Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia integracji europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia integracji europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Historia integracji europejskiej
plan Roberta Schumana 1951 – traktat paryski powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – traktaty rzymskie, powstanie Europejskie Wspólnoty Gospodarczej(EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom ) 1967 – połączenie 3 wspólnot europejskich 1985 – układ z Schengen (znoszenie kontroli granicznej) 1987 – Jednolity Akt Europejski (obywatelstwo unii) 1992 – Traktat z Maastricht ( 3 filary współpracy europejskiej ) 1997- Traktat amsterdamski (wzmocnił rolę instytucji europejskich, przygotowanie tych instytucji do członkostwa nowych państw) 1998 – utworzenie Europejskiego Banku Centralnego 2001 – Traktat z Nicei (reforma wspólnoty, zmiany w liczbie głosów w PE) Traktat lizboński – zastąpił projekt konstytucji europejskiej nadając Unii Europejskiej osobowość prawną w postaci Karty Praw Podstawowych

2 Instytucje Unii Europejskiej
RADA EUROPEJSKA Przewodniczący Rady Europejskiej UE: Herman Van Rompuy szefowie państw i rządów 27 krajów, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych i przewodniczący Komisji Europejskiej.

3 1. Rada Europejska Szczyty europejskie odbywają się 2 razy w roku w Brukseli. Kompetencje Rady Europejskiej: Określa ogólne wytyczne polityki UE Wyznacza kierunki rozwoju UE Zajmuje stanowiska w najważniejszych problemach światowych Decyduje o przyjęciu nowych członków

4 2 Rada Unii Europejskiej:
Jest głównym organem prawodawczym i decyzyjnym Zasiadają w niej przedstawiciele 27 krajów w liczbie 345 głosów ( 27 Pol) Koordynuje politykę gospodarczą Kreuje politykę zagraniczną i zawiera umowy międzynarodowe Bierze udział w uchwalaniu budżetu Mianuje członków innych organów Unii Europejskiej

5 Komisja Europejska Przewodniczący: J.M. Barroso,
Rząd Unii Europejskiej liczy 27 komisarzy,- po jednym z każdego państwa każdy z nich kieruje inną dziedziną Odpowiada za bieżącą polityką Unii Europejskiej Ma wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej Czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego w postaci traktatów Wykonuje budżet UE

6 Parlament Europejski Przewodniczący: Jerzy Buzek
Liczy 736 deputowanych (50 Polska) - Reprezentuje obywateli UE w postaci frakcji politycznych. - Ma funkcję opiniodawczą, doradczą i kontrolną - Przyjmuje lub odrzuca prawo unijne - Uchwala budżet i kontroluje komisję - Powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich

7 Skład polityczny Parlamentu Europejskiego
Liczba mandatów poszczególnych państw (kadencja ) Austria Malta 5 Belgia Niderlandy 25 Bułgaria Niemcy 99 Cypr Polska 50 Dania Portugalia 22 Estonia Republika Czeska 22 Finlandia Rumunia 33 Francja Słowacja 13 Grecja Słowenia 7 Hiszpania Szwecja 18 Irlandia Węgry 22 Litwa Włochy 72 Łotwa Zjednoczone Królestwo 72 Luksemburg 6 OGÓŁEM 736 Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja).

8 Trybunał Sprawiedliwości
w Luksemburgu Najwyższy organ sądowy UE Liczy 27 sędziów i 8 adwokatów Bada zgodność aktów prawnych i umów międzynarodowych Rozstrzyga spory między państwami Pełni funkcję sądu administracyjnego Dokonuje oficjalnej wykładni prawa unijnego

9 Europejski Bank Centralny
Tworzy z bankami narodowymi państw członkowskich Europejski System Banków Centralnych Odpowiada za stabilność i emisję banknotów euro Ustala stopy procentowe i zarządza rezerwami walutowymi Obecnie euro występuje w 16 krajach Unii Europejskiej

10 Pozostałe organy Unii Europejskiej
Trybunał Obrachunkowy :prowadzi kontrolę wszystkich wpływów i wydatków instytucji unijnych. Liczy 27 kontrolerów. Komitet Ekonomiczno-Społeczny; opiniuje politykę gospodarczą i społeczną unii i reprezentuje przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, rolników i konsumentów. Liczy 344 przed. ( 21 Polska) Komitet Regionów: organ doradczy w zakresie polityki regionalnej, reprezentuje organizacje samorządowe i lokalne. Liczy 344 przedstawicieli ( 21 Polska) Dla ciekawskich:

11

12

13

14

15

16

17

18 Programy pomocowe Dla gospodarki i rolnictwa:przedakcesyjne
PHARE, ISPA, SAPARhttp:// ze/fundusze przedakcesyjne Dla edukacji: Sokrates - szkolnictwo Erasmus – szkolnictwo wyższe Leonardo da Vinci- szkolnictwo zawodowe Lingua – nauka języków Comenius – od przedszkoli do szkół średnich Tempus – zmiany w szkolnictwie wyższym Młodzież – wymiana grup, staże i wolontariat Eurycide – sieć informacyjna Arion – wizyty studyjne Grundtvig – edukacja osób dorosłych

19 Polityka regionalna, strukturalna i spójności
Fundusze strukturalne unijne/fundusze unijne/czym są fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ERDF Europejski Fundusz Społeczny – ESF Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – FEOGA Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIFG Fundusz Spójności (dla państw słabszych ekonomicznie) +informacje Europejski Fundusz Inwestycyjny

20 Proces poszerzania UE

21 Wskaż państwa Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Historia integracji europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google