Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ekonomiczne aspekty zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych

2 RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE - 5,5 MLN OSÓB W POLSCE STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE STANOWIĄ 9,3 % POPULACJI OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM -UDZIAŁ W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNOSI 3,8% - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WIEKU PRODUKCYJNYM : - Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 41,5% ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 18,7 % Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS 2008

3 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
System finansowania zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych opiera się na ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 ( z późniejszymi zmianami) i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

4 DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: Osoba niepełnosprawna to taka, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie: 1) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki), 2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 3) o niepełnosprawności – dotyczy to osób które nie ukończyła 16 roku życia.

5 ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI : Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) - wydawane są przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności . Orzeczenia równoważne – Ustawa uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5) oraz orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności (art. 62).

6 Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: –całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; –całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; –częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r . o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

7 Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: –I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; –II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; –III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

8 Dawny system orzecznictwa
System orzecznictwa (od dnia 1 września 1997 r) Po nowelizacji ustawy Z dnia 15 czerwca 2007 Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności I grupa inwalidzka = Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji = Znaczny stopień niepełnosprawności 1.niezdolność do samodzielnej egzystencji = znaczny stopień Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji = znaczny stop. II grupa inwalidzka = Całkowita niezdolność do pracy = Umiarkowany stopień niepełnosprawności Całkowita niezdolność do pracy =umiarkowany stopień III grupa inwalidzka = Częściowa niezdolność do pracy Lekki stopień niepełnosprawności Częściowa niezdolność = lekki stopień

9 SYMBOLE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) 01-U - upośledzenie umysłowe;  02-P - choroby psychiczne;  03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;  04-O - choroby narządu wzroku;  05-R - upośledzenie narządu ruchu;  06-E - epilepsja;  07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;  08-T - choroby układu pokarmowego;  09-M - choroby układu moczowo-płciowego;  10-N - choroby neurologiczne;  11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego., 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

10 Czy mogę zatrudnić osobę jeśli: Przypadek 1: "Żadna praca„ Zapis ten widnieje czasem na orzeczeniach ZUS wydawanych do roku Wiele osób przyzwyczaiło się do niego, a właściwie do myśli, że ma zakaz pracy. Przypadek 2: "Zatrudnienie - nie dotyczy" Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności stosują podział na trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Oprócz tego określają wskazania, w tym dotyczące zatrudnienia. Często (szczególnie dawniej) osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności wpisywano: "Zatrudnienie - nie dotyczy". Mogło to oznaczać, że na wniosek zainteresowanego Zespół nie rozpatrywał możliwości pracy. Jak jednak zapis taki odbierze pracodawca? Przypadek 3: "Całkowicie niezdolny do pracy" obecnie wydawane przez ZUS orzeczenia posiadają zapis "całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji", lub "całkowicie niezdolny do pracy„.

11 Czy mogę zatrudnić osobę jeśli: NIE MA PRZESZKÓD PRAWNYCH, ABY PRACODAWCA ZATRUDNIŁ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNA W RAMACH UMOWY O PRACĘ KAŻDA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONA NAWET JEŻELI PRACODAWCA NIE ZAPEWNIA WARUNKÓW PRACY CHRONIONEJ. art. 4 ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych "Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku przystosowania przez pracodawcę miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej".

12 Formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych :
zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy- art.26 Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy- 26e zwrotu kosztów zatrudniania asystenta niepełnosprawnego pracownika – 26d Dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych- art. 26 a-c

13 PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U z nr 62 poz. 316)

15 PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art.26 Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 1)bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, 2)pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

16 PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art.26 Pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać zwrot kosztów: a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

17 PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY - art c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; 2. Rozpoznanie przez służby medyczne pracy potrzeb związanych z adaptacją lub zakupem urządzeń czy oprogramowania.

18 PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art
PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY -art.26 Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (3 366,11 zł x 20 = , 20 zł.) Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15 % kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych ( tj ,83 zł. )

19 Zwrot kosztów rozpoznania mieszczący się w kosztach, o których mowa powyżej obejmuje niezbędne badania mające na celu ustalenie odpowiednio: 1) zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności; koniecznych elementów składowych wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną; konieczności adaptacji lub nabycia urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu pracy w celu jego adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konieczność zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika

20 Wniosek składa się do: 1) Funduszu — w przypadku wniosków składanych przez starostę; 2) starosty właściwego ze względu na: a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu — w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby, b) miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy — w pozostałych przypadkach.

21 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TWORZENIE MIEJSC PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 TWORZENIE MIEJSC PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. nr 62 poz.316 )

23 TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. (3 366,11 zł. x 15 = ,65 zł. )

24 TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART
TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e Refundacja kosztów obejmuje: 1) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna; 2) kwotę niepodlegającego odliczeniu: a) podatku od towarów i usług, b) podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania stanowiącymi wyposażenie stanowiska pracy.

25 TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART
TWORZENIE STANOWISK PRACY – ART. 26e Wniosek składa się do: 1)Funduszu - w przypadku wniosków składanych przez starostę. 2)starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

26 Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

27 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U z nr 62 poz. 316)

29 „ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- ART. 26d
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

30 „ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ Wysokość zwrotu stanowi: - iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia - i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu - i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem zapisu poniżej. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. ( 160 godzin ( 1 etat) x 20%= 32 godziny) 32 godziny :160 godziny = 0,2 x 1276,00 =255,20 zł.

31 Wniosek składa się do: 1) Funduszu — w przypadku wniosków składanych przez starostę; 2) starosty właściwego ze względu na: a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu — w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby, b) miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy — w pozostałych przypadkach

32 DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW PŁACY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

33 Art. 26 a-c Ustawy o rehabilitacji (
Art. 26 a-c Ustawy o rehabilitacji (.....) Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników - realizuje Biuro PFRON - Oddziały PFRON

34 Minimalne wynagrodzenie
SYSTEM SODIR – art 26 a-c Minimalne wynagrodzenie Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) przez najniższe wynagrodzenie użyte jako podstawa do wyliczenia kwoty należnego dofinansowania należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawę do wyliczenia kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia w latach 2011 i 2012 stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę z grudnia 2009 roku tj.: 1 276,00 zł

35 SYSTEM SODIR – art 26 a-c Kwota miesięcznego dofinansowania, przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie może przekroczyć kwoty 75 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Koszty płacy, to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (nowy art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji).

36 KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH OSÓB NIERPEŁNOSPRAWNYCH: 1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. 2. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 3. Zakładom Pracy Chronionej

37 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Maksymalne kwoty dofinansowania za rok 2011 wynoszą: bez schorzenia ze schorzeniem ZPChr lekki 765.60 1,276.00 umiarkowany 1,786.40 2,296.80 znaczny 2,041.60 2,552.00 Otwarty rynek pracy 535.92 1,148.40 1,250.48 2,067.12 1,429.12

38 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
Od 2009 – 2011 roku: Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w wysokości: 1.       160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2.       140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3.       60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz niewidomych,

39 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników Od stycznia 2012 roku: Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w wysokości: 1.       170 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2.       125 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3.       50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

40 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników Od lipca roku: Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w wysokości: 1.       180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2.       115 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3.       45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

41 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników Od stycznia roku: Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w wysokości: 1.       180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2.       100 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3.       40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

42 Pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników
W 2011r. i 2012r.: 1) pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości: a) 70 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1, b) 90 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b 2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy

43 SYSTEM SODIR – art 26 a-c Kwota miesięcznego dofinansowania do kosztów płacy,uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz: 1.       stopnia niepełnosprawności zatrudnionego, 2.       szczególnych schorzeń osoby zatrudnionej, 3.       typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony, wymiaru czasu pracy, wieku- w przypadku osób ze stopniem lekkim i umiarkowanym,

44 Formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych :
Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy- art.26e zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy- art.26 zwrotu kosztów zatrudniania asystenta niepełnosprawnego pracownika – art. 26d Dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych – art.26 a-c

45 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google