Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola państwa w gospodarce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola państwa w gospodarce"— Zapis prezentacji:

1 Rola państwa w gospodarce

2 ODZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKE
W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zmieniła się rola i rosło znaczenie państwa w gospodarce. Koniec XX wieku charakteryzował się dużą integracją państwa w gospodarkę,nawet w państwach wysoko rozwiniętych,do których zaliczamy państwa Uni Europejskiej oraz Szwajcarię. Etyści głoszą że państwo powinno dbać o równomierny rozwój i sprawiedliwy podział dochodu narodowego, zaś jego interwencja w gospodarkę powinna polegać na Korygowaniu mechanizmu rynkowego PAŃSTWO GOSPODARKA +

3 Cele ekonomiczne i społeczne
Rozwój gospodarczy - zwiększenie poziomu produkcji wyrobów i usług oraz i wydajności czynników podnoszących standard życia członków danego społeczeństwa. Pełne zatrudnienie - takie zorganizowanie procesów gospodarczych w sferze zatrudnienia,aby każdy kto chce i może pracować. miał zapewnione miejsce pracy Stabilność cen - nie zmieniające się ceny. oznaczające brak inflacji. Wolność gospodarcza - swobodny wybór sposobu. w jaki zarabiamy na życie oraz wybór sposobu. w jaki wydajemy pieniądze. realizując swoje indywidualne cele. Bezpieczeństwo socjalne - ponieważ w każdym społeczeństwie znajdują się ludzie. którzy z najróżniejszych przyczyn (choroba. upośledzenie. wiek) nie mogą realizować się według samo­dzielnie założonej strategii funkcjonowania jako niezależne gospodarstwo domowe. państwo ma obowiązek osobom. które nie są w stanie w pełni o siebie zadbać. zapewnić wsparcie socjalno-materialne. Równość szans - wszyscy obywatele powinni mieć zapewnione takie same szanse realizowania swoich ambicji. Zasada ta nie oznacza, że każdemu należy się tyle samo. lecz stwierdza. iż szanse wszystkich w momencie startu w życie zawodowe powinny być wyrównane. Realizacja tego celu oznaczać może na przykład: bezpłatne szkolnictwo podstawowe. zakaz dyskryminacji ze względu na różnice społeczne (płeć. pochodzenie. wyznanie).

4 Rola państwa w gospodarce polskiej
W Polsce mamy do czynienia z powolnym, ale systematycznym ograniczaniem roli władz centralnych i przekazywaniem ich kompetencji władzom lokalnym (samorządom). Od roku 1998 wprowadzona jest w Polsce zasada. iż władza samorządowa funkcjonuje na poziomie gminy i samorządowych powiatów. Reforma samorządowa oraz reforma finansów publicznych dokonała podziału kompetencji.Dotyczących również ingerencji państwa na poszczególnych szczeblach. W efekcie mamy do czynienia ze stopniową decentralizują kompetencji ze szczebla centralnego do gmin.  . Synteza 1.Decyzję o zakresie ingerencji państwa w gospodarkę podejmują po­ średnio obywatele podczas wyborów parlamentarnych. 2. Każde państwo posiada priorytet celów gospodarczych, do których zaliczamy: rozwój gospodarczy. pełne zatrudnienie. stabilność cen, bezpieczeństwo socjalne. wolność gospodarczą, równość szans. wydajność. 3.Interwencjonizm państwowy polega na aktywnym oddziaływaniu rządów poszczególnych państw na procesy gospodarcze oraz społeczne

5 Budżet Państwa Dla realizacji podstawowych zadań państwa na wszystkich płaszczyznach niezbędne jest dysponowanie finansami publicznymi. W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Jest on sporządzony na okres jednego roku i zatwierdzony przez najwyższy organ ustawodawczy w Polsce ustawę budżetową uchwala Sejm. Budżet państwa powinien być realizowany w oparciu o zasady umożliwiające władzy wykonawczej (czyli rządowi) prowadzenie polityki finansowej państwa. a władzy ustawodawczej (czyli sejmowi) oddziaływanie na jej zakres i formy oraz sprawowanie kontroli nad działalnością rządu. Do podstawowych zasad budżetowych należą:

6 1.zasada rocznego budżetowania - budżet opracowany jest na okres jednego roku.
2.zasada jedności i kompletności budżetu - jeden dokument obejmuje całokształt dochodów i wydatków. 3.zasada jawności – budżet powinien być podany do publicznej wiadomości aby przeciwdziałać ukrywaniu i wydatkowaniu przez rząd środków bufinansowych niezgodnie z ustawą budżetową 4.Zasada równowagi budżetowej – oznacza dążenie do tego aby dochody napływające do budżetu państwa były wystarczające do pokrycia wydatków we współczesnych gospodarkach zasada ta jest tzw.: zasadą bezpiecznego deficytu budżetowego

7 Klasyfikacja Dochodów Budżetowych
Dochody BEZZWROTNE ZWROTNE Podatki Kredyty Akcyza Pożyczki Cło Weksle Czynsze Obligacje

8 Dochody Budżetowe Daniny Z majątku Inne Kredyty Pożyczki Weksle
Wpływy Dochody . Kredyty Pożyczki Weksle Obligacje Daniny Podatek Akcyza Cło Z majątku Czynsze Dzierżawa Najem Dywidendy Inne Opłaty Ubezpieczenia Fundusze

9 Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa odzwierciedlają kierunki i zakres realizacji ustawy budżetowej w danym roku. Zakresów dotyczy przede wszystkim tych obszarów działalności w gospodarce. w których zawodzą mechanizmy gospodarki rynkowej. Oznacza to. że obszary. w których występuje ograniczoność zasobów lub które mogą być Wykonywane Wyłącznie przez państwo (obronność. wymiar sprawiedliwości). będą obsługiwane z wydatków budżetu państwa. Państwo finansuje zaspokojenie określonych potrzeb publicznych w ramach funkcji. jakie zamierza pełnić wobec społeczeństwa. Do podstawowych funkcji zaliczamy:

10 Funkcje publiczne (administracja. obrona narodowa
Funkcje publiczne (administracja. obrona narodowa. bezpieczeństwo wewnętrzne). Funkcje socjalne (opieka zdrowotna. socjalna). Funkcje gospodarcze (regulujące deficytowe działy gospodarki związane z alokacją zasobów).

11 Do zadań realizowanych przez państwo w sferze gospodarczej należy:
>opracowanie podstaw prawnych, dotyczących reguł postępowania wszystkich uczestników procesów gospodarczych w państwie >pobór środków finansowych na zapewnienie realizacji i zaspokojenia potrzeb społecznych, finansowanych z budżetu państwa, >sterowanie procesami gospodarczymi mającymi na celu zaktywizowanie gospodarki, tak, by rozwijała się ona w pożądanym kierunku.

12 finansowego składają się następujące czynniki:
Polityka gospodarcza rządu (czyli program wyposażony w odpowiednie grupy narzędzi, umożliwiając oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych) dysponuje rynkowymi i pozarynkowymi środkami oddziaływania na rozwój gospodarczy. Na rynkowe formy oddziaływania państwa, określane również mianem systemu ekonomiczno­ finansowego składają się następujące czynniki:

13 okołobudżetowym i. Np.systemem podatkowym),
>pobór środków zapewniających dochody budżetu państwa (ustawa budżetowa wraz z ustawami tzw. okołobudżetowym i. Np.systemem podatkowym), >aktywna rola państwa w kreowaniu pieniądza i ochro­nie poziomu jego wartości (polityka pieniężno-kredytowa,ustalanie kursów walut,ustalanie systemu podatkowego. zagwarantowanie wymienialności walut), >realizacja właściwej polityki zatrudnienia i płac (Np.ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia), >sterowanie działalnością wszystkich uczestników procesów gospodarczych dla zapewnienia rozwoju całej gospodarki(stosowanie preferencyjnych ulg i zwolnień).

14 K O N I E C


Pobierz ppt "Rola państwa w gospodarce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google