Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy małych i średnich przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy małych i średnich przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy małych i średnich przedsiębiorstw
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

2 (zgodnie z najnowszym zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich)
Definicja MSP Mikroprzedsiębiorca (roczne zatrudnienie - mniej niż osób oraz roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 2 mln Euro) Mały przedsiębiorca (roczne zatrudnienie – mniej niż osób oraz roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 10 mln Euro) Średni przedsiębiorca (roczne zatrudnienie – mniej niż osób lub roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub łączna roczna suma aktywów nie przekracza 43 mln Euro) (zgodnie z najnowszym zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich)

3 Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP

4 Udział MSP w tworzeniu PKB
Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP

5 Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP
Udział pracujących w MSP w ogólnej liczbie pracujących w całej gospodarce Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP

6 Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP
Udział MSP w przychodach przedsiębiorstw ogółem ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Żródło: Raporty o stanie sektora MSP w Polsce - PARP

7 Struktura przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów
Zródło: OECD SME Outlook 2002

8 Dokumenty programowe „Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej” – 1995 r. „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku” r. Pakiet „Przede wszystkim przedsiębiorczość” – 2002 r.

9 Dokumenty programowe „Kapitał dla przedsiębiorczych”
„Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do roku” Narodowy Plan Rozwoju na lata Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”

10 Raport „Przedsiębiorczość w Polsce 2004”
Przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2004 r. Wszechstronna analiza aktualnych ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce  Prezentacja zmian jakie zaszły w sferze legislacji oraz polityki rządu w stosunku do przedsiębiorców w ostatnim roku Rekomendacje oraz plan działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości

11 Program rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych”
Przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2002 r. Cel: Budowa zintegrowanego, efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych (funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych) służących wzmocnieniu dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim przedsiębiorcom

12 Program rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych”
Dokapitalizowanie kolejnych funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych Łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do kredytów i pożyczek Większe możliwości stabilnego rozwijania działalności

13 Program rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych”
Fundusze pożyczkowe – 2003 r. 76 instytucji posiadających fundusze pożyczkowe 378,8 mln zł – kapitał pożyczkowy Ponad 77 tys. udzielonych pożyczek o łącznej wartości 952,5 mln zł 39 funduszy wspartych ze środków publicznych w latach

14 Program rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych”
Fundusze poręczeniowe – 2003 r. 50 funduszy poręczeń kredytowych, w tym 39 lokalnych i 11 regionalnych 132,1 mln zł – kapitał funduszy Ponad 4,7 tys. udzielonych poręczeń na kwotę 255,9 mln zł 17 funduszy wspartych ze środków publicznych w latach

15 „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”
dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2003 roku Cel: Pobudzenie aktywności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewniającej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim

16 „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”
Wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw Pomoc doradcza (wdrażanie nowych technologii, systemy jakości i zarządzania środowiskowego, rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa, konsolidacja przedsiębiorstw, działalność eksportowa, finansowanie działalności itp.) Pomoc szkoleniowa (zarządzanie przedsiębiorstwem, przepisy prawa, zastosowanie technik informatycznych, marketing, finansowanie rozwoju itp.) Wsparcie finansowe (rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa, wprowadzanie innowacji, bhp itp.)

17 Bezpośrednie wspieranie przedsiębiorców
Dotacje ze środków budżetowych, programu PHARE, Funduszy Strukturalnych (EFRR, EFS) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Regionalne Instytucje Finansujące

18 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Powołana w 2001 r. w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw W 2002 r. przejęła zadania zlikwidowanych: Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy Uczestniczy w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii Tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich

19 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
Strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny scalający na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania państwa Wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski, które mają zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców Jest podstawą do negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych Jest podstawą interwencji z Funduszu Spójności

20 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Z funduszy strukturalnych mogą korzystać wszystkie państwa członkowskie, na terenie których znajdują się rejony uznane za priorytetowe, które spełniają kryteria „Celów” funduszy strukturalnych Polska w całości objęta Celem 1 wspólnotowej polityki regionalnej (regiony zapóźnione w rozwoju - dochód PKB na 1 mieszkańca poniżej 75% średniego PKB państw UE)

21 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
Programy operacyjne Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Transport Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

22 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
Finansowanie Środki publiczne: Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności – ,6 mln euro, Budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 2861,4 mln euro Środki prywatne: 1818 mln euro

23 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

24 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Priorytet 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

25 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Pomoc szkoleniowa i doradcza dla przedsiębiorstw (dla kadr zarządzających i pracowników) mająca na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji (szkolenia, staże, kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Specjalistyczna pomoc doradcza i dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców

26 Wsparcie dla MSP 2003 r. - ok. 135 mln zł – z budżetu państwa (MGiP)
- ok. 280 mln zł w ramach programu Phare 2000 i Phare 2001 2004 r. - ok. 180 mln zł z budżetu państwa (MGiP) - ok mln zł w ramach Phare 2002: - Program Sektorowy MSP i Innowacyjność - Program Regionalny Wsparcia dla MSp - Program Rozwoju BHP

27 Wsparcie dla MSP Phare 2000 Krajowy Program Rozwoju MSP
ok dotacji na usługi doradcze Phare 2001 Promocja Rozwoju MSP ok dotacji na usługi doradcze ok dotacji na inwestycje Phare 2002 Program Sektorowy MSP i Innowacyjność ok wniosków o dotacje inwestycyjne (ok. 550 dotacji przyznanych do końca listopada) ok wniosków o dotacje na usługi doradcze (wsparcie dla 1300 przedsiębiorców) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ok złożonych wniosków o dotacje inwestycyjne i doradcze

28 Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej rozszerzenie zakresu regulacji nowe ujęcie zasad generalnych nowa koncepcja rejestracji przedsiębiorców ograniczenie zakresu koncesji i zezwoleń nowe podejście do kontroli przedsiębiorców

29 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Nowe ujęcie zasad generalnych Każdy ma wolne i równe prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie jest zakazana (ograniczenia tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny) Organy administracji nie mogą stawiać przedsiębiorcom dodatkowych wymagań nieprzewidzianych przepisami prawa Organy władzy i administracji publicznej zobowiązane są do prowadzenia polityki sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości

30 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Nowe ujęcie zasad generalnych c.d. Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania od właściwego organu pisemnej interpretacji przepisów w jego indywidualnej sprawie Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji

31 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ewidencja Działalności Gospodarczej Ewidencja prowadzona w gminie Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza) Wniosek o wpis do ewidencji można również wnieść w formie elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji, udzielanie z ewidencji informacji o wpisie, wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji) – prowadzi minister właściwy ds. gospodarki

32 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Kontrola przedsiębiorcy Kontrola przedsiębiorcy w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej Nie więcej niż jedna kontrola równocześnie (z pewnymi wyjątkami) Czas trwania: 4 tygodnie w roku dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 8 tygodni w roku dla pozostałych Konieczność prowadzenia książki kontroli

33 Poprawa klimatu dla inwestycji i usprawnienia budowlanego procesu inwestycyjnego
Realizacja Raportu „Inwestycyjny proces budowlany - Bariery inwestycyjne oraz propozycje działań usprawniających” projekt nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin nowelizacja ustawy - Prawo budowlane

34 Wspieranie innowacyjności
Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r. (prace w Parlamencie) Kredyt technologiczny - nowy instrument finansowy dla przedsiębiorców, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. Kredyt Technologiczny będzie udzielany i umarzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

35 Ułatwianie dostępu do kapitału
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych - celem działania Funduszu jest zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projekt ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (przedmiot prac parlamentarnych) - celem jest stworzenie instrumentu kapitałowego dla wzmocnienia polskich małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju

36 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 – projekt
10 priorytetów strategicznych Inwestycje Zatrudnienie Eksport Przedsiębiorczość Innowacyjność Ochrona rynku Integracja społeczna Wiedza i kompetencje Aktywizacja i mobilność Gospodarowanie przestrzenią

37 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 – projekt
Przedsiębiorczość Kierunki działań: Poprawa efektywności przedsiębiorstw Poprawa otoczenia przedsiębiorców Zapewnienie dostępu do kapitału Pomoc w dostępie do wiedzy i doradztwa Dostosowanie przemysłu i usług do zharmonizowanego prawa technicznego Współpraca i integracja przedsiębiorstw Inne działania np.tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w małych i mikro-przedsiębiorstwach


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy małych i średnich przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google