Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Minister Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Minister Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Minister Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co to znaczy, że polska edukacja ma być skuteczna, przyjazna i nowoczesna? szkoła gwarantująca konkretne rezultaty szkoła, którą rozliczamy z efektów kształcenia szkoła wymagająca od ucznia stawianie wymagań w sposób przyjazny program szkoła bezpieczna i przyjazna zapewniający wsparcie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły (zamiast zera tolerancji) dobra opieka i wyposażenie szkół, szczególnie dla uczniów najmłodszych wykorzystanie ich w procesie kształcenia i administrowania szkołą (e-szkoła) dla uczniów gimnazjów i szkół pogimnazjalnych elektroniczne materiały edukacyjne, jak e-podręczniki, e-lektury, e-encyklopedie wprowadzanie do szkół nowoczesnych technologii

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 226 634 pobrań materiałów 7500 uczestników konferencji 2536 pisemnych opinii i propozycji 212 recenzji 102 ekspertów Kierownictwo MEN Uczestnicy konsultacji społecznych 8

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zamierzamy udoskonalić programy i egzaminy zaufać samorządom i wesprzeć je w realizacji zadań docenić nauczycieli i wzmocnić ich pozycję uprościć prawo, zmniejszając biurokrację

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Przedszkole rozwijanie zdolności wczesna diagnoza i wsparcie wyrównywanie szans współpraca z rodzicami uspołecznienie

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szkoła podstawowa rozwijanie umiejętności wyposażanie w wiedzę rozbudzanie zainteresowań indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych dobra opieka wsparcie wychowawcze

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Gimnazjum poszerzanie umiejętności uporządkowanie wiedzy rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań posługiwanie się nowoczesnymi technologiami określenie drogi dalszej edukacji

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Absolwent gimnazjum potrafi dokonać wyboru drogi dalszej edukacji ma ukształtowane zainteresowania i system wartości uczestniczy w projektach społecznych zna dwa języki obce

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA ma wykształcenie ogólne, wspomagające wykonywanie wyuczonego zawodu posiada umiejętności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wielokrotnego przekwalifikowania, do kontynuowania nauki w liceum uzupełniającym jest przygotowany do przechodzenia z jednej technologii produkcji na inną, bardziej nowoczesną jest aktywnym obywatelem Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA jest przygotowany do zmian na rynku pracy ma możliwość kontynuowania nauki na studiach posiada wykształcenie, które jest bazą do uczenia się przez całe życie jest aktywnym obywatelem Absolwent technikum

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA j est przygotowany, do kontynuacji nauki w szkole wyższej ukończył blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wiedzę ogólną z dziedzin odległych od wybranego profilu kształcenia ma umiejętność wybierania drogi dalszego kształcenia jest aktywnym obywatelem Absolwent liceum

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak powstawał i zmienił się projekt podstawy programowej?

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak poprawić jakość polskiej edukacji? czerwiec 2008 Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Proces kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak poprawić jakość polskiej edukacji czerwiec 2008 Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Efekty kształcenia Proces kształcenia Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego: Opis wymagań, jakie ma spełniać przeciętnie uzdolniony uczeń na koniec każdego etapu kształcenia

15 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Matematyka Wymagania ogólne: Modelowanie matematyczne Wymagania szczegółowe: Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania praktycznych problemów, na przykład oblicza odsetki dla lokaty rocznej Historia Wymagania ogólne: Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego. Wymagania szczegółowe: Uczeń wyjaśnia idee Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno- polityczne w Polsce Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf … Co nowego w podstawie programowej? czerwiec 2008

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co nowego w podstawie programowej? czerwiec 2008 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,…

18 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co nowego w podstawie programowej? czerwiec 2008 PrzedszkoleSzkoła podstawowaGimnazjum Liceum, technikum,… zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego rzetelne 4-letnie kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru

19 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA W jaki sposób będziemy upowszechniać edukację przedszkolną?

20 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA Edukacja przedszkolna dziś czerwiec 2008 w 530 gminach (21%) w Polsce nie ma ani jednego przedszkola! w Polsce 2-krotnie mniej czterolatków korzysta z edukacji przedszkolnej niż w UE

21 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co chcemy zrobić? czerwiec 2008 upowszechnić edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat zagwarantować każdemu pięciolatkowi roczną edukację przedszkolną, przygotowującą do nauki w szkole wyrównywać szanse edukacyjne dostosować formy wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA

22 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Nowe formy edukacji przedszkolnej czerwiec 2008 Punkty przedszkolne Zespoły wychowania przedszkolnego Gminne Centra Edukacji Przedszkolnej 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA

23 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Kto może prowadzić nowe formy edukacji przedszkolnej? Niemal każdy: samorząd gminy organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) związek wyznaniowy pracodawca osoba fizyczna 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA

24 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Przedszkole bliżej dziecka ? Punkt lub zespół przedszkolny może powstać w: świetlicy środowiskowej, remizie strażackiej, budynku parafialnym domu kultury prywatnym domu lub mieszkaniu budynku szkoły lub przedszkola innych, odpowiednio zaadaptowanych lokalach 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA

25 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak założyć małe przedszkole? ? 1. uzyskanie opinii: Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 2. wpis do gminnego rejestru placówek oświatowych 3. aby otrzymać dofinansowanie - zgłoszenie do 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności przewidywanej liczby wychowanków 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA

26 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w prawie i wsparcie finansowe

27 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w prawie e W ustawie o systemie oświaty: objęcie 6-latków obowiązkiem szkolnym wprowadzenie wymagań do podstawy programowej wzmocnienie roli samorządu i jasny podział kompetencji administracji rządowej i samorządowej (decentralizacja zadań) Przyjęcie programu rządowego: pomoc samorządom w przystosowaniu szkół do obniżenia wieku szkolnego, w tym doposażenie sal i zwiększenie opieki pozalekcyjnej dla uczniów nauczania początkowego zakup podręczników dla najuboższych uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w ramach kontynuacji programu Wyprawka szkolna

28 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Propozycje dla nauczycieli e 100% kwoty bazowej dla stażystów (obecnie 82%) podwyższenie płacy wynagrodzenia nauczycieli dwa razy po 5%: od 1 stycznia 2009 r. i od 1 września 2009 r. umożliwienie samorządom określenia wyższego pensum (nie więcej niż 4 godziny), w zależności od typu szkoły, liczby uczniów w klasie, rodzaju prowadzonych zajęć

29 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dodatkowe środki potrzebne w 2009 r. e dotacja celowa dla samorządów na kształcenie sześciolatków w szkole pomoc samorządom w przystosowaniu sal lekcyjnych dla małych dzieci i poprawieniu warunków opieki świetlicowej zakup podręczników dla najbiedniejszych uczniów z pierwszych klas gimnazjów

30 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak konsultacja społeczna wpłynęła na nasze plany?

31 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA W wojewódzkich debatach wzięło bezpośredni udział około 7500 uczestników, w tym wiele autorytetów świata edukacji, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele nauki. Debaty o edukacji

32 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jakie pojawiły się dodatkowe tematy dotyczące uczniów najmłodszych? Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i środowisk rodziców Angażowanie rodziców we współpracę z przedszkolem i szkołą, potrzeba wprowadzenia terminu deklaracji czy dziecko 6-letnie będzie posłane do szkoły oraz rozłożenia tego na etapy Podniesienie prestiżu nauczycieli przedszkoli, zrównanie pensum ze szkołą Zbliżenie przedszkola i szkoły poprzez przekazywanie informacji o uczniach oraz współpracę metodyczną Pilne doposażenie sal dla małych dzieci, precyzyjne finansowanie edukacji dzieci 6-letnich w okresie przejściowym – dopóki rodzice będą mieli wybór Wprowadzenie obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla pięciolatków Korzystanie z istniejących dobrych praktyk organizowania w przyjazny sposób nauki i opieki nad uczniami z klas 0-III w szkołach podstawowych Współpraca z MPiPS przy organizowaniu opieki i dożywiania dzieci Zakup podręczników do reformy w ramach programu wyprawka szkolna Sprawiedliwe reguły dotowania edukacji przedszkolnej dzieci z innych gmin

33 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jakie pojawiły się dodatkowe tematy dotyczące edukacji nastolatków? Zwiększenie znaczenia języka polskiego w nauczaniu Zwrócenie uwagi na nadmiar treści w nauczaniu oraz na potrzebę większej liczby godzin dla przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym Systemowe rozwiązania dotyczące edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych Potrzeba pilotaży organizacyjno-programowych Określenie w podstawie standardów wymagań Konsultowanie treści i wymagań ze środowiskiem akademickim Więcej autonomii w organizacji pracy szkoły dla dyrektora Konieczność dobrej współpracy i wymiany informacji z rodzicami Uelastycznienie ramowych planów nauczania, możliwość międzyszkolnego lub poza szkołą organizowania zajęć, praca metodą projektów Potrzeba dążenia do tworzenia zespołów gimnazjalno-licealnych Troska o stan bazy i nowoczesność wyposażenia Problemy kształcenia zawodowego i specjalnego Zatrudnianie specjalistów bez kwalifikacji nauczycielskich

34 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jakie pojawiły się dodatkowe tematy dotyczące doskonalenia nauczycieli? Oczekiwane lepsze kształcenie nauczycieli – potrzeba współpracy z uczelniami wyższymi Potrzeba unowocześnienia systemu doradztwa metodycznego oraz doskonalenia nauczycieli, wykorzystywania przy tym nowoczesnych technologii Postulowane włączenie kolegiów w system szkół wyższych Określenie kompetencji wymaganych od doradców i konsultantów Stworzenie sieci wspierania szkół i nauczycieli na poziomie powiatowym Specjalne szkolenia przygotowujące dyrektorów i nauczycieli do zmian Potrzeba wzmocnienia roli dyrektora Problemy związane z potrzebą przekonania nauczycieli do zmian Potrzeba wsparcia szkół przez specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych Mankamenty Karty Nauczyciela, wady przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych

35 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jakie zaplanowano dodatkowe działania? Wojewódzcy promotorzy zmiany Poradniki organizacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Promocja nowej podstawy programowej Pilotaże nowych rozwiązań organizacyjnych Rok Przedszkolaka – promocja edukacji przedszkolnej Punkty informacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, materiały dla tych punktów Szkolenia kaskadowe dla nauczycieli – diagnoza przedszkolna, diagnoza szkolna, doradztwo zawodowe Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych Szkolenia dla dyrektorów i Rad Pedagogicznych – jak organizować szkołę nowocześnie, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej oraz z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych

36 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Minister Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google