Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUŁGARIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUŁGARIA."— Zapis prezentacji:

1 BUŁGARIA

2

3 Dane ogólne Państwo nad morzem czarnym
Stolica - Sofia (1,1 mln mieszkańców) Liczba ludności: Powierzchnia całkowita: km² Język urzędowy – bułgarski Waluta – Lev Państwa sąsiadujące – Grecja, Macedonia, Rumunia, Serbia, Turcja Niepodległość: - ogłoszona 3 marca 1878 r. - uznana 22 września 1908 r.

4 KONSTYTUCJA Republiki Bułgarii

5 Zmiana konstytucji Zgromadzenie Narodowe może zmienić i uzupełnić wszystkie przepisy konstytucji z wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone do kompetencji Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Prawo inicjatywy w zakresie zmiany i uzupełnienia konstytucji przysługuje 1/4 deputowanych i prezydentowi Przedłożony projekt Zgromadzenie Narodowe rozpatruje nie wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż po trzech miesiącach od jego otrzymania

6 Zgromadzenie narodowe uchwala ustawę o zmianie lub uzupełnieniu konstytucji większością 3/4 głosów ogólnej liczby deputowanych w trzech głosowaniach przeprowadzonych w różnych dniach Jeśli projekt uzyska mniej niż 3/4, lecz więcej niż 2/3 głosów ogólnej liczby deputowanych, wówczas jest on poddawany ponownemu rozpatrzeniu nie wcześniej niż za dwa miesiące i nie później niż w ciągu pięciu miesięcy Przy ponownym rozpatrzeniu, projekt zostaje uchwalony, jeśli głosowało za nim co najmniej 2/3 ogólnej liczby deputowanych.

7 Uchwalenie nowej konstytucji
Prawo inicjatywy posiada 200 deputowanych Wielkiego Zgromadzenia Narodowego oraz prezydent. Projekt nowej konstytucji lub projekt zmiany obowiązującej konstytucji rozpatruje Zgromadzenie Narodowe nie wcześniej niż na 2 i nie później niż do upływu pięciu miesięcy od wniesienia Wielkie zgromadzenie Narodowe podejmuje uchwały w sprawie wniesionych projektów większością 2/3 głosów ogólnej liczby deputowanych w trzech głosowaniach przeprowadzanych w różnych dniach Obecna konstytucja uchwalona 12 lipca 1991 r.

8 PREZYDENT Republiki Bułgarii
Obecnie G.Parywanow

9 Historia prezydentury
prezydentura w Bułgarii ma bardzo krótką tradycję 1990r. – po raz pierwszy w historii bułgarskiego konstytucjonalizmu pojawił się urząd prezydenta urząd ten powołany ustawą o zmianie i uzupełnieniu Konstytucji z r. Konstytucja z r. urzędowi prezydenta poświęca rozdział IV

10 Prezydent głowa państwa pochodzi z wyborów bezpośrednich
urząd prezydenta usytuowany jest – zgodnie z tradycją prezydentury w ustroju republikańskim – w ramach władzy wykonawczej wybory przeprowadzane w oparciu o zasadę powszechności, równości, bezpośredniości, tajności głosowania i – w I turze – o zasadę większości bezwzględnej datę wyborów ustala Zgromadzenie Narodowe kandydat na prezydenta musi: legitymować się posiadaniem obywatelstwa bułgarskiego z urodzenia mieć ukończony 40 rok życia spełniać warunki wyboru na posła zamieszkiwać przez ostatnie 5 lat przed datą wyborów w Bułgarii

11 warunkiem wyboru jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przy czym w wyborach powinna wziąć udział więcej niż połowa uprawnionych wyborców w razie nie wybrania kandydata, w terminie 7 dni przeprowadza się II turę wyborów. charakterystyczną cechą bułgarskiej koncepcji modelu prezydentury jest wprowadzenie instytucji wiceprezydenta (wybierany równocześnie i z jednej listy z prezydentem, na tych samych zasadach) kadencja Prezydenta Republiki Bułgarii wynosi 5 lat; dopuszczalna jest jedna reelekcja Funkcje prezydenta: reprezentuje republikę w stosunkach międzynarodowych zarządza wybory do Parlamentu i samorządu lokalnego zawiera umowy międzynarodowe w określonych przypadkach

12 nadaje, przywraca i pozbawia obywatelstwa
posiada prawo do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego przed upływem kadencji nadaje ordery i odznaczenia stosuje prawo łaski posiada prawo zwrotu uchwalonej ustawy parlamentowi w celu ponownego jej rozpatrzenia posiada prawo inicjatywy ustrojodawczej desygnuje kandydata na premiera a następnie przedstawia parlamentowi propozycje jego wybrania posiada prawo do powołania Rządu Tymczasowego

13 Ponadto Prezydent; uosabia jedność narodu jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych stoi na czele Konsultatywnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego wraz z wiceprezydentem ponosi odpowiedzialność za zdradę stanu i naruszenie konstytucji akty prawne prezydenta kontrasygnowane są przez premiera lub odpowiedniego ministra jeśli Prezydent nie może sprawować swoich funkcji; jego urząd obejmuje wiceprezydent

14 PARLAMENT Republiki Bułgarii

15 Zgromadzenie Narodowe (Narodno Sobranje )
liczy 240 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 18 lat, a bierne- 21 lat, posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, podejmuje decyzje o przeprowadzeniu referendum, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe – m.in. o charakterze wojskowym lub politycznym, dotyczące praw człowieka oraz uczestnictwa Bułgarii w organizacjach międzynarodowych; wybiera członków Izby Obrachunkowej;

16 Wielkie Zgromadzenie Narodowe- specyficzny organ konstytucyjny:
400 deputowanych (wybieranych w wyborach mieszanych), uchwala m.in. nową konstytucję, decyduje o zmianach terytorium, ratyfikuje umowy międzynarodowe przewidujące powyższe zmiany, rozstrzyga sprawy odnoszące się do formy ustroju i rządów, uprawnienia Wielkiego Zgromadzenia Narodowego wygasają z chwilą wypełnienia jego misji, po czym prezydent zarządza wybory do Zgromadzenia Narodowego.

17 SĄD KONSTYTUCYJNY

18 Składa się z 12 sędziów z których :
4 wybiera Zgromadzenie Narodowe 4 prezydent 4 zgromadzenie ogólne sędziów Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Najwyższego Sądu Administracyjnego Kadencja trwa 9 lat bez prawa reelekcji Skład sadu odnawialny co 3 lata w 1/3 składu

19 SĄD ustala obowiązującą wykładnie ustaw
wypowiada się w sprawie wniosku o ustalenie sprzeczności z konstytucja ustaw innych aktów parlamentu i prezydenta rozstrzyga spory kompetencyjne miedzy parlamentem , prezydentem i rządem oraz miedzy organami samorządu lokalnego a centralnymi organami wykonawczymi wypowiada się o zgodność z konstytucja umów międzynarodowych przed ich ratyfikacja wypowiada się w sprawie sporów o konstytucyjność partii politycznych wypowiada się w sprawie sporów o zgodność z ustawą wyborów prezydenta, wiceprezydenta oraz deputowanych .


Pobierz ppt "BUŁGARIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google