Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostka Certyfikująca UDT- CERT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostka Certyfikująca UDT- CERT"— Zapis prezentacji:

1 Jednostka Certyfikująca UDT- CERT
Warszawa, 2011

2 Urząd Dozoru Technicznego
Działalność inspekcyjna Akademia UDT CLDT UDT- CERT działalność wolnorynkowa, wynikająca m.in. z ustawy o ocenie zgodności działalności UDT jako organu dozoru technicznego, wynikająca z ustawy o dozorze technicznym

3 Jednostka certyfikująca UDT- CERT
Systemy Zarządzania PN-EN ISO 9001 PN-N-18001 PN-EN 16001* PN-EN ISO 14001 PN-EN ISO 3834 PN-ISO/IEC 27001:2007 PN-EN 22000 PEFC* Jednostka Certyfikująca Osoby Personelu badań nieniszczących Spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych Osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe, Osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego. Jednostka Certyfikująca Wyroby Maszyny, Wymienniki ciepła Butle, zbiorniki ciśnieniowe Armaturę przemysłową, zasuwy, kurki i zawory Wyposażenie elektrowni Kotły grzewcze. Akredytacja PCA nr 078 Akredytacja PCA nr 088 Akredytacja PCA nr 100

4 Energia- towar szczególny
Wyprodukowanej energii nie można magazynować, Zamówionej energii nie można nie odebrać, Dostawcy energii często mają charakter monopolistyczny, Działalność w obszarze energii elektrycznej (ciepła oraz paliw) jest koncesjonowana. Koncesjonowana działalność w obszarze ciepła, energii elektrycznej oraz paliw obejmuje: wytwarzanie, przesył, dystrybucję oraz obrót i sprzedaż

5 Pakiet energetyczno-klimatyczny
W myśl założeń dokumentów do 2020 r. Unia Europejska: o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych  w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. do 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, o 20% zwiększy efektywność energetyczną.

6 Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
Cele dyrektywy: opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii osiągnięcie celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy. Ważne: wzorcowa rola sektora publicznego, możliwość tworzenia mechanizmów wsparcia, konieczność opracowywania dla KE planów działań dotyczących efektywności (pierwszy do , drugi do , trzeci do ) Ustala się krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001—2005.

7 Wprowadzenie do dyrektywy mówi m.in. że:
Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Wprowadzenie do dyrektywy mówi m.in. że: poprawa efektywności ma być zrealizowana przez odbiorców końcowych; przedsiębiorstwa muszą poprawić efektywność w drodze świadczenia usług energetycznych zapewniających komfort termiczny; w systemach taryfikowania energii sieciowej powinno się usunąć nieuzasadnione zachęty do zwiększania ilości przesyłanej energii; trzeba zwiększać świadomość użytkowników końcowych w zakresie możliwości działań efektywnościowych.

8 Ustawa o efektywności energetycznej 29.04.2011
Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski powinno uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo efektywności energetycznej lub uiścić opłatę zastępczą. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy: przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium; Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem przedsiębiorstw sprzedających ciepło, jeśli łączna wielkość sprzedawanej mocy nie przekroczy 5 MW); odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu; towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 Ustawa o efektywności energetycznej 29.04.2011
Ustawa zakłada włączenie jednostek sektora publicznego (rządowych i samorządowych) w realizację zadań na rzecz efektywności energetycznej. Będą one zobowiązane  do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie. Do katalogu włączono m.in. przeprowadzenie audytów energetycznych budynków eksploatowanych przez te jednostki.

10 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią
Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią: • poprawa efektywności energetycznej; • zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii); • redukcja emisji gazów cieplarnianych; • wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji; • zgodność z wymaganiami prawnymi; • możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

11 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią
Zasady tworzenia normy • spójność zapisów z normą ISO 14001; tworzenie postanowień normy, tak aby nie generować niepotrzebnej biurokracji; zastosowanie powszechnie używanego nazewnictwa norm z zakresu systemów zarządzania; utworzenie zwięzłego tekstu wymagań i opracowanie załączników informacyjnych; opracowanie normy jako „modułu”, który pasuje do innych systemów zarządzania, które mogą być / są stosowane w danej organizacji; przewidziano jej stosowanie dla wszystkich organizacji, bez względu na wielkość i rodzaj.

12 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią
ISO 14001 EN 16001 Inne systemy ISO 9001 Zgodność Spójność

13 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią
Polityka energetyczna Planowanie Wdrożenie i wykonanie Sprawdzenie i korekcja Monitorowanie i pomiary Działania korygujące i zapobiegawcze Audit wewnętrzny Przegląd kierownictwa Ciągłe doskonalenie

14 PN-EN 16001:2009 Struktura normy
Przedmowa Wprowadzenie 1. Zakres 2. Terminy i definicje 3. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią 3.1 Wymagania ogólne 3.2 Polityka dotycząca energii 3.3 Planowanie 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie 3.5 Sprawdzanie 3.6 Przegląd systemu zarządzania energią przez najwyższe kierownictwo Załącznik A (informacyjny) Wytyczne dotyczące stosowania niniejszej normy europejskiej Bibliografia

15 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.2 Polityka dotycząca energii
Najwyższe kierownictwo ustanawia, wdraża i utrzymuje politykę dotyczącą energii w organizacji i zapewnia, że w polityce określono zakres i ramy sytemu zarządzania energią i że: jest ona odpowiednia do charakteru, skali, wpływów na zużycie energii; zawiera zobowiązanie do zapewnienia dostępu do informacji i wszelkich niezbędnych środków w celu sięgnięcia celów i zadań; tworzy ramy do ustanawiania oraz przeglądów celów i zadań energetycznych; zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań do spełnienia których organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów energetycznych; jest udokumentowana, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji; jest regularnie przeglądana i uaktualniana; jest udostępniana do publicznej wiadomości.

16 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.3 Planowanie
Organizacja powinna: dokonać identyfikacji, przeglądu i oceny swoich aspektów energetycznych oraz określić proirytety; prowadzić okresowe przeglądy (udokumentowane) zidentyfikowanych aspektów jak również utrzymywać rejestr możliwości oszczędzania energii; zidentyfikować i mieć dostęp do obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań związanych z aspektami energetycznymi; ustanowić cele, zadania oraz programy dotyczące energii SMART pecyfic easurable chivable easonable ime bounded

17 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
Najwyższe kierownictwo powinno: zapewnić dostępność niezbędnych zasobów; wyznaczyć swojego przedstawiciela, który niezależnie od innych zadań będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania energią; zapewnić, aby personel który może mieć znaczny wpływ na zużycie energii posiadał odpowiednią świadomość i kompetencje wynikające z odpowiedniego wykształcenia, szkolenia lub nabytego doświadczenia; zapewnić efektywną komunikację.

18 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
Organizacja powinna: ustanowić, wdrożyć i utrzymywać dokumentację systemu zarządzania energią; nadzorować zapisy oraz inne dokumenty wymagane postanowieniami normy; zidentyfikować i planować te działania, które są związane z istotnymi aspektami energetycznymi, by zapewnić zgodność z polityką energetyczną, celami dotyczącymi energii i zadaniami energetycznymi (sterowanie operacyjne);

19 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.5 Sprawdzanie
Organizacja powinna: ustanowić oraz opisać wymagania w zakresie monitorowania, pomiarów oraz zadań, w odniesieniu do jej programu zarządzania energią; dokonywać okresowej oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz innymi mającymi związek (należy utrzymywać zapisy); identyfikować oraz zarządzać niezgodnościami inicjując działania korygujące oraz zapobiegawcze; w zaplanowanych odstępach czasu przeprowadzać audity systemu zarządzania w celu sprawdzenia czy system zarządzania energią jest skutecznie wdrożony u utrzymywany.

20 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3
PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.6 Przegląd systemu zarządzania przez najwyższe kierownictwo Najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania energią w ustalonych odstępach czasu sprawdzając jego adekwatność, skuteczność i przydatność. Należy utrzymywać zapisy z przeglądów.

21 Urząd Dozoru Technicznego
100 lat historii 1500 pracowników; Centralne Laboratorium UDT w Poznaniu; Usługi wg światowych standardów


Pobierz ppt "Jednostka Certyfikująca UDT- CERT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google