Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie - część budżetowa

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 POKL koncentruje wsparcie na obszarach:
zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników przedsiębiorstw budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli

4 Zanim przystąpisz do pisania projektu…
…odpowiedz na pytania: Co chcesz zrobić i po co? (opis, cele, działania, rezultaty) Dlaczego warto się tego podjąć? (uzasadnienie) Dla kogo są przeznaczone te działania? (beneficjenci) Jak ma wyglądać organizacja pracy? (zarządzanie) Kto jest potrzebny do zrealizowania zadań? (zespół) Ile to będzie kosztowało i jak to sfinansować? (budżet) Co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz? (wskaźniki, monitoring) Co może przeszkodzić w realizacji projektu? (zagrożenia)

5 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wypełniany jest poprzez aplikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępną pod adresem ***

6 Części wniosku aplikacyjnego
I. Informacje o projekcie II. Beneficjent (projektodawca) III. Charakterystyka projektu IV. Szczegółowy budżet projektu V. Budżet projektu VI. Oświadczenie VII. Harmonogram realizacji projektu

7 Szczegółowy budżet projektu

8 Szczegółowy budżet projektu:
Szczegółowy budżet projektu jest powiązany z Budżetem oraz Harmonogramem Projektu. Dane do niego wprowadzone, zostaną automatycznie przesłane do tych części wniosku. Zakres czasowy w Szczegółowym budżecie projektu generowany jest automatycznie na podstawie dat wskazanych w punkcie 1.8 wniosku (Okres realizacji projektu).

9 Szczegółowy budżet projektu c.d.:
Wszystkie kwoty wprowadzane do Szczegółowego budżetu projektu podawane są w polskich złotych. Jeśli podatek VAT jest dla nas kosztem kwalifikowalnym, podajemy kwoty wraz z podatkiem VAT. W przeciwnym wypadku kwoty wprowadzamy bez niego. W Szczegółowym budżecie projektu przedstawiamy jedynie koszty kwalifikowalne.

10 Cross-financing (T/N)
L.p. Kategoria Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. 20… RAZEM ilość cena jednostkowa Łącznie Ilość łącznie KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 0,00 zł KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 – [tekst] 1 … [tekst] 0,00 2 Zadanie 2 - [tekst] 3 4

11 4.1 Koszty bezpośrednie: To koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Jest to więc budżet zadaniowy. Kolejne zadania zamieszczamy przy pomocy przycisku „Dodaj zadanie”. Kategorie w ramach zadania zamieszczamy natomiast poprzez klawisz „+”. Wskazane w tej części zadania muszą być zgodne z tymi wymienionymi w punkcie 3.3 Działania. Dodatkowo są one teraz uzupełniane o zadania związane z administracją i zarządzaniem projektem.

12 4.1 Koszty bezpośrednie c.d.:
W kolejnych kolumnach zaznaczamy czy koszt podejmowany jest w ramach cross-finansingu, następnie czy objęty jest regułami pomocy publicznej. W ostatniej kolumnie przed zakresem czasowym, określamy co stanowi jednostkę miary (j.m.) wpisując np. „ilość sztuk/egzemplarzy”. W kolumnach zawierających zakres czasowy, wpisujemy ilość j.m. oraz cenę jednostkową. W pozycjach w których nie jest przewidziany wydatek w danym roku, w puste pola należy wpisać „0”. Pozycje „Koszty ogółem”, „Koszty bezpośrednie” oraz „Razem” generowane są automatycznie.

13 Cross-finansing: Umożliwia korzystanie ze środków drugiego funduszu strukturalnego (EFRR) bez naruszenia zasady monofunduszowości. Wartość cross-financingu może wynosić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowanych. W przypadku działań w ramach priorytetów dotyczących integracji społecznej poziom ten jest zwiększony do 15%. Powinien być wprost powiązany z głównymi zadaniami realizowanego projektu. Przykładowe koszty w ramach cross-finansingu: zakup/leasing sprzętu, dostosowanie budynków, pomieszczeń do potrzeb dla osób niepełnosprawnych

14 Cross-finansing c.d.: Zasadą cross-financingu jest objęty sprzęt rozumiany jako środek trwały, którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, czyli  powyżej  350,00 zł Wszystkie wydatki, które zostały zaznaczone jako związane z cross-finansingiem, zliczane są automatycznie. Tak samo jak procentowy udział wydatków w ramach cross-finansingu w kosztach ogółem. Każdy z wydatków poniesionych w ramach cross-finaningu, musi być krótko uzasadniony w ostatniej części Szczegółowego budżetu projektu.

15 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) 0,00 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (T/N) 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny

16 Koszty pośrednie: Są to koszty których nie można przyporządkować do konkretnych zadań w ramach realizowanego projektu. Przykłady kosztów pośrednich: Koszty zarządu (pod warunkiem, że w projekcie nie wyszczególni się osobnego zadania „Zarządzanie projektem”) Koszty personelu obsługowego (np. obsługi księgowej) Opłaty administracyjne za wynajem powierzchni biurowych lub czynsz Opłaty za energię cieplną, elektryczną, gazową oraz wodę Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne Koszty materiałów biurowych

17 Koszty pośrednie c.d.: W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-finansingiem Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: Ryczałtem Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (w tym wypadku należy wykazać pełne udokumentowanie wydatków we wniosku o płatność, mogą one podlegać kontroli na miejscu)

18 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem:
Jeśli decydujemy się na rozliczenie kosztów pośrednich ryczałtem, wtedy ich wartość jest ograniczona następującymi limitami: Do 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-finansingu – w projektach o wartości do 2 mln zł. Do 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-finansingu – w projektach o wartości od 2 mln do 5 mln zł. Do 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-finansingu – w projektach o wartości powyżej 5 mln zł.

19 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem c.d.:
Jeśli decydujemy się na rozliczenie kosztów pośrednich ryczałtem, do wniosku musimy dołączyć metodologię według której obliczyliśmy wartość kosztów pośrednich. Można wnioskować o zmianę rozliczania kosztów pośrednich z ryczałtu na rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (w drugą stronę zmiana jest niemożliwa). W takim wypadku wszystkie poniesione wcześniej koszty pośrednie zostają uznane za niekwalifikowalne i powinno się je wykazać we wniosku jako korekta. Koszty te mogą być ponownie wykazane w kolejnym wniosku o płatność pod warunkiem, że zostaną potwierdzone dokumentami księgowymi.

20 Pomoc publiczna: Jeśli projekt jest objęty regułami pomocy publicznej, należy zaznaczyć które z kategorii określonych zadań są nią objęte. Wszystkie wydatki tak zaznaczone zostaną zliczone i wykazane w wierszu – „Wydatki objęte pomocą publiczną”, reszta natomiast zostanie zsumowana w wierszu - „Wydatki objęte pomocą pozostałą”. W punkcie „Wkład prywatny” należy wskazać kwotę wynikającą z wyliczenia poziomu intensywności pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków objętych pomocą publiczną.

21 Uzasadnienie dla cross-financing’u i kosztów pośrednich w projekcie:
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financing’u i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.

22 Uzasadnienie kosztów:
Wydatki w ramach cross-finansingu muszą zostać krótko uzasadnione pod kątem konieczności ich poniesienia. Jeśli jakieś koszty odbiegają od przyjętych cen rynkowych, również muszą być uzasadnione. W pozycji liczba porządkowa (l.p.) należy wprowadzić cyfrę przyporządkowaną kategorii, którą chcemy uzasadnić.

23 Budżet projektu

24 Kategoria wydatku … 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
2007 2008 2014 2015 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) 0,00 zł 4.1.1 Koszty bezpośrednie Zadanie 1: … [tekst] Zadanie 2: … [tekst] … [kolejne Zadania – tekst] 4.1.2 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 0,00 % 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)

25 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 4.3.2 w tym wkład prywatny
4.2 Przychód projektu 0,00 zł 4.3 Wkład własny 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 4.3.2 w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – ( )] 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny/niekwalifikowalny. [combo-box ‘zawierającymi’ – ‘niezawierającymi’ oraz ‘kwalifikowalny’ – ‘niekwalifikowalny’] 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: [wyliczane automatycznie]

26 Budżet Po wypełnieniu Szczegółowego budżetu projektu, do
części Budżet zostają automatycznie przesłane punkty: 4.1 Koszty ogółem 4.1.1 Koszty bezpośrednie (wraz z poszczególnymi zadaniami) 4.1.2 Koszty pośrednie 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 4.3.2 w tym wkład prywatny

27 Budżet c.d.: Do uzupełnienia pozostają pola: 4.2 Przychód projektu
4.3 Wkład własny 4.3.1 w tym wkład niepieniężny

28 4.2 Przychód projektu Beneficjent zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich przychodów uzyskanych poprzez realizację projektu. Odsetki powstałe na wyodrębnionym dla celów projektu rachunku bankowym nie stanowią przychodów projektu.

29 4.3 Wkład własny W punkcie tym należy wskazać wartość wkładu własnego wraz z wkładem niepieniężnym i prywatnym Minimalna wartość wkładu własnego określona jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL oraz w dokumentacji konkursowej

30 4.3.1 w tym wkład niepieniężny
W punkcie tym należy określić wartość wkładu niepieniężnego, a więc składników majątku projektodawcy tj. nieruchomości, urządzeń, materiałów, wyników badań, jak i świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Jest on kwalifikowalny, jeśli jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz zweryfikowana (np. poddana audytowi). Jeśli wprowadzamy do projektu wkład niepieniężny, kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego

31 Budżet – pozostałe pola
Punkt 4.4 Wnioskowane dofinansowanie – wyliczany jest automatycznie. Powstaje po odjęciu od kosztów ogółem (4.1), punktów 4.2 Przychody projekt oraz 4.3 Wkład własny. W punkcie 4.5 należy zaznaczyć czy podatek VAT jest dla nas kosztem kwalifikowalnym. Punkt 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika zostaje wyliczony automatycznie – wartość ta powstaje poprzez podzielnie Kosztów ogółem przez liczbę uczestników wskazaną we wniosku w punkcie Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status.

32 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

33 Przydatne adresy internetowe
strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, poświęcona Europejskiemu Funduszowi Społecznemu

34 Europe Direct Poznań Punkt Europe Direct Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Poznań, która mieści się przy ulicy Przemysłowej 46 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i adres mailowy: Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct:

35 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

36 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
Punkt RCIE Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Poznań, która mieści się przy ulicy Bukowskiej 26/1 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

37

38 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google