Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Dr Wojciech M.BANASIEWICZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Dr Wojciech M.BANASIEWICZ"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Dr Wojciech M.BANASIEWICZ
e-LOGISTYKA Opracowanie: Dr Wojciech M.BANASIEWICZ

2 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
O informacji mówimy, gdy mamy na myśli wynik uporządkowania, przeanalizowanych danych, czyli surowych nie poddanych analizie liczb i faktów dotyczących zjawisk lub wydarzeń. w Słowniku Wyrazów Obcych: powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie; informacja naukowa- dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie; każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia automatyczne, mogą bardziej sprawnie, celowo działać.” [1] [1] Słownik wyrazów obcych pod red. B. Pakosz, E. Sobol, C. Szkiłądź, M. Zagrodzka Wydawnictwo PWN Warszawa dr Wojciech M .Banasiewicz

3 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
Informację charakteryzują ściśle określone cechy, a mianowicie: informacja nie ma właściciela, ale ma autora; każdy jest równy wobec informacji; dostęp do informacji jest wyznacznikiem wolności; informacja to towar; informacja tworzy wiedzę; naturalnym środowiskiem informacji jest sieć; sieć jest nową formą organizacji społecznej; sieć jest nową platformą aktywności życiowej ludzi, gospodarczej, kulturalnej, handlowej, naukowej; dr Wojciech M .Banasiewicz

4 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
Omawiając zagadnienie informacji możemy wyróżnić takie kategorie ekonomiczne jak: produkcja informacji, konsumpcja informacji, popyt na informację, podaż informacji, rynek informacyjny, cena informacji, wartość informacji, zasoby informacyjne, efektywność ekonomiczna informacji. dr Wojciech M .Banasiewicz

5 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
W rozważaniach o logistyce nieodzowne jest przyjęcie precyzyjnej definicji informacji gospodarczej. Niestety nie ma takiej, którą można przyjąć za powszechnie obowiązującą. Najczęściej posiłkujemy się metodą opisową (kontekstową) np.: informacja gospodarcza to wszelka informacja o systemach, procesach i zdarzeniach zachodzących w gospodarce jako systemie społeczno-ekonomicznym (kryterium zakresu przedmiotowego informacji); informacja gospodarcza to wszelka informacja służąca aktywnie ekonomicznym podmiotom (ludziom, przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym) do podejmowania decyzji gospodarczych (kryterium użytkownika informacji); informacja gospodarcza to wszelka informacja wykorzystywana do sterowania procesami lub systemami gospodarczymi (kryterium użytkownika informacji); informacja gospodarcza to informacja obiegająca w systemach gospodarczych, niezbędna do istnienia i funkcjonowania (kryterium funkcji w systemie ekonomicznym); informacja gospodarcza to informacja to informacja powodująca skutki ekonomiczne (kryterium efektu informacji w systemie ekonomicznym). dr Wojciech M .Banasiewicz

6 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
… „informacją gospodarczą jest wszelka informacja, która spełnia przynajmniej jeden z poniżej podanych warunków: Przedmiotem informacji gospodarczej są obiekty, procesy, zdarzenia, czyli zjawiska gospodarcze. Podmiotem informacji gospodarczej, czyli użytkownikiem, jest podmiot aktywny ekonomicznie, to znaczy prowadzący działalność gospodarczą, podejmujący decyzje ekonomiczne, będący obiektem oddziaływań o charakterze ekonomicznym innych podmiotów społecznych lub gospodarczych. Informacja gospodarcza jest wyrażona w języku ekonomicznym. Informacja gospodarcza powoduje skutki o charakterze gospodarczym. Informacja gospodarcza to wszelka informacja stanowiąca integralną część systemu gospodarczego.” [*] [*] Józef Oleński „Ekonomika Informacji” PWE Warszawa 2001 dr Wojciech M .Banasiewicz

7 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
Informacje wykorzystuje się do tworzenia wiadomości, które charakteryzują się czterema zasadniczymi funkcjami: informacyjną, decyzyjną, sterowania, konsumpcyjną. dr Wojciech M .Banasiewicz

8 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
Z ekonomicznego punktu widzenia proces powstania informacji możemy rozpatrywać pod kątem: kosztu informacji, ceny informacji, podaży informacji, wartości informacji. dr Wojciech M .Banasiewicz

9 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
„Informacja, na rynku, występuje jako wyrób (goods) informacyjny lub jako usługa (services) informacyjna.(…) Wyrobem informacyjnym (w sensie używanym w systemie rachunków narodowych SNA/ESA) jest skończony zbiór informacji odwzorowany w określonym języku na względnie trwałym, wydzielonym, identyfikowalnym nośniku materialnym informacji. Typowe najczęściej występujące wyroby informacyjne to książki, czasopisma, kasety i płyty kompaktowe z zarejestrowanymi informacjami, a także obrazy, fotografie, przestrzenne pomoce naukowe. Przedmiot będący wyrobem informacyjnym jest determinowany nie przez treść informacji, lecz przez nośnik materialny informacji. Informacja jako wyrób ma swoją specyfikę odróżniającą ją od innych wyrobów materialnych” [*] [*] Józef Oleński „Ekonomika Informacji” PWE Warszawa 2001 dr Wojciech M .Banasiewicz

10 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
Fazy procesu informacji: generowanie informacji (produkcja) gromadzenie informacji (zbieranie) przechowywanie informacji (pamiętanie, archiwizowanie, magazynowanie) przekazywanie informacji (transmisja) przetwarzanie informacji (przekształcanie, transformacja) udostępnianie informacji (upowszechnianie) interpretacja informacji (translacja na język użytkownika) wykorzystywanie informacji (użytkowanie) Procesy i systemy informacyjne w gospodarce są badane, projektowane i eksploatowane głównie przez informatyków. dr Wojciech M .Banasiewicz

11 e-LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI
„Koordynacja informacji to kompleks działań służących zapewnieniu odpowiedniej jakości informacji w systemie, a w szczególności: integralność kompletność ciągłość porównywalność dokładność aktualność transparentność dostępność zgodność z obowiązującymi standardami językowymi, metodycznymi, technicznymi i prawnymi” [*] [*] Józef Oleński „Ekonomika Informacji” PWE Warszawa 2001 dr Wojciech M .Banasiewicz

12 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
Im dokładniejsza informacja tym wyższa jej jakość a zatem i efekt działania podjętego na podstawie informacji będzie bardziej skuteczny i pewny. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem jakości informacji wzrasta także koszt jej uzyskania. Istotne jest także by nie zgubić się w natłoku mało istotnych informacji, które mogą przysłonić rzeczywisty obraz sytuacji. dr Wojciech M .Banasiewicz

13 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
W zarządzaniu logistyką pojawia się bardzo duża ilość danych dotyczących: * lokalizacji klienta, * wielkości zamówienia, * lokalizacji zakładów produkcyjnych, składów i centrów dystrybucyjnych, * kosztów transportu z każdego składu, czy zakładu produkcyjnego do każdego klienta, * dostępnych przewoźników i poziomu oferowanych przez nich usług, * lokalizacji dostawców, * poziomu zapasów utrzymywanych aktualnie w każdym składzie i centrum dystrybucyjnym dr Wojciech M .Banasiewicz

14 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
przepływ dóbr NADAWCA ODBIORCA przepływ informacji „Przepływy informacyjne tworzą „układ nerwowy” logistyki umożliwiający efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi oraz sprawne sterowanie procesami transportu, magazynowania i wytwarzania, opierając się na decyzjach menedżerskich podejmowanych na podstawie przesłanej informacji. Nie bezpodstawnie zatem, infor-mację uważa się za „katalizator zarządzania”- czynnik, który scala funkcje zarządzania i warunkuje jego skuteczność oraz traktuje się ją jako czynnik produkcji, na równi z siłą roboczą, ziemią, kapitałem i przedsiębiorczością.”[*] [*] „Kompendium wiedzy o logistyce” pod red. E. Gołembskiej PWN Warszawa-Poznań 2002 dr Wojciech M .Banasiewicz

15 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
Bez względu na to jaki stopień skomplikowania wykazuje system informacji musi on łączyć: przedsiębiorstwo z klientami, dostawcami, odbiorcami. główne działy funkcjonowania przedsiębiorstwa takie jak: księgowość, marketing, produkcja itp. różne sfery działań logistycznych np.: obsługa klienta, transport, magazynowanie, realizacja zamówień itd. dr Wojciech M .Banasiewicz

16 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
Ze względu na złożoność procesu logistycznego i na dużą ilość działań wymagających wzajemnej koordynacji przedsiębiorstwo dąży do tworzenia logistycznego systemu informacji- LIS (Logistics Information System ). Jego główną rolą jest gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępniania informacji w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji menedżerskich. LIS posiada zatem dwie podstawowe funkcje: obsługa klienta i komunikacja zorientowana na doskonalenie relacji klient- dostawca; planowanie i sterowanie związane z wyprzedzaniem w czasie wymagań klientów i monitorowaniem przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu [*] [*] „Kompendium wiedzy o logistyce” pod red. E. Gołembskiej PWN Warszawa-Poznań 2002 dr Wojciech M .Banasiewicz

17 INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
Głównymi cechami jakie powinien posiadać logistyczny system informacyjny są: niezawodność; wydajność; elastyczność; otwartość; efektywność. Oznacza to, że system ten musi udostępniać wiarygodne i pewne informacje, po których podjęta decyzja i jej skutki przyniosą zaplanowany efekt. Wydajność i efektywność oznacza ni mniej ni więcej jak opłacalność ekonomiczną korzystania z systemu. Koszty ponoszone na system nie mogą być wyższe jak wartość uzyskana dzięki niemu. Elastyczność zapewnia stały rozwój i postęp np.: technologiczny co usprawnia pracę systemu i umożliwia realizację kolejnej cechy jaką jest otwartość, czyli możliwość przyłączana do niego innych systemów przedsiębiorstwa a także swobodne łączenie się z systemami innych przedsiębiorstw. Niewątpliwie wszystkie te cechy posiadają systemy skomputeryzowane i dlatego tylko takie wykorzystuje się w logistyce, jest to rozwiązane optymalne, gdyż umożliwia współpracę wielu jednostek w różnych miejscach. dr Wojciech M .Banasiewicz

18 Sieci teleinformatyczne Klienci i partnerzy EDI
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny DECYZJE I STEROWANIE Inny system dosta-rczający cennych informacji potrze-bnych także w procesie logistycz-nym to tzw. MIS czyli Marketing Information System. Swą budową przy-pomina on LIS-a z tym że jego główną funkcją jest działal-ność marketingowa. LOGISTYCZNY SYSTEM INFORMACJI Magazynowanie Produkcja Transport Sieci teleinformatyczne Klienci i partnerzy EDI Położenie taboru i ładunku GPS Klienci MIS dr Wojciech M .Banasiewicz

19 LIS to cztery podsystemy:
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny LIS to cztery podsystemy: podsystem zbierania danych- z różnych źródeł; podsystem analizy danych zajmujący się filtrowaniem danych i ich przetwarzaniem, procedurami oceny i prezentacji; podsystem gromadzenia danych w bazy danych oraz posiadający mechanizmy wyszukiwania danych; podsystem wspomagania decyzji- bazy danych, bazy wiedzy, modele analityczne, mechanizm wnioskujący. dr Wojciech M .Banasiewicz

20 Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych:
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: zagadnienie make or buy; planowanie produkcji, a w tym kształtowanie się asortymentu, planowanie zagospodarowywania hali produkcyjnej, kształtowanie przepływów materiałowych, szeregowanie zadań na maszynach produkcyjnych, minimalizacja zapasów produkcyjnych w toku; planowanie zaopatrzenia surowcowego, w tym wybór dostawcy, prognozowanie podaży, planowanie możliwości substytucji materiałów i podzespołów; obsługa klienta w tym określanie potrzeb i wymagań klientów; prognozowanie wielkości popytu – w zakresie czasowym i przestrzennym; planowanie dystrybucji, w tym planowanie kanałów dystrybucji; planowanie rozmieszczenia baz magazynowych, w tym określenie ich wielkości i liczby; gospodarka magazynowa, w tym planowanie zagospodarowania magazynu, planowanie przyjęć i wydań, planowanie alokacji zapasów; sterowanie zapasami, w tym określenie bezpiecznego poziomu zapasów; modelowane sieci dystrybucyjnej, w tym lokalizacja centrów logistycznych baz magazynowo- transportowych, węzłów transportowych, kształtowanie połączeń transportowych między nimi.; formowanie ładunków w tym rozmieszczanie towarów w jednostkach ładunkowych; zarządzanie transportem, w tym kształtowanie struktury własności taboru, wybór gałęzi transportu i przewoźnika; zarządzanie taborem transportowym, w tym przyporządkowanie taboru do zleceń przewozowych i załóg do taboru; planowanie przewozów, w tym planowanie rozwozu ładunku i jego kompletowania, planowanie przemieszczeń. dr Wojciech M .Banasiewicz

21 Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych:
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: zagadnienie make or buy; planowanie produkcji, a w tym kształtowanie się asortymentu, planowanie zagospodarowywania hali produkcyjnej, kształtowanie przepływów materiałowych, szeregowanie zadań na maszynach produkcyjnych, minimalizacja zapasów produkcyjnych w toku; planowanie zaopatrzenia surowcowego, w tym wybór dostawcy, prognozowanie podaży, planowanie możliwości substytucji materiałów i podzespołów; obsługa klienta w tym określanie potrzeb i wymagań klientów; ………. dr Wojciech M .Banasiewicz

22 Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: ......
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: ...... prognozowanie wielkości popytu – w zakresie czasowym i przestrzennym; planowanie dystrybucji, w tym planowanie kanałów dystrybucji; planowanie rozmieszczenia baz magazynowych, w tym określenie ich wielkości i liczby; gospodarka magazynowa, w tym planowanie zagospodarowania magazynu, planowanie przyjęć i wydań, planowanie alokacji zapasów; sterowanie zapasami, w tym określenie bezpiecznego poziomu zapasów; …. dr Wojciech M .Banasiewicz

23 Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: ….
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Logistyczny System Informacyjny Najczęściej spotykane aplikacje systemów logistycznych: …. modelowane sieci dystrybucyjnej, w tym lokalizacja centrów logistycznych baz magazynowo-transportowych, węzłów transportowych, kształtowanie połączeń transportowych między nimi; formowanie ładunków w tym rozmieszczanie towarów w jednostkach ładunkowych; zarządzanie transportem, w tym kształtowanie struktury własności taboru, wybór gałęzi transportu i przewoźnika; zarządzanie taborem transportowym, w tym przyporządkowanie taboru do zleceń przewozowych i załóg do taboru; planowanie przewozów, w tym planowanie rozwozu ładunku i jego kompletowania, planowanie przemieszczeń. dr Wojciech M .Banasiewicz

24 System taki nazywa się EDI  elektroniczna wymiana danych.
INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO ELEKTRONICZNA WYMIANA DOKUMENTACJI Naturalną konsekwencją rozwoju technologii i przechowywania informacji o towarach w formie elektronicznej jest stworzenie systemu przepływu dokumentów za pośrednictwem komputerów. System taki nazywa się EDI  elektroniczna wymiana danych. EDI jest skrótem od angielskich słów Electronic Data Interchange, dr Wojciech M .Banasiewicz

25 DOSTAWCA KLIENT DANE PODSTAWOWE TRANSAKCJE HANDLOWE RAPORTY
Wymiana komunikatów EDI między partnerami handlowymi DOSTAWCA KLIENT DANE PODSTAWOWE informacja adresowa katalog/cennik TRANSAKCJE HANDLOWE prośba o ofertę potwierdzenie zamówienia zmiana w zamówieniu instrukcja transportowa awizo wysyłki potwierdzenie dostawy faktura informacja o podatkach awizo przelewu RAPORTY harmonogram dostaw raport o zapasach raport o sprzedaży komunikat kontrolny komunikat ogólny dr Wojciech M .Banasiewicz

26 e-LOGISTYKA systemy kodowania
Duża różnorodność towarów oraz (stale powiększająca się) rozległość systemu logistycznego „wprowadziła” system znakowania towarów i ich automatycznej identyfikacji. Polega on na „automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej informacji, dokonywanym w systemie komputerowym przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych (czytników), przy wykorzystaniu bazy danych o tych obiektach.” [*] [*] „Kompendium wiedzy o logistyce” pod red. E. Gołembskiej PWN Warszawa-Poznań 2002 dr Wojciech M .Banasiewicz

27 e-LOGISTYKA systemy kodowania
automatyczna identyfikacja towarów może odbywać się na podstawie: kodu kreskowego; ścieżki magnetycznej (magnetic stripe) fal radiowych (RFID- Radio Frequency Identification); rozpoznawanie znaków (OCR- Optical Character Recognition); rozpoznawania obrazu (vision system). dr Wojciech M .Banasiewicz

28 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
e-procurement (elektroniczne zakupy) Wszędzie tam, gdzie popyt spotyka się z podażą przy wykorzystaniu Internetu, mówi się o elektronicznych rynkach (e-marketplaces). Elektroniczne rynki mogą dotyczyć usług i produktów. Mogą być to rynki wertykalne (jeden sektor) lub horyzontalne (ogólny dostęp). dr Wojciech M .Banasiewicz

29 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
e-procurement (elektroniczne zakupy) c.d. Każde przedsiębiorstwo może także na w swoich stronach stworzyć elementy elektronicznych rynków z informacjami o poszukiwanych towarach lub usługach. Można także organizować elektroniczne przetargi zakupu lub po prostu dokonywać zakupów przez Internet. Ocenia się, że skumulowane oszczędności wynikające z elektronicznych zakupów osiągają nawet 50%. Oczywiście wysokie koszty opracowania i wdrożenia modułu e-procurement powodują, że jeszcze długo firmy trwać będą przy tradycyjnych metodach zakupu. Duże oszczędności przynoszą one tylko w globalnych koncernach. dr Wojciech M .Banasiewicz

30 NOWA EKONOMIA /New Economy/
Wizja rynku, w którym wszystkie transakcje odbywają się przy użyciu środków elektronicznych, głównie Internetu. Przyczółkami Nowej Ekonomii są platformy B2B i witryny B2C. Warunkami koniecznymi dla jej rozwoju są: wysokoprzepustowe łącza internetowe, wzrost świadomości przedsiębiorców, przyzwyczajenie do korzystania z Internetu oraz przekonanie o bezpieczeństwie transakcji prowadzonych online. dr Wojciech M .Banasiewicz

31 Co to jest Nowa Ekonomia?
Pojecie Nowa Ekonomia narodziło się stosunkowo niedawno i nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Coraz więcej osób jednakże zgadza się z poglądem, że rozwój i rozprzestrzenianie się technologii teleinformatycznych zmienia w sposób gruntowny teorię i praktykę w takich dziedzinach, jak biznes, zarządzanie, ekonomika i marketing. dr Wojciech M .Banasiewicz

32 Co to jest Nowa Ekonomia?
"Wszystko co myśleliśmy, że wiemy o biznesie, jest poddawane w wątpliwość" pisał Robert D.Hof. Mr. Hof nie jest odosobniony w tym poglądzie. Wydaje się też, że Nowa Ekonomia, jak każda chyba rewolucja, nie przybrała jeszcze ostatecznego kształtu. Można nawet wątpić, czy w ogóle przyjmie ona kiedykolwiek jakąś ostateczną formę. Wszak ciągła innowacja jest jedną z jej najbardziej podstawowych cech charakterystycznych. dr Wojciech M .Banasiewicz

33 Co to jest Nowa Ekonomia?
Takie terminy jak telepraca, portal, marketing wirusowy, globalizacja, efekt sieciowy, e-handel, wirtualna korporacja, prawo Moora, wchodzą na stałe do słownika świata biznesu. Określenia te powstały w celu opisania tego nowego środowiska prowadzenia działalności gospodarczej. Oznaczają one zjawiska, które już zostały uchwycone w aparat pojęciowy. Wiele innych zjawisk oczekuje jeszcze na odpowiednie terminy pozwalające nazwać ich istotę. dr Wojciech M .Banasiewicz

34 Co to jest Nowa Ekonomia?
Pomimo tego, już dziś można wyodrębnić pewne elementarne cechy tego nowego paradygmatu, w który wchodzi gospodarka światowa: informatyzacja, globalizacja, łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich, suwerenność klientów oraz kluczowa rola wiedzy. dr Wojciech M .Banasiewicz

35 Co to jest Nowa Ekonomia?
Technologie teleinformatyczne stanowią szkielet i podstawę Nowej Ekonomii. Systemy informatyczne stosowane są w biznesie od długiego czasu, dotąd służyły one jednak głównie usprawnieniu dotychczasowych praktyk. Dopiero włączenie ich w zintegrowaną, globalną sieć tworzy nową jakość. Od dawna też przedsiębiorstwa, szczególnie te największe, prowadziły operacje na międzynarodową skalę. Relatywnie niskie koszty internetowej infrastruktury umożliwiają obecnie podjecie takich operacji znacznie większej ilości firm, nawet tych najmniejszych - jednoosobowych. Bogactwo informacji i łatwość dokonywania zakupów w Sieci dają klientom nieznaną dotąd siłę. Wiedza może rozprzestrzeniać się błyskawicznie, na duże odległości dzięki coraz tańszej i coraz powszechniejszej infrastrukturze teleinformatycznej. dr Wojciech M .Banasiewicz

36 Co to jest Nowa Ekonomia?
Ekonomia jest jednym z aspektów życia społecznego. Społeczeństwa zaś istnieją dzięki komunikacji. Wszak nasz gatunek nosi przydomek sapiens. W historii ludzkości postęp i wzrost ekonomiczny wynikał z wytworów ludzkiego umysłu i innowacji technologicznych. Dostęp do informacji i wiedza o tym co ta informacja oznacza stanowi podstawę rozwoju, również ekonomicznego. Zmiany w stosowanych nośnikach komunikacji powodują daleko idące przemiany cywilizacyjne. Wynalazek pisma stworzył starożytne imperia, wynalazek druku dał ludzkości renesans, państwa narodowe i krajowe rynki. Media elektroniczne wprowadzają nas w globalna wioskę, w której każdy jest sąsiadem każdego i w której możemy komunikować się ze sobą interaktywnie. Nowa Ekonomia jest więc próbą opisania tych aspektów życia w globalnej, interaktywnej wiosce, które odnoszą się do prowadzenia działalności gospodarczej. dr Wojciech M .Banasiewicz

37 Co to jest Nowa Ekonomia?
Do niedawna informacja płynęła w zasadzie tymi samymi kanałami i w tym samym tempie co jej materialne nośniki - a więc stosunkowo powoli i w sposób linearny, z punktu A do punktu B. Wynalazek mikroprocesora i połączenie niezliczonych mikroprocesorów w globalną sieć sprawia, że informacja oddziela się od nośników materialnych i zaczyna przepływać we wszystkich kierunkach, z tak duża prędkością, że, podobnie jak elektryczność, bardziej jest niż wędruje. dr Wojciech M .Banasiewicz

38 Co to jest Nowa Ekonomia?
Nowa Ekonomia nie niweluje ludzkich potrzeb materialnych. Jednakże wartość rynkowa produktów zawsze łączyła się z informacją zawartą w samych produktach, jak też informacji o produktach - metodach ich wytwarzania, potrzebach klientów, etc. Rozwijające się nośniki teleinformatyczne pozwalają na znacznie szersze wykorzystywanie dostępności informacji dla celów biznesowych. Pojawia się nawet cała gama wirtualnych dóbr i usług, które nie istnieją w przestrzeni fizycznej, a pomimo tego niejednokrotnie są bardzo wysoko wyceniane przez mechanizmy rynkowe. dr Wojciech M .Banasiewicz

39 Co to jest Nowa Ekonomia?
Nowa Ekonomia opisuje nowe środowisko biznesu, w którym informacja i wiedza, dzięki technologiom teleinformatycznym, stają się podstawowym motorem rozwoju ekonomicznego, jak też podstawowym kryterium przesądzającym o biznesowym sukcesie lub porażce jednostek, firm, regionów i całych gospodarek. Informacja i wiedza tworzą wartość dodaną, podnoszą wydajność i efektywność gospodarowania. dr Wojciech M .Banasiewicz

40 Co to jest Nowa Ekonomia?
W chwili obecnej najważniejszym czynnikiem w tej grze jest Internet. Każda technologia łączy się z pewnymi uwarunkowaniami i możliwościami. Technologie i zastosowania Internetu otwierają nowe możliwości interakcji pomiędzy konsumentami, firmami i partnerami handlowymi. Relatywnie niskie koszty, rozpowszechnienie i otwarty charakter Internetu pozwalają zakładać, że już wkrótce stanie się on podstawowym narzędziem komunikacji biznesowej. Każda firma, nawet jeżeli nie ma swojej strony internetowej, powinna wziąć pod uwagę to nowe medium komunikacji, jako bardzo ważny czynnik w konkurencyjnej strategii i taktyce. Błędem jednak byłoby przypuszczenie, że same inwestycje w stacje komputerowe i internetową domenę przyniosą firmie efekty w postaci wzrostu wydajności, ekonomiki gospodarowania, zwiększenia przychodów i zysku. Internetowa infrastruktura to jedynie narzędzie łączące ze sobą ludzkie umysły. Jakość i wysiłek tych umysłów, wspomaganych interaktywnymi mediami, może dopiero przynieść pożądane owoce. dr Wojciech M .Banasiewicz

41 NOWA EKONOMIA Pojęcie nowej ekonomii, traktowane jako synonim gospodarki elektronicznej, zdobywa coraz większą popularność. W literaturze, ogłoszeniach i w życiu codziennym coraz częściej spotykamy się z rzeczownikami poprzedzonymi literką "e", dotyczącymi problematyki gospodarczej. Prefiks ten ma oznaczać nowatorskie podejście do problemu. Oprócz licznych zwolenników takiej praktyki istnieją również jej przeciwnicy, którzy uważają, że jest to nadużycie, gdyż brakuje symptomów, które zmieniałyby podstawowe, ukształtowane prawa ekonomii. dr Wojciech M .Banasiewicz

42 NOWA EKONOMIA Ekonomia jest nauką społeczną, która zajmuje się problematyką związaną z podejmowaniem decyzji dotyczących sposobów zaspokajania nieograniczonych potrzeb społeczeństwa w sytuacjach niedoboru środków, takich jak: ziemia, siła robocza, kapitał i przedsiębiorczość. Dla zaspokojenia tych potrzeb, a więc dla stawienia czoła problemowi niedoboru, stosowane są różne procedury, które pozwalają na podjęcie decyzji dotyczących alokacji tych środków. dr Wojciech M .Banasiewicz

43 NOWA EKONOMIA Jak piszą H. Landreth i D. Colander [*], nowoczesna teoria ekonomiczna zajmuje się badaniem, w jaki sposób współczesne społeczeństwo stawia czoło problemom wynikającym ze zjawisk względnego niedoboru. Mechanizmem rozwiązywania problemu niedoboru we współczesnym świecie jest rynek W nowoczesnej myśli ekonomicznej wyróżnia się najczęściej dwa jej podstawowe rodzaje: mikroekonomię, która rozpatruje kwestie alokacji i podziału, makroekonomię, a więc kwestie stabilności i wzrostu. [*] Landreth H., Colander D.C., "Historia myśli ekonomicznej", PWN, Warszawa 1998. dr Wojciech M .Banasiewicz

44 NOWA EKONOMIA Problemy alokacji to zagadnienia dotyczące tego, co i jak produkować. Problemy podziału to: jak dochód podzielić między członków społeczeństwa? jak w podstawowe zasady ekonomii wpisuje się nowa ekonomia? i co właściwie oznacza ten termin? Bo jeżeli przyjmiemy, że jest nowa ekonomia, to jest też stara lub tradycyjna ekonomia i tylko ci, którzy zajmują się nową ekonomią, są nowocześni, a pozostali to tradycjonaliści. W tym względzie nie ma jednoznaczności. Środowiska praktyków, związanych z technologią informacyjną, lansują termin "nowa ekonomia" jako coś nowego i rewolucyjnego. Używając określeń reengineringu uważają, że pod wpływem internetowej globalnej pajęczyny dokonały się rewolucyjne zmiany i na fundamentach tradycyjnej ekonomii powstała nowa nauka. Środowiska akademickie uważają, że na naszych oczach dokonuje się następny etap rozwoju nauk ekonomicznych. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnej powstały nowe narzędzia, które bardzo dobrze wpisują się w istniejącą teorię ekonomii i mają związki zarówno z makroekonomią, jak i mikroekonomią. dr Wojciech M .Banasiewicz

45 NOWA EKONOMIA Na czym polega istota nowej ekonomii? Jest to zarządzanie informacją, w tym zarządzanie wiedzą. Dzięki technologii informacyjnej i sieciom komputerowym działamy w cyberprzestrzeni, gdzie czas przesyłania informacji i proces podejmowania decyzji jest bardzo krótki. W konsekwencji problemy niedoboru rozwiązywane są zarówno za pomocą powstałej nowej formy rynku, czyli rynku elektronicznego, jak też nowej formy organizacji, czyli organizacji wirtualnych. Charakterystyce obu tych elementów poświęcona będzie dalsza część wykładu. dr Wojciech M .Banasiewicz

46 Model gospodarki elektronicznej od infrastruktury do ekstrastruktury
NOWA EKONOMIA Model gospodarki elektronicznej od infrastruktury do ekstrastruktury źródło: Jerzy Kisielnicki, Zdzisław Szyjewski dr Wojciech M .Banasiewicz

47 NOWA EKONOMIA Ekonomia zajmuje się wydarzeniami w realnym świecie. W "Historii myśli ekonomicznej" H. Landreth i D. Colandera piszą, że najnowszą myśl ekonomiczną można scharakteryzować jako kierunek, w którym teraźniejszość należy rozumieć na podstawie analizy przeszłości. Przedstawiciele Nowej Ekonomii uważają, że obecne tendencje w ekonomii można scharakteryzować jako zrozumienie teraźniejszości na podstawie wiedzy o przewidywanej przyszłości. We współczesnej ekonomii znany jest termin "nowoczesna ekonomia". Obejmuje ona między innymi takie kierunki, jak: monetaryzm, ekonomia matematyczna, statystyka i ekonometria. Można więc założyć, że użycie terminu "nowa ekonomia" jest zasadne. Landreth H., Colander D.C., "Historia myśli ekonomicznej", PWN, Warszawa 1998. dr Wojciech M .Banasiewicz

48 NOWA EKONOMIA Zmieniające się środowisko prowadzenia działalności gospodarczej zmusza do większego wysiłku intelektualnego i nowych metod prowadzenia tej działalności. Podstawowe prawa ekonomiczne nie zmieniły się, ale zmiany otoczenia gospodarczego są tak istotne, że zasadne jest mówienie o nowej ekonomii. Źródłem tych fundamentalnych zmian jest technologia informacyjna. Porównuje się wynalazek maszyny parowej do wynalazku komputera. Maszyna parowa była praprzyczyną istotnych zmian w gospodarowaniu, wykorzystanie komputera i technologii informatycznych również powoduje zasadnicze zmiany w gospodarowaniu i ekonomii. Nie następują one nagle, ale stale zmieniające się środowisko - szczególnie rozwój Internetu - powoduje przyspieszenie zmian w sposobie gospodarowania. dr Wojciech M .Banasiewicz

49 NOWA EKONOMIA technologie informatyczne
Zastosowanie komputera w działalności gospodarczej umożliwia operowanie na większych zasobach informacyjnych oraz wspomaga i zwiększa efektywność procesów gospodarczych przez przyspieszenie procedur i podniesienie jakości operacji. Dopiero sieć komputerowa i wynikające z jej zastosowania nowe możliwości powodują skokowy przyrost zmian w procesach gospodarczych. Źródłem zmian w procesie gospodarowania jest rozwój komunikacji [*]. Po etapach handlu żywnością, surowcami i usługami, obserwujemy obecnie etap rozwoju informatyki i sieci komputerowych wraz z metasiecią, jaką jest Internet, gdzie przedmiotem handlu staje się informacja. [*] W. Cellary, "Elektroniczny biznes - nowa gospodarka w mat. konf. Gospodarka elektroniczna w Polsce", Wiosenna Szkoła PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Międzyzdroje 2000. dr Wojciech M .Banasiewicz

50 NOWA EKONOMIA technologie informatyczne
Jakie różnice decydują o nowych warunkach gospodarowania? Rozwój Internetu i jego dynamika były zaskoczeniem dla wszystkich. Odnotowujemy dalszy dynamiczny wzrost liczby użytkowników, mimo okresowych załamań wynikających z osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Umiędzynarodowienie życia gospodarczego i globalizacja rynku stają się faktem, który nie może pozostać bez wpływu na procesy gospodarcze. Sytuacja taka powoduje "...że pojęcia i kategorie ekonomiczne, właściwe klasycznej ekonomii narodowo-państwowej, w coraz mniejszym stopniu pozwalają na zrozumienie i skuteczne oddziaływanie na współczesne procesy życia gospodarczego. Jest to jedna z podstawowych słabości współczesnej ekonomii". [*] [*] "Przedsiębiorstwo przyszłości", praca zbiorowa pod red. W. Grudzewskiego oraz I. Hejduka, Difin, Warszawa, 2000. dr Wojciech M .Banasiewicz

51 NOWA EKONOMIA technologie informatyczne
Fenomen Internetu wynika z oczekiwań społecznych, co obrazuje rysunek. Ze strony klientów obserwujemy zapotrzebowanie na większą wygodę w korzystaniu z zasobów. Tempo życia zmusza nas do dokonywania zakupów w nietypowych dla handlu godzinach, często w dni wolne od pracy lub w późnych godzinach nocnych. Klient chciałby mieć możliwość łatwego i szybkiego korzystania z pełnej oferty w danym asortymencie, nie ograniczonej jedynie do zawartości półek sklepu. Nowe kanały dystrybucji towaru to uniezależnienie się od sklepu znajdującego się w najbliższym otoczeniu klienta. Szeroki zakres oferty handlowej to kolejny wymóg klienta, który nie chciałby tracić czasu na odwiedzanie różnych sklepów w celu dokonania różnych zakupów. Oczywistym oczekiwaniem wszystkich klientów jest niska cena kupowanych towarów. Oczekiwania te są częściowo realizowane przez supermarkety, co wyraża się wzrostem zainteresowania klientów dokonywaniem zakupów właśnie tam. Handel elektroniczny potęguje zalety korzystania z zakupów w supermarkecie. Mówi się, że Internet to jeden wielki supermarket obejmujący cały świat. dr Wojciech M .Banasiewicz

52 NOWA EKONOMIA technologie informatyczne
Ze strony dostawców obserwujemy dążenie do eliminowania wszelkich barier. Bariery wynikają ze zbyt dużej odległości od klienta, uwarunkowań środowiskowych (wynikających z uregulowań prawnych czy zwyczajowych, takich jak ograniczenie handlu w niedziele lub restrykcje w handlu alkoholem w niektórych krajach), czy wreszcie bariery celne i podatkowe. Stałym dążeniem dostawców jest globalizacja rynku, która gwarantuje obniżenie kosztów i wzrost obrotów. Globalizacja to nie tylko dostęp do większej liczby klientów, ale również szerszy krąg partnerów biznesowych, co zwiększa konkurencyjność i skutkuje niższymi kosztami produkcji. Szerszy krąg klientów i partnerów biznesowych to większa innowacyjność gospodarowania. Obniżkę kosztów uzyskuje się również przez centralizację niektórych procesów i dobrze byłoby, aby centralizacja nie skutkowała obniżeniem jakości dla części klientów. dr Wojciech M .Banasiewicz

53 NOWA EKONOMIA technologie informatyczne
Internet wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom zarówno ze strony klientów, jak i dostawców. Komunikacja w warunkach sieci komputerowej jest łatwiejsza i szybsza, gwarantuje dostępność większej liczby odbiorców informacji. Stąd duża popularność Internetu w obszarze reklamy i marketingu. Dzięki ułatwionej komunikacji można nawiązywać współpracę z większą liczbą partnerów, co dotychczas było uwarunkowane odległością. Dostępność partnerów w działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu nie uwzględnia problemu odległości, a jedynie dostępność sieci i wspólny interes gospodarczy. Partnerem biznesowym w Internecie może być tak samo firma z drugiej strony ulicy, jak również z odległego kraju. W tradycyjnej gospodarce odległość od potencjalnego partnera biznesowego wyznaczała często zakres współpracy lub decydowała o jej braku. Jest to istotne novum w zwieraniu aliansów biznesowych. dr Wojciech M .Banasiewicz

54 NOWA EKONOMIA handel elektroniczny
Przedmiotem handlu w dobie Internetu staje się informacja. Dotychczas w celu zdobycia informacji trzeba było kupić jej nośnik. Była to gazeta, papier, abonament telewizyjny lub radiowy albo jakiś inny nośnik, na którym była zapisana poszukiwana informacja. Nie ma prostych metod selekcjonowania i nabywania wybranej informacji bez zakupu nośnika, na którym ta informacja jest przekazywana. Internet łamie ten paradygmat tradycyjnego handlu. Można nabyć wyselekcjonowaną informację nie kupując nośnika, na którym jest dostarczana. Jakie procesy biznesowe składają się na handel? Oto one: promocja i marketing, zamówienie, płatność, dostawa. dr Wojciech M .Banasiewicz

55 NOWA EKONOMIA handel elektroniczny
Korzystając z Internetu mamy do dyspozycji globalny rynek obejmujący swym zasięgiem cały świat. Powoduje to, że nasza oferta handlowa jest stale dostępna dla milionów użytkowników sieci. Tradycyjna reklama głosi, że sklep jest czynny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W Internecie jest to standard. Reklamy sklepów internetowych głoszą, że gdy ty idziesz spać, miliony twoich klientów właśnie się budzą. Jest to istotna zmiana w dostępie do rynku klientów, co wpływa nie tylko na obroty sklepu, ale również na ofertę towarów. Łatwy i globalny dostęp do informacji handlowej zwiększa siłę oddziaływania, o czym przekonali się liczni dostawcy, którzy coraz chętniej korzystają z udogodnień Internetu. dr Wojciech M .Banasiewicz

56 NOWA EKONOMIA handel elektroniczny
Analogiczne korzyści przyciągają licznych klientów, dla których szczególnie atrakcyjne jest to, że sklep jest czynny w dogodnej dla nich porze dnia i nocy. Oferta nie jest ograniczona do półki sklepowej odwiedzanego sklepu, ale na odległość "kliknięcia" mamy możliwość korzystania z zasobów sklepów odległych w sensie geograficznym. dr Wojciech M .Banasiewicz

57 NOWA EKONOMIA handel elektroniczny
Kolejnym atutem sklepu internetowego jest szeroka oferta produktów (związanych z poszukiwanym towarem) i automatyzacja oferty (wynikająca z komputerowej analizy dokonanych wcześniej zakupów). Dodatkową atrakcję stanowi prosty sposób składania zamówienia, które sprowadza się do jednego kliknięcia po dokonaniu wyboru towarów wcześniej oglądanych i włożonych do elektronicznego koszyka. W praktyce dość często kupujemy stały zestaw towarów, nieznacznie modyfikując skład pakietu lub liczbę produktów. Zamówienie jest w dużej części generowane automatycznie, na podstawie informacji zapisanych w bazie danych podczas poprzedniej transakcji. Płatność za wybrany zestaw towaru również może być zrealizowana przez sieć komputerową. dr Wojciech M .Banasiewicz

58 NOWA EKONOMIA handel elektroniczny
Problemem, który stanowi dość istotną barierę rozwoju płatności bezgotówkowych przez Internet, jest bezpieczeństwo transakcji. Prawne usankcjonowanie podpisu elektronicznego da nowe możliwości, znacznie zwiększające bezpieczeństwo transakcji sieciowych. Handel elektroniczny ma obecnie liczne wady, które są sukcesywnie usuwane. Atrakcyjność procedur i inne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej będą powodowały, że taka formuła handlu stanie się naturalna. dr Wojciech M .Banasiewicz

59 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Stosowanie technologii informatycznych zmienia procesy wytwarzania. W niektórych obszarach, jak chociażby finanse, systemy komputerowe są już normalnością, z którą się oswoiliśmy i nie wyobrażamy sobie innego sposobu pracy. Inne obszary komputerowego wspomagania procesu wytwarzania są na różnych etapach rozwoju. Stosuje się wiele możliwości - od wspomagania jedynie wybranych fragmentów tego procesu do stosowania zintegrowanych systemów informatycznych. dr Wojciech M .Banasiewicz

60 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Komunikacja handlowa jest coraz częściej wspomagana przez procedury elektronicznej wymiany danych. Praktyką staje się postrzeganie działalności organizacji jako procesu. Business Proces Reengineering (BPR) jest stosowany przez firmy w celu zwiększenia konkurencyjności rynkowej. dr Wojciech M .Banasiewicz

61 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Dostosowywanie przedsiębiorstwa do procesowego postrzegania własnej działalności może być efektywnie wspomagane przez systemy informatyczne. Takie traktowanie firmy pozostaje w sprzeczności z hierarchicznymi strukturami zarządzania i wymaga znacznie głębszego rozpoznania realizowanych w niej procesów. Zupełnie innego wymiaru nabiera problem relacji między firmą a jej klientami*. Działania procesowe są ukierunkowane na stabilizację. Procesowo są obsługiwane sytuacje rutynowe, realizowane wielokrotnie, powtarzalne. Realizacja rutynowego procesu ma ściśle zdefiniowaną metodę wykonania ciągu czynności, wielokrotnie sprawdzoną w codziennym działaniu. [*] Bill Chambers, Richard Medina, Kelley West, "Customer Relationship Management, The New Battlefield for Workflow", Document World, AIIM International, July/August 1999, volume 4. dr Wojciech M .Banasiewicz

62 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Informatyczna obsługa procesu sprowadza się do automatyzacji procesu informacyjnego i przetwarzania dokumentów powstających w celu realizacji kolejnych czynności procesowych*. Rysunek będący ilustracją procesu informacyjnego określa, jakie dokumenty powstają i jak będą przetwarzane na konkretnych stanowiskach. * Zdzisław Szyjewski, "Automatyzacja procesów biznesowych - terminologia i klasy-fikacje", Informatyka 1/99. dr Wojciech M .Banasiewicz

63 NOWA EKONOMIA e-logistyka
W systemie informatycznym, wspomagającym ten proces, można zapisać, jakie działania należy wykonać na każdym stanowisku, przez które przepływa dokument. Wynikiem tych działań mogą być nowe dokumenty, a już istniejące mogą być rozmnażane lub archiwizowane. Czynności te, typowe dla procesów biurowych, nie wymagają specjalnej aktywności ludzkiej. Wykonywane są komputerowo w takiej liczbie i jakości, aby gwarantować sprawne przeprowadzenie procesu. dr Wojciech M .Banasiewicz

64 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Proces informacyjny Proces realny Procesy biznesowe w firmie można zautomatyzować, definiując automatyczną strukturę generowania i obiegu dokumentów dr Wojciech M .Banasiewicz

65 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Automatyzacja prac biurowych zwalnia pracownika z wykonywania prostych czynności, a zarazem ułatwia obsługę dokumentów i przeprowadzanie na nich działań. Warunkiem poprawnej realizacji automatycznego przepływu dokumentów jest jednoznaczne opisanie drogi przepływu i specyfikacji czynności, wykonywanych na dokumencie, w powiązaniu ze stanowiskami, przez które dokument powinien przechodzić. Informatyczna obsługa dokumentów jest nie tylko sprawniejsza i szybsza, ale również znacznie oszczędniejsza jeśli chodzi o wykorzystanie nośnika. Stale rosnące zużycie papieru staje się problemem międzynarodowym. Statystyki wskazują na dynamiczny przyrost zużycia papieru. W przypadku stosowania systemu informatycznego obsługującego proces informacyjny, wykorzystywany jest dokument elektroniczny, znacznie oszczędniejszy w użytkowaniu i bardziej podatny na procedury przetwarzania, takie jak kopiowanie, wyszukiwanie czy archiwizowanie*. * Zdzisław Szyjewski, "Zarządzanie dokumentami w mat. konf. Systemy informacji zarządczej. Efekty wdrożeń projektów celowych", "Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Ciechocinek, 1999. dr Wojciech M .Banasiewicz

66 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Zarządzanie tradycyjnym procesem produkcyjnym sprowadzało się do budowy hierarchicznych struktur organizacyjnych z wieloma poziomami szczebli zarządzania. Hierarchiczna dekompozycja wynikała z możliwości komunikacyjnych i panowania nad skomplikowanym procesem produkcji. Dzięki obecnym możliwościom komunikacji naturalne jest spłaszczenie struktur organizacyjnych. Coraz większą popularność zdobywają organizacje wirtualne, powstające w celu przeprowadzenia pojedynczych transakcji. dr Wojciech M .Banasiewicz

67 ANALIZA SWOT DLA TWORZENIA WO
Mocne strony – S Duża elastyczność działania, większa niż organizacji tradycyjnej Duża szybkość realizacji transakcji w porównaniu z większością organizacji tradycyjnych Prowadzenie wspólnej polityki w zakresie działania organizacji Obniżenie kosztów realizacji transakcji w stosunku do jej realizacji w organizacji tradycyjnej Obniżenie nakładów inwestycyjnych na rozwój organizacji Zmniejszenie do koniecznego minimum prawnej obsługi transakcji Słabe strony – W Konieczność posiadania technologii informacyjnej, która umożliwia realizację transakcji, a w tym globalnej sieci dużych baz danych Zaufanie do wszystkich organizacji współpracujących w ramach wirtualnych organizacji Możliwość udziału organizacji niekompetentnych i niesprawdzonych Brak wzorców postępowania Szansa - O Szybkie reakcje na pojawienie się tzw. niszy Realizacja transakcji mimo barier prawnych i organizacyjnych Wnoszenie do wspólnej wirtualnej organizacji najlepszych i najbardziej profesjonalnych cech każdego z partnerów Możliwość zastosowania najbardziej nowoczesnych metod i technik zarządzania Możliwość współpracy takich partnerów, którzy w organizacji tradycyjnej nie współpracowali ze sobą W powiązaniach informacyjnych nie występują celne granice państwowe Zagrożenia – T Niewydolność urządzeń komputerowych przejawiająca się tym, że obecnie większość z nich nie jest przystosowana do transmisji danych multimedialnych Brak uregulowań prawnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw, wchodzących w skład organizacji wirtualnych, i ich odpowiedzialności względem siebie oraz przed klientami Brak przygotowania firm i klientów do korzystania z organizacji wirtualnych Brak zwierzchnictwa i związany z tym brak koordynacji realizacji transakcji NOWA EKONOMIA dr Wojciech M .Banasiewicz

68 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Pojęcie "organizacja wirtualna" jest rozumiane w różnych aspektach. Jest to zupełnie nowy typ organizacji, który mógł powstać dzięki rozwojowi technologii informacyjnej, a zwłaszcza dzięki funkcjonowaniu globalnych sieci informacyjnych i dużych baz danych. Ta „nowa forma” jest także odpowiedzią na wymagania wolnego rynku i konieczność dostosowania się do jego konkurencyjności. Organizacja wirtualna jest jednym z najbardziej istotnych elementów nowej ekonomii. dr Wojciech M .Banasiewicz

69 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Pojęcie organizacji wirtualnej nie doczekało się dotychczas ogólnie akceptowanej definicji. Jej wirtualny charakter wyznacza charakterystyka własności, a nie cechy fizyczne. W literaturze spotyka się następujące określenia wirtualnej organizacji. „Czasowa sieć niezależnych przedsiębiorstw (dostawców, klientów, nawet wcześniejszych konkurentów) połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umiejętności i kosztów dostępu do nowych rynków”. * „Sztuczny twór, który ze względu na maksymalną użyteczność dla klienta i opierając się na indywidualnych kompetencjach bazowych realizuje integrację niezależnych przedsiębiorstw w procesach (łańcuchowych) kreowania produktów, nie wymagając dodatkowego nakładu na koordynację oraz nie uszczuplając przez swoją wirtualność znaczenia klienta”.** * Davidow W., Malone M., "The Virtual Corporation, HarperBusiness", NJ, 1999 ** Scholzch Ch.;"Virtuelle Unternehmen - Organisatorische Revolution mit Strategischer Implikation", Management & Computer, 2/1996. dr Wojciech M .Banasiewicz

70 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Organizacja wirtualna jest tworzona na zasadzie dobrowolności, a jej uczestnicy wchodzą ze sobą w różnego typu związki w celu realizacji wspólnego celu. Uczestnictwo w organizacji nie wymaga zawarcia formalnych umów cywilnoprawnych. Czas trwania związku jest ustalany przez tworzących organizację. Decyzję o jej likwidacji lub rekonstrukcji może podjąć każdy uczestnik, który pierwszy uzna, że istnienie tego związku jest dla niego niekorzystne. Organizacja wirtualna działa w tak zwanej cyberprzestrzeni, która powoduje, że okres trwania tego związku może być bardzo krótki, podobnie jak czas realizacji zadań. dr Wojciech M .Banasiewicz

71 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Terminu "organizacja wirtualna" używamy w dwóch znaczeniach: organizacji, która spełnia wymienione wcześniej zadania i realizuje postawione przed nią cele; modelu, który pozwala na doskonalenie umiejętności menedżerskich, a tym samym rozwijanie przedsiębiorczości. dr Wojciech M .Banasiewicz

72 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Wpływ organizacji wirtualnej na przedsiębiorczość jest oczywisty, ponieważ jej stworzenie i uzyskanie statusu przedsiębiorcy jest bardzo proste. … wystarczy "siedzieć w domu i z sześcioma komputerami sterować działalnością wartą 10 miliardów dolarów". Wprawdzie to efektowne stwierdzenie jest nieco przesadne, ale praktyka wykazuje, że aby zostać przedsiębiorcą w modelu organizacji wirtualnej, wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu i taką wiedzę, której nie ma konkurencja. dr Wojciech M .Banasiewicz

73 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Analiza nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ponoszonych na utworzenie i funkcjonowanie organizacji wirtualnej oraz tradycyjnych organizacji ujawnia, że wielkości te kształtują się odmiennie w organizacji tradycyjnej i w nowej ekonomii. Charakterystyczną cechą organizacji wirtualnej jest możliwość uzyskania przychodów w bardzo krótkim czasie po uruchomieniu działalności. To teoria. W praktyce czas ich uzyskania jest jednak dłuższy i, podobnie jak w organizacjach tradycyjnych, zależy od zaistnienia organizacji na rynku. Badając funkcjonujące organizacje, wyodrębniono za pomocą analizy strategicznej SWOT te czynniki, z których istnieniem należy się liczyć, tworząc organizację wirtualną. dr Wojciech M .Banasiewicz

74 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Decyzja dotycząca tworzenia tradycyjnej organizacji wiąże się z optymalną wielkością wyrobu. I tu, podobnie jak w przypadku nakładów inwestycyjnych, mamy do czynienia z nieco inną sytuacją w organizacjach tradycyjnych i w nowej ekonomii. Analizując jednostkowe koszty wytwarzania produktu w organizacji tradycyjnej można określić optimum, czyli taką wielkość produkcji, w przypadku której koszty jednostkowe są minimalne. W wypadku organizacji wirtualnej ilość produktu nie ma wpływu na optymalną wielkość produkcji. Zależy ona tylko od przedsiębiorczości, a jednostkowy koszt wytwarzania może się stale zmniejszać. dr Wojciech M .Banasiewicz

75 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Wielowątkowe obserwowanie otoczenia gospodarczego jest efektywnie wspomagane przez technologię informatyczną. Oczywiście technologia informatyczna nie jest panaceum na wszystkie problemy. Zarządzający musi w dalszym ciągu wiedzieć, jakie wskaźniki ma obserwować i jakie wartości stanowią zagrożenie i zmuszają do podejmowania działań zapobiegawczych. Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zmiany środowiska gospodarczego, zupełnie nowe zachowania rynkowe - to tylko niektóre różnice pomiędzy tradycyjnym stylem gospodarowania a tym, co jest nazywane nową ekonomią. Zmiany te są możliwe i równocześnie wymuszane przez coraz szersze stosowanie technologii informatycznych. Liczne zależności i wzajemne związki w gospodarce zmuszają do systemowego postrzegania zachodzących zjawisk. Technologia informatyczna efektywnie wspomaga takie zachowania gospodarcze. Prowadzenie przedsiębiorstwa można porównać do prowadzenia samolotu, którego pilot musi z należytą uwagą równocześnie obserwować wiele wskaźników, obrazujących zmiany parametrów lotu. Koncentracja na jednym parametrze, na przykład na wskaźniku wysokości, bez kontrolowania zachowań wskaźnika obrotów silnika czy ilości paliwa, doprowadziłaby do katastrofy. Zarządzający przedsiębiorstwem także musi koncentrować uwagę na wielu parametrach gospodarczych równocześnie. Skupianie się na zaopatrzeniu materiałowym bez analizowania kosztów, zatrudnienia, badań rynku, też może prowadzić do katastrofy gospodarczej firmy. dr Wojciech M .Banasiewicz

76 NOWA EKONOMIA e-logistyka
Obecnie siła oddziaływania zmian technologicznych jest już tak znacząca, że nie można poprzestać na kosmetycznej modyfikacji stosowanych procedur i metod działania. Technologia informatyczna wprowadza tak istotne zmiany w działalności gospodarczej, że modyfikacja sposobu działania jest niezbędna. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zmiany te mają różne natężenie, ale wszędzie są odczuwalne. Zmiany środowiska prowadzenia działalności wymuszają zmianę metod i powodują nowe zachowania, zmierzające do zwiększenia wydajności i poprawy jakości realizowanych procesów. Tendencja tych zmian wydaje się stała i zmusza do modyfikacji zachowań wszystkich osób działających w handlu, produkcji, usługach i wszystkich innych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Oddziaływanie to jest więc powszechne. dr Wojciech M .Banasiewicz

77 w dobie e-biznesu Tradycyjna gospodarka, oparta na skali produkcji i fascynacji wysoko wydajną techniką, ustępuje miejsca rozwiązaniom zapewniającym wzrost różnorodności oferty i szybkości realizacji zamówienia (rys.1). Konkurowanie w obecnych czasach nie jest możliwe bez umiejętności radzenia sobie z procesami globalizacji, szerokiego zastosowania informatyki i uzyskania wysokiej elastyczności. Niedoceniany jeszcze 10 lat temu Internet, staje się niejednokrotnie jedyną szansą istnienia przedsiębiorstwa. Gospodarka elektroniczna obejmowała swoim zasięgiem pod koniec 2001 roku blisko 460 mln. ludzi na całym świecie. dr Wojciech M .Banasiewicz

78 w dobie e-biznesu Rys.1: cykl życia w „starej” i „nowej” gospodarce („stara ekonomia”, „nowa ekonomia”) dr Wojciech M .Banasiewicz

79 w dobie e-biznesu Szeroko rozumiany e-biznes wywiera coraz większy wpływ na strategie konkurowania przedsiębiorstw. W sensie operacyjnym mogą one przyjmować cechy eSCM (electronic Supply Chain Management – elektronicznego Zarządzania Łańcuchem Dostaw), ściśle związanego z zastosowaniem Internetu dr Wojciech M .Banasiewicz

80 w dobie e-biznesu Podstawowymi elementami eSCM są:
eHandel – sprzedaż produktów indywidualnym klientom za pośrednictwem Internetu, eProdukcja – wsparcie produkcji materialnej przedsiębiorstwa przez outsourcing i wymianę informacji w zintegrowanych systemach informatycznych współpracujących jednostek, eLogistyka – koordynowanie i integracja działań logistycznych za pośrednictwem Internetu, ePlanowanie – współpraca w planowaniu na każdym odcinku łańcucha dostaw, odbywająca się poprzez Internet, eZaopatrzenie – pozyskiwanie towarów i usług przy użyciu elektronicznych katalogów zamieszczanych w Internecie, eProjektowanie – wspólne prowadzenie prac nad nowościami przez kilku partnerów przy użyciu Internetu w celu szybszego wprowadzania produktów na rynek. dr Wojciech M .Banasiewicz

81 w dobie e-biznesu Zastosowanie eSCM stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw. W przypadku eSCM mamy do czynienia z pewną wartością dodaną, efektem synergicznym połączenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania z ich elektronizacją. dr Wojciech M .Banasiewicz

82 Dzięki eSCM uzyskuje się m.in.:
w dobie e-biznesu Dzięki eSCM uzyskuje się m.in.: usprawnienie kontaktów z klientami, dostawcami i siecią sprzedaży, obniżenie kosztów operacyjnych, obniżenie kosztów obsługi przed- i posprzedażnej, skrócenie czasu reakcji na zmiany popytu rynkowego, wzrost lojalności klientów przez zacieśnianie współpracy, obniżenie kosztów sprzedaży dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji, zwiększenie dostępności produktów. dr Wojciech M .Banasiewicz

83 w dobie e-biznesu Procedura zwiększania konkurencyjności
Praktyczne zachowania przedsiębiorstw, pozwalają na określenie procedury podnoszenia konkurencyjności łańcucha dostaw. Bazuje ona na koncepcji koła PDCA Deminga i szerokim zastosowaniu informatyki: Identyfikacja pozycji konkurencyjnej i czynników konkurencyjności firmy. Ekonomizacja działalności podstawowej – realizowana najczęściej drogą outsourcingu. Informatyzacja wybranych obszarów działalności. Ocena wdrożonych rozwiązań i ich usprawnianie. dr Wojciech M .Banasiewicz

84 w dobie e-biznesu Identyfikacja pozycji konkurencyjnej i czynników konkurencyjności firmy Blisko 70% badanych firm prowadzi badania swojej pozycji w stosunku do konkurentów (benchmarking). Za podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej uznają one czynniki wymienione w tabeli 1 dr Wojciech M .Banasiewicz

85 ZASADNICZA PRZEWAGA KONKURENCYJNA FIRMY
w dobie e-biznesu Tab.1. Przewaga konkurencyjna ZASADNICZA PRZEWAGA KONKURENCYJNA FIRMY % ODPOWIEDZI Szybkość i elastyczność działania 100,0 Wysoka jakość produktów 85,7 Renoma firmy 81,0 Sieć i system sprzedaży 71,4 Nowoczesny produkt 57,1 Niskie ceny wyrobów 19,0 dr Wojciech M .Banasiewicz

86 w dobie e-biznesu Dążąc do osiągnięcia właściwej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poświęcają szczególną uwagę następującym parametrom obsługi logistycznej klienta. wielkość dostawy, cykl realizacji zamówienia, % niezrealizowanych zamówień, % opóźnionych zamówień, % reklamacji i % zwrotów, rabaty / upusty, warunki płatności (terminy), koszty realizacji dostaw dr Wojciech M .Banasiewicz

87 Ekonomizacja działalności podstawowej – outsourcing
w dobie e-biznesu Ekonomizacja działalności podstawowej – outsourcing Obserwacje badawcze związane z procesami zachodzącymi w polskich przedsiębiorstwach na przełomie ostatnich 5 lat, potwierdzają pewne pozytywne tendencje zmian w ich łańcuchach dostaw, przejawiające niejednokrotnie cechy eSCM. dr Wojciech M .Banasiewicz

88 do tych cech eSCM należą:
w dobie e-biznesu do tych cech eSCM należą: zerwanie kontaktów z wcześniejszym kooperantem (dostawcą), przejęcie (zorganizowanie) nowych kanałów dystrybucji, nawiązanie kooperacji z nowym dostawcą (ew. odbiorcą), wprowadzenie na rynek nowego wyrobu, zmiany (spłaszczanie) struktury organizacyjnej, likwidacja przestarzałej produkcji oraz technologii. dr Wojciech M .Banasiewicz

89 produkcji podzespołów,
w dobie e-biznesu Restrukturyzacja i wywoływane nią zmiany w funkcjonowaniu łańcucha logistycznego ankietowanych przedsiębiorstw, miały swój wyraz także w postaci ich „odchudzania”. W odpowiedziach dotyczących korzystania z usług firm zewnętrznych, najczęściej wymieniano obszary: spedycji i transportu, magazynowania, produkcji podzespołów, usług konsultingowych (badanie metod pracy, opracowywanie programów restrukturyzacji, wycena środków trwałych, ugody bankowe, doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne, itp.), badań rynku i prognozowania popytu na wyroby, zbytu (dystrybucji) wyrobów. dr Wojciech M .Banasiewicz

90 Informatyzacja wybranych obszarów działalności
w dobie e-biznesu Informatyzacja wybranych obszarów działalności Jednocześnie przedsiębiorstwa coraz szerzej korzystają z systemów informatycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż podstawowy nacisk kładziony jest na następujące obszary (w kolejności od najbardziej do najmniej zinformatyzowanych): dr Wojciech M .Banasiewicz

91 administracja (finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe),
w dobie e-biznesu administracja (finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe), zarządzanie zapasami / gospodarka materiałowa, sieci komputerowe, • sterowanie komputerowe pracą maszyn i urządzeń, zintegrowany system zarządzania produkcją typu MRP II, elektroniczna wymiana dokumentów handlowych (EDI), Internet, zintegrowany system przygotowania i realizacji produkcji oraz obsługi klienta (typu CALS), FDC/BDE – automatyczna identyfikacja i zbieranie danych (kody kreskowe, terminale przenośne itp.), sterowane komputerowo magazyny wysokiego składowania, zarządzanie taborem transportowym i przewozami. dr Wojciech M .Banasiewicz

92 Ocena wdrożonych rozwiązań i ich usprawnianie
w dobie e-biznesu Ocena wdrożonych rozwiązań i ich usprawnianie W hierarchii ważności czynników procesu obsługi klienta, szczegółowo analizowanych po dokonaniu usprawnień, najczęściej wymieniane są: dr Wojciech M .Banasiewicz

93 2. ze strony przedsiębiorstwa:
w dobie e-biznesu 1. ze strony klienta: o stałość klienta (tj. systematyczny napływ zleceń produkcyjnych dla przedsiębiorstwa), o możliwość wspólnego ustalenia wielkości zamówienia, o warunki płatności dogodne dla przedsiębiorstwa, o wymagania jakościowe stawiane przez klienta, 2. ze strony przedsiębiorstwa: o konieczność terminowej realizacji zamówienia klienta, o dążenie do uzyskania wysokiej jakości produktów, o ścisłe przestrzeganie wielkości zamówienia, o upusty, rabaty oraz inne formy promocji sprzedaży. dr Wojciech M .Banasiewicz

94 w dobie e-biznesu Wtórne działania usprawniające funkcjonowanie łańcucha dostaw najczęściej oparte są na dążeniu do poprawy standardów obsługi klienta. Badane firmy wprowadzają głównie korekty procesowe umożliwiające poprawę standardów wymienionych w tabeli 2. dr Wojciech M .Banasiewicz

95 STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA STOSOWANE JAKO KRYTERIUM
w dobie e-biznesu Tab.2 Standardy obsługi klienta – kryteria usprawnień łańcucha dostaw STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA STOSOWANE JAKO KRYTERIUM % ODPOWIEDZI Krótki cykl realizacji zamówienia 100,0 Stały kontakt z klientem Czas cyklu dostawy nie dłuższy niż „X” dni 85,7 Wygoda klienta (elastyczny system obsługi) Dogodne terminy i warunki płatności 81,0 Znaczenie klienta (wyższy poziom obsługi Niski procent uszkodzeń w transporcie 38,1 Procent prawidłowo zrealizowanych zamówień Akceptacja zwrotów w ciągu „X” dni 23,8 dr Wojciech M .Banasiewicz

96 w dobie e-biznesu Co prawda wyniki zrealizowanych badań nie upoważniają do jednoznacznego stwierdzenia, że systemy eSCM są w pełni stosowane przez polskie przedsiębiorstwa, ale z całą pewnością można stwierdzić, że niektóre elementy tych systemów stały się dla nich codzienną praktyką. dr Wojciech M .Banasiewicz

97 w dobie e-biznesu Stwierdzenie to dotyczy: •eHandlu – realizowanego najczęściej w postaci fragmentarycznej, przez umożliwienie potencjalnym klientom zapoznawania się z ofertą firmy na jej stronie WWW, •eProdukcji – polegającej (w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa) na zastosowaniu maszyn sterowanych numerycznie, informatycznych systemów zarządzania produkcją, systemów elektronicznej identyfikacji produktów itp., •ePlanowania – realizowanego najczęściej przy użyciu systemów komputerowych (własnych lub specjalistycznych) opartych na koncepcjach MRP lub MRP II, •eZaopatrzenia – wykorzystującego efekty ePlanowania i ograniczanego z reguły do utrzymywania łączności elektronicznej z dostawcami dr Wojciech M .Banasiewicz

98 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
e-manufacturing (elektroniczna produkcja) E-manufacturing daje możliwość przejrzystości danych produkcyjnych (planowanie i status produkcji) dla partnerów handlowych. Klient może dowiedzieć się, czy jego zamówienie właśnie zostało wyprodukowane, czy czeka jeszcze w kolejce do produkcji, a dostawca zdobyć informacje o tym, jak przebiega produkcja i czy surowce (komponenty) będą potrzebne we wskazanym w zamówieniu terminie. dr Wojciech M .Banasiewicz

99 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
Istnieje możliwość zintegrowania rozwiązania e-manufacturing z systemem ECR przedsiębiorstwa (Enterprice Resource Planning). Jest to jednocześnie krok naprzód w kierunku rozwiązań CRM (Customer Relationship Management). Klient wie dokładnie, kiedy zamówiony towar będzie wyprodukowany. Firma zyskuje jednocześnie większą wiarygodność w oczach klienta, a co za tym idzie jego przywiązanie. W Europie e-manufacturing jest trochę inaczej postrzegany niż w Stanach Zjednoczonych. dr Wojciech M .Banasiewicz

100 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
Na Starym Kontynencie bardziej stawia się na informację typowo produkcyjną (np. informacja o terminie produkcji samochodu dla danego salonu) niż na relacje dostawca-klient. Wiąże się to także z mniejszą przejrzystością danych i bezpieczeństwem przepływu informacji. W USA systemy te są bardziej nastawione na obsługę klienta i zaspokojenie jego potrzeb w zakresie informacji o zamówionym produkcie. dr Wojciech M .Banasiewicz

101 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
elektroniczna sprzedaż Zamówienie w Internecie można złożyć bardzo szybko. Przy okazji unika się wielu błędów wynikających z jakości przesyłania dokumentów. Jednak po kliknięciu myszą zaczyna się cały proces logistyczny. Trzeba zrealizować zamówienie, co wielokrotnie odbywa się w sposób tradycyjny. Tak obecnie wygląda składanie zamówień na wielu stronach internetowych. dr Wojciech M .Banasiewicz

102 e-LOGISTYKA e-rozwiązania
e-commerce (elektroniczna sprzedaż) Dana firma wdraża moduł e-commerce i integruje go ze swoim systemem. Klient w czasie rzeczywistym może sprawdzić dostępność produktu, otrzymuje odpowiednią informacje o statucie jego zamówienia, a co najważniejsze zamówienie wędruje bezpośrednio do realizacji bez potrzeby ponownego wprowadzania do systemu. Najbardziej widocznymi korzyściami z użytkowania systemu są: eliminacja przygotowywania i wysyłania dokumentów w sposób tradycyjny, poprawa wiarygodności danych, skrócenie czasu realizacji zamówień i zmniejszenie poziomu zapasów, obniżenie kosztów operacji, zwiększenie efektywności systemu. dr Wojciech M .Banasiewicz

103 złożenie u dostawcy formalnego zamówienia na towary i usługi,
e-ZAOPATRZENIE Zaopatrzenie to proces nabywania komponentów do produkcji, standardowych surowców, indywidualnych materiałów i innych towarów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces ten obejmuje: wybór dostawcy, złożenie u dostawcy formalnego zamówienia na towary i usługi, uzyskanie akceptacji działu zaopatrzenia, przetworzenie zlecenia zakupu, realizację zlecenia, dostawę, przyjęcie, płatność. dr Wojciech M .Banasiewicz

104 e-ZAOPATRZENIE W przypadku e-zaopatrzenia, czyli zaopatrzenia realizowanego drogą elektroniczną, proces zakupów w łańcuchu dostaw jest realizowany z wykorzystaniem technologii internetowych. Z uwagi na nieustanne dążenie firm do sprawniejszego zarządzania środkami pieniężnymi i obniżania kosztów administracyjnych, e-zaopatrzenie jest czymś więcej, niż tylko atrakcyjna opcją - staje się ono po prostu koniecznością. dr Wojciech M .Banasiewicz

105 e-ZAOPATRZENIE (c.d.) e-zaopatrzenie to proces zakupów przebiegający bez użycia dokumentów papierowych, realizowany za pośrednictwem Internetu. Rozwiązania w zakresie e-zaopatrzenia są całkowicie zautomatyzowanymi, samoobsługowymi systemami internetowymi, które usprawniają zawieranie transakcji pomiędzy nabywcami a dostawcami, a także udostępniają istotne dane ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji w sprawie zakupów. dr Wojciech M .Banasiewicz

106 wewnętrzny system zakupów, system zakupów bezpośrednich,
e-ZAOPATRZENIE (c.d.) Możliwości e-zaopatrzenia ewoluują zwykle od prostego kupowania online materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych aż po pełne uczestnictwo w elektronicznych giełdach towarowych. Ewolucja ta najczęściej przebiega w czterech fazach: wewnętrzny system zakupów, system zakupów bezpośrednich, uczestnictwo w giełdach elektronicznych, współpraca. dr Wojciech M .Banasiewicz

107 e-zaopatrzenie - ewolucja
Wewnętrzny system zakupów: W tej fazie dział zaopatrzenia realizuje zadania związane z zakupami w trybie online. Zaopatrzeniowcy mogą korzystać ze skonsolidowanych katalogów, obejmujących produkty od wielu preferowanych dostawców, a następnie realizować transakcje poprzez sieć WWW. W tej fazie tworzone są podstawy do przyszłej ekspansji systemu e-zaopatrzenia. dr Wojciech M .Banasiewicz

108 e-zaopatrzenie - ewolucja
System zakupów bezpośrednich: W tej fazie następuje większe wzajemne dopasowanie sieci nabywcy i sieci dostawcy. Na podstawie zawartych wcześniej kontraktów z dostawcami następuje wymiana szczegółowych informacji poprzez sieć WWW, w celu wyeliminowania zbędnych czynności obejmujących potwierdzanie zlecenia zakupu, sprawdzanie zdolności kredytowych i weryfikację adresu dostawy. dr Wojciech M .Banasiewicz

109 e-zaopatrzenie - ewolucja
Uczestnictwo w giełdach elektronicznych: W tej fazie firma dołącza do elektronicznej giełdy towarowej lub sama tworzy taką giełdę. Ta internetowa platforma pośrednicząca łączy nabywców, sprzedawców i pośredników, zarówno w celu zwiększenia konkurencji wśród dostawców, jak i uzyskania dostępu do większej liczby nabywców. Elektroniczne giełdy handlowe oferują dynamiczne ustalanie cen, agregację zleceń, składanie zleceń do wielu dostawców, jawność cen poszczególnych dostawców oraz możliwości współpracy. dr Wojciech M .Banasiewicz

110 e-zaopatrzenie - ewolucja
Elektroniczne giełdy handlowe umożliwiają wyszukiwanie kwalifikowanych lub zarejestrowanych nabywców i sprzedawców. W ramach tych giełd nabywcy i sprzedawcy mogą określać ceny lub organizować aukcje, a także inicjować i finalizować transakcje. Wiele giełd elektronicznych udostępnia także zarządzanie płatnościami, rozliczenia, obsługę klienta i inne usługi administracyjne dr Wojciech M .Banasiewicz

111 e-zaopatrzenie - ewolucja
Podejmowane na elektronicznej giełdzie czynności związane z e-zaopatrzeniem mogą mieć jedną z dwóch form: uczestnictwo w konsorcjum giełd handlowych (Consortium of Trading Exchanges - CTE), tworzenie prywatnych giełd handlowych (Private Trading Exchange - PTE) dr Wojciech M .Banasiewicz

112 e-zaopatrzenie - ewolucja
Współpraca: W tej ostatniej fazie firma łączy wewnętrzne procesy i systemy dotyczące zaopatrzenia z odpowiednimi systemami swoich dostawców, poprzez partnerską sieć ekstranetową - najczęściej jest to bezpieczne łącze między systemami realizowane poprzez Internet. Gdy potrzebne są materiały lub dostawy, te współpracujące systemy automatycznie wymieniają zlecenia, sprawdzają dostępność towaru, planują dostawę i dokonują płatności - wszystko to bez konieczności obsługi ze strony personelu działu zaopatrzenia. Elektroniczne giełdy handlowe przyczyniają się do powstawania wspólnych standardów e-zaopatrzenia i mogą zaoferować łatwy sposób integracji systemów wewnątrzfirmowych z systemami wielu dostawców. dr Wojciech M .Banasiewicz

113 e-zaopatrzenie - ewolucja
współpraca (c.d.): Uruchomienie systemu e-zaopatrzenia może pomóc w obniżeniu zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich. Dzięki takiemu systemowi można zwiększyć efektywność zakupów, skrócić ogólny cykl produkcji oraz usprawnić kontrolę nad zakupami. dr Wojciech M .Banasiewicz

114 e-zaopatrzenie - korzyści
Podstawowe korzyści, jakie niesie e-zaopatrzenie, to: 1. lepsza obsługa dostawców, 2. redukcja kosztów i oszczędności związane z zaopatrzeniem, 3. lepsze dokumentowanie działań, 4. krótszy cykl zakupów. dr Wojciech M .Banasiewicz

115 e-zaopatrzenie - korzyści
1. Lepsza obsługa dostawców: Systemy e-zaopatrzenia pozwalają firmie wyszukiwać dostawców oferujących najniższe ceny i najwyższą jakość, pomagają też usprawnić procesy negocjacji i zawierania umów. dr Wojciech M .Banasiewicz

116 e-zaopatrzenie - korzyści
2. Redukcja kosztów i oszczędności związane z zaopatrzeniem: System e-zaopatrzenia pomaga zwiększyć produktywność oraz obniżyć koszty personelu działu zaopatrzenia. Pozwala zmniejszyć zależność od dokumentów papierowych, takich jak zapytania ofertowe, odpowiedzi i zlecenia zakupu. Umożliwia także wykorzystanie potencjału nabywczego na poziomie całego przedsiębiorstwa, w celu uzyskania dodatkowych upustów lub ofert specjalnych. Zależnie od poziomu integracji, systemy e-zaopatrzenia pozwalają obniżyć koszty i uzyskać oszczędności średnio od 15 do 35%. dr Wojciech M .Banasiewicz

117 e-zaopatrzenie - korzyści
3. Lepsze dokumentowanie działań: System e-zaopatrzenia sprzyja lepszej sprawozdawczości i dokumentacji, dzięki elektronicznemu śledzeniu i rejestrowaniu zawieranych transakcji. Pomaga to w dokładniejszej realizacji zleceń i eliminuje niewykryte przypadki zakupów "na własną rękę". dr Wojciech M .Banasiewicz

118 e-zaopatrzenie - korzyści
4. Krótszy cykl zakupów: System e-zaopatrzenia pozwala na automatyzację wielu rutynowych zadań związanych z zakupami, eliminuje zadania powtarzające się (takie jak akceptacja zapotrzebowań) i zwiększa efektywność zakupów. dr Wojciech M .Banasiewicz

119 Inteligentne Systemy Transportowe ITS (Inteligent Transport Systems)
e-transport Inteligentne Systemy Transportowe ITS (Inteligent Transport Systems) bazujące na wykorzystywaniu dostępnych informacji i zaawansowanych technologii komunikacyjnych, stanowią podstawę pracy nowoczesnych sieci dystrybucyjnych o zasięgu globalnym oraz w sposób znaczący wspomagają organizację sprawnego zaopatrzenia miast i bezpiecznego transportu osób. Nowoczesne technologie (GPS, GSM, RFID) zastosowane w realizacji aplikacji śledzenia floty pojazdów i wspomagania kierowców, w połączeniu z zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania (symulacje, śledzenie ruchu, sterowanie) w sposób istotny zwiększają bezpieczeństwo osób i transportowanych dóbr konsumpcyjnych. dr Wojciech M .Banasiewicz

120 e-transport Inteligentne Systemy Transportowe ITS Działalność systemów transportowych ułatwiająca egzystencję społeczeństw i usprawniająca funkcjonowanie gospodarki, ma swoje implikacje w szeregu dziedzinach życia i w wielu wypadkach stanowi ona istotne zagrożenie dla obywateli i środowiska naturalnego oraz może powodować znaczące straty materialne. Dodatkowo ułatwienia w kontaktach biznesowych (Internet, łączność satelitarna) spowodowały wzmożony przepływ towarów w skali globalnej. Sytuacja polityczna (akcje terrorystyczne) i aktywność grup przestępczych często o zasięgu międzynarodowym (kradzieże, wymuszenia) spowodowały, że podniesienie efektywności transportu i poziomu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń stosowane w tym zakresie, stały się priorytetowym zadaniem dla ekip rządzących i środowiska lobby naukowo-przemysłowego. dr Wojciech M .Banasiewicz

121 Obszarami szczególnego zainteresowania stały się:
e-transport Obszarami szczególnego zainteresowania stały się: Nawigacja satelitarna, Informacja dla podróżujących, Zarządzanie ruchem ulicznym, Pomoc niepełnosprawnym, Zarzadzanie flotą i ładunkiem, dr Wojciech M .Banasiewicz

122 Nawigacja satelitarna
e-transport Nawigacja satelitarna – wykorzystanie serwisów bazujących na możliwościach precyzyjnego określania aktualnej lokalizacji śledzonego obiektu, dostępnych w ramach systemów: amerykańskiego GPS i europejskiego Galileo. dr Wojciech M .Banasiewicz

123 Informacja dla podróżujących
e-transport Informacja dla podróżujących – wspomaganie przemieszczania się mieszkańców i turystów, zwiększające ich bezpieczeństwo, polepszające efektywność wykorzystania dostępnych zasobów transportowych, redukcja szkodliwych dla środowiska emisji spalin. dr Wojciech M .Banasiewicz

124 Zarządzanie ruchem ulicznym
e-transport Zarządzanie ruchem ulicznym – zwiększenie przepustowości skrzyżowań i ciągów transportowych, wspomaganie multimodalnych łańcuchów dystrybucyjnych. dr Wojciech M .Banasiewicz

125 Pomoc niepełnosprawnym
e-transport Pomoc niepełnosprawnym – ułatwienie osobom starszym i upośledzonym dostępu do instytucji publicznych poprzez zmiany techniczne w taborze i infrastrukturze komunikacji publicznej oraz systemach informowania. dr Wojciech M .Banasiewicz

126 Zarządzanie flotą i ładunkiem
e-transport Zarządzanie flotą i ładunkiem – zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez: * redukcję przejazdów bez ładunku lub z niepełnym wykorzystaniem możliwości taboru, * optymalizację tras przejazdów, redukującą korki i zmniejszającą niekorzystny wpływ na środowisko, dr Wojciech M .Banasiewicz


Pobierz ppt "Opracowanie: Dr Wojciech M.BANASIEWICZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google