Udział społeczeństwa Przygotowanie dokumentacji OOŚ Przekazanie dokumentacji OOŚ, udział społeczeństwa strony narażonej Konsultacje pomiędzy Stronami odnośnie redukowania oddziaływań Decyzja Końcowa Przekazanie Stronie narażonej decyzji końcowej Analiza porealizacyjna

58 Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą. (art. 9 Poś) Każdy w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego. (art. 10 Poś)

59 Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone (art.19 ust. 1 Poś) Udostępnieniu podlegają między innymi (art. 19 ust. 2): - uzgodnienia, o których mowa w art. 48 ust. 2; - decyzje, o których mowa w art. 46 ust 4 pkt 2-9, wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (czyli dla I i II grupy); - wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia; - postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2; - raporty o oddziaływaniu na środowisko; - analizy porealizacyjne; - postanowienia, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 (postanowienie o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko); - rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko terytorium RP, w przypadku, o którym mowa w art. 59, czyli kiedy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium (art. 19 ust. 2 pkt 9a) - z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (np. koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych), i inne

60 Organy administracji właściwe w sprawach (o których mowa w art. 19 ust
Organy administracji właściwe w sprawach (o których mowa w art. 19 ust.2 Poś) są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą zamieszczać w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w art. 19 ust. 3. Ww. publicznie dostępne wykazy, prowadzi się w formie elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 19 ust. 7a), Publicznie dostępne wykazy danych o : raportach o oddziaływaniu na środowisko i analizach porealizacyjnych - prowadzą także organy administracji właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub w wyniku którego sporządzane są te dokumenty. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (Dz. U. Nr 110, poz. 1058). Art. 24a. ust. 2 i 3 - delegacja do wydania rozporządzenia przez Ministra Środowiska, dotyczącego szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawie ooś

61 W art. 30 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:
2a. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane: 1) przez ministra właściwego do spraw środowiska: a) polityka ekologiczna państwa, b) krajowy plan gospodarki odpadami, c) umowy międzynarodowe, któe dotyczą ochrony środowiska, d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska e-i) (…) j) baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko 2) przez GIOŚ – raporty o stanie środowiska w Polsce 3) przez wojewodę: (…) 4) przez marszałka województwa: (…) 5) przez dyrektora RZGW: (..) 6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (…): 7) przez starostę: (…) 8) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta: (…)

62 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (art. 53) Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa (art. 31 Poś) Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji właściwy do ich wydania (art. 32): - podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania, a w przypadku, o którym mowa w art. 60 ust 1 pkt 1, także informacje o prowadzonym postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko - może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa; przepis art. 91 par. 3 kpa stosuje się odpowiednio, - rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

63 Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa (art. 32 ust 2 Poś). podanie do publicznej wiadomości (art. 3 pkt 19 Poś) - rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia

64 Organizacje ekologiczne, które, uzasadniając to miejscem swego działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach strony; przepisu art. 31 par. 4 kpa nie stosuje się (art. 33 Poś) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kpa, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej (art. 56 ust 8 Poś).

65 Wymagania prawne, jakim powinien odpowiadać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska

66 W art Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 1a: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

67 4a) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, 5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d, 6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

68 7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 7a) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 – określenie założeń do: a) ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych, b) programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w art. 143, 9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

69 10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej, 10a) mapy dla będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1: a) dróg oraz linii kolejowych: - w skali 1:10000 lub większej – dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach podlegających ochronie na podstawi ustawy z dnia 16 kwietnia r. o ochronie przyrody oraz na terenie ich otulin, - w skali 1:25000 lub większej – dla przedsięwzięć na pozostałych obszarach, b) napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, 11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji, 13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport, 14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

70 Art. 52.1a. Organ, określając zakres raportu, może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opisu wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia; nie dotyczy to dróg krajowych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1. 1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura c. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

71 W przypadku przedsięwzięć z III grupy – zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura (art. 51 ust 2a)

72 Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (art. 52 ust. 2). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji (art. 52 ust. 3). W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 52 ust. 4a).

73 Art Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, organ administracji, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówi, w drodze decyzji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

74 Co to jest oddziaływanie na środowisko
Co to jest oddziaływanie na środowisko? Przez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi (art. 3 pkt 11 Poś)

75 Rola raportu jako podstawowego dokumentu w procedurze OOŚ: • dostarczenie przez wnioskodawcę organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, organom uzgadniającym oraz społeczeństwu (istotne streszczenie w języku niespecjalistycznym) niezbędnych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, • przedstawienie analizy i oceny rozwiązań wariantowych, • przedstawienie: - rozwiązań, minimalizujących i ograniczających oddziaływanie na środowisko i oddziaływanie na zdrowie ludzi, - ewentualnej kompensacji przyrodniczej, • określenie rozwiązań ograniczających ewentualne oddziaływanie transgraniczne, • stwierdzenie konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, • wskazanie ewentualnej konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

76 Ustalanie zakresu raportu przez organ prowadzący postępowanie ooś • zgodność z aneksem IV dyrektywy 337/85 poprzez spełnienie wymogów określonych w art. 52 Poś, • możliwe odstępstwa (art.52 ust. 1a): - przestawienie zagadnień w formie graficznej, - analiza możliwych konfliktów społecznych, - przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji, - wymagania odnośnie wariantu zerowego (niepodejmowania inwestycji) • odstępstwa nie dotyczą dróg oraz linii kolejowych z I grupy  

77 Korzyści (cele) ustalania zakresu raportu • identyfikacja zagadnień które powinny być przeanalizowane w raporcie biorąc pod uwagę specyfikę planowanego przedsięwzięcia, np. zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzenia oddziaływania na obszar Natura 2000, • zwrócenie uwagi na stopień szczegółowości analiz dotyczących najbardziej istotnych zagadnień związanych z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko, • zwrócenie uwagi na szczegółowość wariantowania rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie, • skłonienie wnioskodawcy do rozważenia nie branych dotychczas pod uwagę wariantów lub innych metod ograniczania oddziaływań, wskazanych w czasie określania zakresu, • wykorzystanie przez wnioskodawcę etapu określania zakresu raportu do zaplanowania prac nad sporządzaniem raportu (ustalenie harmonogramu sporządzania raportu, przeprowadzenie analizy stanu istniejącego (tła) i ustalenia jakie analizy i badania należy przeprowadzić (w tym badania terenowe), określenia konieczności przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.    

78 Schemat postępowania w sprawie ooś dla dróg i linii kolejowych z I grupy Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: wojewoda (art. 46a ust. 7 pkt 1 lit.a)) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa (art. 46 ust. 1a)

79 INWESTOR możliwość oddziaływania transgranicznego – obligatoryjny obowiązek zapytania wojewody o zakres raportu (49.1a) zapytanie złożone do wojewody o zakres raportu (fakultatywne) (49.1 i 3) Ministra Środowiska wojewoda występuje o opinie (art ) PWIS postanowienie wojewody o zakresie raportu (art. 49.5) Organ uwzględnia wymagania dot. zakresu raportu z art. 52 ust. 1 i 2 – w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz skalą jego oddziaływania na środowisko (49.4). Należy też uwzględnić art. 52 ust 1a i 1b Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie (49.6) INWESTOR wniosek do wojewody o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Do wniosku Inwestor dołącza: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (50.1); poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (46a.4.1) wypis i wyrys z mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony (46a.4.2) PWIS udział społeczeństwa art.32, art. 33 Ministra Środowiska Natura 2000 brak oddziaływania na obszar Natura 2000 występują przesłanki z art. 34 ustawy o ochronie przyrody wojewoda występuje o uzgodnienia (48.2.2) Organ występując o uzgodnienie przedkłada (48. 3): wniosek o wydanie decyzji raport o oddziaływaniu na środowisko wypis i wyrys z mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony wojewoda wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa ew. opinia KE (pozytywna)

80 Czy przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?
UZGODNIENIA dot. Natury 2000 Uzgodnienie organu NIE TAK Czy przedsięwzięcie będzie miało negatywny wpływ na siedliska i/lub gatunki o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty? NIE TAK Uzgodnienie organu TAK Czy występują wszystkie przesłanki z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody? Czy występują wszystkie przesłanki z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz któryś z celów art. 34 ust. 2 pkt 1-3? Czy występują wszystkie przesłanki z art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i z art. 34 ust. 2 pkt 4? Brak uzgodnienia organu NIE TAK NIE TAK NIE Uzgodnienie organu Brak uzgodnienia organu Brak uzgodnienia organu Uzgodnienie organu pozytywna MŚ występuje do KE o opinię (art. 38 ustawy o ochronie przyrody) opinia KE Brak uzgodnienia organu negatywna

81 Schemat postępowania w sprawie ooś prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta art. 46a ust. 7 pkt 4: - dla przedsięwzięć z grupy I (art. 51 ust. 1 pkt 1) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: wójt, burmistrz albo prezydent miasta

82 INWESTOR możliwość oddziaływania transgranicznego – obligatoryjny obowiązek zapytania organu o zakres raportu (49.1a) zapytanie złożone do organu o zakres raportu (fakultatywne) (49.1 i 3) wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o opinie (art lub ) wojewody, PWIS (49.5.1) organ koncesyjny (49.5.3) postanowienie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zakresie raportu (art. 49.5) Organ uwzględnia wymagania dot. zakresu raportu z art. 52 ust. 1 i 2 – w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz skalą jego oddziaływania na środowisko (49.4) Należy też uwzględnić art. 52 ust. 1a i 1b wyjątki od wymagań co do zawartości raportu (52.1a) Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie (49.6) INWESTOR wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Do wniosku Inwestor dołącza: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (50.1); poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (46a.4.1) wojewoda, PWIS ( i 1a) organ koncesyjny (48.2.4) udział społeczeństwa art.32, art. 33 Natura 2000 wojewoda/dyr. urzędu morskiego (48.2.3a) brak oddziaływania na obszar Natura 2000 występują przesłanki z art. 34 ustawy o ochronie przyrody Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienia (art i 1a lub lub a) Organ występując o uzgodnienie przedkłada (art ): wniosek o wydanie decyzji raport o oddziaływaniu na środowisko wypis i wyrys z mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (przy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp (art. 56.1) ew. opinia KE (pozytywna)

83 Schemat postępowania w sprawie ooś prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta art. 46a ust. 7 pkt 4: - dla przedsięwzięć z grupy II (art. 51 ust. 1 pkt 2) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: wójt, burmistrz albo prezydent miasta

84 INWESTOR wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach+informacje art. 49.3 Do wniosku Inwestor dołącza: informacje zawierające dane określone w art. 49 ust 3 (art. 50.2); poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z granicą terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 46a.4.1) starosty, PPIS ( i 2) organu koncesyjnego (51.3.5) wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o opinie, przedkładając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz informacje z art (51.3) jeżeli przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000 opinia wojewody/dyrektora urzędu morskiego(zastępują starostę) i PPIS (51.3.3) postanowienie organu o obowiązku sporządzeniu raportu oraz jego zakresie (51.2) postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu (51.2) Organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art , wymagania dot. zakresu raportu – art. 52, wyjątki od wymagań co do zawartości raportu – art. 52.1a Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie (51.5) INWESTOR starosty, PPIS (48.2.1) organu koncesyjnego (48.2.4) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z postanowieniem organu udział społeczeństwa art.32, art. 33 Natura 2000 wojewody/dyrektora urzędu morskiego (zastępują starostę) (48.2.3a) organ występuje o uzgodnienie (art i 1a lub lub art a) Organ występując o uzgodnienie przedkłada (art. 48.3): wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunkowaniach raport lub informacje z art. 49.3, jeśli sporządzenie raportu nie było wymagane wypis i wyrys z mpzp brak oddziaływania na obszar Natura 2000 występują przesłanki z art. 34 ustawy o ochr. przyrody organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp (art. 56.1) ew. opinia KE (pozytywna)

85 Schemat postępowania w sprawie ooś prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta art. 46a ust. 7 pkt 4: - dla przedsięwzięć z grupy III (art. 51 ust. 1 pkt 3) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: wójt, burmistrz albo prezydent miasta

86 organ występuje o opinię (art. 46b ust. 2)
INWESTOR wniosek do organu o wydanie decyzji z art. 46 ust 4 pkt 2-9 lub zgłoszenia dla przedsięwzięcia innego niż z art. 51 ust.1 pkt 1 i 2 organ występuje o opinię (art. 46b ust. 2) Występując o opinię wojewody organ przedkłada wszystkie dostępne materiały i informacje, niezbędne do określenia potencjalnego znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Wojewody/dyrektora UM postanowienie organu o zawieszeniu postępowania zmierzającego do wydania którejś z decyzji z art. 46 ust 4 pkt 2-9 do czasu uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (art. 46b ust. 1) lub postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46b ust. 1a) uzyskanie przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskanie przez inwestora decyzji z art. 46 ust. 4 pkt 2-9/zgłoszenia

87 postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu
INWESTOR wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46b ust. 3) Do wniosku Inwestor dołącza: informacje zawierające dane określone w art. 49.3; poświadczona kopię mapy ewidencyjnej z granicą terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 46a.4.1) organ występuje o opinie, przedkładając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz inf. z art (art ) wojewody/dyr. urzędu morskiego postanowienie organu o obowiązku sporządzeniu raportu oraz jego zakresie (art i art. 51.2a) postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu (art i art. 51.2a) Organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 51 ust 8 pkt 2 (art. 51.2) Zakres raportu – powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (art. 51.2a) wyjątki od wymagań co do zawartości raportu – art. 52.1a INWESTOR Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie (51.5) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z postanowieniem organu – w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 51.2a) udział społeczeństwa art.32, art. 33 wojewody/dyr. urzędu morskiego brak oddziaływania na obszar Natura 2000 występują przesłanki z art. 34 ustawy o ochr. przyrody organ występuje o uzgodnienie (art b) Organ występując o uzgodnienie przedkłada (art. 48.3): wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunkowaniach raport lub informacje z art. 49.3, jeśli sporządzenie raportu nie było wymagane wypis i wyrys z mpzp organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp (art. 56.1) ew. opinia KE (pozytywna)

88 Realizacja projektów infrastrukturalnych – zgodna z wymaganiami ochrony środowiska stawianymi przez Unię Europejską art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. w art. 52 wspomnianego Rozporządzenia określa się m.in., że: „Wkład funduszy może być kształtowany w świetle (…) ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady „zanieczyszczający płaci”.

89 Zasady powyższe realizowane są poprzez instrument oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), której w cytowanym Rozporządzeniu nadaje się znaczący charakter, poprzez zapis w art.47 : 1.Oceny mają na celu poprawę jakości, skuteczności spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

90 Realizacja priorytetu ochrony środowiska przejawia się w nałożonym na każdego beneficjenta obowiązku przedkładania, wraz ze zgłaszanym projektem inwestycyjnym, dowodów na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dyrektyw unijnych oraz przepisami prawa krajowego - ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

91 załącznikiem do decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.
Dokumentacja OOŚ: postanowienie organu o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko - dla przedsięwzięć z grupy I, postanowienie o obowiązku (bądź braku obowiązku) sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz o jego zakresie - dla przedsięwzięć z II i III grupy, raport o oddziaływaniu na środowisko wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym, uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez właściwe organy - wydane w drodze postanowienia, w trybie 106 § 5 Kpa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem załącznikiem do decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie art. 10 ustawy z (wniosek złożony do 28 stycznia 2006)

92 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ryszard Zakrzewski Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google