Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 01 kwietnia 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 01 kwietnia 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 I Ogólnokrajowa Konferencja w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01

2 Warszawa 01 kwietnia 2009 roku
„Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia „ Warszawa 01 kwietnia 2009 roku

3 Stan obecny informatyzacji, kierunki rozwoju Bogusław Pogorzelski

4 Wprowadzenie Proces reformy i informatyzacji administracji publicznej w sposób naturalny wpływa na tożsame procesy w sferze ochrony zdrowia, które są ustawicznie realizowane mimo licznych niepowodzeń i zahamowań. Jednym z celów szczegółowego omówienia zagadnienie procesu informatyzacji ochrony zdrowia na różnych jego poziomach, było przeprowadzenie badania w placówkach udzielających świadczeń medycznych w przedmiocie stosowania i wykorzystywania technologii IT. Kolejnym aspektem prowadzonej analizy było porównanie poniesionych nakładów na rozwój infrastruktury IT oraz wdrożenia tej technologii w Polsce i wybranych krajach EU. Nie bez znaczenia okazały się również towarzyszące tym wdrożeniom procesy legislacyjne, chociażby ustawa - Prawo zamówień publicznych i ustawa - Prawo normalizacji i wynikające z tego utrudnienia.

5 Wprowadzenie Proces reformy ochrony zdrowia jako składowa reformy sektora publicznego Proces informatyzacji ochrony zdrowia i jej integralność ze Strategią Kierunkową Rozwoju Informatyzacji Polski do roku 2013 Proces informatyzacji ochrony zdrowia i jej integralność ze Strategią Kierunkową Ochrony Kraju Proces informatyzacji ochrony zdrowia a „Prawo zamówień publicznych” oraz „Prawo normalizacji”

6 w informatyce medycznej
Definicje i pojęcia w informatyce medycznej System Informacyjny Informatyka Informatyzacja System Ochrony Zdrowia Informatyzacja, a proces legislacji, normalizacji i standaryzacji Relacje interpersonalne w procesie informatyzacji Potrzeby informacyjne, kompetencje decydentów w systemie zdrowotnym Oczekiwania, a rzeczywistość procesu informatyzacji Uwarunkowania i powiązania funkcjonalne

7 Normowanie w informatyce medycznej
Działalność normalizacyjna generalnie służy celom wynikającym z samej definicji normalizacji, czyli uzyskaniu optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Europejskie i Międzynarodowe Organizacje Certyfikujące  IQNet - Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących EAC - Europejska Akredytacja Jednostek Certyfikujących EOTC - Europejska Organizacja ds. Badań i Certyfikacji IAF - Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji EFQM - Europejska Fundacja Zarządzania przez Jakość ILAC - Międzynarodowa Współpraca w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów EAL - Europejska Akredytacja Laboratoriów ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna IEC - Międzynarodowa Komisja Elektroniczna CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektroniki ASTM - Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

8 Standardy stosowane w informatyce medycznej
W celu zagwarantowania udostępniania i wymiany danych na temat stanu zdrowia pacjenta koniecznym jest stworzenia standardu, do którego dostosują się strony wymieniające dokumentację elektroniczną. Do najważniejszych zstandardów zaliczamy: HL7 - standard wymiany danych w postaci tekstowej o zasięgu ogólnoświatowym EDIFACT - standard częściowo używany w Europie DICOM - standard wymiany danych zawierających obrazy medyczne

9 Standardy stosowane w informatyce medycznej
SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) Diseases/Diagnoses (choroby i diagnozy) Procedures (procedury) Topography (topografia) Morphology (morfologia) Function (funkcje) Living Organisms (organizmy żywe) Chemicals, Drugs & Biological Products (produkty chemiczne, biologiczne i leki) Physical Agents, Activities, and Forces (czynniki i oddziaływania fizyczne) Occupations (zawody) Social Context (kontekst socjalny) General Linkage/Modifiers (ogólne sprzężenia i modyfikatory)

10 Standardy stosowane w informatyce medycznej
Każde wydanie SNOMED CT zawiera rdzeń terminologii (koncepcje, opisy i relacje) Hasła dodatkowo wzbogacone są: prawie opisów z uwzględnieniem synonimów oraz około połączeń( relacji)

11 Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU
Nakłady w latach , w Unii Europejskiej i Polsce. Proporcje nakładów na IT (softwareproducts i services) w Niemczech i Polsce Nakłady na software ponad 20 krotnie wyższe w Niemczech Nakłady na usługi IT ponad 25 krotnie wyższe w Niemczech Populacja Niemiec 82,4 mln, populacja Polski 38,6 mln Relacje PKB per capita w USD za rok wyniósły odpowiednio 26214,12 : 9662,72.

12 Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

13 Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

14 Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

15 Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU
Wskaźnik konkurencyjności sektora IT w poszczególnych krajach UE rok 2008 1 Wielka Brytania 67,2 13 Włochy 45,6 2 Szwecja 66, Słowenia 45,5 3 Dania 65,2 15 Portugalia 42,2 4 Holandia 62,7 16 Węgry 40,6 5 Finlandia 61,5 17 Czechy 40,4 6 Irlandia 59,4 18 Słowacja 39,5 7 Austria 56,1 19 Polska 39,0 8 Niemcy 55,4 20 Grecja 38,2 9 Francja 54,3 21 Łotwa 38,1 10 Belgia 53,4 22 Litwa 37,1 11 Hiszpania 46,3 23 Rumunia 32,3 12 Estonia 45,7 24 Bułgaria 30,2 Planowane nakłady na technologię szerokopasmową IT przez EU w latach 2006 a 2015 mają wynieść 850 miliardów EURO.

16 Populacja i jej wpływ na proces informatyzacji

17 Wykorzystanie technologii IT w sektorze ochrony zdrowia
Cel badania Metodyka badania Wyniki Omówienie wyników Podsumowanie i wnioski

18 Wykorzystanie technologii IT - Cel
Ogólny cel badania - zakładał uzyskanie w miarę pełnej inwentaryzacji zasobów IT oraz zobrazowania stanu wdrożeń Systemów Informacyjnych i Narzędzi Informatycznych w sferze funkcjonalnej Systemu Ochrony Zdrowia   Szczegółowy cel badania - zakładał uzyskanie informacji odnośnie systemów ewidencji księgowej, systemów ewidencji i rozliczenia kosztów leków, systemów ewidencji i metodyki liczenia jednostkowych kosztów procedur medycznych, systemów ewidencji i metodyki liczenia jednostkowych kosztów leczenia pacjenta, metodykę realizacji kolejkowania pacjentów oczekujących na świadczenia oraz zbadania potrzeby i zasadności zmian w klasyfikacji ICD - IX - CM

19 Wykorzystanie technologii IT - Metodyka
Zakres tematyczny badania: Zakres informacji w obszarze ośrodków kosztów i metodyki liczenia Zakres informacji w obszarze potrzeb modyfikacji klasyfikacji ICD IX CM Zakres informacji w obszarze kolejkowania pacjentów na świadczenia Formuła pytań: Formuła pytań typu “otwartego” – czyli odpowiedzi na pytania w formie opisowej, Formuła pytań typy “zamkniętego” – gdzie ustalono udzielanie odpowiedzi w postaci oddzielnych załączników (w formie dokumentu tekstowego lub dokumentu elektronicznego) Formuła pytań typu “ zamkniętego” – gdzie udzielano odpowiedzi dokonując wyboru wśród przygotowanych opcji

20 Wykorzystanie technologii IT w - Metodyka
Typ i rodzaj wdrożonych systemów ” F-K ” Realizowane przez systemy funkcje Powiązania systemu ” F-K ” z innymi aplikacjami Metody realizacji rachunku kosztów Typ i rodzaj wdrożonych aplikacji ” Ruch chorych ” Realizowane przez aplikacje funkcje Powiązania aplikacji ”Ruch chorych ” z innymi aplikacjami Typ i rodzaj wdrożonych aplikacji ” Apteka ” Powiązania aplikacji ” Apteka ” z innymi aplikacjami

21 Wykorzystanie technologii IT - Metodyka
Analiza w zakresie podziału terytorialnego kraju Analiza w zakresie poziomu referencyjnego placówek Analiza w w zakresie formy własności placówek Analiza w zakresie wykorzystywanych aplikacji Analiza w zakresie kompleksowości użytkowanych aplikacji Analiza w ujęciu kompatybilności użytkowanych aplikacji Analiza w zakresie stosowania kierunkowych rozporządzeń MZ i OS

22 Wykorzystanie technologii IT - Wyniki

23 Wykorzystanie technologii IT - Wyniki
Procentowy udział placówek ogółem – uczestników auditu w poszczególnych województwach

24 Wykorzystanie technologii IT - Wyniki
Procentowy udział placówek publicznych – uczestników auditu w poszczególnych województwach

25 Wykorzystanie technologii IT - Wyniki
Procentowy udział placówek niepublicznych – uczestników auditu w poszczególnych województwach

26 Wykorzystanie technologii IT – Omówienie
Napływ wypełnionych ankiet z 467 placówek z ogólnej liczby 866 wysłanych zaproszeń, uzasadnia stwierdzenie mówiące o właściwej konstrukcji i zawartości informacyjnej ankiety. Poziom zwrotu wypełnionych ankiet powyżej 50 % świadczy o miarodajności wyników przeprowadzonego badania. SYSTEM F-K 339 placówek zadeklarowało posiadanie rachunku kosztów i nie przewiduje potrzeby jego 45 placówek zadeklarowało prowadzenie prawidłowego i pełnego rachunek kosztów 61 placówek zgłosiło potrzebę tworzenia nowych ośrodków kosztów 28 placówek wcale nie posiada aplikacji F-K

27 Wykorzystanie technologii IT – Omówienie
SYSTEM APTEKA 309 placówek zadeklarowało posiadanie aplikacji Apteka, z czego w 255 przypadkach jest to aplikacja wyodrębniona 133 placówki z grona respondentów deklaruje całkowity brak stosowania takiej aplikacji. SYSTEM GOSPODARKA MATERIAŁOWA 325 placówek zadeklarowało posiadanie aplikacji Gospodarka – Materiałowa, z czego w 235 przypadkach obejmuje całość gospodarki materiałowej, a w 90 placówkach aplikacja obejmuje tylko część gospodarki materiałowej 94 placówek wcale nie posiadałą aplikacji Gospodarka – Materiałowa

28 Wykorzystanie technologii IT – Podsumowanie
Zdefiniowanie pojęć podstawowych Systemu Informacyjnego Zdefiniowanie poziomów Systemu Informacyjnego z określeniem relacji i wymiany danych Zdefiniowanie pojęć i mechanizmów monitorowania Systemu Informacyjnego Zdefiniowanie pojęć i mechanizmów wspierających procesy decyzyjne w Systemie Informacyjnym Zdefiniowanie platformy softwarowej i hardwarowej narzędzi informatycznych

29 Wykorzystanie technologii IT – Podsumowanie
wykorzystywanie narzędzi typu CASE, EDI oraz workflow wykorzystywanie mechanizmów umożliwiających walidację przetwarzanych danych występowanie grup inwestorskich wykorzystywanie wspólnej platformy hardwarowej i softwarowej wykorzystywanie narzędzi do procesowego zarządzania

30 Kierunki rozwoju informatyki w ochronie zdrowia
Telemedycyna Telechirurgia Teleradiologia Ratownictwo medyczne Telekonsultacje Telewizyty domowe Monitorowanie pacjentów w domu Zdalne diagnozowanie Rehabilitacja poszpitalna w domu

31 Kierunki rozwoju informatyki w ochronie zdrowia - zastosowanie
Urządzenia dostępowe MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO POZIOMU DOSTĘPU

32 Wnioski ogólne

33 Wnioski ogólne Czy system(y) Informacyjny(e) - (Informatyczny(e))
w pełni powinna realizować relacje zgodnie z diagramem?


Pobierz ppt "Warszawa 01 kwietnia 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google