Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PUBLICZNE I SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PUBLICZNE I SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PUBLICZNE I SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA

2 FINANSE - to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka Finanse - to proces gromadzenia i wydatkowania realnego pieniądza i proces związany z jego kreacją. Finanse – to ogół zjawisk ekonomicznych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniądza. Termin finanse jest nierozerwalnie związany z pieniądzem.

3 WARUNKI ISTNIENIA FINANSÓW
GOSPODARKA RYNKOWA PIENIĄDZ

4 FINANSE DZIELIMY NA: FINANSE PUBLICZNE FINANSE PRYWATNE

5 FINANSE PUBLICZNE Finanse publiczne - są to procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, a w szczególności gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

6 FINANSE PRYWATNE Finanse prywatne - są to procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków finansowych prywatnych.

7 SYSTEM FINANSOWY System finansowy - to zespół logicznie ze sobą powiązanych form organizacyjnych, aktów prawnych, instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom nawiązywanie stosunków finansowych.

8 FUNKCJE SYSTEMU FINANSOWEGO
Funkcja płatnicza - system finansowy powinien zapewnić sprawne działanie mechanizmu rozliczeń w transakcjach gospodarczych, zwłaszcza przy zakupie dóbr i usług. Funkcja płynności - w ramach której system finansowy umożliwia i ułatwia zamianę papierów wartościowych i innych aktywów finansowych na gotówkę. Funkcja oszczędności - polegająca na promowaniu warunków atrakcyjnego lokowania nadwyżek pieniądza przy umiarkowanym ryzyku. Funkcja akumulacji bogactwa -polegająca na przechowywaniu siły nabywczej danego podmiotu.

9 Funkcja kredytowa - polega na zapewnieniu nieprzerwanego dopływu kredytu dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządu, w celu finansowania inwestycji i konsumpcji, Funkcja polityki gospodarczej - możliwości prowadzenie przez rząd polityki mającej na celu wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, walkę z inflacją i zachowanie stabilnej pozycji płatniczejwzględemzagranicy.

10 SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA
System finansowy państwa to: zespół instytucji prawnych połączonych w sposób celowy i logiczny w całość, służący gromadzeniu środków pieniężnych i ich rozdysponowaniu. System ten powinno cechować poszanowanie i ochrona własności prywatnej oraz zasady wolności gospodarczej

11 System finansowy państwa obejmuje elementy: a) stałe - system budżetowy - system finansowy banku centralnego b) zmienne - systemy finansowe przedsiębiorstw publicznych (państwowych i komunalnych) oraz zakładów użyteczności publicznej - system finansowy instytucji publicznych o charakterze para fiskalnym (np. ZUS)

12 PODSTAWOWE TYPY SYSTEMÓW FINANSOWYCH
I. Ze względu na rodzaj i obszar działania, wyróżnia się: 1. system budżetowy: a) system budżetowy państwa, b) system budżetowy lokalny, 2. system ubezpieczeń: a) społecznych, b) gospodarczych, 3. system finansowy przedsiębiorstw, który dzieli się np.: a) według kryterium własności: na przedsiębiorstwa państwowe, prywatne, b) według przynależności do gałęzi gospodarki narodowej: na przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, budowlane itd., 4. system bankowo – kredytowy: a) kredytowy, b) rozliczeń.

13 OGNIWA SYSTEMU FINANSOWEGO
System budżetowy - ogół norm prawnych oraz struktur organizacyjnych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. System bankowy – zajmuje się tworzeniem i podziałem funduszy bankowych. Do podstawowych zadań systemu bankowego należą: emisja pieniądza, regulacja obiegu pieniądza, udzielanie kredytów, rozliczenia pieniężne między podmiotami gospodarczymi a ludnością, prowadzenie obrotu dewizami, gwarancje i poręczenia. .

14 System finansowy ubezpieczeń – fundusz ten tworzą składki wpłacane dobrowolnie i obowiązkowo przez ludność i podmioty gospodarcze. System finansowy podmiotów gospodarczych – głównym jego celem jest gromadzenie i dzielenie środków pieniężnych. Działanie komórek finansowych podmiotów gospodarczych regulowane jest przez normy prawne. Stopy procentowe, stawki podatkowe, kursy walut, prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie norm prawnych regulują samodzielność jednostek gospodarczych dążących do racjonalnego gospodarowania zasobami

15 System finansowy ludności – określa gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez ludność.

16 POLITYKA FINANSOWA POLITYKA FINANSOWA - to działalność podmiotów, instytucji które dążą do osiągnięcia celów za pomocą narzędzi pieniężnych (finansowych). Polityka finansowa prowadzona jest w dwóch obszarach: • Monetarnym • Fiskalnym

17 CELE POLITYKI FINANSOWEJ
Wzrost gospodarczy (przyrost PKB) Tworzenie miejsc pracy (walka z bezrobociem) Stabilizacja gospodarki Wspieranie konkurencyjności gospodarki Zachowanie realnej wartości pieniądza (inflacja) Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne systemu finansowego

18 POLITYKA MONETARNA POLITYKA MONETARNA zajmuje się kształtowaniem zjawisk finansowych w gospodarce kraju. Wpływa ona na relacje między podażą pieniądza a popytem na pieniądz. Za politykę monetarną odpowiedzialny jest przede wszystkim bank centralny.

19 CELE POLITYKI MONETARNEJ
Cele strategiczne: Utrzymanie stabilnego poziomu cen. Kształtowanie wysokości stóp procentowych. Oddziaływanie na wielkość podaży pieniądza. Wpływanie na wielkość kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, a także na wielkość kredytów ogółem.

20 POLITYKA FISKALNA POLITYKA FISKALNA - to działalność państwa polegająca na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych tj. podatków i innych danin publicznych, wydatków, deficytów budżetowych, długu publicznego, udzielanych gwarancji i poręczeń kredytów dla podmiotów gospodarczych itp., do osiągnięcia określonych celów, a zwłaszcza wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych i stabilizacji cyklu koniunkturalnego.

21 INSTRUMENTY POLITYKI FINANSOWEJ
Instrumenty monetarne- wykorzystywane przez władze monetarne do kształtowania podstawowych zjawisk w sferze pieniężnej. Do tych instrumentów należy zaliczyć: Stopy procentowe Kursy walutowe Stopy rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych Poziom gwarancji dla depozytów w bankach

22 INSTRUMENTY FISKALNE Instrumenty fiskalne- mają na celu zgromadzenie potrzebnych państwu dochodów w związku z pełnionymi przez to państwo funkcjami. Z punktu widzenia zakresu oddziaływania instrumenty te dzielą się na:

23 Instrumenty fiskalne makroekonomiczne. Oddziałują na całą gospodarkę
Instrumenty fiskalne makroekonomiczne. Oddziałują na całą gospodarkę.: Dochody budżetu państwa 2. Wydatki budżetu państwa 3. Deficyty i nadwyżki budżetowe 4. Dług publiczny

24 Instrumenty fiskalne mikroekonomiczne: 1. Podatek 2. Opłata 3. Cło 4
Instrumenty fiskalne mikroekonomiczne: Podatek 2. Opłata 3. Cło 4. Dotacja 5. Subwencja 6. Bon skarbowy 7. Obligacja skarbowa

25 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U
USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104

26 Ustawa określa: 1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych; 2) formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych; 3) zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi; 4) zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; 5) zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zadłużenia; 6) sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych; 7) zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych; 8) zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów; 9) zasady i tryb wykonywania budżetów; 10) zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z: a) budżetu Unii Europejskiej,

27 Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; 2) wydatkowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; 4) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 5) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 6) zarządzanie środkami publicznymi; 7) zarządzanie długiem publicznym; 8) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

28 Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; 2) gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, oraz ich związki; 3) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; 4) państwowe i samorządowe fundusze celowe; 5) państwowe szkoły wyższe; 6) jednostki badawczo-rozwojowe; 7) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 8) państwowe i samorządowe instytucje kultury; 9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; 10) Narodowy Fundusz Zdrowia; 11) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FINANSE PUBLICZNE I SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google