Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk."— Zapis prezentacji:

1 Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk

2

3 Optyka okularowa a optometria
KOMPETENCJE OPTYKA OKULAROWEGO 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów; 2) dobieranie i wykonywanie okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych; 3) sprzedaż na podstawie zlecenia gotowych pomocy wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; 4) dokonywanie napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych; 5) udzielanie instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi; KOMPETENCJE OPTOMETRYSTY 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej za pomocą testów, programów komputerowych, urządzeń i przyrządów niezbędnych do prawidło-wego wykonania pomiarów i oceny ich wyników; 2) dobieranie soczewek okularowych i kontaktowych oraz aplikowanie soczewek kontaktowych; 3) projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta; 4) przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowe-go w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej pacjenta; 5) udzielanie porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.

4 Optyka okularowa a optometria
1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności na kierunku fizyka lub fizyka techniczna obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera; 2) ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 3) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 4) ukończenie studiów wyższych oraz rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia … 2008 r. o niektórych zawodach medycznych studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, które zakończono przed lub po dniu wejścia w życie ustawy. 1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera; 2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka lub trzyletniego technikum uzupełniającego publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka; 3) uzyskanie do dnia 31 grudnia 2010 r. dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy.

5 Studia zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu ustawowo regulowanego (projekt ustawy w sejmowej komisji zdrowia) Możliwość studiowania (bądź nie) dodatkowych przedmiotów z oferty ogólnouniwersyteckiej (2065 h) Możliwość wykonywania zawodu po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez wojewodę i/lub po zdaniu egzaminu państwowego lub branżowego

6 Sylwetka absolwenta, program i kadra nauczająca
Absolwenci specjalności Optyka okularowa będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru refrakcji oka oraz do współdziałania z optometrystą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i z lekarzem okulistą w przypadku schorzeń organicznych mat-fiz i informatyczne optyka instr biologiczno-medyczne, optometria, optyka okularowa najwięcej godzin zajęć przewidziano dla optometrii (225 godzin, w tym 120 godzin zajęć praktycznych), dla optyki okularowej (195 godzin w tym 105 godzin zajęć warsztatowych) oraz dla kontaktologii (75 godzin, w tym 30 godzin zajęć praktycznych).

7 I II Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia punkty ECTS Forma zaliczenia
Podstawy fizyki dla optyków okularowych I 30 6 Egzamin Matematyka dla optyków okularowych I 45 6,5 Optyka geometryczna i instrumentalna 5,5 Chemia z elementami biochemii 2 Praktikum z chemii ogólnej 15 1,5 Zaliczenie na ocenę Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej Biologia komórki 2,5 Wychowanie fizyczne - Zaliczenie Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia punkty ECTS Forma zaliczenia Podstawy fizyki dla optyków okularowych II 30 6 Egzamin Matematyka dla optyków okularowych II 45 Histologia 2,5 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Optyka fizjologiczna 3 Laboratorium optyki fizjologicznej - 4 Zaliczenie na ocenę Technologie cyfrowe Wychowanie fizyczne Zaliczenie I semestr

8 III IV Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS Forma zaliczenia
Fizyka płynów 30 - 3 Egzamin Optometria I 60 6 Pracownia optometryczna I 8 Zaliczenie na ocenę Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego 5 Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc 2,5 Wstęp do widzenia obuocznego Przyrządy optometryczne Wychowanie fizyczne Zaliczenie Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optometria II 45 - 5 Egzamin Pracownia optometryczna II 60 8 Zaliczenie na ocenę Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu 30 3 Mikrobiologia i elementy parazytologii 2 Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii. 15 1,5 Zaliczenie na oceną Podstawy patologii układu wzrokowego 4 Przedmiot ogólnouniwerytecki Język obcy Miesięczna praktyka wakacyjna

9 Zaliczenie na ocenę lub egzamin
V VI Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa I 45 - 4 Egzamin Pracownia optyki okularowej I 5,5 Zaliczenie na ocenę Elementy prawa 30 2,5 Język obcy 60 2 Egzamin certyfikacyjny z języka obcego Pracownia fizyczna dla zaawansowanych (b) lub blok przedmiotów informatycznych (programowanie, bazy danych, usługi sieciowe) 110 9 Zaliczenie na ocenę lub egzamin Percepcja wzrokowa 3 Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu Wykład ćwiczenia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa II 45 - 4 Egzamin Pracownia optyki okularowej II 60 6,5 Zaliczenie na ocenę Podstawy kontaktologii 3,5 Pracownia kontaktologii 30 Środowisko wzrokowe 2,5 Bioetyka dla biologów lub filozofia 2 Przygotowanie pracy licencjackiej 95 10 Miesięczna praktyka wakacyjna

10 Zaplecze laboratoryjne

11 Zaplecze laboratoryjne

12

13

14 Zaplecze laboratoryjne c.d.

15

16

17

18 Kompensowanie aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka
Badania własne Projektowanie soczewek wieloogniskowych lub o przedłużonej głębi ostrości Kompensowanie aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka

19 NEAR FOCUS FAR FOCUS Soczewka dyfrakcyjna może mieć dwa i więcej ognisk rzeczywistych. Jej wszczepienie, np. po usunięciu zaćmy, eliminuje konieczność posługiwania się kilkoma parami okularów. soczewka dyfrakcyjna

20 Hybrydowa soczewka TECNIS ZM900
Zerowy rząd dyfr. Pierwszy rząd dyfr. The anterior side of the lens contains the spherical aberration correcting surface The diffractive pattern is on the posterior side.

21 a=1/4 a=1/2 a=1 a=3/2 Rozkład energii w ognisku do dali i do bliży w funkcji głębo-kości reliefu parabolicznej soczewki dyfrakcyjnej

22

23

24 Schemat układu do pomiaru aberracji oka z wykorzystaniem detektora
Shacka-Hartmanna frontu falowego

25 Zasada działania detektora frontu falowego Sh-H

26

27 Przykład „składowych” aberracji falowych oka i aberracji globalnej oraz odpowiadających im obrazów siatkówkowych świecącego obiektu punktowego

28 Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego
ρ n,m

29 Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego

30

31

32

33 Oddziaływanie pomiędzy modami Zernikego

34 Kompensatory fazowe (phase plates)

35 Kompensatory fazowe (phase plates)

36

37 Dynamiczne kompensowanie wad wzroku przez elektroniczną soczewkę okularową

38 Zalety w porównaniu z detekcją detektorem Sh-H:
Detekcja zaberrowanego frontu falowego metodami wizualizacji funkcji fazowej. Zalety w porównaniu z detekcją detektorem Sh-H: zdolność rozdzielcza nie jest ograniczona wielkością mikrosoczewek znajdujemy front falowy a nie jego przybliżenie funkcją przedziałami liniową U dołu: otrzymany doświadczalnie kształt frontu falowego wytworzonego w wyniku modulacji fali płaskiej przez testowaną mikrosoczewkę. Wynik uzyskano w zbudowanym w Zakładzie Optyki Informacyjnej układzie realizującym optycznie operacje różniczkowe rzędu ułamkowego U góry: przezroczysty obiekt - tzw. soczewka stożkowa. Nie pochłania ona światła, a zmienia jedynie kształt frontu falowego przechodzącej fali świetlnej. Niżej: obraz tego obiektu uzys-kany w układzie realizującym optycznie ope-rację różniczkowania rzędu ½ (symulacja komputerowa)

39 Referaty prezentowane na sesji naukowej towarzyszącej Targom Optycznym
OPTYKA 2008 Prof. Ryszard Naskręcki / UAM „Kształcenie optyków okularowych oraz optometrystów a Krajowa (i Europejska) Ramowa Struktura Kwalifikacji„ Prof. Andrzej Kowalczyk / UMK „Spektralna tomografia optyczna w okulistyce i konserwacji zabytków" Prof. Henryk Kasprzak / PWr „Ruchy oka i dynamika deformacji gałki ocznej" Prof. Marek Kowalczyk / UW „Kompensacja aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka przy wykorzystaniu optyki adaptywnej i kompensatorów fazowych" Dr Danuta Pieczyrak, prof. Bogdan Miśkowiak / UMP „Vision 2020"- ocena parametrów układu wzrokowego u dzieci Wielkopolski w wieku 6-10 lat (badania własne)" Dr Anna Przekoracka-Krawczyk / UAM „O roli pryzmatu w procesie widzenia" Dr hab. Marek Zając / PWr „Badania soczewek wszczepialnych" Sławomir Nogaj / UAM; Rafał Kierys /Essilor „Socjologiczne, techniczne i fizjologiczne aspekty korekcji prezbiopii"


Pobierz ppt "Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google