Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego"— Zapis prezentacji:

1 w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego
Metoda projektu w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego

2 Dzięki pracy w zespole w oparciu o metodę projektu:
Czym jest metoda projektu i czego może nauczyć się uczeń pracując w zespole w oparciu o metodę projektu: Metoda projektu jest: przejawem nowoczesnego podejścia edukacyjnego, umożliwiającego uczniom realizację różnorodnych zadań w oparciu o wcześniej zdobytą – na lekcjach różnych przedmiotów i w rozmaitych sytuacjach - wiedzę i umiejętności, które będą im przydatne w dorosłym życiu; Dzięki pracy w zespole w oparciu o metodę projektu: uczeń staje się samodzielny, nabywa umiejętności pracy w zespole, logicznego myślenia, podejmowania decyzji.

3 Zasady realizacji zajęć z uczniami w oparciu o metodę projektu
wyznaczenie celu głównego projektu oraz celów szczegółowych (cząstkowych) niezbędnych w procesie realizacji celu głównego; określenie tematu projektu w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było zrealizować cel główny; określenie metod, form i narzędzi niezbędnych przy realizacji projektu; określenie zadań realizowanych w projekcie; określenie czasu realizacji projektu; dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego; wykonanie wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu; stworzenie harmonogramu realizacji projektu i prezentacji wyników; realizacja projektu i prezentacja wyników; ocena projektu.

4 Tworzenie uczniowskiego zespołu projektu
powołanie kierownika projektu – nauczyciel i rotacyjnie uczeń członek zespołu projektowego w roli dublera kierownika projektu; wybór uczniów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań w projekcie; wybór uczniów do zespołów zadaniowych; określenie i powierzenie zadań indywidualnych dla uczniów (dodatkowo do czynności wykonywanych w ramach zespołów zadaniowych); ustalenie zasad komunikacji pomiędzy uczniami - członkami zespołu projektowego.

5 Rola nauczyciela w prowadzeniu zajęć edukacyjnych metodą projektu
pełnienie funkcji kierownika projektu z racji posiadanej wiedzy, doświadczenia i autorytetu; wprowadzenie uczniów do pracy w zespole; wprowadzanie uczniów na kluczowe stanowiska w projekcie – np. rotacyjny dubler kierownika projektu; pełnienie funkcji mentora w stosunku do ucznia będącego dublerem kierownika projektu; wspieranie uczniów obejmujących funkcje w projekcie; pełnienie funkcji mentora – doradcy dla wszystkich uczniów w zespole; pomoc w tworzeniu procedur naprawczych przez uczniów współzarządzających projektem.

6 Ewaluacja – mierzenie rezultatów pracy uczniów w projekcie
badanie przyrostu wiedzy w oparciu o pretesty i postesty; obserwacja pracy uczniów w zespole projektowym umożliwiająca określenia poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespołu w formie oceny opisowej; tworzenie raportów z przeprowadzonej ewaluacji dotyczącej wykonania założonych wskaźników.

7 Raport z ewaluacji – podstawowe elementy
zaobserwowany poziom wiedzy na początku projektu; wiedza nabyta w trakcie projektu; uzyskane umiejętności związane z pracą w projekcie; doświadczenie związane z wykonywaniem określonych funkcji w zespole projektowym; zaobserwowane merytoryczne i organizacyjne predyspozycje ucznia.

8 Projekt: Budżet domowy a budżet Państwa – podobieństwa i różnice.
Praktyczne zastosowanie metody projektu w zajęciach z uczniami w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo Projekt: Budżet domowy a budżet Państwa – podobieństwa i różnice.

9 WSTĘPNY BLOK ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH UCZNIÓW – BLOK ORGANIZACYJNY PROJEKTU
prezentacja projektu UE, w ramach którego zespoły uczniowskie będą realizowały projekty; zapoznanie uczniów z metodą projektu; przedstawienie zasad wyboru tematów projektowych w oparciu o tematy z Portalu Projektu; przedstawienie zasad oceny i nagradzania najlepszych projektów; prezentacja zestawu sprzętowego wspierającego pracę zespołu; prezentacja e-learningowych, multimedialnych materiałów edukacyjnych; przekazanie uczniom materiałów niezbędnych przy pracy w projekcie (długopis, notes, pendrive); dokonane uzgodnień o charakterze organizacyjnym ( terminy spotkań, dostęp do sprzętu itp.).

10 ZASADNICZY BLOK ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH UCZNIÓW
wyznaczenie celu głównego projektu oraz celów szczegółowych (cząstkowych) niezbędnych w procesie realizacji celu głównego; określenie tematu projektu w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było zrealizować cel główny; określenie metod, form i narzędzi niezbędnych przy realizacji projektu; określenie zadań realizowanych w projekcie; określenie czasu realizacji projektu. dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego; rozpoczęcie dokumentowania formalnego realizacji projektu; stworzenie harmonogramu realizacji projektu i prezentacji wyników; realizacja zadań wynikających z harmonogramu; prezentacja wyników zadań cząstkowych; prezentacja końcowa wyników projektu; ocena projektu.

11 Celem głównym projektu jest:
WYZNACZENIE CELU GŁÓWNEGO PROJEKTU ORAZ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH (CZĄSTKOWYCH) NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji z przedsiębiorczości u 10 uczniów stanowiących uczniowski zespół projektowy, na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w obszarze edukacji związanej z przedsiębiorczością. Cele szczegółowe powinny uwzględnić: rozwój zainteresowań tematyką przedsiębiorczości wśród uczniów stanowiących 10 osobowy zespół projektowy, pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej, dotyczącej realizowanego tematu, nabycie umiejętności pracy zespołowej, rozwój doświadczenia w podejmowaniu decyzji, nabycie umiejętności związanych z tworzeniem prezentacji wyników projektu.

12 OKREŚLENIE TEMATU PROJEKTU W TAKI SPOSÓB, ABY ZA JEGO POŚREDNICTWEM MOŻNA BYŁO ZREALIZOWAĆ CEL GŁÓWNY Temat projektu - Budżet domowy a budżet państwa – podobieństwa i różnice. służy rozwojowi kompetencji uczniów z przedsiębiorczości, w związku z tym realizuje cel główny projektu; temat projektu został wybrany przez zespół spośród tematów publikowanych na Portalu Projektu.

13 Temat projektu obejmuje poniższe zagadnienia:
OKREŚLENIE TEMATU PROJEKTU W TAKI SPOSÓB, ABY ZA JEGO POŚREDNICTWEM MOŻNA BYŁO ZREALIZOWAĆ CEL GŁÓWNY Temat projektu obejmuje poniższe zagadnienia: określenie składników kosztów budżetu domowego i budżetu państwa; źródła sfinansowania składników kosztowych; określenie wydatków sztywnych w obu budżetach; wydatki, które mogą być kształtowane płynnie przy tworzeniu budżetu.

14 OKREŚLENIE METOD, FORM I NARZĘDZI NIEZBĘDNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU
Zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone: metodą projektową, z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych stanowiących teoretyczne wsparcie tematu, przy realizacji zajęć wykorzystany będzie sprzęt komputerowy oraz zasoby internetu.

15 OKREŚLENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE
W projekcie będą realizowane cztery główne zadania: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego, analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa, poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw pomiędzy analizowanymi budżetami, prezentacja projektu i jego wyników.

16 OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI PROJEKTU
Projekt będzie realizowany przez okres jednego semestru, tj. od 01 lutego 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

17 DOKONANIE USTALEŃ ORGANIZACYJNYCH W RAMACH ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Powołanie kierownika projektu: Kierownikiem projektu zostaje nauczyciel – opiekun zespołu. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego, analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa, poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw między analizowanymi budżetami, prezentacja projektu i jego wyników. Przypisanie uczestników projektu do zespołów zadaniowych

18 DOKONANIE USTALEŃ ORGANIZACYJNYCH W RAMACH ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Określenie zadań indywidualnych nie związanych z pracą w zespołach zadaniowych: sprawdzanie stanu sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania, archiwizowanie materiałów opracowanych przez zespół, prowadzenie kroniki zespołu projektowego, komunikowanie się z prowadzącym portal projektu. Ustalenie zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego: Członkowie zespołu projektowego będą przekazywali informacje i wytworzone materiały na spotkaniach stacjonarnych zespołów oraz za pomocą poczty elektronicznej. W sprawach nagłych dopuszcza się komunikowanie za pomocą telefonów komórkowych.

19 ROZPOCZĘCIE DOKUMENTOWANIA FORMALNEGO REALIZACJI PROJEKTU
Pobranie z Portalu Projektu wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu; lista obecności na zajęciach projektowych, karta pracy w projekcie, harmonogram, ankiety ewaluacyjne. Wypełnianie i przekazywanie do Biura Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów formalnych;

20 STWORZENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU I PREZENTACJI WYNIKÓW
najważniejszy dokument warunkujący osiągnięcie sukcesu przy realizacji projektu; harmonogram zawiera zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu zlokalizowane na osi czasu; w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane zadania: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego oraz analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa tak, aby w oparciu o rezultaty tych zadań rozpocząć realizację zadania – poszukiwanie i określanie różnic i podobieństw w obydwu budżetach; na końcu będzie realizowane zadanie - prezentacja projektu i jego wyników. Szczegółowość harmonogramu wynika ze złożoności realizowanych zadań.

21 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU
Tworzenie projektu przez uczniów odbywa się poprzez wykonanie czerech zadań głównych na zasadach określonych przez zespół projektowy i w terminach zawartych w harmonogramie pracy nad projektem. W trakcie realizacji zadań głównych będzie prowadzone pełne dokumentowanie wykonywanych prac, zaangażowania osób, wykorzystywanego sprzętu oraz wykorzystania wspomagających prace projektowe multimedialnych materiałów e-learningowych.

22 PREZENTACJA WYNIKÓW ZADAŃ CZĄSTKOWYCH
Prezentacja wyników zadań cząstkowych będzie wykonana w postaci prezentacji Power Point. Prezentacje wyników zadań cząstkowych: analiza składników i zasad konstrukcji budżetu domowego; analiza składników i zasad konstrukcji budżetu państwa wykonają zespoły realizujące te zadania.

23 PREZENTACJA KOŃCOWA WYNIKÓW PROJEKTU
Prezentacja końcowa projektu i jego wyników będzie wykonana w postaci prezentacji Power Point. Prezentacja będzie podstawą oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów i umieszczenia na liście rankingowej. Prezentacja końcowa projektu i jego wyników jest jednym z czterech zadań głównych projektu. Będzie wykonana przez dedykowany do tego celu zespół.

24 OCENA PROJEKTU Oceny projektu dokona Komisja Oceny Projektów wyłoniona spośród pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni. Efektem końcowym pracy Komisji Oceny Projektów będzie ranking projektów, będący podstawą do przyznania nagród zespołom projektowym. Ocena projektu będzie dokonana w oparciu o obowiązujący regulamin.

25 Zakończenie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "w prowadzeniu zajęć z uczniami w ramach szkolnego ruchu naukowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google