Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRZYMAJ FORMĘ! Opracowanie na podstawie poradnika dla nauczycieli: Marzena Dering mł. asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Malborku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRZYMAJ FORMĘ! Opracowanie na podstawie poradnika dla nauczycieli: Marzena Dering mł. asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Malborku."— Zapis prezentacji:

1 TRZYMAJ FORMĘ! Opracowanie na podstawie poradnika dla nauczycieli: Marzena Dering mł. asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Malborku

2 CEL GŁÓWNY PROGRAMU Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

3 CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

4 ADRESACI PROGRAMU Uczniowie gimnazjów ( I-III), szkół podstawowych ( V-VI), ich rodzice i opiekunowie.

5 UCZESTNICY PROGRAMU Dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna,
Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych.

6 CZAS TRWANIA PROGRAMU VI edycja – rok szkolny 2011/2012
VII edycja – rok szkolny 2012/2013

7 ORGANIZATORZY PROGRAMU
Główny Inspektorat Sanitarny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

8 PARTNERZY PROGRAMU Ministerstwo Edukacji Narodowej
Instytut Matki i Dziecka Instytut Żywności i Żywienia Ministerstwo Sportu i Turystyki Szkoła Główna gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

9 TRZYMAJ FORMĘ! PROGRAM JEST REALIZOWANY METODĄ PROJEKTU

10 PROJEKT EDUKACYJNY W PRAWIE OŚWIATOWYM
Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 20 VIII 2010r. Zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 IV 2007r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 156, poz. 1046) - uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Z zastosowaniem różnorodnych metod.

11 METODA PROJEKTU Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów, zadanie albo cykl zadań powiązanych celem i treścią programu nauczania ( programu szkoły). Może być powiązany z realizacją programu jednego lub wielu przedmiotów, może wykraczać poza program.

12 METODA PROJEKTU Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu, opracowują je w formie ustalonej z nauczycielem, a następnie prezentują innym. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową i gromadzeniem wiedzy, rozwijać samodzielność, uczyć podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, przyjmowania na siebie odpowiedzialności oraz podejmowania współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.

13 NAJWAŻNIEJSZE CECHY DOBRYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
•określone cele najlepiej ustalane wspólnie z uczniami; •nawiązanie do realnych znanych uczniom sytuacji; •łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin; •łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia umiejętności; •określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów;

14 NAJWAŻNIEJSZE CECHY DOBRYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
•dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań; •dobra instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny; •samodzielna praca uczniów indywidualna lub w zespole; •znane z góry kryteria i zasady monitorowania efektów; •rezultaty pracy prezentowane publicznie.

15 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
Etap I – Przygotowanie do realizacji projektu Etap II – Planowanie Etap III – Działanie Etap IV – Ewaluacja (ocena) projektu

16 PLANOWANIE PROJEKTU- przykładowa instrukcja
I Zapoznanie z metodą projektu. II Nakreślenie problemu. III Temat projektu. IV Cele edukacyjne (opisuję zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu). V Grupy zadaniowe. VI Wybór rodzaju projektu do realizacji. VII Kontrakt (koniecznie terminy konsultacji, zasady samooceny, oceny koleżeńskiej, oceny nauczyciela).

17 PLANOWANIE PROJEKTU- przykładowa instrukcja
VIII Plan działań oraz podział zadań w grupach ( trzeba je wykonać, aby zrealizować cele projektu). IX Sojusznicy. X Monitorowanie postępu realizacji działań w projekcie (nauczyciel i uczniowie). XI Realizatorzy i Odbiorcy ( osoby wykonujące zadanie oraz te, do których projekt jest adresowany). XII Prezentacja – termin i zasady prezentacji. XIII Ocena pracy uczestników. XIV Ewaluacja projektu

18 RODZAJE PROJEKTÓW BADAWCZE EDUKACYJNE SPOŁECZNE MEDIALNE

19 PROJEKT BADAWCZY- uczniowie działają jak naukowcy
Realizując projekt badawczy uczniowie powinni: Wybrać temat i w oparciu o niego określić cel projektu Postawić hipotezę, czyli przypuszczenie dotyczące wyników naszych badań Wybrać metodę badawczą i opracować do niej odpowiednie narzędzia Ustalić sposób dokumentowania badań Ustalić sposób prezentacji rezultatów badań i wniosków Przeprowadzić zaplanowane badanie, dokumentując je krok po kroku

20 PROJEKT BADAWCZY- uczniowie działają jak naukowcy
Opracować wyniki przeprowadzonych badań Porównać uzyskane wyniki z postawioną hipotezą ( sprawdzić, czy wyniki badań ją potwierdzają całkowicie, częściowo czy też ją obalają) Wyciągnąć i sformułować wnioski Zaprezentować rezultaty badań np. w postaci raportu czy prezentacji multimedialnej

21 Przykłady tematyki projektów badawczych w ramach programu „Trzymaj formę!”
Badanie świadomości uczniów naszej szkoły na temat skutków anoreksji i bulimii. Badanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów naszego gimnazjum. Badanie wpływu ćwiczeń fizycznych na procesy życiowe gimnazjalisty. Badanie znajomości uczniów naszej szkoły na temat zbilansowanej diety. Badanie zgodności codziennej diety uczniów naszej klasy z zasadami diety zbilansowanej. Badanie oznakowania produktów żywnościowych w pobliskim supermarkecie.

22 PROJEKT EDUKACYJNY – uczniowie działają jak nauczyciele
Realizując projekt edukacyjny uczniowie powinni: Wybrać temat Zastanowić się, komu, kiedy i w jaki sposób chcą przekazać informacje Opracować zakres zagadnień odpowiedni do odbiorców Wybrać odpowiednie techniki i metody dydaktyczne Zaplanować działania edukacyjne w czasie – przygotować scenariusz Opracować materiały i pomoce dydaktyczne

23 PROJEKT EDUKACYJNY – uczniowie działają jak nauczyciele
Przygotować miejsce, w którym możliwe będzie przeprowadzenie naszego działania Przeprowadzić działanie Zabrać informacje zwrotne od adresatów naszego działania

24 Przykłady tematyki projektów edukacyjnych w ramach programu „Trzymaj formę!”
Warsztaty dla uczniów klas I pt. „ konsumenckie ABC” Cykl zajęć dla dzieci z pobliskiego przedszkola pt. „ 10 kroków zdrowego żywienia” Szkolny Dzień Konsumenta Warsztaty dla rodziców pt. „ Moje drugie śniadanie” Rodzinna ścieżka zdrowia w sobotnie poranki – cykliczne zajęcia z wych. fizycznego prowadzone przez młodzież pod kierunkiem nauczyciela w-f)

25 PROJEKT SPOŁECZNY – uczniowie działają jak społecznicy
Realizując projekt społeczny uczniowie powinni: Rozeznać potrzeby lokalnego środowiska Zdefiniować i wybrać jeden z problemów społecznych, który wymaga rozwiązania Zgromadzić jak najwięcej informacji na jego temat Zastanowić się wspólnie nad wszystkimi możliwymi rozwiązaniami danego problemu Wybrać naszym zdaniem najlepsze i najbardziej realne rozwiązanie

26 PROJEKT SPOŁECZNY – uczniowie działają jak społecznicy
Zaplanować konkretne działanie, które mogłoby doprowadzić do rozwiązania problemu Poszukać sojuszników naszego działania Wcielić pomysł w życie Podjąć decyzję o formie prezentacji efektów działania społecznego Poinformować społeczność lokalną o efektach wspólnej pracy

27 Przykłady tematyki projektów społecznych w ramach programu „Trzymaj formę!”
Aktywna przerwa – projekt zagospodarowania szkolnego podwórka Sprawnościowy festyn środowiskowy Projekt zagospodarowania nieużywanego strychu w mojej kamienicy – siłownia miejska Trasa rowerowa w pobliżu naszego osiedla

28 PROJEKT MEDIALNY – uczniowie działają jak dziennikarze
Realizując projekt medialny uczniowie powinni: Wybrać temat i sformułować cel działania Zastanowić się gdzie, jakimi metodami i kiedy zgromadzimy potrzebne nam informacje Zastanowić się komu, kiedy i w jaki sposób chcemy przekazać informacje Opracować informacje tak, aby były zrozumiałe dla ich adresatów Wybrać odpowiednie środki przekazu ( np.. Gazeta, strona internetowa, wystawa)

29 PROJEKT MEDIALNY – uczniowie działają jak dziennikarze
Zaplanować działania medialne w czasie – przygotować plan kampanii Przeprowadzić działania medialne

30 Przykłady tematyki projektów medialnych w ramach programu „Trzymaj formę!”
Promocja aktywnych form wypoczynku- prowadzenia bloga Aktywność fizyczna w czasach naszych dziadków – zorganizowanie wystawy poświęconej wspomnieniom starszych ludzi nt. form spędzania wolnego czasu w okresie ich młodości Szkolny Tydzień Zdrowia – kampania medialna promująca zdrowy styl życia Stosowanie diet przez uczniów naszej szkoły – dobry czy zły wybór – debata internetowa

31 METODA PROJEKTU Działanie uczniów można uznać za projekt, wtedy, kiedy zostaną spełnione następujące warunki: Uczniowie samodzielnie planują, a co za tym idzie znają, rozumieją i akceptują cele działania Uczniowie pracując w grupach znają metody i formy realizacji działania Uczniowie znają terminy realizacji całości działania i jego etapów Uczniowie współtworzą, a co za tym idzie znają sposoby, rodzaje i kryteria oceniania działania Uczniowie znają zasady prezentacji swojej pracy

32 METODA PROJEKTU- korzyści dla ucznia
rozwój osobisty ucznia ( np.. kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak praca w grupie, podejmowanie decyzji, uczenie samodzielności i odpowiedzialności, wzmacnianie przedsiębiorczych postaw wobec świata) integracja wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów Rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb ucznia

33 METODA PROJEKTU – umiejętności, które nabywa uczeń
Korzystanie z różnych źródeł informacji Operowanie informacją ( dobór, selekcja, ocena) Przyjmowanie oraz poczucie odpowiedzialności Samodzielne uczenia się Planowanie i organizacja pracy Współpraca w grupie Komunikowanie się Dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów ( myślenie twórcze) Podejmowanie decyzji Ocena i samokontrola Prezentacja wyników swojej pracy

34 METODA PROJEKTU - zagrożenia
Słomiany zapał uczniów Brak umiejętności pracy w grupie Konflikty grupowe Nie otrzymanie środków finansowych Przypadki losowe


Pobierz ppt "TRZYMAJ FORMĘ! Opracowanie na podstawie poradnika dla nauczycieli: Marzena Dering mł. asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Malborku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google