Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia

2 Ekonomia Beata Groblewska-Bogusz bgroblewska@wshe.lodz.pl
Dyżur czwartki Zajęcia (tryb zaoczny) Żółte niedziele sale G105, K314, K324 Kolejny wykład 8 czerwca 2008 godz G-01

3 Ekonomia Oikos – dom Nomos – prawo Ekonomia
nauka badająca społeczny proces gospodarowania formułuje wnioski z tych badań i interpretując je dostarcza wskazówek i narzędzi dla analityków gospodarczych i polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd bada tendencje zmian wielkości produkcji, cen, zatrudnienia, bezrobocia etc. zajmuje się pieniądzem, bankowością kapitałami, dochodami i bogactwem

4 Ekonomia FUNKCJE EKONOMII EKONOMIA APLIKACYJNA
FORMUŁOWANIE ZALECEŃ, WSKAZYWANIE ŚRODKÓW I SPOSOBÓW OSIĄGANIA POŻĄDANYCH CELÓW POZNAWCZA WIARYGODNY OPIS REALIÓW GOSPODARCZYCH EKONOMIA POZYTYWNA STANOWISKO KONSTATUJĄCE NORMATYWNA STANOWISKO WARTOŚCIUJĄCE

5 Ekonomia Co wytwarzać jakie dobra, w jakiej ilości, gdzie i kiedy?
Jak wytwarzać kto ma wytwarzać i za pomocą jakich narzędzi? Dla kogo wytwarzać kto ma korzystać z efektów produkcji, jakie kryteria stosować przy podziale, itp.?

6 Ekonomia W jaki sposób zaspokoić nieograniczone potrzeby ludzkie mając do dyspozycji ograniczone środki ich zaspokojenia?!!!

7 Ekonomia Mikroekonomia: Makroekonomia:
zajmuje się badaniem postępowania lub reakcji konsumentów i producentów Makroekonomia: zajmuje się całością gospodarki albo jej ważnymi fragmentami

8 Źródła błędów w badaniach ekonomicznych
Problem wyizolowania Przypadkowość czy związek przyczynowo-skutkowy Całość czy część całości (błąd kompozycji) Subiektywizm Specyfika życia społecznego Ceteris paribus

9 Działalność gospodarcza
Przejawy działalności gospodarczej: produkcja podział wymiana konsumpcja

10 Działalność gospodarcza
Produkcja - proces, w którym zatrudnia się, tzn. łączy i zużywa w oparciu o znane producentowi sposoby, czynniki wytwórcze (pracę, ziemię i kapitał). Podział - sposób w jaki społeczeństwo dzieli wytworzoną przez siebie produkcję pomiędzy swoich członków Wymiana - dobrowolne przekazywanie przez właściciela dobra lub usługi, w zamian za inne dobra lub usługi. Konsumpcja - proces zużywania wytwarzanych w społeczeństwie dóbr i usług w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb

11 Opis zjawisk ekonomicznych
Kategorie ekonomiczne uogólniony, abstrakcyjne pojęcia odnoszące się do zjawisk i procesów ekonomicznych oraz ich związków i zależności. Prawa ekonomiczne istotne, konieczne i stale powtarzające związki i zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi. Teorie ekonomiczne grupy twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki jako całości lub jej segmentów.

12 Gospodarka rynkowa jest to kapitalistyczna gospodarka (w której większość czynników wytwórczych jest prywatna) oparta na wolnej przedsiębiorczości, w której podstawowe problemy ekonomiczne (co, jak i dla kogo wytwarzać), są rozwiązywane przez system cen, rynków, zysków i strat (Samuelson)

13 Rynek Rynek proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany) dóbr i usług. miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży ogół warunków, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych ogół stosunków, warunkujących decyzje podmiotów uczestniczących w wymianie handlowej.

14 Rynek Kryteria klasyfikacji rynków:
stopień konkurencji (doskonałej, niedoskonałej) przedmiot transakcji (konsumpcyjne, produkcyjne, pracy, itp..) zakres przestrzenny transakcji (lokalny, krajowy, światowy) stopień legalności transakcji (biały, szary, czarny) decydenta (producenta, konsumenta) możliwość dostępu (wolny, ograniczony)

15 Funkcje rynku Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr
Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych Warunkuje racjonalną alokację zasobów Weryfikator celowości produkcji Mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce

16 Popyt to ilość dóbr, jaką nabywcy są gotowi i mogą kupić w określonym czasie i przy danym poziomie ceny Czynniki determinujące popyt na dane dobro: cena dochody konsumentów preferencje, mody i gusta nabywców ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych przewidywania zmian dochodów i cen liczba i struktura ludności efekt naśladownictwa i demonstracji

17 Podaż ilość dobra, którą producenci zamierzają sprzedać po danej cenie i w określonym czasie Czynniki determinujące podaż danego dobra: koszty produkcji postęp techniczny podatki i subsydia przewidywane zmiany cen liczba przedsiębiorstw w branży interwencja państwa warunki klimatyczne

18

19 Program przedmiotu Przedmiot zainteresowania ekonomii. Metody badawcze
Rynkowy mechanizm popytu i podaży Teoria wyboru konsumenta Przedsiębiorstwo – organizacja i mechanizm decyzyjny, modele rynku

20 Miary efektów działalności gospodarczej, determinanty dochodu narodowego
Państwo, budżet polityka fiskalna System pieniężno-kredytowy Model IS-LM Bezrobocie i inflacja Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy


Pobierz ppt "Ekonomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google