Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego
i miasta Jeleniej Góry Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Elżbieta Lemańska – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej , Jelenia Góra

2 Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec grudnia 2008 r. mieszkało mieszkańców: Powiat: Liczba ludności Liczba kobiet powiat jeleniogórski 63 757 33 296 Jelenia Góra 85 378 45 446 ogółem 78 742 W ogólnej liczbie mieszkańców, występowała przewaga kobiet ( 52,8 % ). Współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn wyniósł na koniec grudnia r : w Jeleniej Górze w powiecie jeleniogórskim

3 Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2007-2009 (stan na 31
Stopa bezrobocia na przestrzeni lat (stan na danego roku)‏ Rok / zasięg 2007 2008 2009 Polska 11,2% 9,5% 11,9% województwo dolnośląskie 11,4% 10,0% 12,5% powiat jeleniogórski 15,1% 13,7% 19,1% Jelenia Góra 7,7% 6,7% W rankingu wielkości stopy bezrobocia, powiat Jelenia Góra zajmował piąte miejsce w województwie. Poziom bezrobocia na obszarze powiatu jeleniogórskiego jest znacząco wyższy niż poziom bezrobocia w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim i Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dużych zakładów branży wytwórczej i przetwórczej na terenie powiatu. Istniejące były i są nadal systematycznie likwidowane, w tym m.in.: Kowarska Fabryka Dywanów, Zakłady Lniarskie Orzeł w Mysłakowicach, Zakład Przetwórstwa Mlecznego Fromako w Radomierzu.

4 bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego stanowili:
Według stanu na 31.XII.2009r. bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego stanowili: 9,1 % ludności w wieku produkcyjnym, 6,0 % ogółu mieszkańców powiatu. Dla miasta Jeleniej Góry wskaźniki te osiągnęły poziom: 6,3 % ludności w wieku produkcyjnym, 4,2 % ogółu mieszkańców. W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Jeleniej Górze było kobiet, tj. 47,1 % ogółu bezrobotnych.

5 Liczba bezrobotnych w latach 2007-2009 (stan na 31.12 danego roku)‏
Polska województwo dolnośląskie PUP Jelenia Góra bezrobotni ogółem kobiety 2007 1.746,573 1.017,348 127,457 72,761 5 597 2 873 2008 1.473,752 833,435 113,890 63,378 5,021 2 663 2009 1.811,117 936,861 140,364 72,266 7 375 3 476

6 Na koniec grudnia 2009 roku w ewidencji Urzędu pozostawało:
bezrobotnych do 25 roku życia kobiety bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia kobiet bezrobotnych długotrwale kobiet bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka kobiety bezrobotnych powyżej 50 roku życia kobiet bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych kobiet bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego kobiet bezrobotnych bez wykształcenia średniego kobiet bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia kobiet bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet (liczb nie sumuje się)

7 Struktura bezrobotnych kobiet wg wieku – PUP Jelenia Góra
(stan na danego roku)‏ Wiek Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. Ogółem kobiety 2009 r. lata 494 290 958 lata 1.348 831 2.009 1 063 lata 893 537 1.297 659 lata 1.540 802 2.015 962 powyżej 55 lat 746 31 1.096 298 5.021 2 663 7.375 3 476

8 Struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia – PUP Jelenia Góra
(stan na danego roku)‏ Poziom wykształcenia Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. wyższe 373 220 575 343 policealne i śr. zawodowe 1.014 607 1.442 772 średnie – ogólne 427 295 585 376 zasadnicze zawodowe 1.361 630 2.113 805 gimnazjalne i poniżej 1.846 991 2.660 1 180 5.021 2663 7.375 3 476

9 Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy – PUP Jelenia Góra
(stan na danego roku)‏ Staż pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. bez stażu 687 360 1.096 539 do 1 roku 672 333 991 491 1 – 5 lat 989 533 1.548 707 5 – 10 lat 689 423 975 475 lat 960 542 1.257 644 20 – 30 lat 789 381 1.116 487 30 lat i więcej 235 91 392 133 5.021 2663 7.375 3 476

10 Czas pozostawania bez pracy
r.est osób posiadających 30 lat rokudziałanie unduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s Struktura bezrobotnych kobiet wg czasu zarejestrowania – PUP Jelenia Góra (stan na danego roku)‏ Czas pozostawania bez pracy Powiatowy Urząd Pracy 2008 r. ogółem kobiety 2009 r. do 1 mies. 1.110 509 914 334 1-3 mies. 1.430 707 2.191 980 3-6 mies. 827 437 1.483 696 6-12 mies. 636 391 1.458 703 12-24 mies. 431 247 865 510 powyżej 24 mies. 587 336 464 235 5.021 2663 7.375 3 476

11 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 33 Szkolenia 618 333
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – w 2009r. liczba osób kobiety Prace interwencyjne 18 13 Roboty publiczne 447 93 Staże 783 478 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 33 Szkolenia 618 333 Szkolenia w zakresie Aktywnego Poszukiwania Pracy 128 84 Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 259 181

12 1 851 Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - cd Liczba osób kobiety Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 467 195 Prace społecznie użyteczne 438 164 Studia podyplomowe 14 9 Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy 108 68 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą zależną 15 12 Dodatek aktywizacyjny 499 208 ogółem: 3 827 1 851

13 Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko
Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem ( dziećmi) do lat 7 wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na: - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj zł br. przysługuje do 6 m-cy może być poprzedzona zaliczką

14 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Elżbieta Lemańska – kierownik CAZ , Jelenia Góra


Pobierz ppt "Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie powiatu jeleniogórskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google