Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013
PROJEKT Łódź, sierpień 2006

2 DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
2. STRATEGIA ROZWOJU 3. INFORMACJE O PRIORYTETACH I ICH CELACH 4. INFORMACJE O KOMPLEMENTARNOŚCI Z DZIAŁANIAMI FINANSOWANYMI Z EFRROW ORAZ DZIAŁANIAMI FINANSOWANYMI Z EFR 5. PLAN FINANSOWY 6. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU

3 ZAŁĄCZNIK I INDYKATYWNA LISTA DUŻYCH PROJEKTÓW
ZAŁĄCZNIK II INDYKATYWNA LISTA PROGRAMÓW POMOCY PUBLICZNEJ ZAŁĄCZNIK III OCENA PROGRAMU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI (OCENA EX ANTE) WRAZ Z OCENĄ SPODZIEWANEGO EFEKTU MAKROEKONOMICZNEGO ZAŁĄCZNIK IV OCENA PRZEWIDYWANEGO WPŁYWU PROGRAMU NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIK V SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZAŁĄCZNIK VI SZACUNKOWA TABELA PODZIAŁU ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH POMIĘDZY KATEGORIE INTERWENCJI

4 ZAŁĄCZNIK K I INFORMACJA O RODZAJACH GŁÓWNYCH TYPÓW
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETÓW ZAŁĄCZNIK K II LISTA GŁÓWNYCH BENEFICJENTÓW ZAŁĄCZNIK K III TABELA FINANSOWA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO WG PRIORYTETÓW I LAT ZAŁĄCZNIK K IV SZACUNKOWA TABELA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA WSPÓŁFINANSOWANIA ZAŁĄCZNIK K V PLAN INWESTYCYJNY PRZEDSTAWIAJĄCY WYKAZ KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

5

6

7 Priorytet IV: Badania i rozwój technologii, innowacji oraz przedsiębiorczości
Cel szczegółowy Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie Cele operacyjne − zwiększenie znaczenia działalności kooperacyjnej, − wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach − ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, − wspieranie działalności B+R oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służącej rozwojowi współpracy.

8 Główne typy projektów Projekty badawcze do 100 tys. euro dotacji (badania przemysłowe i przedkonkurencyjne), realizowane przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi oraz konsorcjami naukowymi oraz na zlecenie przedsiębiorstw przez jednostki naukowe. Wspieranie (modernizacja i zakupy) infrastruktury badawczej (projekty poniżej 1 mln euro). Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych o charakterze regionalnym dla środowiska naukowego.

9 4. Tworzenie i rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych. 5. Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP (współpraca publiczno-prywatna, sieciowa, klastry przemysłowe i powiązania kooperacyjne). 6. Zakup prac lub wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności. 7. Wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.

10 8. Promocja produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska.
9. Bezpośrednie inwestycje w MŚP (projekty poniżej 2 mln euro) z preferencjami dla projektów o wysokiej innowacyjności (wyłączając projekty mające na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska). 10. Dokapitalizowanie i tworzenie odnawialnych instrumentów finansowych, w szczególności: funduszy mikropożyczkowych i poręczeniowych działających na rynku lokalnym i regionalnym. 11.Doradztwo i szkolenia w celu pobudzania badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.

11 12. Tworzenie regionalnych sieci innowacyjności.
13.Inwestycje związane z zainicjowaniem lub prowadzeniem działalności kooperacyjnej przedsiębiorstw w regionie. 14. Budowa i/lub modernizacja centrum logistycznego, terminalu kontenerowego. 15.Zakup wyposażenia centrum logistycznego, terminalu kontenerowego służącego zarządzaniu.

12 Wskaźniki efektów Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu zwiększania znaczenia działalności kooperacyjnych Liczba wspartych przedsiębiorstw Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami B+R Kwota pomocy kapitałowej dla MSP

13 Cel szczegółowy Cele operacyjne
Priorytet V: Społeczeństwo informacyjne Cel szczegółowy Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cele operacyjne − rozwój województwa w kierunku wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców; − wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego.

14 Główne typy projektów 1. Budowa, rozbudowa zaawansowanej technologicznie infrastruktury podstawowej społeczeństwa informacyjnego (światłowody, urządzenia transmisyjne oraz komponenty sieciowe dla poprawnego działania sieci szkieletowych). 2. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (aktywne, pasywne i modele pośrednie). 3. Budowa systemów i sieci informatycznych elektronicznego obiegu dokumentów, procesówi spraw w administracji publicznej.

15 4. Budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych (ePUAP). 5. Budowa systemów komunikacji i kontroli w jednostkach administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w jednostkach administracji publicznej). 6. Tworzenie oraz rozwijanie geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS).

16 7. Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania i przetwarzania danych elektronicznych. 8. Inwestycje w usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-kształcenie, e-integracja), w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych w zakresie użyteczności publicznej. 9. Usługi i aplikacje dla MŚP oparte na nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci). 10. Kontynuacja i zawiązywanie współpracy międzyregionalnej na poziomie paneuropejskim w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (realizacja wspólnych międzyregionalnych projektów, wymiana doświadczeń z regionami UE, prezentacje dobrych praktyk, udział polskich partnerów w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i szkoleniach).

17 Wskaźniki efektów Wskaźniki produktu 1. Liczba projektów 2. Liczba powstałych publicznych punktów dostępu do Internetu (liczby bezwzględne) 3. Punkty dostępu do szerokopasmowego Internetu

18 Cel szczegółowy Cele operacyjne
Priorytet VI: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną Cel szczegółowy Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich Cele operacyjne − poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, − poprawa dostępu do usług pomocy społecznej, − podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej oraz jakości kształcenia.

19 Główne typy projektów 1.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia. 2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego. 3. Budowa, przebudowa i modernizacja jednostek pomocy społecznej. 4. Zakup infrastruktury przeznaczonej do nowoczesnych metod nauczania. 5. Budowa, przebudowa i modernizacja przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, placówek oświatowych, szkół wyższych, obiektów sportowych, ośrodków szkoleniowych, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach (w tym: akademików, świetlic, stołówek szkolnych, burs, bibliotek, internatów oraz obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz szkołach wyższych).

20 Wskaźniki efektów Wskaźniki produktu Liczba projektów Liczba zakupionego wyposażenia: - medycznego - dydaktycznego Liczba zmodernizowanych obiektów - ochrony zdrowia - pomocy społecznej - dydaktycznych

21 Cel szczegółowy: Cele operacyjne:
Priorytet VIII: Odnowa obszarów miejskich Cel szczegółowy: Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz tworzenie warunków do rozwijania nowych form aktywności na zdegradowanych obszarach miast. Cele operacyjne: - renowacja substancji architektonicznej, obiektów poprzemysłowych i powojskowych - zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych - renowacja substancji mieszkaniowej.

22 Główne typy projektów Renowacja, modernizacja, przebudowa budynków i obiektów (w szczególności w zdegradowanych dzielnicach miast, osiedlach mieszkaniowych, obszarach poprzemysłowych i powojskowych), łącznie z ich adaptacją do nowych funkcji, przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy. 2. Renowacja obiektów historycznych i zabytkowych (w tym obiektów architektury poprzemysłowej) oraz ich adaptacja do nowych funkcji. 3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół rewitalizowanych obiektów, w tym budowa i modernizacja małej architektury oraz tworzenie lub rehabilitacja miejsc rekreacji i terenów zielonych. 4. Przebudowa, wymiana lub modernizacja instalacji komunalnej (w tym przede wszystkim wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej i gazowej) w rewitalizowanych obiektach.

23 5. Modernizacja budynków wielorodzinnych oraz budynków będących własnością publiczną na defaworyzowanych obszarach miast, które będą przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach lub mieszkańców o specjalnych potrzebach 6. Budowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej wokół rewitalizowanych obiektów. 7. Tworzenie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych w rewitalizowanych obiektach. 8. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych (w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje, wyburzanie obiektów, przygotowanie obiektów do potrzeb działalności gospodarczej).

24 Wskaźniki efektów Wskaźniki produktu Liczba projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miast Liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku rewitalizacji Liczba obiektów mieszkaniowych poddanych renowacji

25 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach priorytetu przewiduje się możliwość cross–financingu do 10% (finansowanie w ramach projektów wydatków kwalifikowanych Europejskiego Funduszu Społecznego), w przypadku gdy osiągnięcie celów z wykorzystaniem tylko interwencji wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie będzie wystarczające.

26 Zgodnie z tabelami finansowymi zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. województwo łódzkie będzie dysponować w latach kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 863,78 mln euro, co w powiązaniu z wkładem własnym beneficjentów wyniesie 1116,27 mln euro. W ramach programu zarezerwowane zostanie 20% środków RPO WŁ na realizacje projektów zintegrowanych obejmujących działania z więcej niż jednego priorytetu RPO WŁ.

27

28 System Zarządzania Proponuje się, iż w ramach systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ) funkcje poszczególnych instytucji pełnić będą poniżej wymienione organy: - Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego - Instytucja Certyfikująca – departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który część funkcji deleguje do urzędów wojewódzkich, instytucji pośredniczących w certyfikacji - Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Ponadto w celu realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WŁ funkcjonować będą także: - Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne – minister właściwy ds.rozwoju regionalnego - Instytucje Wdrażające – powołane wg potrzeb przez Instytucję Zarządzającą - Komitet Monitorujący RPO WŁ – powoływany przez ZWŁ.

29 Partnerstwo Partnerstwo oparte na czterech reprezentacjach subregionalnych zawiązano w 2003 r. Celem takiego rozwiązania jest powołanie w województwie struktury organizacyjnej, reprezentującej wszystkich partnerów wpływających na rozwój regionalny i skuteczną aplikację do funduszy strukturalnych. W rezultacie wyodrębniono cztery reprezentacje partnerów podregionalnych do czterech obszarów naszego województwa: 1. podregionu centralnego 2. podregionu północnego 3. podregionu zachodniego 4. podregionu wschodniego Reprezentacje podregionów mają za zadanie usprawnienie wdrażania funduszy unijnych na terenie każdego z czterech wyodrębnionych obszarów poprzez wspomaganie procesu aplikowania o fundusze strukturalne, w szczególności skuteczne informowanie o naborach

30 Ścieżki wyboru projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Po zaakceptowaniu RPO WŁ zaczną obowiązywać dwie ścieżki wyboru projektów składanych przez beneficjentów: − konkurs − preselekcja

31 Ścieżka wyboru projektów na zasadzie preselekcji
Poniższy schemat oraz opis obrazują ścieżkę wyboru projektów w ramach RPO WŁ. Ścieżka składa się z trzech podstawowych etapów: a) naboru, b) wyboru, c) przygotowania wniosku do akceptacji.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google