Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego Inowrocław, 24 stycznia 2011 r.

2 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego Założenia projektu: Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nazwa osi priorytetowej: 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Nazwa działania: 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, Beneficjent projektu: Powiat Inowrocławski, Partner merytoryczny/operator: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Miejsce realizacji projektu: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33, Tryb rozpatrywania projektu: konkursowy, Typ projektu: roboty budowlane i dostawa.

3 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Geneza projektu Powiat Inowrocławski 8 czerwca 2010 r. złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. 27 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Inowrocławskim i Województwem Kujawsko- Pomorskim.

4 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Geneza projektu Koncepcja adaptacji pomieszczeń piwnic w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu powstała wraz z decyzją o przebudowie i adaptacji Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły kompleksowe wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w budynku. W części wyremontowanych pomieszczeń piwnic zostanie urządzona wystawa stała pn. SOLNO I – Kopalnia soli w Inowrocławiu. Wystawa taka funkcjonowała w poprzednim obiekcie Muzeum. Po przeniesieniu wszystkich zbiorów muzealnych do nowej siedziby Muzeum do XIX-wiecznego Pałacu Mieszczańskiego, celowym jest ponowne urządzenie ekspozycji prezentującej pamiątki tradycji solowarstwa. Znaczna część obiektów zabytkowych przed udostępnieniem wystawy społeczeństwu, została poddana konserwacji.

5 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Cele projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości oferty kulturalnej powiatu inowrocławskiego oraz całego regionu kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego oraz standardu świadczonych usług kulturalnych.

6 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Zakres rzeczowy projektu Zakres prac w ramach I etapu projektu obejmował wykonanie następujących elementów: adaptację pomieszczenia kuchennego i zaplecza socjalnego, adaptację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, roboty budowlane w piwnicach, stolarkę drzwiową, montaż punktów oświetleniowych.

7 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Zakres rzeczowy projektu II etap projektu polegał na zakupie wyposażenia trwałego do urządzenia wystawy stałej SOLNO I – Kopalnia Soli w Inowrocławiu. Scenografia wystawy wymagała odtworzenia drewnianej zabudowy chodnika kopalnianego. Projekt obejmował zakup nowego sprzętu wystawienniczego – gablot do właściwego prezentowania oraz zabezpieczenia w trakcie eksponowania, zarówno mundurów górniczych (urzędniczych i galowych) i pamiątkowych sztandarów, jak i przyrządów pomiarowych, m.in. metanomierzy, pochłaniaczy, osobistych zdjęć górniczych, kronik.

8 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Kalendarium zadaniedata złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 czerwca 2010 r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu27 sierpnia 2010 r. podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, PHU CERAMEX Dariusz Perlikowski, Piotr Perlikowski, ul. Marcinkowskiego 84, 88 – 100 Inowrocław 11 października 2010 r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, Mrówczyński Paweł Pracownia Architektoniczna Pantelija, ul. Mickiewicza 60, 88-100 Inowrocław 11 października 2010 r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru konserwatorskiego, Piotr Winter 26 października 2010 r. zakończenie robót budowlanych30 listopada 2010 r. rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu31 grudnia 2010 r.

9 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU: Całkowita wartość projektu – 267 569,47 zł, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (65%) – 173 920,15 zł Budżet Powiatu Inowrocławskiego (35%) – 93 649,32 zł

10 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: Wskaźniki planowanych produktów Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – mierzony w szt. (1) Wskaźnik planowanych rezultatów Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – mierzony w osobach/rok (18 287). Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia o 4 osoby od stycznia 2011 r. na następujących stanowiskach pracy: przewodnik muzealny – 2 osoby, pracownik techniczny (konserwator) – 1 osoba, pracownik obsługi – 1 osoba.

11 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Struktura zarządzania projektem Koordynator projektu – Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Pion finansowy – Wydział Budżetowo-Finansowy Pion zamówień publicznych – Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Inne wydziały zaangażowane w realizację projektu: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Partner merytoryczny – Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

12 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Promocja projektu Działania promocyjne odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, krajowego i regionalnego W zakresie informacji i promocji projektu przeprowadzono następujące działania: - wykonano 2 tablice: informacyjną i pamiątkową, - opublikowano 2 ogłoszenia prasowe, - wyemitowano spot radiowy (80 emisji), - opracowano folder i gadżety promocyjne.

13 Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Dziękujemy za uwagę Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu tel. (52) 35 92 152, 153, 156 e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.plintegracja_ue@inowroclaw.powiat.pl www.inowroclaw.powiat.pl


Pobierz ppt "Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google