Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boże Macierzyństwo tajemnica życia Maryi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boże Macierzyństwo tajemnica życia Maryi."— Zapis prezentacji:

1 Boże Macierzyństwo tajemnica życia Maryi

2 Pismo Święte o Bogurodzicy
„Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem” (Mt 1,16); „[Maryja] znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18); „ z Ducha Świętego jest to, co się w Niej [Maryi] poczęło” (Mt 1,20); „[Józef] nie zbliżał się do Niej [Maryi], aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus” (Mt 1,25); „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,31-32); „Tymczasem nadeszła Jego Matka(...)” (Mk 3,31); „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi(...)?” (Mk 6, 3);

3 „Matka Pana” Gdy Elżbieta usłyszała pozdro-wienie Maryi, poruszyło się dzie-ciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „(...) A skądże mi to, że Matka mojego Pana (Meter tou Kyriou mou) przychodzi do mnie? (...) Błogosła-wiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana” (Łk 1, 41-45)

4 Adonai (Pan) – imieniem Boga
Żydzi, ze względu na szczególny szacunek dla objawionego Imienia Bożego – JAHWE (JHWH), zaczęli z czasem zastępować je w czytaniu i pisowni imieniem PAN (hebr. ADONAI), co późniejsze tłumaczenia greckie oddały jako KYRIOS.

5 Pierwsze wieki chrześcijaństwa
Dokeci podnosili argument, że Jezus nigdzie nie zwrócił się do Maryi Matko, ale Niewiasto. Manichejczycy uważali, że skoro Chrystus dopiero jako dorosły zaczął głosić Ewangelię, to znaczy, że genealogie i Ewangelia Dzieciństwa nie należą do istoty Ewangelii. Augustyn: „Wierzysz Ewangeliście czy nie. Jeśli mu wierzysz, to wiesz, że Jezus nie mówił do Maryi Matko, ale jednocześnie wierzysz Ewangeliście także wtedy, gdy mówi: A była tam Matka Jezusa”.

6 Spór o Teotokos Szkoła antiocheńska (Nestoriusz) podkreślała odrębność natur w Chrystusie. Dla nich Maryja mogła być tylko Antropotokos: Tą, która porodziła człowieka i Chrystusa - Chrystotokos. Szkoła aleksandryjska (Cyryl) skupiała się na zagadnieniu jedności osobowej Boga - Człowieka. Cyrylowi wydawało się rzeczą oczywistą, że trzeba mówić o Maryi jako o Bożej Rodzicielce. Sobór w Efezie (431 r.) ogłasza dogmat o Theotokos i potępia Nestorisza.

7 Rozumienie dogmatu Dogmat Theotokos nie mówi o tym, że Bóg jako Bóg posiada Matkę, ani że Maryja jest Matką Boskiej natury Jezusa. Maryja jest prawdziwą Matką człowieka, który jest jednocześnie Bogiem. Jest Ona Matką Boga, bo w Niej ukształtowała się ludzka natura Jezusa, zjednoczona od pierwszej chwili ze Słowem Bożym.

8 Matka boskiej natury

9 Boże Macierzyństwo „w praktyce”
czyli Co nam mówi ten dogmat?

10 Ikona ojcostwa Boga Bóg przez pokazanie Maryi mówi o swojej relacji do Syna: Jeden rodzic; Daje swoją substancję; Zrodzenie przez akt duchowy; Bez rodzeństwa; Konieczne jest jednak rozróżnienie: Ojciec rodzi odwiecznie i według natury Bożej, oraz Maryja rodzi w czasie i według natury ludzkiej

11 Objawienie działania Ducha Świętego
Pneumatofora – nosicielka Ducha Świętego. Chodzi tu o kategorię stworzenia, a nie zapłodnienia kobiety przez Boga. Duch Święty nie jest Ojcem (różnica istotna w porównaniu z mitologią). Duchowi Św. należy przypisać w Maryi wiarę, nadzieję i miłość, oraz tę siłę, która Ją umacnia do posłuszeństwa Bogu. Podobnie można mówić o Jej męstwie, jakie okazała stojąc pod Krzyżem

12 Brama na świat dla Jezusa
Macierzyństwo Maryi stoi na straży człowieczeństwa Boga; staje się bramą, przez którą On wszedł naprawdę pomiędzy synów ludzkich i dlatego też gwarancją, że nic z tego, co prawdziwie ludzkie, nie jest Mu obce. W tej relacji Maryja broni realizmu Wcielenia, ogłasza światu Emmanuela, ochrania prawdziwą bliskość Boga wobec ludzi.

13 Przyjęcie Boga przez stworzenie
Wyjątkowość macierzyństwa wynika z faktu, że wiąże ono na zawsze Boga i człowieka. Bóg staje się szczególnie bliski człowiekowi, wchodzi do ludzkiej rodziny.

14 Współudział gatunku ludzkiego w dziele zbawienia
Maryja jest reprezentantką ludzkości – stojąc po stronie ludzkości dokumentuje przez swoje macierzyństwo aktywny współudział gatunku ludzkiego w zbawieniu. NIC O NAS BEZ NAS!

15 Suwerenna, zbawcza wola Boga
Macierzyństwo Maryi nie jest jakąś formą nagrody za piękną postawę Maryi lub Jej świętość, ale jest suwerenną decyzją Boga z zachowaniem wolności stworzenia. Bóg sobie wybrał matkę.

16 Duchowy wymiar macierzyństwa
Macierzyństwo Maryi wykracza daleko poza ramy czysto biologiczne. Jak każde macierzyństwo jest relacją duchową matka - dziecko, na zawsze i nigdy nie może zostać odwołane. Relację tą charakteryzuje wspólnota życia i losu osób oraz przekazanie natury.

17 Dialogiczno-relacyjny charakter macierzyństwa
dwustronność; relacja matka-dziecko, ale i dziecko-matka (matka przekazuje ale i przyjmuje; wzajemne uczenie się) – macierzyństwo, dziecięctwo.

18 Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Pobierz ppt "Boże Macierzyństwo tajemnica życia Maryi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google