Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT ZMIANY USTAWY O INFORMATYZACJI. I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT ZMIANY USTAWY O INFORMATYZACJI. I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT ZMIANY USTAWY O INFORMATYZACJI. I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH
PROJEKT ZMIANY USTAWY O INFORMATYZACJI I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH KOLEJNY KROK REFORMY E-ADMINISTRACJI MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 27 listopada 2012 r.

2 GŁÓWNE CELE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ ZMIAN USTAWY O INFORMATYZACJI ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (+)
likwidować bariery prawne oraz wprowadzać nowe rozwiązania, które ułatwią świadczenie usług drogą elektroniczną (e- gospodarka) , a także ułatwią obywatelom, przedsiębiorcom i cudzoziemcom kontakty z administracją publiczną oraz sądami administracyjnymi (e- administracja) wprowadzić rozwiązania systemowe, które uproszczą i zelektronizują komunikację wykorzystującą do tej pory drogę i postać papierową – w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne oraz oczekiwania społeczne (załatwić sprawy urzędowe elektronicznie, bez odchodzenia od komputera, w przyjazny, wygodny, szybki i bezpieczny sposób) usprawnić funkcjonowanie i wesprzeć rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wdrażać cele Europejskiej Agendy Cyfrowej – rozpowszechnienia ukierunkowanych na użytkownika, spersonalizowanych i wieloplatformowych usług e-administracji

3 ZMIANA USTAWY O INFORMATYZACJI ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (+)
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ordynacja Podatkowa Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany poprawa jakości świadczonych usług, odpowiedź na oczekiwania społeczne sprawniejsze przechodzenie z papierowej administracji w elektroniczną

4 ELEKTRONICZNE STOPNIOWO ZRÓWNA SIĘ Z PAPIEROWYM!
USTAWA O INFORMATYZACJI (+) Łatwiejsza komunikacja elektroniczna obywatela z administracją (wybór drogi kontaktu przez obywatela, uproszczenie i przyspieszenie procesu doręczeń elektronicznych) Elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się skanami dokumentów wydanych przez administrację publiczną Elektroniczne pełnomocnictwa procesowe, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych Obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi (ESP) we wszystkich urzędach Umożliwienie wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż publiczne np. Pocztę Polską czy Krajową Izbę Rozliczeniową oraz poszerzenie sieci punktów zaufania Profili Zaufanych ePUAP o placówki pocztowe, bankowe ELEKTRONICZNE STOPNIOWO ZRÓWNA SIĘ Z PAPIEROWYM! 4

5 USTAWA O INFORMATYZACJI (+)
Elektroniczne skrzynki podawcze o jednolitych standardach (wprowadzenie obowiązku używania w urzędach) Możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą ESP do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia sprawy. Stworzona baza adresów ESP w katalogu ePUAP. Poprawa ergonomii. Zwiększenie liczby spraw, które mogą być inicjowane na drodze elektronicznej dzięki opracowanym wzorom zamieszczanych w CRWD (Centralny Rejestr Wzorów Dokumentów) i formularzom elektronicznym. Poprawa ergonomii. Wzory pism elektronicznych i formularze elektroniczne Uzyskanie katalogu usług wystawianych na ePUAP zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Aktualizacja usług, których realizacja nie jest obecnie możliwa na ePUAP. Obowiązek aktualizacji usług na ePUAP Zwiększenie liczby podmiotów (publicznych/niepublicznych realizujących zadania publiczne), które mogą wykorzystać ePUAP do wystawiania usług Zwiększenie liczby dostępnych usług np. oferowanych przez Pocztę Polską, Biuro Informacji Kredytowej. 5

6 USTAWA O INFORMATYZACJI (+)
Wprowadzenie obowiązku po stronie podmiotu wykonującego zadanie publiczne wykorzystania drogi elektronicznej, o ile obywatel lub przedsiębiorca zażąda w sposób trwały komunikacji w określonej kategorii spraw. Stała komunikacja obywatela, przedsiębiorcy z urzędem drogą elektroniczną Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (w jednostkach, które wprowadziły taki system) do pełniejszej realizacji prawa strony do wglądu w akta własnej sprawy w dogodny dla niej sposób. Umożliwienie dostępu on-line do akt sprawy w urzędach i sądach (ppsa*) Przyjęcie elektronicznej formy skutecznego doręczenia. Procedura elektronicznych doręczeń – na wzór tradycyjnej Umożliwienie komunikacji stron/uczestników postępowania z sądami administracyjnymi w drodze elektronicznej Elektronizacja postępowania administracyjnego *ppsa – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 6

7 Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany
USTAWA O INFORMATYZACJI USTAWA O INFORMATYZACJI (+) Zastosowanie w przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego (istnieje tylko zaświadczenie w postaci papierowej). Konieczne uwierzytelnienie kopii przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji (przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP). Posługiwanie się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wystawianych przez podmioty publiczne (m.in. potwierdzeń opłat skarbowych i administracyjnych) (skany) Zwiększenie sieci punktów potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (np. Poczta Polska, banki), co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu. Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany Informatyzacja dalszych czynności (wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Informatyzacja dalszych czynności w postępowaniu administracyjnym, dla których w obecnym stanie prawnym zastrzeżona jest forma pisemna (np. wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa)

8 Wzmocnienie kontroli spełniania wymogów dot. interoperacyjności
USTAWA O INFORMATYZACJI (+) Wprowadzenie narzędzia interwencji w obszarach niedostatecznie zinformatyzowanych (konkurs) Zmiana trybu dofinansowania przedsięwzięć informatycznych Wprowadzenie nowego instrumentu koordynacji informatyzacji państwa – kompleksowego podejścia zorientowanego na użytkownika i usługi Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) jako dokument wykonawczy do Strategii Sprawne Państwo Wzmocnienie kontroli spełniania wymogów dot. interoperacyjności (WCAG 2.0, min. wymogi dla rejestrów publicznych wymiany informacji oraz min. wymagania dla systemów teleinformatycznych) Zapewnienie spełniania wymogów dot. interoperacyjności umożliwi łatwiejsze korzystanie z usług publicznych dla osób niepełnosprawnych. Doprowadzi do lepszego współkorzystania z danych i zasobów publicznych gromadzonych w rejestrach utrzymywanych przez administrację publiczną w różnych miejscach. 8

9 INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA
E-ADMINISTRACJA INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika spójny i efektywny System Informacyjny Państwa mniej wysiłku i większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa

10 E-ADMINISTRACJA INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA logiczny obieg informacji
IMiGW logiczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa ZUS MZ (CSIOZ) GUS Samorządy UKE MS MF CPI MG GUGIK MSW MNiSW Instytut Łączności MPiPS MEN MRR

11 ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI „LICZNIK OSZCZĘDNOŚCI”
usprawnienie zarządzania administracją dzięki wdrożeniu jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) w terenowej administracji rządowej (wspólna inicjatywa urzędów wojewódzkich) system EZD jest stopniowo wdrażany w urzędach wojewódzkich (teraz ok użytkowników), administracji zespolonej (pilotaż w Krakowie i w Białymstoku) oraz kilku urzędach centralnych (m.in. MNiSW, KG Straży Granicznej wraz z oddziałami w całej Polsce, RCL, Archiwa Państwowe, RPO) pełne wdrożenie w 11 UW oraz w administracji zespolonej (np. PIH, PIP, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarna, etc.) docelowo terenowa administracja rządowa zostanie wyposażona w jednolity i wspólnie rozwijany system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający m.in. automatyczną elektroniczną komunikację pomiędzy urzędami przy pomocy platformy ePUAP

12 ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI „LICZNIK OSZCZĘDNOŚCI”
oszczędności w 6 Urzędach Wojewódzkich oszczędności Podlaskiego UW oszczędności Opolskiego UW oszczędności Małopolskiego UW

13 ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI „LICZNIK OSZCZĘDNOŚCI”
* ESTYMACJE

14 ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI „LICZNIK OSZCZĘDNOŚCI”
* ESTYMACJE zł - uzyskane oszczędności w okresie styczeń-sierpień w 6 Urzędach Wojewódzkich, co daje ponad zł /dziennie/w skali roku (związane z wysyłką korespondencji przez ePUAP, realizacją korespondencji wewnętrznej, kosztami utrzymania systemu)

15 ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI CELE
uruchomienie korespondencji wewnętrznej w urzędach oraz pomiędzy urzędami wyłącznie w postaci elektronicznej - realne oszczędności kosztów wysyłki i skrócenie czasu jej doręczania - tysiące dokumentów miesięcznie wysyłanych do jednostek administracji samorządowej z urzędów wojewódzkich interoperacyjność - na poziomie operacyjnym poprzez automatyczną komunikację pomiędzy urzędami terenowymi oraz centralnymi via ePUAP; możliwość korzystania z zasobów informacyjnych państwa, udostępnianych poprzez platformę ePUAP, celem upraszczania procedur administracyjnych. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, transparentność i reużywalność – w zakresie wytwarzanych produktów (procedury, dokumentacje, aplikacje itp.), stworzenie sieci wartości współpracujących ze sobą urzędów i korzystanie z rozwiązań, dobrych praktyk i standardów wypracowywanych przez inne urzędy.   możliwość zbierania danych statystycznych w zakresie funkcjonowania EZD w skali kraju praca u podstaw – zmiana podejścia urzędników do wykorzystywania nowoczesnych technik do poprawy wydajności codziennej pracy na rzecz obywateli

16 ZUS MG UW MF UZP MS UJ samorządy MON MPiPS Usługi na ePUAP zamówienia
KRS - wpisy CEIDG – obsługa działalności gospodarczej np. sprawdzenie stanu swojego konta w ZUS eCŁO zamówienia podatek np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę, dodanie do spisu wyborców, etc. rekrutacja wniosek o stypendium ZUS MG UW MF UZP MS UJ samorządy zrealizowane planowane potencjalne MON Usługi MON-WKU ponad 86 tys. profili zaufanych, ponad 240 tys. użytkowników US ZUS UW konsulaty poczta banki JST prawie 900 punktów potwierdzających na świecie MPiPS obsługa bezrobotnych

17 KORZYŚCI Z E- ADMINISTRACJI
Obywatel… Lepszy obieg informacji Sprawniejsza administracja …przez Internet ma dostęp do KW, otwiera działalność gospodarczą, rozliczy podatki, ZUS, cło Koniec z noszeniem dokumentów i zaświadczeń Pełna wiedza nt. infrastruktury … policja/straż pożarna przyjedzie w 4 minuty (zamiast 7), jest lepiej przygotowana Uproszczenie procedur, krótsze formularze, szybsze decyzje Ortofotomapy i symulacje zagrożeń …pozyska informacje przez Internet (ZUS, pomoc społeczna, podatki) API Większe bezpieczeństwo danych

18 Nowe prawo usprawniające e-administrację
z korzyścią dla obywateli – użytkowników!


Pobierz ppt "PROJEKT ZMIANY USTAWY O INFORMATYZACJI. I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google