Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław

2 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli
klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 2. Kompetencje kluczowe integrują 3. Zacznijmy od nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu

3 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.1 Realizowane i przygotowywane zmiany systemu kształcenia w Polsce Do najważniejszych zmian systemu wdrażanych obecnie zaliczamy: - reformę kształcenia ogólnego w tym modernizację egzaminów zewnętrznych - reformę systemu kształcenia zawodowego

4 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.2 Idea podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

5 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli
klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli

6 Egzamin maturalny od roku 2015
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.2 Idea podstawy programowej kształcenia ogólnego Egzamin maturalny od roku 2015 Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba: 1) zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego 2) zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) matematyka (zadania zamknięte i zadania wymagające prezentacji toku rozumowania) wybrany język obcy (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) 3) przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów

7 Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2011/2012 2014/2015
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Kalendarz zmian programowych Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 IV SP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU

8 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.3 Zmiany podstawy programowej kształcenia zawodowego Głównymi przesłankami modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce są m.in.:  globalizacja i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa,  przekształcenia w gospodarce,  nowe techniki i technologie (szczególnie informacyjno-  komunikacyjne)  oraz zmiany w organizacji pracy, wynikające częściowo ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników. Z tej perspektywy niezwykle istotna jest idea uczenia się przez całe życie (life long learning – LLL), Powoduje to ciągłą konfrontację szkolnictwa zawodowego z tymi wymaganiami, a w konsekwencji wymusza dostosowywanie podaży umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (new skills for new jobs).

9 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 1. Kształcenie ogólne podstawą kształcenia zawodowego 1.3 Zmiany podstawy programowej kształcenia zawodowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce Raporty z badań prowadzonych na potrzeby pracodawców jednoznacznie odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w umiejętności zawodowe, ale powiązane z umiejętnościami ogólnymi takimi jak: umiejętności matematyczne, informatyczne, sprawne posługiwanie się językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności komunikacyjne, rozumienie, porządkowanie, ocenianie wartości i znaczenia informacji oraz samodzielność ich wykorzystywania w działaniu, rozwiązywanie problemów i zdolność myślenia analitycznego. Dobre wykształcenie ogólne nie tylko wspomaga wykonywanie wyuczonego zawodu, ale także stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnej ich zmiany.

10 Kompetencje kluczowe jako podstawa reformy programowej (1996)
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole Kompetencje kluczowe jako podstawa reformy programowej (1996) 1. Uczenie się 2. Poszukiwanie 3. Myślenie 4. Komunikacja 5. Współpraca 6. Działanie 7. Doskonalenie się (dostosowywanie się)

11 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW W ogłoszonych przez MEN 15 maja 1997 roku podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, znalazło się osiem umiejętności; : 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania się do publicznych wystąpień, 3. efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 7. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań, 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

12 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1)   porozumiewanie się w języku ojczystym; 2)   porozumiewanie się w językach obcych; 3)   kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4)   kompetencje informatyczne; 5)   umiejętność uczenia się; 6)   kompetencje społeczne i obywatelskie; 7)   inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 8)   świadomość i ekspresja kulturalna

13 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.1 Krótka historia kompetencji kluczowych w polskiej szkole Aktualna podstawa programowa Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwój osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej.

14 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczyciel 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi Niezależnie od liczby formułowanych umiejętności kluczowych, należy stwierdzić, że od pozostałych umiejętności, których uczymy lub uczyć powinniśmy, odróżniają je trzy cechy: - odgrywają szczególnie istotną rolę w uczeniu się i to zarówno w szkołach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach oświatowych, jak i w samokształceniu; - są szczególnie ważne do osiągania przez człowieka celów społecznych, nawet jeszcze w czasie pobierania nauki, choć głównie chodzi o urzeczywistnienie własnych celów społecznych już w życiu dojrzałym; - są szczególnie potrzebne na większości stanowisk pracy.

15 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczyciel 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.2 Problemy radzenia sobie z kompetencjami kluczowymi Kształtowania umiejętności kluczowych nie realizuje się jako odrębnej dziedziny aktywności, ale włącza się je w obręb konkretnych przedmiotów poprzez dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Chodzi bowiem o to, aby absolwent szkoły był wyposażony nie tylko w wiedzę, ale także w konkretne umiejętności, takie które pomogą mu radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. 15 15

16 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.3 Kompetencje kluczowe – tylko razem Istotą kompetencji kluczowych jest - ponadprzedmiotowość - wzajemne przenikanie - współzależność Dlatego nie mówimy o rozwijaniu pojedynczych kompetencji kluczowych, tylko o wszystkich razem

17 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.4 Kompetencje kluczowe w naszym (SKK) projekcie Spośród ośmiu kompetencji kluczowych wybrane zostały cztery: 1)   porozumiewanie się w języku ojczystym; 2)   porozumiewanie się w językach obcych; 3)   kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4)   kompetencje informatyczne; 5)   umiejętność uczenia się; 6)   kompetencje społeczne i obywatelskie; 7)   inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 8)   świadomość i ekspresja kulturalna

18 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2.  Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Uczący się powinni także umieć korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie. Pozytywna postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej.

19 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 3.  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne A.  Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź B.  Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Umiejętności to wykorzystywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów.

20 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4.  Kompetencje informatyczne Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych.

21 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 7.  Inicjatywność i przedsiębiorczość Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Konieczna wiedza obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, Umiejętności odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach.

22 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 2. Kompetencje kluczowe integrują 2.5 Wyzwania projektu Popatrzeć na kształcenie także poprzez dążenie do osiągania celów zewnętrznych Porządkować treści kształcenia i umiejętności według innego porządku (innych kryteriów) Wspólnie tworzyć programy nauczania i „dochodzić do nowych metod i form pracy z uczniami

23 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.1 Oczekujemy spójności , a mamy oddzielne przedmioty Ramy programowe i organizacyjne szkoły wyznaczają przedmioty nauczania i klasy (oddziały) Przedmioty nauczania – mimo bliskości – często oddzielone są „wysokimi murami” – od poziomu podstawy programowej do pojedynczej klasy Sztywność przedmiotów to swoisty „kaftan bezpieczeństwa” Czy tak musi być?

24 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.2 Napięcie: indywidualni nauczyciele – zintegrowane kształcenie Rozwijanie kompetencji kluczowych wymaga kształcenia zintegrowanego wokół problemów a nie przedmiotów Tradycją polskiej szkoły jest indywidualna praca nauczyciela Słabe więzi, brak mechanizmów „uwspólniania” To powinno się zmienić. Jak to zrobić?

25 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.3 Trudności pracy zespołowej Wspólne rozumienie celów Uznawanie roli lidera zespołu Akceptowanie miejsca w zespole Problemy odpowiedzialności A co z oceną efektów własnej pracy?

26 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 3. Zacznijmy od nauczycieli 3.4 Uczymy się pracować razem Dzielimy się rozumieniem celów, metod, treści Najpierw pracujemy w parach Obserwujemy swoją pracę Zmieniamy role w parze (lider, oceniający, realizator, itd.) Tworzymy większe zespoły Projektujemy prace zespołu, itd. Tak nie musi być, to tylko jedna z wielu możliwych dróg

27 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.1 Nie tylko jeden nauczyciel dla wielu uczniów, ale także wielu nauczycieli dla jednego uczniów

28 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.2 Rozwijamy kompetencje profesjonalne nauczycieli Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej: 1. kompetencje związane z procesem uczenia się / nauczania 1.1. umiejętność pracy w wielokulturowej i zróżnicowanej społecznie klasie 1.2. umiejętność stworzenia dogodnych warunków do uczenia się 1.3. umiejętność włączenia technologii informacyjno-komunikacyjnej do codziennego funkcjonowania uczniów 1.4. umiejętność pracy w różnych zespołach (team work) 1.5. umiejętność współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia i oceniania 1.6. umiejętność współpracy z osobami ze środowiska lokalnego i z rodzicami 1.7. umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów 1.8. umiejętność stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. 28 28

29 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.2 Rozwijamy kompetencje profesjonalne nauczycieli Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej: 2. kompetencje związane z kształtowaniem postaw uczniowskich 2.1. umiejętność wykształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej 2.2. umiejętność promowania takiego rozwoju kompetencji u uczniów, które pozwolą im, jako pełnoprawnym obywatelom danego państwa, z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie wiedzy, umiejętność wtopienia wymienionych wyżej kompetencji ponadprzedmiotowych w czasie nauczania/uczenia się określonego przedmiotu.

30 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.3 Kompetencje kluczowe poprzez przedmioty i kolejne lata nauki Każdą kompetencję tworzą umiejętności składowe Rozwijamy je stopniowo - pionowo (w czasie, w kolejnych latach nauki) - poziomo ( te same lub podobne umiejętności na różnych przedmiotach) - przykład

31 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.4 Przykładowa mapa wdrażania kompetencji kluczowych

32 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 4. Kompetencje kluczowe uczniów a zespołowość pracy nauczycieli 4.5 Poza tradycyjne lekcje Lekcje pozostają w ramach przedmiotów Rozwijanie kompetencji wymaga często wyjścia poza przedmioty Dlatego warto (trzeba) sięgać do: - metody projektów - zajęć terenowych - inscenizacji, itd.

33 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu 5.1 Potrzeba zrozumienia i operacjonalizacji celu Pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć: > Czy rozumiem ideę kształcenia z wykorzystaniem kompetencji kluczowych (KK)? > Czy w „moim” przedmiocie potrafię wydzielić obszary przynajmniej niektórych KK? > Czy widzę powiązania umiejętności składających się na KK z innymi przedmiotami? > Czy potrafię „przełożyć” język KK na działania?

34 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej
czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu 5.2 Wyobrażamy sobie efekty Uczniowie osiągają w jakimś stopniu cele kształcenia. Potrafimy to – choć w części – zmierzyć. Jak opisywać stopień osiągnięcia wybranych KK? Jakich tu potrzebujemy narzędzi? Czy efekt potrafimy wyobrazić sobie intuicyjnie?

35 5. Projektujemy drogę do celu 5.3 Co musimy zmienić
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu 5.3 Co musimy zmienić Co powinniśmy zmienić w swojej pracy, jeśli chcemy zmierzyć się z KK? Jaka nowa wiedza jest nam potrzeba? Jakie umiejętności? A może potrzebujemy zewnętrznej diagnozy własnych potrzeb?

36 Podejmijmy decyzję Czy na tak? Razem, w zespole !
Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli 5. Projektujemy drogę do celu 5.4 Pora podjąć decyzję Zastanówmy się Pomyślmy Zadajmy pytania Razem, w zespole ! Podejmijmy decyzję Czy na tak?


Pobierz ppt "Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google