Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2010

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Jeden certyfikat od 01-02-2009 r. Jeden certyfikat od 01-02-2009 r. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia. 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

4 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w 2009 r. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2008 – 26,6 tys. osób, a w roku 2009 – 24,4 tys. osób tj. o 8,3 % mniej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2008 r. i w 2009 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2008 r. 25,3 tys. osób tj. 95% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej, a w 2009 r. – 23,4 tys. osób czyli 96 % klientów agencji. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2008 – 26,6 tys. osób, a w roku 2009 – 24,4 tys. osób tj. o 8,3 % mniej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2008 r. i w 2009 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2008 r. 25,3 tys. osób tj. 95% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej, a w 2009 r. – 23,4 tys. osób czyli 96 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje zatrudnienia, pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2008 – 32 tys. osób, natomiast w roku 2009 – 27,9 tys. osób, tj. o 12,8 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 90 % klientów agencji pośrednictwa pracy w 2008 r. i 85 % klientów agencji w 2009 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2008 r. - 28,9 tys. osób, a w 2009 r. – 23,7 tys. osób). ze świadczonego przez agencje zatrudnienia, pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2008 – 32 tys. osób, natomiast w roku 2009 – 27,9 tys. osób, tj. o 12,8 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 90 % klientów agencji pośrednictwa pracy w 2008 r. i 85 % klientów agencji w 2009 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2008 r. - 28,9 tys. osób, a w 2009 r. – 23,7 tys. osób).

5 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w 2009 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 1,7 % wzrost w roku 2009 w stosunku do roku 2008. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 1,7 % wzrost w roku 2009 w stosunku do roku 2008. liczba świadczonych usług z zakresu doradztwa personalnego dla pracodawców nie uległa zmianie, zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. skorzystało z usług – 1,5 tys. pracodawców liczba świadczonych usług z zakresu doradztwa personalnego dla pracodawców nie uległa zmianie, zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. skorzystało z usług – 1,5 tys. pracodawców ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2008 r. – 4,5 tys. osób, a w 2009 r. – 9,9 tys. osób, tj. ok. 120 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2008 r. – 4,5 tys. osób, a w 2009 r. – 9,9 tys. osób, tj. ok. 120 % więcej niż w roku poprzednim

6 Informacja sprawozdawcza za rok 2009 o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - 2009ogółem Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy201 w tym kierujących do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych144 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie doradztwa personalnego102 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie poradnictwa zawodowego58 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej113 Liczba decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru w tym :51 z powodu nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia17 Liczba decyzji o odmowie wpisu do rejestru0 Liczba przeprowadzonych kontroli6 w tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia4 Liczba przedsiębiorców zagranicznych składających zawiadomienie, o którym mowa w art. 19i0

7 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy w latach 2008-2009

8 Top 10 - najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach 2008-2009 (Liczba osób wyjeżdżających )

9 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w latach 2008 - 2009. 2009 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 18341Marynarze i pokrewni7 1031346 969 23142Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni5 015264 989 33141Pracownicy służb technicznych żeglugi2 8000 47212Spawacze i pokrewni1 9420 59321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle889436453 65111Stewardzi753185568 77141Malarze budowlani i pokrewni6300 87138Monterzy systemów rurociągowych5950 97233Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń4560 105122Kucharze4310 2008 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 18341Marynarze i pokrewni8 7272078 520 23142Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni4 634344 600 33141Pracownicy służb technicznych żeglugi3 62613 625 47212Spawacze i pokrewni3 0380 57214Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 8560 69321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle841284557 77141Malarze budowlani i pokrewni7960 85111Stewardzi753183570 97233Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń7310 107138Monterzy systemów rurociągowych6270

10 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP latach 2008 - 2009. 2009 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 14223Telefoniści640448192 23415Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)595291304 37411Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni515324191 49321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle32988241 56311Robotnicy leśni i pokrewni2177210 65221Sprzedawcy i demonstratorzy20511986 74191Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani15712235 89132Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne129 0 97139Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1170 107422Stolarze i pokrewni1051392 2008 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 13415Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)780296484 27411Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni30425252 39321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle20913673 44191Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani20114952 54223Telefoniści17339134 68323Kierowcy samochodów ciężarowych1430 75221Sprzedawcy i demonstratorzy1309436 87422Stolarze i pokrewni1041391 99132Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne93912 103431Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni76697

11 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) latach 2008 - 2009. 2009 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 19321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle13 2716 3526 919 25221Sprzedawcy i demonstratorzy3 4852 698787 34131Magazynierzy i pokrewni1 733855878 47411Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni1 3401 057283 54223Telefoniści1 135828307 67212Spawacze i pokrewni3670 77233Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń3523349 89211Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni25120843 99132Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne22521015 105123Kelnerzy i pokrewni22313984 2008 Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 19321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle13 1936 7276 466 25221Sprzedawcy i demonstratorzy4 8713 976895 34223Telefoniści1 8731 596277 44131Magazynierzy i pokrewni1 745986759 57411Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni686520166 67212Spawacze i pokrewni5371536 79211Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni37527798 87141Malarze budowlani i pokrewni3210 99162Zamiatacze i pokrewni31024286 108281Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych24063177

12 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kiedrowska Inspektor Wojewódzki w Wydziale Pośrednictwa Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku www.wup.gdansk.pl Tel. 058/3261831 k_kiedrowska@wup.gdansk.pl


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google