Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katholikos : z gr. powszechny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katholikos : z gr. powszechny"— Zapis prezentacji:

1 Katholikos : z gr. powszechny
Pojęcie „kościół katolicki” wprowadził po raz pierwszy biskup Antiochii – Ignacy (+107r.) . oznaczało ono powszechność Kościoła w sensie geograficznym i doktrynalnym, który obejmował chrześcijan wszystkich krajów i zawierał całość prawowiernej doktryny chrześcijańskiej. => Od czasów Schizmy Wschodniej (1054) oznaczało Kościół Zachodni, => Od Reformacji (1517) papistów lub rzymskokatolików, czyli tych którzy uznawali zwierzchnictwo papieża w przeciwieństwie do katolików – protestantów. => Od XVIII wieku pojęcie to zawęziło się tylko do samych rzym-kat.

2 Doktryna rzymsko-katolicka zawiera w sobie objawione przez Boga prawdy oraz błędne poglądy, które zniekształcają lub wręcz unieważniają przesłanie Słowa Bożego. Gal.1,6-9 ; Jan.20,31

3 Główne miejsca zwiedzenia dotyczą:
- wyłączności Biblii jako Bożego objawienia - dodawanie nowych nauk - sposobu usprawiedliwienia grzeszników - uczynkowość - niepełne – czyściec - jedynego pośrednictwa Jezusa - sakramenty - święci - fundamentu Kościoła - papież

4 Objawienie Boże wg KK "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali". Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia „osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte.” KKK 82

5 85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa z następcą Piotra, Biskupem Rzymu. 95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz" KKK

6 Argumenty Pisma św za tradycją ?!
I zasada interpretacji Pisma św.: tekst bez kontekstu staje się pretekstem ! Jan.20,30: zob.Jan.20,31 ! 2Tes.2,15 : zob => Gal.1,8, i 2Tym.3,16-17 : ten przekaz przez „mowę” nie mógł więc zawierać czegoś więcej niż nauka przekazana w spisanym Słowie !

7 Mk.7,7-8.13: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, i znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali.”

8 Objawienie Boże wg Autora : całkowita wyłączność Biblii !
Pwt 4:2 : Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam." Prz 30:6:  Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę." Obj.22,18-19 : Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze 2Tym.3,16-17:  Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

9 Kanon Pisma św. wg KK Kanon Pisma Św. : 73 księgi : 46 St i 27 Nt
„Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana "kanonem" Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu” KKK

10 1546: Sobór w Trydencie włączył do Kanonu 7 ksiąg apokryficznych : Tb, Jdt, 1 i 2 Mch, Syr, Mdr, Ba, fragmenty z Dn: pieśń 3 młodzieńców i historię Zuzanny ( i to jest tradycja apostolska ???) Nazywane są wtórnokanonicznymi . Zawierają poważne błędy historyczne, topograficzne,chronologiczne i teologiczne

11 Dołączone Apokryfy ST :
1) Księgi te powstały między 200 p.n.e. a 200 n.e - nigdy nie były uzane przez Żydów za święte ! Kryteria ustalające kanonu ST przyjęte w Jamne (90 r.po Chr.) : - język powstania księgi: hbr. lub aramejski - powstałe przed końcem okresu profetycznego (Malachiasz) - zgodne z Prawem Mojżeszowym 2) Jezus ani Apostołowie ani razu z nich nie cytują ! 3) Wczesnochrześcijańscy Ojcowie Kościoła(do III w.) podobnie - nigdy na nie się nie powoływali w swoich pismach, przy czym sam NT w tych dziełach był cytowany razy !!! Kanon Pisma to 66 ksiąg : 39 St i 27 Nt (ustalony już od ok. 150 roku)

12 Dodawanie nowych nauk (skrypt s
Dodawanie nowych nauk (skrypt s.4) oraz reinterpretacja biblijnych (II przykazanie dekalogu) Komentarz katechizmu: do 2 przykazania: 2131:Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

13 KKK : ...istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" . Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

14 II przykazanie (dekalog)‏
Sobór Trydencki - uchwała z 1562 roku: „stanowczo twierdzę, że należy mieć i zachować obrazy Chrystusa, wiecznie dziewiczej Matki Boskiej, jak również innych świętych, że należy okazywać im (tym obrazom !! ) należną cześć i uwielbienie.”

15 II przykazanie (dekalog)‏
Fakty: Rok 300: Synod w Elwirze (Hiszpania) zabraniał jakiegokolwiek kultu obrazów czy rzeźb w Kościołach KKK 2132: Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo.

16 2 Moj.20,4-5: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

17 II przykazanie (dekalog)‏
mówi o ZAKAZIE WYKONYWANIA TAKICH RZECZY I ICH KULTU !

18 Usprawiedliwienie wg KK
1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew stała się narzędziem przebłagania za grzechy wszystkich ludzi. Usprawiedliwienie zostaje udzielone przez chrzest, sakrament wiary.

19 KKK 2010: Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno do naszego uświęcenia, wzrostu łaski i miłości, jak i do otrzymania życia wiecznego.

20 Usprawiedliwienie otrzymane od Jezusa Chrystusa jest :
=> darmowe (łaska): Efez. 2,8 => pełne (wystarczające): Gal.2,16 => doskonałe(dokończone): Hbr.10,10-15

21 Usprawiedliwienie jest darmowe
Ef.2,8-9: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

22 Usprawiedliwienie jest pełne:
Gal.2,16: a jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia

23 Usprawiedliwienie jest doskonałe/ dokończone
Hbr.10,10-15: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze[....] Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty...” Jan.19,28 ! : wykonało się

24 Niepełne usprawiedliwienie wg KK czyli “pomoc” Czyśćca
KKK: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba ....

25 1 Jan.1,9: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

26 Rozbieżności w samej nauce KK
Nie wszyscy tam pójdą - Sob.Florencki 1247 Dusze zaś tych, którzy po przyjęciu chrztu św. nie splamiły się w ogóle żadnym grzechem .... zostają natychmiast przyjęte do nieba”

27 Wszyscy go zaliczą : Trydent 1547 sesja VI,can.
“Jeśli ktoś twierdzi, że po otrzymaniu łaski usprawiedliwienia każdemu grzesznikowi pokutującemu tak jak wina odpuszczona i zgładzona kara wieczna, iż nie zostaje żadna kara doczesna do odpokutowania czy na tym świecie, czy w przyszłym - w czyśćcu - przed wejściem do królestwa niebieskiego - niech będzie wyklęty”

28 “początek”: Apokryf i Sobór Lyoński 1247
1032 : Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo święte: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną... “początek”: Apokryf i Sobór Lyoński 1247

29 Teksty które nawiązują wg KKK do nauki o czyśccu :
1Kor.3,15* ; 1Pt.1,7

30 “jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie,tak jednak, jak przez ogień.” Kor.3,15* * kom.BT: tekst niniejszy, nie będąc formalnym dowodem na istnienie czyśćca, zawiera jednak aluzję do tej prawdy...

31 1 Pt.1,6-7 “Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (??)

32 Leon X [1520]: odn. błędów Lutra
Błąd nr 37: “Czyśćca nie da się udowodnić z ksiąg Pisma św. zawartych w kanonie”

33 To nie błąd to prawda....

34 Słowo Boże a “czyściec”
Rzym.: 5,8-10; 8,1; 8, Hbr.9,14 1Jan.1,8- 9; !

35 Jezus jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
SAKRAMENTY W kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo.

36 Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. KKK Sakramenty zajmują więc miejsce Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego...

37 Rzym.10,17 : prawdziwy początek wiary:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (BW) „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” (BT) Hbr.12,2: „...ze wzrokiem utkwionym w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę” (eib)

38 SAKRAMENTY sakramenty działają “ex opere operato” (dosłownie: "przez sam fakt spełnienia czynności"), czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa,

39 Hbr. 11,6: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu
Hbr.11,6: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.

40 Tyt.3,4-7: Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

41 KKK 1131: “ Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa ” ( Ich liczba (7) ustaliła się ostatecznie od XIII w.) (?! uwagi bpa Romaniuka: Sakramentologia biblijna )

42 Nowy Testament mówi o 2 ustanowieniach Jezusa Chrystusa:
“SAKRAMENTY” w Biblii Nowy Testament mówi o 2 ustanowieniach Jezusa Chrystusa: - Chrzest (Mat.28,19) - Wieczerza Pańska (1Kor.11,23-26)

43 INNI POŚREDNICY - ZMARLI ŚWIĘCI - „pomocnicy” Pośrednika ?
… protestanci wielu odłamów są przekonani że katolicy modlą się do Matki Jezusa i świętych. Tymczasem nie istnieje absolutnie żadna modlitwa do świętych, albowiem ci którzy już są oko w oko z Jezusem są tylko naszymi pomocnikami i wstawiają się za nami do Jezusa a tylko Jezus jest pośrednikiem do Ojca...

44 Kult maryjny (skrypt)

45 Inni święci O święty Józefie, Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

46 Katechizm JPII mówi o tym, że przez liturgię wyraża się wiara Kościoła kat. - tak jak wierzy, tak czyni i tak się modli. KKK 1074 "Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc"

47 => Biblia nie zachęca  nigdzie do szukania wstawiennictwa (pomocy, pośrednictwa) u nieżyjących świętych = martwych => Biblia zakazuje kontaktowania się ze zmarłymi: 5Moj.18,10-12 => Jedynie Bóg jest  wszechobecny: dlatego wszyscy mogą się do Niego modlić naraz / jednocześnie - tego atrybutu nie ma żadna inna istota stworzona - ani na niebie ani na ziemi

48 =>Pierwszym i najważniejszym pomocnikiem w modlitwie i  wstawiennikiem  o nas jest Duch Święty: Rzym.8,26-27; Jud.0,20 => Biblia zachęca  do szukania takiej pomocy pomiędzy żyjącymi świętymi :  Mat.18,19-20; Efez.6,18-19; Flp.1,3-4; 1Tes.5,25. =>JEDYNY POŚREDNIK - Jezus Chrystus: Hbr.4,15-16; Hbr.9,15;  Hbr.9,24, Hbr.12,24-25; 1Tym.2,5; Jan.14,6; Dz.4,12

49 Co robią święci w niebie ?
Ap.4,10-11; 5,9-14; 14,1-3; 19,1-8:  - zanoszą modlitwy UWIELBIENIA Boga nie WSTAWIENNICTWA  za żyjącymi na ziemi ! Ap.6,9-11:  - wołają o pomstę SWOJEJ krwi (10 .w)  - odpoczywają (11.w.); - nie mają wpływu na ochronę współbraci na ziemi którzy mieli podobnie poginąć (w.11)

50 Fundament Kościoła Mat
Fundament Kościoła Mat.16, 13-19: A Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr; i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

51 Fragment ten od początku historii Kościoła rozumiano różnie
Fragment ten od początku historii Kościoła rozumiano różnie. Jedni twierdzili, że Skałą wymienioną w Ewangelii jest sam Chrystus, inni uważali że skałą jest wyznanie wiary Piotra - wiary w Jezusa jako Syna Bożego.

52 Gdy zaczęto szukać dowodów na wiodącą rolę rzymskiego kościoła, odwołano się do wątpliwej tradycji mówiącej o pobycie w tym mieście apostoła Piotra. Żeby jeszcze dodać powagi biskupowi rzymskiemu, zaczęto twierdzić, że pierwszym biskupem Rzymu był właśnie Piotr, któremu Pan jakoby powierzył rolę Głowy Kościoła, a po nim godność ta przypada jego następcom. (Rzym.16 !?)

53 Od tego czasu tekst Mat.16 zaczął być interpretowany:
"A ja tobie powiadam, iżeś ty jest Opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój"

54 Następnie wiernym przedstawia się takie rozumowanie:
=> Piotr został nazwany Opoką. => Piotr był Głową Kościoła => Kościół jest zbudowany na Piotrze. => Papieże są następcami Piotra i konsekwentnie Głowami Kościoła bulla „Unam Sanctam” - Bonifacy VIII (+1303): "jest absolutnie konieczne dla zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana Pontiffowi Rzymskiemu".

55 Kluczem do prawidłowego zrozumienia tekstu
Kluczem do prawidłowego zrozumienia tekstu jest tu gra słów: => petros (petros) : oznacza kamień, głaz r.m => petra (petra): oznacza opokę-masyw skalny. r.ż a) Jezus nadając Szymonowi nowe imię użył pierwszego z tych słów (Mk 3.16, Jan 1.42). b) Jezus mówi w tym fragmencie, że Kościół będzie zbudowany na "skale".

56 PRAWDZIWY FUNDAMENT KOŚCIOŁA
„Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus”.  (1 Kor.3;11) „Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus” (Ef.2;20,21)

57 Rz 9,33: Jezus porównany do skały (petra)
1Pt 2,8: "ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni." . 1 Kor. 10:4 : A wszyscy pili ten sam duchowy napój; gdyż pili z duchowej Skały (Petra), która podążała za nimi, a skałą tą był Chrystus.

58 Częstym argumentem za koncepcją piotrową jest ten, że gra słów Petros-Petra występuje tylko w języku greckim, nie zaś w aramejskim, którym posługiwał się Chrystus (prawdopod.) Jan 1,42 : A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas, co się wykłada Piotr (Petros). ( "Kefas" więc w języku aramejskim ma takie samo znaczenie jak "Petros" (Piotr) w greckim)

59 Tłumacze BT zdają sobie sprawę z różnicy między „petros” a „petra” , a jednak świadomość „zanika” w momencie gdy chodzi o papiestwo....

60 2 Machabejska 1:16: a otworzyli tajemne drzwi w suficie i zabili wodza, zrzucając na niego kamienie.... petros - kamień, biernik, l.m. r.m 2 Machabejska 4:41: Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie... petros - kamień, biernik , l.m. r.m 2 Machabejska 14:45:Podniósł się, choć krew z niego płynęła i rany były bolesne, a biegnąc minął żołnierzy. Stanął wreszcie na jakiejś urwistej skale. petra - skała, dopełniacz (genetivus), l.p. r.ż

61 Sprzeczności wewnątrz doktrynalne ?
=> Katechizm JPII nazywa papieża głową kolegium Biskupów, a nie głową Kościoła (883) => Sob.Trydencki i Sob.Wat.I używają określenia papieża „jako widzialnej głowy Kościoła kat.” =>Katechizm (zarys wiary, „Na czele wszystkich biskupów stoi biskup Rzymu, papież. Jest on następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego.”


Pobierz ppt "Katholikos : z gr. powszechny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google