Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga do sukcesu Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga do sukcesu Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Droga do sukcesu Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

2 Droga do sukcesu Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Droga do sukcesu Okres trwania projektu – 1 rok, 01.09. 2009 – 30.06.2010 Budżet projektu –110 602,50 zł. Beneficjent – GMINA MAKÓW Beneficjent ostateczny – UCZEŃ GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W MAKOWIE

4 Droga do sukcesu Cel ogólny: Stworzenie szansy uczniom pochodzącym z różnych środowisk na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wyposażenie w wiedzę i wykształcenie oraz umiejętności niezbędne do osiągnięcia wyższych wyników w nauce, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, rozwijanie zainteresowań poznawczych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, kultury i sportu.

5 Droga do sukcesu Cele szczegółowe: Wyrównanie i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w gimnazjum oraz na następnych etapach edukacyjnych. Kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych metod oraz aktywizujących form pracy. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Ukształtowanie twórczej postawy uczniów. Ukształtowanie umiejętności analizowania, selekcjonowania, wnioskowania i pracy w zespole. Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji do działania. Kształtowanie charakteru i właściwych postaw życiowych. Wykształcenie postawy świadomego odbiorcy sztuki i potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Uświadomienie potrzeby działań chroniących środowisko i ukształtowanie zachowań proekologicznych.

6 Droga do sukcesu Zasięg projektu - 169 uczniów z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie

7 Uczniowie uczestniczący w zajęciach mieli zapewniony: bezpłatny udział; odwóz; poczęstunek; atrakcyjną formę zajęć; wycieczki; wyjazdy do teatru; ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu; kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego; rozwój zainteresowań.

8 Droga do sukcesu Działania projektu: promocja projektu rekrutacja organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów ( zajęcia dla uczniów realizowane były metodami warsztatowymi z wykorzystaniem metod pracy aktywizujących uczniów). Zarządzanie projektem

9 Rodzaje zajęć pozalekcyjnych Kultura kluczem do sukcesu (mgr R. Wójcik i mgr D. Sułek). Matematyka jest dla wszystkich -2 grupy (mgr H. Głuszek i mgr E. Król). Ja, mój region, Europa, świat (mgr K. Strzemińska). Fizyka wokół nas (mgr J. Markowicz). Chemia bez tajemnic (mgr M. Rechnio). Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej (mgr M. Pejska). Zajęcia z języka angielskiego (mgr J. Jakubowska). Zajęcia z piłki ręcznej (mgr M. Olejnik, P. Szymczak).

10 Droga do sukcesu Rodzaj zajęćRealizowane cele Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Matematyka jest dla wszystkichRozbudzenie aktywności poznawczej i twórczej uczniów poprzez czynnościowe odkrywanie prawidłowości matematycznych, a przez to lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminu

11 Droga do sukcesu Rodzaj zajęćRealizowany cel Ja, Region, Europa, Świat Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań zagadnieniami geograficznymi, społeczno- ekonomicznymi świata, Polski i regionu. Chemia bez tajemnicBudzenie i pogłębianie zainteresowań poznawczych w zakresie chemii i nauk przyrodniczych

12 Droga do sukcesu Rodzaj zajęćRealizowane cele Kultura kluczem do sukcesuStworzenie szansy uczniom pochodzącym z różnych środowisk wiejskich na wyrównywanie zaniedbań edukacyjnych z zakresu kultury, a tym samym na wynik egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia z piłki ręcznejKształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz zdolności motorycznych niezbędnych do gry w piłkę ręczną.

13 Droga do sukcesu Rodzaj zajęćRealizowane cele Fizyka wokół nasWyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, przybliżenie fizyki do życia codziennego i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z fizyki w praktyce. Zajęcia z języka angielskiegoStworzenie uczniom możliwości rozwoju zainteresowań językiem angielskim, wzbogacanie słownictwa i wyrównywanie różnic poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

14 Kryteria kwalifikowania uczniów Uczestnikami zajęć mogli być wszyscy uczniowie gimnazjum. Pierwszeństwo mieli: Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i społeczno-rodzinnej. Uczniowie mający trudności w nauce i komunikacji interpersonalnej. Uczniowie nie radzący sobie z wyrażaniem uczuć i w konsekwencji przejawiający zachowania agresywne.

15 REZULTATY Rozwiązano wszystkie zadania egzaminacyjne z arkuszy egzaminacyjnych z lat 2002-2009. Odbyło się 6 jednodniowych wycieczek. Odbyło się 640 godzin zajęć. Ponad 90% uczniów wysoko oceniło przeprowadzone zajęcia.

16 REZULTATY Wzrosło poczucie własnej wartości i podniosła się samoocena oraz motywacja do pracy. Uczniowie pozyskali wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu na dalszych etapach kształcenia. Zwiększyła się umiejętność samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematyczno-przyrodniczymi. Zwiększyła się sprawność ruchowa uczniów.

17 REZULTATY Uczniowie nabyli umiejętność analizowania, selekcjonowania i wnioskowania. Zwiększyła się umiejętność pracy w zespole i zdrowej rywalizacji. Zwiększył się stopień przygotowania uczniów do zadań związanych z przyszłą edukacją.

18 Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Zajęcia w pracowni biologicznej

19 Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Wycieczka do oczyszczalni ścieków

20 Fizyka wokół nas Zajęcia w pracowni fizycznej

21

22 Fizyka wokół nas Wycieczka do elektrowni wiatrowej

23 Fizyka wokół nas Wycieczka do eksperymentarium i do kina IMAX

24 Ja, Region, Europa, Świat Zajęcia w pracowni geograficznej

25 Ja, Region, Europa, Świat Akademia z okazji Dnia Unii Europejskiej

26 Ja, Region, Europa, Świat Wycieczka rowerowa

27

28 Matematyka jest dla wszystkich Zajęcia w pracowni matematycznej

29

30 Kultura kluczem do sukcesu Zajęcia w pracowni

31

32 Kultura kluczem do sukcesu Spotkanie z miejscowym artystą ludowym

33 Chemia bez tajemnic Wycieczka do oczyszczalni ścieków

34 Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia w pracowni

35 Piłka ręczna


Pobierz ppt "Droga do sukcesu Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google