Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne w Polsce DG Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne w Polsce DG Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne w Polsce DG Polityki Regionalnej

2 DG Polityka Regionalna Traktat o WE Postanowienie Traktatu (Artkuły 87, 88 i 89) Pomoc państwa z zasady nie jest zgodna z regułami wspólnego rynku. Uzasadnienie: Uniknąć zniekształcania konkurencji w ramach rynku wewnętrznego PP może być uznana tylko w szczególnych przypadkach, określonych z Traktacie /pomoc przyznawana na zasadzie odstępstwa od postanowień traktatu/ Uzasadnienie : Wspieranie spójności społeczno ekonomicznej

3 DG Polityka Regionalna Cztery kryteria określającePomoc państwa Reguły pomocy państwa stosowane są tylko w przypadkach, które spełniają wszystkie następujące warunki : Przyznawane są przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie; Przynoszą korzyści Spełniają kryterium selektywności : specyficzne regiony, sektory, indywidualne przedsiębiorstwa Mają wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi

4 DG Polityka Regionalna Wyjątki traktatowe dotyczące dopuszczalnej Pomocy Państwa - 1 Pomoc dla regionów Pomoc na inwestycje w regionach: Pomoc dla projektów przewidujących nowe inwestycje ( pomoc dla inwestycji odtworzeniowych nie jest przyznawana) Koszty kwalifikowane: Wartość inwestycji dwuletnie koszty przyrostu stanowisk pracy netto Maksymalna wielkość pomocy: Regiony objęte celem1: 40% lub 50% kwalifikowanych kosztów (+15% dla MSP) Wielkie projekty: pomoc o zmniejszonej wartości

5 DG Polityka Regionalna Wyjątki traktatowe dotyczące Dopuszczalnej Pomocy Państwa – 2 Pomoc ''de minimis'' Małe kwoty nie stanowią Pomocy państwa (nie mają wpływu na wymianę handlową) Warunki: Ogólna suma pomocy < 100,000 Euro na przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat Pomoc dla eksportu jest niedopuszczalna, warunek pochodzenia towaru z UE nie obowiązuje Nie stosuje się w rolnictwie i transporcie Państwo członkowskie odpowiedzialne jets za nadzorowanie i monitorowanie kumulacji pomocy : Deklaracja beneficjenta o zapoznaniu się z warunkami pomocy de minimis Centralny rejestr przedsiębiorstw

6 DG Polityka Regionalna Procedury Pomocy Państwa - 1 Kontrola Pomocy państwa jest wyłączną kompetencją Komisji System kontroli ex ante (Art. 88(3)): Państwa Członkowskie zobowiązane są do poinformowania Komisji o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy ; Projektowane środki nie mogą być wprowadzone w życie dopóki procedura zatwierdzająca tę pomoc nie doprowadzi do wydania decyzji (Procedura zawieszająca); Notifikacja musi być przekazana przez Stałą Reprezentację pomoc dla rolnictwa: DG d/s Rolnictwa pomoc dla rybołówstwa: DG d/s Rybołówstwa pomoc dla transportu i przemysłu węglowego : DG d/s Transportu i Energii inne pomoce: DG d/s Konkurencji

7 DG Polityka Regionalna Procedury Pomocy Państwa– 2 Przepisy dotyczące wyłączeń grupowych Państwa Członkowskie mogą przyznać bezpośrednią pomoc na podstawie przepisów dotyczących wyłączenia grupowego: Ścisłe przestrzeganie kryteriów pomocy państwa Zwolnienie z obowiązku przedstawienia notyfikacji (ex ante) Zapewnienie ogólnych informacji (ex post) Rozporządzenia dotyczące wyłączeń grupowych : De Minimis (Nie jest rozumiane jako pomoc państwa) Pomoc na szkolenia Pomoc dla MSP Pomoc na rzecz wzrostu zatrudnienia DG Regio

8 DG Polityka Regionalna Procedury Pomocy Państwa w Polsce -3 Przepisy dotyczące okresów przejściowych pomoc istniejąca i procedury przejściowe Inna pomoc, która może być przyznana po akcesji bez zatwierdzenia jej przez Komisję Pomoc istniejąca : Pomoc, która została przyznana przed 10/12/1994; Pomoc włączona do Traktatu i wymieniona w załączniku do Traktatu; Pomoc zatwierdzona w ramach procedur przejściowych Procedury przejściowe: weszły w życie przed akcesją zatwierdzone przez Urząd Konkurencji i Ochrony Konsumenta przedłożone Komisji Komisja nie wnosi żadnych sprzeciwów

9 DG Polityka Regionalna Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne - 1 Ogólne wymagania Wszystkie działania muszą być zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi Pomocy Państwa (Art. 12) Programy Operacyjne (PO) zawierają informacje dotyczące Pomocy Państwa (Art. 18(2)); Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z politykami UE (Art.34(1)).

10 DG Polityka Regionalna Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne - 2 Konsekwencje dla programu ZPORR Decyzja nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Komisji w sprawie Pomocy Państwa zawartej w ZPORR. Przedłożenie ZPORR nie zastępuje wymogu notyfikacji. Klauzula zawieszająca: Komisja zwraca poniesione koszty na działania zawierające pomoc państwa tylko i wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję

11 DG Polityka Regionalna Pomoc Państwa &Fundusze Strukturalne – 3 Rola regionalnych organów zarządzających Po zatwierdzeniu programu Instytucja Zarządzająca, a w przypadku ZPORR, regionalne organy zarządzające Jednostka odpowiedzialna za wybór projektów w Urzędzie Marszałkowskim, Regionalny Komitet Sterujący, Zarząd Województwa ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wszystkich działań z zasadami dotyczącymi pomocy państwa Uwaga: Sprawdzenie tabeli pomocy państwa w ZPORR jest ważne, ale to tylko pierwszy krok!

12 DG Polityka Regionalna Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne – 4 Rola regionalnych organów wykonawczych W przypadku gdy Zarząd Województwa zamierza przyznać dotację na realizację projektu zawierającego pomoc państwa, może to uczynić pod warunkiem zgodności dotacji z -przepisami dotyczącymi wyłączeń grupowych lub -z istniejącą pomocą lub -ze schematami pomocy zatwierdzonymi przez Komisję, tak jak zostało to wskazane w tabeli pomocy państwa zawartej w ZPORR. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Zarząd powinien podjąć decyzję warunkową w sprawie konieczności notyfikacji pomocy i zatwierdzenia jej przez Komisję.

13 DG Polityka Regionalna Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne – 5 Ogólne wskazówki dla Regionów Od samego początku procesu programowania należy brać pod uwagę zagadnienia związane z pomocą państwa Sprawdzenie tabeli Pomocy Państwa w ramach Programu ZPORR jest ważne, ale w niektórych przypadkach niewystarczające W razie pojawienia się wątpliwości należy wystąpić pisemnie do Komisji! Zawsze proszę pamiętać o tym, że: Notyfikacja nie stanowi końca projektu ! Notyfikacja jest jedyną drogą zapewniającą możliwość planowania projektu !


Pobierz ppt "Pomoc Państwa i Fundusze Strukturalne w Polsce DG Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google