Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieruchomości rolne WYCENA Ryszard Cymerman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieruchomości rolne WYCENA Ryszard Cymerman."— Zapis prezentacji:

1 Nieruchomości rolne WYCENA Ryszard Cymerman

2 Pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej
Ewidencja gruntów i budynków Ustawa o podatku rolnym Kodeks cywilny art.55 Kodeks cywilny Art.461 USTAWA o kształtowaniu ustroju rolnego Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Ustawa z r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Użytek rolny UR Grunt rolny GR Nieruchomość rolna NR Gospodarstwo rolne Gos.Rol.

3 Użytek rolny UR Rodzaje w grupie UR
Jedna z (7) grup użytków gruntowych wyodrębniona dla celów ewidencji gruntów Rodzaje w grupie UR R Grunty orne Ł Łąki Ps Pastwiska S/R Sady B/R Zabudowa zagrodowa Wsr Stawy rybackie W Rowy melioracyjne Użytek gruntowy – ciągła część powierzchni ziemi użytkowana w sposób jednolity. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

4 Wartość użytkowa przestrzeni rolniczej
Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

5 KLASYFIKACJA BONITACYJNA GLEB
Bonitacji podlegają następujące rodzaje użytków: gleby orne, gleby użytków zielonych (łąki i pastwiska), gleby pod lasami, gleby pod wodami, nieużytki. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

6 KLASYFIKACJA BONITACYJNA GLEB
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wyróżnia następujące jednostki systematyczne gleb: - typ i podtyp gleby, - rodzaj gleby, - gatunek gleby, - klasa bonitacyjna, - kompleks przydatności rolniczej gleby. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

7 KLASYFIKACJA BONITACYJNA GLEB
Typ gleby - wyraża określone stadium rozwoju gleby, uwarunkowane przez proces glebotwórczy. Czynniki glebotwórcze, takie jak: a) klimat, b) rzeźba terenu, c) szata roślinna, d) działalność człowieka. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

8 KLASYFIKACJA BONITACYJNA GLEB
Rodzaj gleby - określa pochodzenie skały macierzystej, z której dana gleba się wykształciła. Na mapach glebowo – rolniczych oznaczenia rodzaju gleby zostały zredukowane - rodzaje gleb oznaczamy tylko w terenach górzystych. Na terenach nizinnych występują gleby wytworzone z osadów lodowcowych. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

9 KLASYFIKACJA BONITACYJNA GLEB
Podział gleb na gatunki - oparty jest na składzie mechanicznym. Na mapach glebowo-rolniczych stosuje się podział na następujące grupy mechaniczne: 1) żwiry (części o śr mm) 2) piaski (ziarna o śr mm) 3) gliny (utwory różnoziarniste) 4) iły (utwory drobnoziarniste) 5) utwory pyłowe (cząstki o śr mm) 6) lessy (utwory pyłowe) 7) rędziny Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

10 Mierniki wartości użytkowej przestrzeni rolniczej
Klasy bonitacyjne gleb Klasy bonitacyjne – ustala się w ramach wydzielonych jednostek glebowych. Przy ustalaniu poszczególnych klas bierze się pod uwagę następujące cechy: ukształtowanie terenu, charakter użytkowania, miąższość poziomu próchnicowego, barwę poszczególnych poziomów, skład mechaniczny całego profilu i poszczególnych jego poziomów, pH (kwasowość gleby), zawartość CaCo3, warunki wodne, oglejenie, występowanie konkrecji (zagęszczenia minerałami kulistymi lub owalnymi o innym składzie chemicznym) oraz wartość rolniczą z punktu widzenia udawania się na danej glebie określonych roślin. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

11 Mierniki wartości użytkowej przestrzeni rolniczej
Klasy bonitacyjne gleb R Ł Ps Ls i Lz Wody 9 6 7 I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz III IV Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

12 Mierniki wartości użytkowej przestrzeni rolniczej
Kompleksy przydatności rolniczej Kompleksy przydatności rolniczej (glebowo-rolnicze) – takie zespoły różnych i różnie położonych (pod względem klimatycznym i geomorfologicznym) gleb, które wykazują podobne właściwości rolnicze i mogą być podobnie użytkowane. Stanowią one typy siedliskowe gruntów, charakterystyczne pod względem doboru roślin uprawnych. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

13 6 Dz ps : pl Nr kompleksu Typ gleby Rodzaj gleby pod spodem
  Oznaczenia na mapie glebowo-rolniczej Głębokość zmiany warstw Nr kompleksu do 50 cm : cm cm 6 Dz ps : pl Typ gleby Rodzaj gleby pod spodem Rodzaj gleby na wierzchu

14 Kompleksy rolniczej przydatności gleb ornych
1 pszenny bardzo dobry 2 pszenny dobry 3 pszenny wadliwy 4 żytni bardzo dobry 5 żytni dobry 6 żytni słaby 7 żytni bardzo słaby 8 zbożowo-pastewny mocny 9 zbożowo-pastewny słaby 10 zbożowo-pszenny górski 11 zbożowy górski 12 owsiano-ziemniaczany górski 13 owsiano-pastewny górski 14 gleby orne przeznaczone pod użytki zielone

15 użytki zielone bardzo dobre i dobre (grądowe i łęgowe) klasy I i II
 Kompleksy rolniczej przydatności trwałych użytków zielonych 1 z użytki zielone bardzo dobre i dobre (grądowe i łęgowe) klasy I i II 2 z użytki zielone średnie (grądowe, łęgowe i bagienne) klasy III i IV 3 z użytki zielone słabe i bardzo słabe (grądowe, łęgowe i bagienne) klasy V i VI.

16 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne
Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1

17 Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne
przepisy prawne: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych T.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266) Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 P  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905

18 rolne położonych w granicach administracyjnych miast.
Uwaga U S TAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U Nr 237 poz. 1657 . Art. 5b. Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Wyłączenie 2

19 Ograniczenia związane z zamianą gruntów rolnych i leśnych na inne
Zabudowa nierolnicza Zabudowa rolnicza III. Wyłączenie z produkcji Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys1 5 II. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia I. Obowiązek sporządzenia mpzp

20 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przypadki, w których potrzebna jest zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78) Lp. Wyszczególnienie Organ wydający zgodę 1 grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I – III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 grunty stanowiące użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, Marszałek 3 Grunty rolne stanowiące użytki rolne klas V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz torfowisk jeżeli ich zwarty obszar przekracza 1 ha 4 lasy prywatne i komunalne 5 lasy Skarbu Państwa Minister Środowiska Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Wyłączenie 2

21 Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys1
2 Różne stany nieruchomości w zależności od zaawansowania procesu przekształcania gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

22 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Starosta Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektor Parku Narodowego Lasy Grunty rolne Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Rys3 2 Nieruchomości na terenie Parku narodowego Organy wydające decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

23 OBOWIĄZEK UISZCZANIA OPŁATY ! LASY GLEBY ORGANICZNE
OPŁATY BEZWARUNKOWO GRUNTY KLAS I-III GLEBY ORGANICZNE LASY OPŁATY WARUNKOWE GRUNTY KLASY IV jeżeli Gmina podejmie uchwałę o ochronie gleb klasy IV OPŁATY NIE WYSTĘPUJĄ GRUNTY KLAS IV V , VI GLEB MINERALNYCH

24 Wycena

25 Prawne uregulowania wyceny nieruchomości rolnych
Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

26 Ustawa z dnia 19 października 1991 r
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Reguluje procedury wyceny nieruchomości rolnych Skarbu Państwa z zasobu ANR Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

27 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.IX.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109). Określa ogólne procedury wyceny oraz procedurę wyceny nieruchomości rolnych metodą wskaźników szacunkowych gruntu, a także podaje zasady określania wartości dla celów odszkodowawczych Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe w tym: gruntów, plantacji kultur wieloletnich, budynków, upraw i zasiewów jednorocznych. drzewostanów,

28 Wycena dla celów przekazania gospodarstwa na Skarb Państwa
Ustawa z dnia 20.XII.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 58) Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18.XI.1992 r. - w sprawie stwierdzenia niemożliwości sprzedaży przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa (Dz.U. 89, poz. 445). Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Wycena dla celów przekazania gospodarstwa na Skarb Państwa

29 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. Nr 64, poz. 592) Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Wycena w przypadku skorzystania ANR z prawa pierwokupu

30 Przedmiot wyceny nieruchomości rolne przeznaczone w planie miejscowym, na cele produkcji rolnej, części składowe nieruchomości rolnych, których wartość w szczególnych przypadkach może być określana odrębnie, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe nieruchomości rolne położone na terenach, dla których nie istnieje obowiązek sporządzania planu miejscowego oraz na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.

31 Nie są przedmiotem wyceny
Nieruchomości gruntowe wykorzystywane aktualnie na cele produkcji rolnej, a przeznaczone w planach miejscowych na inne cele, wycenia się jak nieruchomości innego niż rolne przeznaczenie. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

32 Rolne przeznaczone na inne cele
WARTOŚĆ a b c d e f Dlatego, że wartość ich jest inna PLAN MIEJSCOWY Rolnicze Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe EWIDENCJA GRUNTÓW Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe AKTUALNY STAN Podział Budowa infrastruktury Wyłączenie z produkcji Realizacja inwestycji Korzystanie

33 Nieruchomości rolne - cechy
nieruchomości niezabudowane i nie przeznaczone pod zabudowę 1. lokalizacja i położenie, 2. różnorodność rodzajów użytków gruntowych, 3. występowanie szczególnych cech określających zdolności produkcyjne gleb w tym zagrożenie erozją, przydatność do produkcji określonych roślin, kultura gleb, trudność uprawy, kamienistość, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe 4. różnorodność utworów tworzących glebę, 5. występowanie gleb o różnej przydatności rolniczej, 6. wyposażenie w budowle i urządzenia służące produkcji rolnej, 7. możliwość innego, niż rolnicze, wykorzystania.

34 3. występowanie gruntów o różnej przydatności do zabudowy,
Nieruchomości rolne - cechy nieruchomości zabudowane i przeznaczone pod zabudowę 1. lokalizacja, 2. różnorodność istniejącej lub możliwej zabudowy oraz stan tej zabudowy, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe 3. występowanie gruntów o różnej przydatności do zabudowy, 4. wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej

35 Części składowe gruntu rolnego
1. grunty rolne 2. budynki i budowle rolnicze, 3. rośliny: uprawy i zasiewy, plantacje kultur wieloletnich, drzewa i krzewy Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe 4. Wody (w stawach i innych zbiornikach 5. złoża kopalin pospolitych

36 Uprawy i zasiewy - są nimi rolnicze plantacje roślinne jednoroczne oraz jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, rośliny dwuletnie lub kilkuletnie. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

37 Kultury wieloletnie - są to rolnicze plantacje roślinne: zielne, krzewinkowe, krzewiaste, i drzewiaste, a w szczególności sady, plantacje, szkółki roślin sadowniczych i ozdobnych, plantacje nasienne roślin wieloletnich. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

38 Budynki rolnicze Są to budynki związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w tym mieszkalne i służące do produkcji, przechowywania środków produkcji i magazynowania produktów rolniczych. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

39 Budowle rolnicze są to budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonkę, silosy na zboże i paszę, komory fermentacyjne, zbiorniki biogazu. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

40 lub Przedmiot wyceny Może nim być 1. nieruchomość rolna – jako całość.
2. sam grunt albo określona część składowa gruntu rolnego. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe W szczególności dotyczy to: zasiewów, upraw, plantacji kultur wieloletnich, budynków i innych urządzeń, a także szkód związanych z uszkodzeniem gruntu.

41 wydzielenie części funkcjonalnych celem ich oddzielnej wyceny.
Przedmiot wyceny Wartość nieruchomości rolnej o dużej różnorodności: użytków, budynków mieszkalnych, inwentarskich, magazynowych, przetwórczych, budowli: stawy rybne, melioracje, itp. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe można określić poprzez wydzielenie części funkcjonalnych celem ich oddzielnej wyceny.

42 szczególne źródła informacji:
dokumentacja klasyfikacji gleboznawczej, mapy glebowo-rolnicze, mapy zasobności gleb, dokumenty, na podstawie których można ocenić poprawność i poziom agrotechniki, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe informacje zawarte w decyzjach dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

43 szczególne źródła informacji:
publikacje specjalistyczne w szczególności instytutów naukowych i organizacji zajmujących się doradztwem rolniczym, a dotyczących charakterystyki uprawianych odmian roślin, informacji o cenach produktów rolnych, pochodzących z monitorowania rynku, kosztach produkcji i dochodach z prowadzenia działalności rolniczej, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe dokumentacje gospodarcze dotyczące zgodności kierunków produkcji, sposobu korzystania z budynków inwentarskich, szczególne w przypadku gruntów położonych w strefach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych zakładów przemysłowych.

44 metody podejść: porównawczego, dochodowego, kosztowego mieszanego.
Procedury wyceny metody podejść: porównawczego, dochodowego, kosztowego mieszanego. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Ich zastosowanie wymaga uwzględnienia szczególnych cech nieruchomości rolnych.

45 czynszów dzierżawnych
Procedury wyceny Podejście dochodowe Przy zastosowaniu podejścia dochodowego - metody inwestycyjnej, dochód z nieruchomości może być określany wyłącznie na podstawie czynszów dzierżawnych i nie może być utożsamiany z dochodem z działalności rolniczej prowadzonej na tej nieruchomości. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Wysokość czynszu dzierżawnego określa się na podstawie analizy kształtowania się rynkowych stawek czynszów.

46 Procedury wyceny Metoda wskaźników szacunkowych gruntów może być stosowana tylko wówczas jeżeli brak jest na danym rynku lokalnym  danych o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, jak też danych o wysokości stawek rynkowych czynszów dzierżawy. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

47 jednostka porównawcza
Procedury wyceny jednostka porównawcza Przy wycenie gruntów rolnych jednostką porównawczą jest 1 ha fizyczny Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

48 Procedury wyceny W przypadku gdy na  nieruchomości znajdują się uprawy lub zasiewy, wartość tej nieruchomości określana jest jako suma wartości rynkowej gruntu i wartości zasiewu lub uprawy. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

49 Procedury wyceny Wartość nieruchomości gruntowej z plantacją kultur wieloletnich może być określona: jako całość w podejściu porównawczym lub dochodowym przy uwzględnieniu w szczególności takich cech jak: lokalizacja, gatunek i odmiana rośliny, poziom prowadzenia plantacji, warunki glebowo-przyrodnicze, wyposażenie w budowle i inne urządzenia, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe jako suma wartości rynkowej gruntu (wraz z budowlami i urządzeniami) i wartości plantacji określanej w podejściu mieszanym lub poprzez obliczenie kosztów odtworzenia.

50 ugorowane lub odłogowane
Procedury wyceny ugorowane lub odłogowane można wyceniać: 1. w podejściu porównawczym przy przyjęciu jako obiektów porównawczych podobnych nieruchomości ugorowanych lub odłogowanych Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

51 Wo= Wr- Kr ugorowane lub odłogowane można wyceniać:
2. jako różnicę wartości rynkowej podobnego gruntu będącego w uprawie i kosztów przywrócenia wycenianej nieruchomości do stanu umożliwiającego rolnicze wykorzystanie Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Wo= Wr- Kr wycena powinna uwzględniać w szczególności: popyt na tego typu nieruchomości całość kosztów związanych z przywróceniem nieruchomości do użytkowania np. remonty budowli, regeneracja porostu roślinnego na trwałych użytkach zielonych

52 Procedury wyceny Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej budynkami i innymi urządzeniami o zróżnicowanym przeznaczeniu określana jest przy uwzględnieniu: cech poszczególnych obiektów z uwzględnieniem kompleksowości i funkcjonalności nieruchomości dla prowadzenia określonej działalności, podziału nieruchomości na funkcjonalne części z uwzględnieniem charakteru i potrzeb rynku, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

53 Procedury wyceny Wartość nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne określana jest: w całości przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub podejścia dochodowego z uwzględnieniem w szczególności takich cech jak: lokalizacja, warunki wodne, charakter produkcji, wyposażenie w budowle i inne urządzenia, przy zastosowaniu podejścia kosztowego i określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości jako sumy wartości rynkowej gruntu i wartości odtworzeniowej budowli i innych urządzeń. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

54 Procedury wyceny Określanie wartości rynkowej dla gruntów rolnych będących użytkami zielonymi dotyczy gruntu wraz z porostem roślin i w szczególności powinno uwzględniać takie cechy jak: położenie, skład gatunkowy i stan porostu roślinnego, poziom produkcji, warunki glebowo-przyrodnicze, wyposażenie w budowle i inne urządzenia. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

55 1.rynkowej wartości spodziewanych pożytków
Wartość upraw i zasiewów określa się w zależności od fazy cyklu wegetacyjnego poprzez określenie: 1.rynkowej wartości spodziewanych pożytków Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe 2. obliczenie kosztów poniesionych nakładów.

56 okres istnienia zasiewów
Uprawy i zasiewy Czas istnienia upraw i zasiewów można dla potrzeb wyceny podzielić na dwa okresy: okres upraw, trwający od rozpoczęcia prac agrotechnicznych do wysiewu nasion, gdzie przy wycenie należy zawsze określić wartość poprzez koszty poniesionych w tym okresie nakładów, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe okres istnienia zasiewów od wysiewu nasion do zbioru plonów, gdzie wycena następuje z uwzględnieniem poniższych zasad

57 UPRAWY I ZASIEWY ROŚLIN JEDNOROCZNYCH
Data wyceny dochód D Koszty nie poniesione Knp Wp Kp Kp Koszty poniesione Początek upraw zbiór W- wartość plonu na datę wyceny W=Wp-Knp =Kp+D

58 Plantacje kultur wieloletnich
1. Wartość plantacji kultur wieloletnich w zależności od celu wyceny może być określona łącznie z gruntem albo wycenie może podlegać odrębnie plantacja. Czas trwania plantacji kultur wieloletnich obejmuje okres od rozpoczęcia przygotowania gleby do końca okresu plonowania wraz z czasem likwidacji plantacji – usunięcia roślin i przywrócenia nieruchomości do stanu umożliwiającego dalsze rolnicze wykorzystanie. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

59 Plantacje kultur wieloletnich
2. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich jako części składowych nieruchomości gruntowych następuje przy zastosowaniu: podejścia porównawczego – gdzie wartość plantacji określana jest jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości z plantacją określoną w podejściu porównawczym a wartością rynkową podobnego gruntu, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe podejścia dochodowego - gdzie wartość plantacji określa się jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości obliczoną poprzez czynsze dzierżawne z nieruchomości z plantacją lub poprzez zastosowanie metody zysków, a wartością rynkową podobnego gruntu,

60 Uwagi dodatkowe Wartość nieruchomości gruntowych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki zadrzewione, zakrzewione (Lz), ekologiczne (E), wody stojące (Ws), rowy (W) i drogi (Dr) może być określana wg podanych zasad, jeżeli te nieruchomości związane są z prowadzeniem działalności rolniczej. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

61 Procedury wycen wynikające z różnych aktów prawnych
Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

62 21.VIII.1997 r Przedmiot wyceny Uregulowanie Art. z ust., § z rozp.
Uregulowania dotyczące ustalania wartości nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w celu sprzedaży lub dzierżawy z możliwością wykupu oraz wartości „produkcji w toku” przy dzierżawie zwykłej: wynikające z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128) Przedmiot wyceny Uregulowanie Art. z ust., § z rozp. Nieruchomość Cenę nieruchomości Zasobu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami Art Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe 21.VIII.1997 r

63 Według stawek szacunkowych
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128) Przedmiot wyceny Uregulowanie Art. Nieruchomość rolna (bez nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej) Cenę nieruchomości rolnej można również ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu określona z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym i wartości części składowych tego gruntu, określonej według zasad z przepisów gospodarce nieruchomościami. Art Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Wr = Wg + Wp (Wr + Wb+Ww+Wk) Według stawek szacunkowych Według ustawy z r

64 Grunty orne, użytki zielone (łąki i pastwiska)
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128) Przedmiot wyceny Uregulowanie Art. Grunty orne, użytki zielone (łąki i pastwiska) Mnożąc stawkę szacunkową jednego hektara przez cenę jednego kwintala ziarna żyta ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym Art. 30.2 R. 2 § 25.1 Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

65 Zasiewy, uprawy i inne zbiory jednoroczne
Według zasad przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Art Określa się wartość przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. U. 3 Art Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

66 Drzewostany Według zasad przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Art A) określa się wartość drewna w drzewostanie – jeśli występują materiały użytkowe, U. 3. Art B) określa się koszty zalesienia i pielęgnacji do dnia wyceny – jeśli nie występują materiały użytkowe lub koszty zalesienia i pielęgnacji są wyższe od wartości drewna, które można pozyskać Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

67 Plantacje kultur wieloletnich
Według zasad przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Art Przy określaniu wartości należy uwzględnić: U. 3. Art. 1. koszty założenia plantacji, 135.6 2. koszty pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów, 3. utracone pożytki do końca pełnego plonowania, 4. odpisy amortyzacyjne (za okres wykorzystany). Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

68 Budynki Urządzenia Maszyny
Według zasad przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami A. według cen rynkowych, Art B. według wartości odtworzenia pomniejszonej o stopień zużycia, C. według wartości materiałów porozbiórkowych – w przypadku likwidacji Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

69  Nieruchomości przekazane nieodpłatnie przez ANR i przed upływem 10 lat zbyte lub przeznaczone na inne cele niż określone w umowie Agencja może żądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości ustalonej według zasad art. 30 ust. 1. Art Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

70 Domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze
wraz z niezbędnymi gruntami; Ogródki przydomowe Garaże (tzw. mieszkaniówka w byłym PGR A. Sprzedaż następuje po cenie równej wartości rynkowej określonej przy zastosowaniu sposobów jej określania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami Art R. 1 § 1.4 B. Cena sprzedaży najemcom jest pomniejszona: • o 6% za każdy rok pracy najemcy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (lub innym zakładzie związanym z produkcją rolniczą – art. 2a pkt 1) i Art U4 Art.8 • o 3% za każdy rok najmu mieszkania od zakładów pracy podanych wyżej, nie więcej jednak niż 95%. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

71 Części składowe nieruchomości oraz nie pobrane pożytki, przejęte do ANR od użytkowników (od spółdzielni, osób fizycznych, innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych) G ·     Dotychczasowemu użytkownikowi przysługuje odszkodowanie ustalone na zasadach art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. Art Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

72 Nakłady poniesione na budynki i inne części składowe nieruchomości przy przekazaniu mienia w zarząd między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej G ·     Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów. Wartość nakładów ustala się na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 19 października 1991 r. Art Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

73 o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z r o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000 r nr 46 poz.543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U.207 poz.2109 Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1

74 Jak? - Procedury określania wartości Podejście Metoda Technika
Porównawcze Dochodowe Kosztowe Mieszane Porównywania parami Analizy statystycznej rynku Korygowania ceny średniej Inwestycyjna Zysku Kapitalizacji prostej Dyskontowania strumieni dochodów Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 Kosztów odtworzenia Kosztów zastąpienia Kosztów likwidacji Szczegółowa Elementów scalonych Wskaźnikowa Pozostałościowa Wskaźników szacunkowych gruntu

75 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21.09.2004
Metoda wskaźników szacunkowych gruntów. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1

76 Metoda wskaźników szacunkowych gruntów.
stosuje się w przypadku braku transakcji rynkowych, przy określaniu wartości nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, wartość gruntu określa się jako iloczyn wskaźnika szacunkowego 1 ha gruntu i ceny 1 decytony ziarna żyta albo ceny 1 m³ drewna. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 Cenę ziarna żyta przyjmuje się z rynku lokalnego. Cenę drewna, skorygowaną o koszty jego pozyskania i przemieszczenia do miejsca odbioru transportem mechanicznym, przyjmuje się z rynku lokalnego albo nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości lub nadleśnictw sąsiednich. Cenę drewna przyjmuje się jako średnią ważoną z uwzględnieniem rodzaju sortymentów sprzedawanego drewna.

77 Metoda wskaźników szacunkowych gruntów.
Klasy gruntów przyjmuje się według danych z katastru nieruchomości, a przy określaniu typów siedliskowych lasów wykorzystuje się dane z planów urządzenia lasów. Okręg podatkowy przyjmuje się według przepisów o podatku rolnym. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 Wskaźniki szacunkowe gruntów, w zależności od klasy gruntu lub grupy typu siedliskowego lasu i okręgu podatkowego, określa załącznik do rozporządzenia.

78 Wskaźniki szacunkowe w q ziarna żyta
Grunty orne ( R ) Okręg podatkowy KLASY I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 145 132 118 100 80 60 35 15 8 126 115 103 86 70 52 30 12 5 III 110 90 75 45 25 10 1 IV 94 85 76 64 50 38 20 6 Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe Użytki zielone ( Ł i Ps) Okręg podatkowy KLASY I II III IV V VI VIz 145 118 93 67 35 13 5 126 103 80 58 30 10 3 110 90 70 50 25 8 1 94 76 60 43 20

79 Dla gruntów stanowiących sady
Wskaźniki dla innych rodzajów gruntów Dla gruntów stanowiących sady wskaźnik szacunkowy ustala się jak dla klasy gruntu, na którym został założony sad. Dla gruntów rolnych zabudowanych wskaźnik szacunkowy ustala się jak dla klasy I gruntu ornego. Dla gruntów stanowiących zadrzewienia śródpolne wskaźnik szacunkowy ustala się: a) jeżeli grunty są klasyfikowane – w wysokości 50% wskaźnika szacunkowego ustalonego dla odpowiedniej klasy gruntu ornego, z tym że dla klasy III i IV przyjmuje się wskaźniki gruntu ornego klasy IIIb i IVb; b) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy VI gruntu ornego. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1

80 a) jeżeli grunty są klasyfikowane - jak dla danej klasy gruntu;
Wskaźniki dla innych rodzajów gruntów Dla gruntów pod wodami stanowiącymi jeziora i inne zbiorniki niż stawy rybackie wskaźnik szacunkowy ustala się: a) jeżeli grunty są klasyfikowane - jak dla danej klasy gruntu; b) jeżeli grunty nie są klasyfikowane - jak dla klasy IV łąk i pastwisk trwałych. Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 Dla gruntów pod stawami rybackimi wskaźnik szacunkowy ustala się: a) jeżeli grunty są klasyfikowane - jak dla danej klasy gruntu; b) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy I łąk i pastwisk trwałych.

81 w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:
Metoda wskaźników szacunkowych gruntów. § 19. Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów uwzględnia się: w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cele rolne: położenie w stosunku do głównych dróg, 2. jakość dróg dojazdowych, 3. zagrożenie erozją Z katalogu OCHRONA GRUNTÓW – z pliku Ustawa z 3 lutego ’95 r. 1 4. kulturę rolną 5. trudność uprawy 6. wielkość zanieczyszczeń środowiska 7. występowanie urządzeń melioracyjnych 8. strukturę użytków gruntowych 9. występowanie infrastruktury utrudniającej agrotechnikę;

82 ZADANIE Nr 2 Określić wartość rynkową nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej przy wykorzystaniu metody korygowania ceny średniej. Opis nieruchomości: powierzchnia działki: 12,7000 ha Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w strefie określonej jako teren rolny otwarty /4d RO/. Lokalizacja ogólna: dobra Warunki terenowe: średnie Przydatność rolnicza działki - Wartość bonitacyjna: słaba

83 Dla potrzeb szacowania przyjęto następującą charakterystykę rynku w ramach poszczególnych cech rynkowych Cecha Ocena Opis cechy Wartość bonitacyjna słaba średnia dobra Cecha ta jest podstawowym kryterium określającym możliwości produkcyjne nieruchomości rolnych i uwzględnia takie ce­chy, jak: różnorodność rodzajów użytków gruntowych, różno­rodność utworów tworzących glebę i jej ożywiony charakter oraz występowanie gleb o różnej przydatności rolniczej Lokalizacja Cecha ta określa walory lub ewentualne utrudnienia w korzy­staniu z nieruchomości związane z ogólnie pojętą lokalizacją nieruchomości i uwzględnia następujące jej elementy położe­nie lokalizację szczegółową, dostępność, rozłóg, bezpośred­nie otoczenie. Warunki terenowe słabe średnie dobre Cecha ta określa takie walory lub ewentualne utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości jak: zagrożenie erozją, kulturę gleb, trudność uprawy, kamienistość, przebieg granic.

84 100% Wartość bonitacyjna 40% Lokalizacja 30% Warunki terenowe
OKREŚLENIE WAG CECH RYNKOWYCH Wagi cech rynkowych ustalono na podstawie preferencji nabywców oraz w oparciu o analizę rynku i wpływ poszczególnych cech rynkowych na cenę nieruchomości. L.p. Rodzaj cechy Waga cechy W% 1 Wartość bonitacyjna 40% 2 Lokalizacja 30% 3 Warunki terenowe 100% Trend czasowy na terenie lokalnego, rynku nieruchomości podobnych (pow. 5-20ha) kształtuje się na poziomie około 2,0% w stosunku miesięcznym.

85 skorygowana na datę wyceny z uwagi na trend czasowy w zł
Ip. pow. w ha Lokalizacja Wartość bonitacyjna Warunki terenowe Przeznaczenie w mpzp cena 1 ha skorygowana na datę wyceny z uwagi na trend czasowy w zł 1 1,2784 średnia słabe rolna 5 554 zł  2 13,2978 dobra średnie 5 794 zł 3. 11,0441 słaba 3 120 zł 4. 9,5248 4 214 zł 5. 12,01 2 974 zł 6. 13,62 4 093 zł 7. 2,3701 dobre 6 934 zł 8 8,8689 5 902 zł 9 36,3708 7 111 zł 10 15,5436 3 799 zł 11 8,5601 4 230 zł 12 7,26 4 440 zł 13 13,9098 6 300 zł

86 skorygowana na datę wyceny z uwagi na trend czasowy w zł
Ip. pow. w ha Lokalizacja Wartość bonitacyjna Warunki terenowe Przeznaczenie w mpzp cena 1 ha skorygowana na datę wyceny z uwagi na trend czasowy w zł 14 13,68 słaba słabe rolna 3 860 zł 15 10,3482 średnia 3 907 zł 16 1,14 dobra 7 429 zł 17 3,3386 4 645 zł 18 41,9252 średnie 19 0,99 7 440 zł 20 1,523 4 925 zł 21 3,7516 4 169 zł 22. 37,9223 4 276 zł 23. 43,0649 5 354 zł

87 Nieruchomości rolne sady

88 Plantacje kultur wieloletnich
Ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami art Plantacje kultur wieloletnich Przy określaniu wartości należy uwzględnić: 1.koszty założenia plantacji, Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. 2.koszty pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów, 3.utracone pożytki do końca pełnego plonowania 4.odpisy amortyzacyjne (za okres wykorzystany).

89 Plantacje kultur wieloletnich
1. Wartość plantacji kultur wieloletnich w zależności od celu wyceny może być określona łącznie z gruntem albo wycenie może podlegać odrębnie plantacja. Czas trwania plantacji kultur wieloletnich obejmuje okres od rozpoczęcia przygotowania gleby do końca okresu plonowania wraz z czasem likwidacji plantacji – usunięcia roślin i przywrócenia nieruchomości do stanu umożliwiającego dalsze rolnicze wykorzystanie. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

90 Plantacje kultur wieloletnich
2. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich jako części składowych nieruchomości gruntowych następuje przy zastosowaniu: podejścia porównawczego – gdzie wartość plantacji określana jest jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości z plantacją określoną w podejściu porównawczym a wartością rynkową podobnego gruntu, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe podejścia dochodowego - gdzie wartość plantacji określa się jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości obliczoną poprzez czynsze dzierżawne z nieruchomości z plantacją lub poprzez zastosowanie metody zysków, a wartością rynkową podobnego gruntu,

91 Plantacje kultur wieloletnich
3. W przypadku gdy przypisy szczególne tego wymagają lub zastosowanie wyżej wymienionych podejść jest niemożliwe określa się odrębnie wartość plantacji przy zastosowaniu określonych procedur w zależności od wieku plantacji. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

92 Plantacje kultur wieloletnich
4. Czas istnienia plantacji kultur wieloletnich można dla potrzeb wyceny podzielić, w zależności od jej wieku, na trzy okresy: okres założenia i pielęgnacji – trwający od rozpoczęcia prac agrotechnicznych do początku okresu plonowania, gdzie samodzielnie wartość plantacji można określić wyłącznie poprzez obliczenie kosztów odtworzenia, Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe okres plonowania gdzie samodzielnie wartość plantacji określić można poprzez zastosowanie podejścia mieszanego, okres likwidacji plantacji gdzie samodzielnie wartość plantacji określić można poprzez zastosowanie metody kosztów likwidacji.

93 Plantacje kultur wieloletnich
5. Przyjęcie zasady obliczenia kosztów odtworzenia dla wyceny plantacji dotyczy kosztów poniesionych nakładów i może mieć miejsce w przypadku wykonania zabiegów agrotechnicznych lub po posadzeniu roślin przed wejściem w plonowanie. Przy określaniu poziomu i wartości nakładów uwzględniać należy warunki racjonalnie prowadzonej gospodarki oraz faktycznie poniesione nakłady z uwzględnieniem ich jakości. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

94 Plantacje kultur wieloletnich
6. Przy zastosowaniu podejścia mieszanego wartość plantacji określa się jako sumę kosztów jej założenia i pielęgnacji do pierwszych zbiorów, oraz wartości utraconych pożytków od dnia na który określany jest stan plantacji, do końca okresu plonowania. Sumę tę pomniejsza się odpowiednio o zużycie – amortyzację wynikającą z okresu wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia w którym określany jest stan nieruchomości. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

95 Plantacje kultur wieloletnich
6. Wartość utraconych pożytków i poziom nakładów określa się biorąc w szczególności pod uwagę: (1) cechy roślin (gatunek, odmianę, poziom prowadzenia plantacji), (2) warunki glebowo-przyrodnicze, (3) koszty likwidacji plantacji, (4) wielkość i wartość pożytków, z uwzględnieniem warunków racjonalnie prowadzonej gospodarki oraz poziom faktycznie poniesionych nakładów przy racjonalnych kosztach, (5) dochód związany z gruntem i innymi urządzeniami. Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

96 Wycena roślin w zależności od fazy rozwojowej
Rodzaj roślin Faza rozwojowa Reguły wyceny Uprawy i zasiewy oraz kultury wieloletnie plonujące na koniec okresu uprawy 1. Okres uprawy (od rozpoczęcia prac do wysiewu) Koszty odtworzenia 2. Okres istnienia zasiewów a) Niemożliwe określenie przyszłych pożytków b)Możliwe określenie przyszłych pożytków Rynkowa wartość plonów z uwzględnieniem nie poniesionych nakładów kultury wieloletnie plonujące na koniec okresu uprawy 1. Okres założenia i pielęgnacji 2. Okres plonowania Koszty założenia i pielęgnacji oraz odpisy amortyzacyjne oraz wartość pożytków do końca ploniowania + koszty likwidacji plantacji 3. Okres likwidacji plantacji Ewentualna wartość drewna + koszty likwidacji +koszty doprowadzenia gruntu do użytkowania Z katalogu ROLNE – z pliku Stawki szacunkowe

97 G ·     Krzysztof Zmarlicki Określenie wartości roślin sadowniczych (na plantacjach towarowych) i upraw ogrodniczych (w ogrodach działkowych i przydomowych przy wywłaszczaniu nieruchomości. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna.

98 Wrs = Wb x Wbwb+ Wuk x Wbwuk
Wartość drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych wartość bieżąca rośliny X w wieku Y odszukana z tabel współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 61) Wartość rośliny sadowniczej Wrs = Wb x Wbwb+ Wuk x Wbwuk Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. wartość utraconych korzyści z rośliny X w wieku Y odszukana z tabel współczynnik oceny bonitacyjnej wartości utraconych korzyści, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 62)

99 Wartość utraconych korzyści
Wartość drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych Wiek w latach Wartość bieżąca Wartość utraconych korzyści 1 17,43 zł 37,64 zł 2 24,19 zł 36,19 zł 3 29,87 zł 34,66 zł 4 27,69 zł 33,05 zł 5 25,56 zł 31,37 zł 6 23,43 zł 29,59 zł 7 21,30 zł 27,74 zł 8 19,17 zł 25,78 zł 9 17,04 zł 23,73 zł 10 14,91 zł 21,58 zł 11 12,78 zł 19,32 zł 12 10,65 zł 16,95 zł 13 8,52 zł 14,46 zł 14 6,39 zł 11,84 zł 15 4,26 zł 9,09 zł 16 2,13 zł 6,21 zł 17 0,00 zł 3,18 zł Tabela 1. Wartość bieżąca i wartość utraconych korzyści drzewa jabłoni na podkładkach karłowych. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Wb i Wuk

100 Wartość drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych
współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 61) Wbwb Wbwb =średniej liczbie punktów za dwie cechy: stanowisko i stan zdrowotny = ½(Ps+Pz) Tabela 61 Punktacja cech określających wartość bieżącą roślin - wskaźnik oceny bonitacyjnej. Lp Cechy określające wartość bieżąca rośliny Ocena Ilość punktów 1. Stanowisko, warunki siedliskowe i glebowe b.dobra 1,4 dobra 1,0 Słaba 0,4 zła 0,2 2. Wskaźnik oceny stanu zdrowotnego 1,3 0,3 Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Przykładowo: stanowisko, warunki siedliskowe- ocena bardzo dobra- ilość punktów 1,4 stan zdrowotny-dobry- ilość punktów 1,0. Razem 2,4 ogólny wskaźnik bonitacyjny wynosi - 1,2

101 Wbwuk Wartość drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych
współczynnik oceny bonitacyjnej wartości utraconych korzyści, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 62) Wbwuk= liczbie punktów uzyskanych przydatność produkcyjną Tabela 62 Punktacja cechy określającej wartość utraconych korzyści z roślin - wskaźnik oceny bonitacyjnej. Tabela 62 Punktacja cechy określającej wartość utraconych korzyści z roślin - wskaźnik oceny bonitacyjnej. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Lp. Cechy określające wartość użytkową rośliny Ocena Ilość punktów 1. Przydatność produkcyjna odmiany, podkładka, b. wysoka 1,5 dobra 1,0 Słaba 0,5 zła 0,2 Lp. Cechy określające wartość użytkową rośliny Ocena Ilość punktów 1. Przydatność produkcyjna odmiany, podkładka, b. wysoka 1,5 dobra 1,0 Słaba 0,5 zła 0,2

102 Wro = Wb x Wbwb+ Wuk x Wbwuk
Wartość drzew i krzewów sadowniczych w ogrodach działkowych i przydomowych wartość bieżąca rośliny X w wieku Y odszukana z tabel współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 61) Wartość rośliny ogrodowej Wro = Wb x Wbwb+ Wuk x Wbwuk Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. wartość utraconych korzyści z rośliny X w wieku Y odszukana z tabel współczynnik oceny bonitacyjnej wartości utraconych korzyści, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 62)

103 Wartość utraconych korzyści
Ogródki działkowe i ogrody przydomowe Wiek w latach Wartość bieżąca Wartość utraconych korzyści 1 21,18 zł 63,58 zł 2 26,34 zł 61,93 zł 3 31,26 zł 60,19 zł 4 38,41 zł 58,37 zł 5 36,28 zł 56,46 zł 6 34,14 zł 54,45 zł 7 32,01 zł 52,35 zł 8 29,87 zł 50,13 zł 9 27,74 zł 47,81 zł 10 25,61 zł 45,37 zł 11 23,47 zł 42,81 zł 12 21,34 zł 40,12 zł Wartość bieżąca i wartość utraconych korzyści drzewa jabłoni na podkładkach karłowych. Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Wb i Wuk

104 Wprd = Wt x (Wbwb + Wbwuk)
Ogródki działkowe i ogrody przydomowe rośliny cebulowe, krzewy ozdobne i trawy współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 61) wartość pozostałych roślin: cebulowych, krzewów ozdobnych Z katalogu PLANOWANIE – z pliku Gospodarka Przestrzenna. Wprd = Wt x (Wbwb + Wbwuk) 2 wartość odszukana z tabeli (47-60) współczynnik oceny bonitacyjnej wartości utraconych korzyści, określony na podstawie wizji lokalnej (tabela 62)


Pobierz ppt "Nieruchomości rolne WYCENA Ryszard Cymerman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google