Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl"— Zapis prezentacji:

1 Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl
Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl.ID oraz harmonogram wdrożenia, sposoby komunikacji pomiędzy MSWiA, UW i Gminami Lucyna Gajda ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks (12)

2

3 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
likwidację dla obywateli polskich obowiązku rejestracji dotychczasowych form pobytu charakterze czasowym do 3 miesięcy pozostawia dotychczasową definicję pobytu stałego, pobyt czasowy dla obywateli RP, to pobyt powyżej 3 miesięcy bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego

4 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
uproszczenie zgłaszania wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu umożliwienie zameldowania się przez pełnomocnika

5 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
uproszczenie formularzy meldunkowych poprzez ograniczenie danych w nim zawartych zniesienie, w stosunku do obywateli polskich, obywateli UE, EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, sankcji karnej za niedokonanie obowiązku meldunkowego umożliwienie stosowania środków komunikacji elektronicznej - wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu zza granicy

6 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
wydłużeniu okres czasu w jakim obywatel polski oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego UE i członek rodziny obywatela UE winien zameldować się na pobyt stały lub czasowy z obecnych 4 dni do 30 dni cudzoziemcy spoza UE są obowiązani zameldować się najpóźniej 4 dnia od przybycia do danego miejsca pobytu a nie od przekroczenia granicy RP zwolnienie z obowiązku meldunkowego cudzoziemców przebywających w RP do 14 dni -

7 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
ustawa uwzględnia poszanowanie praw właścicieli lokali poprzez: potwierdzenia faktu zamieszkiwania meldującego się przez właściciela lub podmiot dysponujący lokalem konieczność przedłożenie tytułu prawnego do lokalu tego właściciela lub podmiotu

8 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
ustawa od dnia wejścia w życie przewiduje: ograniczenie liczby rejestrów ludności zmianę zasad zasilania rejestrów automatyczną wymianę danych między rejestrami, likwidację Wojewódzkich Zbiorów Meldunkowych

9 Ewidencje ludności obecnie – Zbiory meldunkowe:
Zbiór danych stałych mieszkańców –G Zbiór danych byłych mieszkańców- G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy –G Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy –G Wojewódzki Zbiór Meldunkowy – W Zbiór PESEL - M

10 Ewidencje ludności – docelowo – rejestry mieszkańców
rejestr PESEL – M rejestry mieszkańców – G rejestry zamieszkania cudzoziemców –G

11 GMINA GMINA WOJEWODA GZM =EL 5DNI KIEROWNIK USC DOWODY OSOBISTE
czynności meldunkowe nadawanie nr PESEL DOWODY OSOBISTE GMINA GMINA GZM =EL PESEL = MSWIA WZM = WOJEWODA 5DNI 3DNI WOJEWODA KIEROWNIK USC urodzenie małżeństwo zgon ZiN WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc obywatelstwo 11 11

12 Zmiana rozporządzenia
Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL Terminy przekazywania danych z ewidencji ludności – od 1 stycznia 2011 r. MSWIA PESEL Gmina GZM Wojewoda WZM 2 dni 2 dni

13 Komunikacja w rejestrach –
stan obecny Rejestry państwowe Województwo Jarosław Romanik v Jakub Paluch Gmina EL DO USC 13

14 REJESTR PESEL MSWIA ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport
EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 GMINA -meldunki -PESEL GMINA -ostatni d.o KIEROWNIK USC Akty USC ZIN RDO CRASC (BUSC) RM REJESTR PESEL MSWIA POBYT CEWIUP WOJEWODA -obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport 14 14

15 PESEL ↔ Rejestry centralne

16 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
terminy rejestracji i przekazać danych do rejestru PESEL - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 lub 4 dni obowiązek niezwłocznego usunięcia stwierdzonych niezgodności w rejestrze PESEL

17 Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:
zniesienie od 1 stycznia 2014 r. obowiązku meldunkowego likwidację rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców pozostaje tylko rejestr PESEL administrowany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych

18 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 10 września 2010 r. , Nr 167, poz. 1131)

19 WIELOFUNKCYJNY DOWÓD OSOBISTY
NOWY ELEKTRONICZNY WIELOFUNKCYJNY DOWÓD OSOBISTY

20 Zawartość dowodu osobistego – Art. 11:
Elektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości posiadający: warstwę graficzną warstwę elektroniczną (MIKROPROCESOR)

21 Warstwa graficzna zawiera - Art. 12:
1)   dane dotyczące osoby: a) nazwisko, b) imię (imiona), c) nazwisko rodowe, d) imiona rodziców, e) datę i miejsce urodzenia, (miejscowość) f) płeć, g) wizerunek twarzy, (odpowiadający wymogom biometrii), h) numer PESEL, i) obywatelstwo; UWAGA: brak adresu i rysopisu, podpisu

22 Warstwa graficzna zawiera- Art. 12
2)   dane dotyczące dowodu osobistego: a)  serię i numer dowodu osobistego, b)  datę wydania, c)   datę ważności, d)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

23 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera - Art. 13.
1) dane zamieszczone w warstwie graficznej 2)  certyfikat dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego certyfikat ograniczonej identyfikacji;

24 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera - Art. 13.
3)   przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego do bezpiecznego podpisu elektronicznego – na własny koszt i odpowiedzialność 4)   przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego

25 Warstwa elektroniczna dowodu:
umożliwi umieszczenie w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, umożliwi uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, np: NIP, REGON, orzeczenie o niepełnosprawności, pełnomocnictwa urzędowe, itp.

26 Certyfikat dowodu osobistego
potwierdza ważność dowodu osobistego

27 Certyfikat dowodu osobistego zawiera:
1)  niepowtarzalny identyfikator; 2)  informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3)  informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 4)  serię i numer dowodu osobistego; 5)  dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej; 6)  oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

28 Certyfikat dowodu osobistego – Art. 18
Aktywacja jest obowiązkowa. Aktywacji dokonuje organ gminy podczas odbioru dowodu osobistego Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22. Ważności certyfikatu nie można zawiesić

29 Certyfikat podpisu osobistego i certyfikat ograniczonej identyfikacji
umożliwia składanie bezpłatnego podpisu elektronicznego, jest kluczem do rejestrów państwowych umożliwia ograniczoną identyfikację posiadacza dowodu osobistego

30 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19
Certyfikat podpisu osobistego zawiera: 1)   niepowtarzalny identyfikator; 2)   informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3)   informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 4)   imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty; 5)   dane służące do weryfikacji podpisu osobistego; 6)   oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

31 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19
Aktywacja jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie korzystają z podpisu osobistego.

32 Certyfikat podpisu osobistego - Art. 19
Ważność certyfikatu podpisu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego,z zastrzeżeniem art. 22. Certyfikat podpisu osobistego można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

33 Certyfikat podpisu osobistego – Art. 19
Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego. Podpis osobisty złożony w okresie zawieszenia certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Korzystanie z podpisu osobistego jest dobrowolne. Złożenie podpisu osobistego wymaga wprowadzenia numeru PIN.

34 Skuteczność podpisu osobistego Art. 16
1. Opatrzenie podpisem osobistym dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w postaci papierowej. 2. Skutek ww. wywołuje dla podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

35 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20
Certyfikat ograniczonej identyfikacji nie posiada obecnie przewidzianych prawem zastosowań Nie będzie identyfikował żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdzał, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego Przewidywany zakres przyszłych zastosowań może objąć np. instytucję świadka koronnego, wyniki badań

36 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20
Certyfikat ograniczonej identyfikacji zawiera: 1)   niepowtarzalny identyfikator; 2)   informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 3)   informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 4)   dane służące do weryfikacji ograniczonej identyfikacji; 5)   oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

37 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20
2. Aktywacja jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego. 3. Aktywacja może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli przepisy innych ustaw zezwalają na użycie certyfikatu ograniczonej identyfikacji. 4. Ważność certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22. 5. Certyfikat ograniczonej identyfikacji można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

38 Certyfikat ograniczonej identyfikacji – Art. 20
6. Zawieszenie certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wpływa na ważność dowodu osobistego. 7. Dokonanie ograniczonej identyfikacji w okresie zawieszenia certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wywołuje skutków prawnych. 8. Korzystanie z certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolne. 9. Dokonanie ograniczonej identyfikacji wymaga zgody posiadacza wyrażonej przez wprowadzenie numeru PIN.

39 Aktywacja, Zawieszenie, Wznowienie certyfikatu podpisu osobistego i certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolne (wyjątek ubezwłasnowolnienie) i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego

40 AKTYWACJA Wniosek o aktywację ww. certyfikatów można złożyć:
równocześnie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego - do organu dowolnej gminy Wniosek składa się w formie: pisemnej dokumentu elektronicznego (EPUAP)

41 ZAWIESZENIE Zawieszenie ww. certyfikatów następuje:
na wniosek posiadacza dowodu osobistego na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego. Wniosek o zawieszenie ww certyfikatów posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, o ile certyfikat został aktywowany.

42 ZAWIESZENIE Wniosek o zawieszenie ww. certyfikatów składa się:
do organu dowolnej gminy : osobiście, w formie pisemnej w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych telefonicznie.

43 WZNOWIENIE Wznowienie ww. certyfikatów następuje:
na skutek upływu terminu wskazanego we wniosku o zawieszenie certyfikatu na wniosek. Wniosek o wznowienie ww. certyfikatów składa się osobiście w organie dowolnej gminy.

44 Dowód osobisty: ma mikroprocesor
ma tylko 1 cechę biometrii – wizerunek twarzy – 1 zdjęcie „paszportowe” brak odcisków palców wydawany obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany na 1 osobę (bez wpisów np. nr PESEL dzieci) wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatnie (utraty też bezpłatnie)

45 Dowód osobisty: zawierającym – 3 certyfikaty: certyfikat dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat ograniczonej identyfikacji jest kluczem dostępu do rejestrów państwowych służy jako karta ubezpieczenia zdrowotnego

46 Dowód osobisty: Dzieci do 5 lat – ważny 5 lat
Osoby powyżej 5 lat – ważny 10 lat Dla dziecka lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych - wniosek składa - 1 rodzic, 1 opiekun, 1 kurator Można złożyć wniosek na 30 dni przed „18”

47 Dowód osobisty: umożliwi wykorzystanie mikroprocesora w dowodzie do umieszczenia w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, umożliwi wykorzystywanie mechanizmu uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, NIP, REGON, KRS, itp.

48 Dowód osobisty: można zainstalować w nim podpis bezpieczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym brak rysopisu, podpisu i adresu - adres nie potwierdza miejsca zameldowania. zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany nie ma grupy krwi jest obywatelstwo lepsze zabezpieczenie d. o.

49 Dowód osobisty: każdy, kto ubiega się o dowód osobisty musi być w organie co najmniej 1 raz w gminie dzieci do lat 5 – w ogóle nie muszą być w gminie 30-to dniowego terminu na wydanie dowodu osobistego unieważnienie d.o. po upływie 4 miesięcy od zmiany danych – nie wymienia się d.o.- gdy nastąpiła zmiana organu wydającego d.o. z wnioskiem o wydanie d.o. w przypadku zmiany danych należy wystąpić niezwłocznie (a nie w 14 dni)

50 Dowód osobisty: likwidacja EWIUDO i OEWIUDO.
dane do RDO gminy wprowadzają w czasie rzeczywistym, każda gmina ma bezpośredni dostęp do RDO obywatel ma prawo do otrzymania własnych danych z RDO w każdej gminie

51 Korzyści z pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców:
Możliwość korzystania z usług urzędu w dogodny dla obywatela sposób - tradycyjnie lub drogą elektroniczną, Skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych, Umożliwienie korzystania z usług urzędu bez konieczności osobistego stawiennictwa - potwierdzenie tożsamości obywatela za pomocą podpisu cyfrowego, Umożliwienie korzystania z usług urzędu poza godzinami pracy urzędu, Ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych do dołączenia przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy) dzięki przekazywaniu określonych danych z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi urzędami,

52 Korzyści z pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców:
Możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce, Możliwość realnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w rejestrach państwowych, w tym także możliwość zdalnej zmiany adresu urzędowego. Odmiejscowienie załatwiania wielu spraw

53 Korzyści z pl.ID dla administracji i budżetu państwa:
Stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela, który może być wykorzystywany w różnych systemach e-Administracji, Możliwość udostępnienia obywatelom drogą elektroniczną usług publicznych wymagających silnego uwierzytelnienia, np. wniosek o zmianę w księgach wieczystych, Wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych obywatela zawartych w rejestrach poprzez ich systemowe powiązanie i możliwość dokonywania aktualizacji -dostęp do rejestrów państwowych – dane w rejestrach muszą być aktualne

54 Korzyści z pl.ID dla administracji i budżetu państwa:
Ograniczenie liczby wydawanych odpisów dokumentów urzędowych, zaświadczeń- a przez to oszczędność czasu i kosztów, usprawnienie, uproszczenie funkcjonowania administracji publicznej Urzędnicy mogą podpisywać wezwania, decyzje itp.. podpisem osobistym –zmiana KPA

55 Rozdział 10 ustawy o dowodach osobistych
Zmiany w przepisach obowiązujących  

56 Nowelizacja innych ustaw:
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, KPA ordynacji podatkowej w celu umożliwienia stosowania podpisu osobistego

57 Zmiany KPA art. 54, 107, 124, 217, 238 Wezwanie, decyzja, postanowienie, zaświadczenie, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone: bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

58 Zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r
Zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 86 w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie: kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz.1131), lub profilu zaufanego ePUAP

59 Komunikacja z administracją publiczną

60 Ww. podpisy = podpis własnoręczny wnioskodawcy

61 Wgląd we własne dane

62

63

64 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Udostępnianie danych z: Rejestru PESEL RM RZC

65

66

67 Udostępnianie danych z RDO
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych Udostępnianie danych z RDO

68

69 NOWA AP Nowa jakość pracy Administracji Publicznej:
Obywatel nie nosi zaświadczeń - konieczny jest dostęp do zasobów informacyjnych państwa – do państwowych rejestrów Państwo oświadczeń – sam urzędnik sprawdza prawdziwość danych, a nie wysyła klienta po zaświadczenie

70 NOWA AP Organy AP muszą mieć dostęp do rejestrów państwowych, stąd konieczność Wiarygodności rejestrów Aktualności rejestrów Integracji rejestrów państwowych – rejestry muszą się ze sobą komunikować

71 BY WSZYSTKO ZADZIAŁAŁO
KONIECZNE JEST: pełna informatyzacja gmin zapewnienie gminom bezpośredniej łączności z rejestrami centralnymi szkolenia pracowników karty dostępowe dla urzędników zapewnienie oprogramowania komunikacyjnego gmina↔rejestr centralny aktualizacja alternatywnych aplikacji

72

73 Szacunkowa wartość projektu - 370 mln PLN
85% - fundusze UE (PO IG) 15% - wkład własny Beneficjenta

74 Cele strategiczne projektu pl.ID
Wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego, Informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego, Przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych, Zapewnienie kompatybilności z europejskim elektronicznym dokumentem identyfikacyjnym (eID)

75 Główne produkty projektu:
Przebudowane istniejące rejestry (PESEL, OEWiUDO), Stworzone nowe rejestry (CRASC/BUSC) Wdrożona rejestrowa szyna integracji usług (ESB) zapewniająca: integrację rejestrów publicznych, wymianę, aktualizację i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym ZMOKU – oprogramowanie dedykowane do zasilania Rejestrów Państwowych poprzez moduły EL, DO i USC.

76 Skutki wejścia w życie nowych ustaw działania wdrożeniowe

77 REJESTR PESEL MSWIA ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport
EWIDENCJA LUDNOŚCI – DOCELOWO art. 10 GMINA -meldunki -PESEL GMINA -ostatni d.o KIEROWNIK USC Akty USC ZIN RDO CRASC (BUSC) RM REJESTR PESEL MSWIA POBYT CEWIUP WOJEWODA -obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport 77 77

78 INFRASTRUKTURA INTEGRACYJNA ZMOKU
Komunikacja w rejestrach – stan po wdrożeniu ZMOKU Rejestry państwowe Województwo Gmina Jarosław Romanik v Jakub Paluch INFRASTRUKTURA INTEGRACYJNA ZMOKU EL DO USC 78

79 DOCELOWO Każdy użytkownik ma: Gminy dostaną:
bezpośredni dostęp do rejestrów centralnych bezpośrednią łączność z rejestrami centralnymi uaktualniania rejestry centralne w czasie rzeczywistym - dane wysyłane do rejestrów natychmiastowo Gminy dostaną: sprzęt komputerowy czytniki czytniki z PINPADEM karty dostępu ZMOKU urządzenia sieciowe, umożliwiające łączność z centralą – routery itp.

80 Sprzęt komputerowy STAN OBECNY - MAŁOPOLSKA

81 ZMOKU MSWiA zapewnia oprogramowanie pozwalające wypełnić organom gminnym obowiązek zasilania rejestru PESEL -ZMOKU

82 ZMOKU Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika
program informatyczny składający się z 3 modułów

83 MODUŁY ZMOKU ZMOKU= EL + DO + USC
DOWODY OSOBISTE – obligatoryjne dla każdej gminy EWIDENCJA LUDNOŚCI – fakultatywny STANY CYWILNE – fakultatywny

84 Architektura pl. ID

85 Wdrożenie ZMOKU termin wdrożenia w gminach -od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

86 Wdrożenie ZMOKU W ramach wdrożenia ZMOKU, Wykonawca bezpłatnie:
dokona przekazania i instalacji aplikacji przeprowadzi szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemu. zapewni asystę techniczną.

87 Wdrożenie ZMOKU Szkolenia dla administratorów i użytkowników ZMOKU na wersji docelowej oprogramowania. Szkolenia będą przeprowadzone w formie: 1. Szkoleń - przedstawienie systemu ZMOKU, funkcjonalność itp. 2. Warsztatów - ćwiczenia z obsługi aplikacji i głównych procesów biznesowych. 3. Zaprezentowanie filmów e-lerningowych, pokazanie w jaki sposób korzystać z tej formy szkoleń. Każda z gmin uzyska dostęp do środowiska testowego.

88 Wdrożenie ZMOKU Warunkiem rozpoczęcia instalacji w gminach jest:
zapewnienie infrastruktury sprzętowej,  połączenia sieciowego z gminą oraz posiadanie przez gminę kompletnego środowiska, na którym będzie instalowana aplikacja.

89 Wymagania ZMOKU Podstawowym  zarazem głównym wymaganiem dla urzędów gminnych wynikającym z realizacji projektu pl.ID jest przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi. Gminna infrastruktura sieciową zostanie zaopatrzona przez MSWiA w odpowiedni sprzęt do realizacji podstawowych funkcjonalności ZMOKU: - Zestaw komputerowy (szczegóły pod zakładką INFRASTRUKTURA >> KOMPUTERY PC) - Urządzenia sieciowe (szczegóły pod zakładką INFRASTRUKTURA >> URZĄDZENIA SIECIOWE) - Karty operatorskie i czytniki.

90 Wymagania ZMOKU - serwery
w każdej gminie znajdował się będzie serwer -SI ZMOKU - za jego pośrednictwem odbywać się będzie komunikacja z rejestrami centralnymi.  na serwerze zainstalowana będzie aplikacja ZMOKU. doposażenie urzędów w serwery - w pierwszym półroczu 2011 roku.

91 Wymagania ZMOKU - serwery
kryteria przydziału serwerów: ilość stanowisk do obsługi obywateli w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. ilość fizycznych lokalizacji urzędów realizujących na terenie danej gminy zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. szczegółowe informacji dot. parametrów serwerów - po ogłoszeniu postępowania przetargowego.

92 Funkcjonalności ZMOKU
modułu MODUŁ ZMOKU „Dowody osobiste”

93 Funkcjonalności ZMOKU 1/3
Raportowanie Subskrybowanie informacji Obsługa wniosków papierowych i elektronicznych Grupy głównych funkcjonalności modułu „Dowody osobiste” Obsługa certyfikatów zawartych w dowodzie Aktualizacja, pobieranie i udostępnianie danych z RDO Jakub Paluch Wydawanie dowodu Unieważnianie dowodu 93

94 Obsługa wniosków o wydanie DO
Jakub Paluch 94

95 Funkcjonalności ZMOKU
MODUŁ ZMOKU „Ewidencja ludności”

96 Grupy głównych funkcjonalności modułu „Ewidencja Ludności”
ZMOKU 2/3 Raportowanie Obsługa wniosków papierowych i elektronicznych Subskrybowanie informacji Grupy głównych funkcjonalności modułu „Ewidencja Ludności” Numer PESEL (nadawanie, zmiana) Aktualizacja, pobieranie i udostępnianie danych z PESEL. Zakres wsparcia dla kierownika USC Gustaw Pietrzyk Obsługa zameldowania, wymeldowania Wyjazd, powrót z zagranicy 96

97 Funkcjonalności ZMOKU
MODUŁ ZMOKU „Stany cywilne”

98 Grupy głównych funkcjonalności modułu „Stany cywilne”
Funkcjonalności ZMOKU 3/3 Raportowanie Obsługa wniosków papierowych i elektronicznych Aktualizacja, pobieranie i udostępnianie danych z BUSC Grupy głównych funkcjonalności modułu „Stany cywilne” Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu Gustaw Pietrzyk Zarządzanie księgą Tworzenie odpisów Zmiany danych w aktach 98

99 MODUŁ ZMOKU „Stany cywilne”:
wykonuje czynności określone p.a.s.c programy gminne mają więcej możliwości można w nim prowadzić bazę aktów stanu cywilnego jeśli będzie BUSC

100 Funkcjonalność dodatkowa w ZMOKU
Zamawianie raportów z PESEL, RDO, CBA Kontrola wniosków dla trybu off-line Zawieszanie obsługi wniosków (spraw) Funkcjonalność dodatkowa „Elementy wspólne” Wznawianie i kończenie wniosków ( spraw) Obsługa spraw w trybie awaryjnym Jakub Paluch Parametry systemowe instalacji 100

101 Wsparcie dla Gmin Obsługa sytuacji nadzwyczajnych:
Kontynuacja rozpoczętych spraw dowodowych po wejściu w życie nowej ustawy, Zgłaszanie awarii i obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeniowym (SZ), Obsługa awarii krótkookresowych, Obsługa awarii długookresowych, Aktualizacja oprogramowania. Gustaw Pietrzyk 101

102 Wsparcie (SZ), krok 1 – zgłoszenie awarii w gminie
Gustaw Pietrzyk v Jakub Paluch 102

103 po wejściu nowych ustaw
REJESTRY GMINNE I CENTRALNE po wejściu nowych ustaw

104 REJESTRY GMINNE I CENTRALNE
MSWIA GMINA

105 Które moduły ZMOKU instalować?
Pytanie: Które moduły ZMOKU instalować?

106 Strona internetowa pl.ID
MSWIA uruchomiło stronę internetową z informacjami na temat projektu pl.ID pod adresem

107 Układ strony Informacje ogólne Aktualności Informacje o projekcie
Forum Kontakt FAQ Pytania i odpowiedzi ZMOKU Co to jest ZMOKU Wdrożenia Wymagania Infrastruktura Topologia Serwery Komputery PC Ubezpieczenia Gwarancje Akty prawne Ustawy Porozumienia

108 Zakres zadań wspieranych przez ZMOKU

109 DOWODY OSOBISTE PESEL RDO MODUŁ ZMOKU „DOWODY OSOBISTE”
JEST OBLIGATORYJNY PESEL RDO ZMOKU DO

110 Aktualizacja rejestru PESEL
gmina MSWIA AKTUALIZACJA PESEL I KROK RM RZC PESEL II KROK AKTUALIZACJA RM, RZC

111 AKTUALIZACJA PROGRAMU X
EWIDENCJA LUDNOŚCI PESEL I węższa modyfikacja programu II szersza modyfikacja programu KOMUNIKAT ZMOKU -EL AKTUALIZACJA PROGRAMU X Czynności meldunkowe Czynności meldunkowe RM, RZC PROGRAM X gmina

112 ZMOKU EL nie da się prowadzić gminnych rejestrów RM, RZC
W ZMOKU EL: nie da się prowadzić gminnych rejestrów RM, RZC nie można prowadzić rejestru wyborców, list wyborców, podatków lokalnych i innych zadań Gmina nie korzysta ze ZMOKU EL -w takim przypadku jest zobligowana do dostosowania wykorzystywanego oprogramowania w sposób umożliwiający komunikację z Systemem Rejestrów Państwowych.

113 USC

114 BUSC – Baza Usług Stanu Cywilnego

115 BUSC – Baza Usług Stanu Cywilnego
Świadczenie usług: Repozytorium dokumentów dla USC, Akty stanu cywilnego, Akta zbiorowe. Aktualizacja Rejestru PESEL, Rrozsyłanie powiadomień o przypiskach Wysłanie w postaci elektronicznej dokumentów (decyzji, oświadczeń, protokołów) stanowiących podstawę sporządzenia wzmianekdodatkowych Gustaw Pietrzyk 115

116 BUSC UMOWA MIĘDZY GMINĄ A MSWIA – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych każdy USC ma dostęp tylko swoich aktów BUSC umożliwia aktualizację PESEL w zakresie danych w tym rejestrze gromadzonych, które i tak musiałyby być wprowadzone przez EL

117 Elektroniczny „ akt stanu cywilnego ”
BUSC – elektroniczny „akt” struktura Elektroniczny „ akt stanu cywilnego ” Treść zasadnicza Przypisek 1 Wzmianka 1 Wzmianka 2 Wzmianka 3 Przypisek 2 Przypisek n Lista operacji Identyfikator aktu: AU Identyfikator USC: Identyfikator osoby 1: Identyfikator osoby 2: 1- Treść zasadnicza – dodanie (-) 2- Wzmianka 1-dodanie (-) 3- Wzmianka 2 – dodanie (-) 6- Wzmianka 3 – dodanie(-) 5- Przypisek 1 – dodanie (-) 7- Przypisek 2 – dodanie (-) 8- Przypisek n- dodanie(-) 4- Wzmianka 2-unieważnienie (-) Aktualny odpis skrócony aktu Akta zbiorowe Dokument 1 Dokument 3 Dokument 4 Dokument 2 Gustaw Pietrzyk 117

118 BUSC – dokumenty poszczególnych USC
USC w Miejscowości 1 Księga-AU Księga-AM Księga-AZ Gustaw Pietrzyk 118

119 BUSC – zasady wymiany informacji (BUSC<->PESEL)
CRD BUSC REJESTR PESEL Centralna Szyna Integracyjna Gustaw Pietrzyk SI ZMOKU SC SC SC 119

120

121

122 Programy muszą umożliwić gminom:
Komunikować się z rejestrami centralnymi – przesyłanie danych, pobieranie danych/ komunikatów, Prowadzić RM, RZC, bazy aktów USC ?

123 Najbliższe działania Testy ZMOKU Lipiec - Styczeń 2011
Listopad - Luty 2011 Dostawy sprzętu Jarosław Romanik Wdrożenie ZMOKU od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 123

124 Działania wdrożeniowe KOSZTY MSWiA
Dostarczenie sprzętu - Listopad - Luty 2011 Instalacja oprogramowania ZMOKU -od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Szkolenia stanowiskowe - od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Dostarczenie kart dostępu -pierwszym półroczu 2011 roku.

125 Szkolenia w MUW: 23-24 lutego gminni koordynatorzy marca USC marca EL+DO

126 Komunikaty - sprzęt Potwierdzić odbiór paczek od kuriera – sprawdzić, czy nie uszkodzone Nie otwierać, nie wyjmować, nie instalować, zabezpieczyć przed kradzieżą i zniszczeniem – właściciel CPI UG nie odpowiada za ww. sprzęt do czasu instalacji, wgrania ZMOKU, przeszkolenia, naklejki Podpisanie protokołów odbioru, porozumienia – data porozumienia -data 5 listopada !!!! Sprzęt ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem przez COMPESA

127 Działania wdrożeniowe KOSZT GMIN
modyfikacja posiadanych programów do USC, EL - negocjacje opłata miesięczna za łącza/sieć

128 Koszty MSWiA nie przewiduje środków finansowych dla gmin Koszty teletransmisji – opłat za sieć - przedstawiciele gmin z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowali obciążenie gmin ww. kosztami, uznając, iż przemawiają za tym korzyści wynikające z uzyskania przez gminy bezpośredniego dostępu do rejestrów Koszty aktualizacji aplikacji – aplikacje gminne są permanentnie aktualizowane i koszty aktualizacji są stałymi kosztami gmin – ponadto MSWiA zapewnia ZMOKU do wypełnienia ustawowego obowiązku zasilania rejestru PESEL Koszty druków meldunkowych, zawiadamiania o numerze PESEL – nie ma wzrostu tych kosztów - wręcz spadek bo likwidacja zaświadczeń o wymeldowaniu, zaświadczenia o zameldowaniu ważne bezterminowe

129 KOSZTY Pozostałe koszty realizacji zadań rządowych – spadek kosztów
zmniejszenie liczby zaświadczeń – organy mają dostęp do rejestrów zmniejszenie obciążenia pracą komórek EL o 30 % - zmniejszenie obciążenia pracą komórek DO i USC – nie będzie konieczności wysyłania, odbierania, rejestrowania powiadomień zmniejszenie kosztów papieru, znaczków, wysyłki

130 Dostawy sprzętu kryteria

131 wydanych dowodów miesięcznie aktualizacji PESEL miesięcznie
Dostawy sprzętu kryteria Ankieta „Ostatnia mila Kategorie gmin Kategorie gmin Maksymalna liczba wydanych dowodów miesięcznie Maksymalna ilość aktualizacji PESEL miesięcznie Mała 40 100 Średnia 400 1 000 Duża 1 600 10 000 Bardzo duża 50 000 Jarosław Romanik 131

132 SPRZĘT – kryteria podziału
Wymiana wszystkich komputerów dla SOO - dowody osobiste 1/1 komputer + czytnik + czytnik z PINPADem, Komputery niespełniające wymagań ZMOKU wymieniane są w stosunku 1/1 komputer + czytnik Jarosław Romanik W przypadku komputerów zadeklarowanych jako wykorzystywane na potrzeby SOO (dowody osobiste) następuje wymiana wszystkich zadeklarowanych komputerów: SOO – komputer + czytnik + czytnik z PINPADem, Gminy, które w ramach ankiety wykazały, że przekazały pełnienie obowiązków z zakresu aktów stanu cywilnego innym gminom (200) – nie podlegają doposażeniu w tym obszarze. Gminy, które w ramach ankiety wykazały, że prowadzą księgi stanu cywilnego tylko w tradycyjnej, papierowej formie (290) – otrzymują jeden komputer + czytnik. Gminy duże oraz bardzo duże otrzymają dodatkowo jeden zestaw komputerowy wraz z czytnikiem, który będzie pełnił rolę serwera aplikacji ZMOKU (279). 132

133 SPRZĘT – kryteria podziału
Gminy, prowadzą księgi USC tylko w tradycyjnej, papierowej formie (290): jeden komputer + czytnik. Gminy duże oraz bardzo duże (279): dodatkowo jeden zestaw komputerowy + czytnik

134 SPRZĘT MAŁOPOLSKA KOMPUTERY – 462 CZYTNIKI - 927
CZYTNIKI Z PINPADEM – 358 KARTY DOSTĘPU -imienne karty operatorskie umożliwiające składanie podpisów elektronicznych PRACOWNICY GMIN DO PRZESZKOLENIA

135 Czytniki kart Czytniki kart będą wykorzystywane do logowania w aplikacji ZMOKU. Każdy urzędnik otrzyma spersonalizowaną kartę inteligentną, która będzie współpracowała z czytnikiem. Czytniki kart wyposażone w PinPad będą służyły obywatelom do obsługi części elektronicznej dowodu osobistego.

136 Pytania Wartości jednostkowe brutto sprzętu są następujące:
Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, system operacyjny i antywirus) – 2 002,02 zł. Czytnik kart inteligentnych – 184,22 zł. Czytnik kart inteligentnych z PINPad – 245,22 zł.

137 sprzęt– urządzenia sieciowe
CPI MSWiA zapewni urzędom gminnym: dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, zestawianie przez dostawcę urządzeń połączeń VPN. Jarosław Romanik Kolejnym krokiem zmierzającym do dostosowania infrastruktury gminnej do potrzeb nowego systemu jest dostawa urządzeń sieciowych (routerów) dla potrzeb użytkowników końcowych budowanego systemu, realizujących połączenie z rejestrami centralnymi za pośrednictwem Internetu lub innych systemów łączności. Postępowanie przetargowe realizowane przez CPI MSWiA zapewni w tym zakresie urzędom gminnym: dostawę instalację i konfigurację urządzeń sieciowych wraz niezbędnym oprogramowaniem, świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, zestawianie przez dostawcę urządzeń połączeń VPN celem umożliwienia użytkownikom końcowym systemów informatycznych dostępu do centralnych zasobów informacyjnych, w tym dostępu do rejestrów państwowych. 137

138 Aktywność łącza + routery
Odpowiedź CPI MSWiA CPI MSWiA kupi routery gminom, które wybiorą wariant „internetowy” połączenia z rejestrami dokładna data dostaw routerów nie jest znana - ok. marca kiedy gminy mają zapewnić łącze dla ZMOKU, - - od marca gminy powinni dysponować takim łączem dla ZMOKU.

139 Ankieta 2 1. Zakresu doposażenia urzędów gmin w serwery.
2. Infrastruktury sieciowej. 3. Zakresu wdrożenia ZMOKU w urzędzie gminy. .

140 Wdrożenie – obowiązki gmin
Podstawowym zadaniem urzędów gminny wynikającym z realizacji projektu „pl.ID – polska ID karta” jest przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi. Jarosław Romanik 140

141 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, przypadek 1
Przypadek 1 – istnieje sieć wewnętrzna LAN pomiędzy lokalizacjami gminnymi Jarosław Romanik 141

142 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd
Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd. przypadek 2 / wariant 1 budowa sieci Jarosław Romanik 142

143 Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd
Wdrożenie – zaopatrzenie w sieć, cd. przypadek 2 / wariant 2 brak możliwości zestawienia własnych łączy Jarosław Romanik 143

144 Pytania Pytanie: Czy dostarczane komputery można podłączyć do własnej sieci urzędu? Odpowiedź: Tak, dostarczone komputery będą mogły być podłączone do sieci urzędu. Czy informatycy urzędu będą mieć uprawnienia administratora do komputerów - chodzi o możliwość instalacji własnych aplikacji SOO, EL, USC? Informatycy urzędu gminy będą mieli uprawnienia administratora do komputerów. Instalacja obecnie eksploatowanej aplikacji SOO jest niecelowa, ponieważ po wdrożeniu produkcyjnym ZMOKU nie będzie więcej wykorzystywana.

145 Pytania Pytanie: Czy na dostarczonym sprzęcie może być używany antywirus urzędu zamiast tego dostarczonego z komputerem? Odpowiedź: Dostarczony sprzęt komputerowy wyposażony jest w program antywirusowy z modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez internet przez okres co najmniej 2 lat w polskiej wersji językowej. Wykorzystanie programu antywirusowego jest obligatoryjne.

146 Pytania Pytanie: Czy dopuszczalne jest wykorzystanie łącza radiowego, które może nie działać w złych warunkach atmosferycznych? Odpowiedź: Tak - dopuszczamy realizację takiego połączenia drogą radiową, jeśli tylko spełnione zostaną wymagania co do przepustowości. Ponadto aplikacje ZMOKU zapewniają możliwość pracy w trybie "off- line". Kto wykona zadania związane z rekonfiguracją routera w gminie wystawionego przez dostawcę Internetu? Dostawca nie będzie konfigurował urządzeń sieciowych znajdujących się gminach (poza routerem CPI). Zależnie od wybranego scenariusza, może zajść konieczność rekonfiguracji routera gminy. Zadanie to leży po stronie gminy.

147 Departament Ewidencji Teleinformatyki MSWiA Wojewódzki Koordynator
Wdrożenie – Struktura komunikacji Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Departament Spraw Obywatelskich MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA Wojewódzki Koordynator ds. wdrożenia ZMOKU Jarosław Romanik Gminny Koordynator ds. wdrożenia ZMOKU 147

148 KONTAKT CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Pileckiego Warszawa tel fax

149 WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA
Zadania WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA koordynacja i nadzór procesu wdrażania ZMOKU w ramach danego województwa; sporządzenie wykazu osób odpowiedzialnych w poszczególnych gminach za organizację wdrożenia (koordynatorów gminnych); skompletowanie wykazu urzędników z poszczególnych gmin, wytypowanych do szkolenia i założenia kont użytkowników w systemie, na podstawie wykazów dostarczonych przez koordynatorów gminnych. Jarosław Romanik 149

150 GMINNEGO KOORDYNATORA
Zadania GMINNEGO KOORDYNATORA koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrożenia aplikacji ZMOKU w gminie; kontakty z Wykonawcą aplikacji ZMOKU; poświadczenie odbioru i wdrożenia sprzętu sporządzenie wykazu urzędników przewidzianych do szkolenia w zakresie obsługi aplikacji ZMOKU; poświadczenie odbioru i wdrożenia aplikacji ZMOKU. Jarosław Romanik 150

151 komunikaty Odpowiadać rzetelnie i szybko na ankiety, pisma MSWiA, MUW – na każde – dotyczące ilości spraw do dotacji – WERYFIKACJA przy kontrolach Czytać pocztę elektroniczną Uczulić sekretariaty, kancelarie urzędów, że faksy, maile, pisma dotyczące nowych ustaw natychmiast przekazywać właściwym osobom, urzędnikom, informatykom

152 Telefony do MUW Koordynatorzy ZMOKU Rafał Bystrowicz – 3921 153
Dariusz Okoński Małgorzata Węgrzyn – Paweł Pawłowski – , informatyk Artur Jaworek – – informatyk Eugenia Gwóźdź – Elżbieta Obtułowicz – Lucyna Gajda

153 Adresy mailowe rbys@malopolska.uw.gov.pl doko@malopolska.uw.gov.pl

154 Wdrożenie ustaw Wielskie przedsięwzięcie logistyczne
Kampania informacyjna, skierowana do: obywateli – co ma zrobić, by móc korzystać z podpisu osobistego?? administracji publicznej podmiotów biznesowych

155 Wdrożenie ustaw Zaufanie do 3 certyfikatów
Promocja nowego dowodu osobistego Pakiet 50+

156 DZIĘKUJĘ Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców tel ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks


Pobierz ppt "Główne zasady działania ZMOKU w ramach pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google